(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Práca, riadenie ľudských zdrojov. Pracovná sila v okrese Spišská Nová Ves.

Verejnoprospešné organizácie v sústave verejných financií

Verejné financie – patria sem:

 • štátny rozpočet (ŠR)
 • miestne rozpočty (MR)
 • štátne účelové fondy
 • štátne verejno-prospešné organizácie

Verejnoprospešné financie – súčasťou VS, majú finančný vzťah na štátny rozopčet alebo miestne rozpočty.

Verejnoprospešné organizácie sú také organizácie, ktoré poskytujú statky a služby verejnoprospešného charakteru a sú financované úplne alebo čiastočne prostredníctvom rozpočtovej sústavy.

Úlohy verejnoprospešných organizácií:

 • uspokojovať obyvateľov dostatočným množstvom statkov a služieb verejnoprospešného charakteru (napr. verejná doprava, spoje, školstvo, zdravotníctvo, obrana, ochrana životného prostredia, kanalizácia, zásobovanie vodou, elektrickou energiou a plynom atď.) Táto úloha závisí od vyspelosti krajiny, historických zvláštností, demografických ukazovateľov(sociálna odkázanosť, nezamestnanosť…) a pod.
 • získať potrebné finančné zdroje na svoju činnosť(súčasť stratégie hospodárskej politiky štátu, závisí od druhu statku či služby podľa jednotlivých sektorov hospodárstva)

V priebehu historického vývoja nadobúdali verejno-prospešné organizácie rôzne organizačné formy, a to ako združenia, spoločnosti, štatutárne úrady až po samosprávne agentúry. Boli organizované ako samostatné inštitúcie, nezávislé od vlády, predsa boli ňou viac-menej kontrolované.

Organizačné formy verejnoprospešných organizácií

Organizačné formy verejno-prospešných organizácií (všeobecne – vo vyspelých i rozvojových krajinách):

Verejné korporácie

 • sú také spoločnosti, ktoré majú finančnú, výrobnú a obchodnú samostatnosť
 • finančne oddelené od ŠR => možnosť uzatvárať obchody s domácimi aj zahraničnými subjektami
 • kontrola – príslušné ministerstvo
 • informovať parlament o výsledkoch hospodárenia
 • vyprodukovaný zisk verejných korporácií = 1.časť ako daň zo zisku do ŠR a úrokov za úver, 2.časť na financovanie obežného a fixného kapitálu a tvorbu rezerv
 • môžu dostať aj dotácie, subvencie, alebo úvery od vlády prostredníctvom ŠR
 • tento typ sa vyskytuje hlavne v oblasti ekonomickej infraštruktúry, napr. pošta, dopravné a zásobovacie spoločnosti a pod.

Podniky s rozpočtovým spôsobom financovania

 • forma: akciové spoločnosti
 • kontrola – miestne orgány moci resp. príslušné ministerstvá, ale môžu byť nahradené valným zhromaždením akcionárov
 • majú väčšiu samostatnosť a nezávislosť od vlády ako verejné korporácie
 • napr. výskumné a vývojové pracoviská, lodenice, prístavy a pod.

Zmiešané spoločnosti

 • najstaršia forma spojenia štátneho a súkromného kapitálu
 • majú finančnú, obchodnú, výrobnú samostatnosť
 • forma: akciové spoločnosti
 • podnikateľsko-ziskový princíp fungovania => možnosť uzatvárať väčšie rezervné fondy a zabezpečovať financovanie investícií z vlastných zdrojov
 • tým, že zabezpečujú služby, štát garantuje emisiu akcií a obligácií, prípadne poskytuje daňové úľavy
 • riadiaci aparát neurčuje štát, ale valné zhromaždenie akcionárov
 • táto forma sa uplatňuje v leteckom, lodiarskom priemysle a občas aj v bankovníctve

Formy verejno-prospešných organizácií v SR

Formy verejno-prospešných organizácií v podmienkach Slovenskej republiky:

Rozpočtové organizácie

 • právnické osoby štátu alebo obce zriaďované zákonom alebo rozhodnutím ústavného orgánu alebo obcou a sú prepojené príjmami a výdavkami na ŠR alebo MR
 • s pridelenými prostriedkami hospodária samostatne, ale len do predpísanej výšky
 • používajú brutto systém financovania – rozpočtový spôsob financovania
 • v zriaďovacej listine sú uvedené (platí aj pre príspevkové organizácie) základné verejnoprospešné činnosti alebo verejné funkcie, na ktoré boli organizácie zriadené
 • príjmy a výdavky sú vedené na účtoch v národnej banke
 • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie si poskytujú svoje výkony za odplatu
 • rozpočtové organizácie medzi sebou si výkony svojej pôsobnosti poskytujú bezplatne
 • rozpočtové organizácie nemôžu nakupovať, emitovať akcie, prijímať a vystavovať zmenky, vstupovať do úverových vzťahov ako ručiteľ alebo prijímať a poskytovať úvery.
 • rozpočtové organizácie sa riadia zásadami:
  • nenávratnosť (zdroje z rozpočtovej sústavy a späť sa nevracajú)
  • limitovanosť (zdroje z rozpočtov sa môžu čerpať len do schválenej výšky)
  • účelnosť a efektívnosť (zdroje sú určené vopred na určený účel)

Príspevkové organizácie

 • PO štátu alebo obce na ŠR alebo MR sú napojené príspevkom alebo odvodom
 • časť výdavkov si hradia z vlastných príjmov a časť môžu dostať zo ŠR alebo MR ako príspevok alebo subvenciu
 • môžu vykonávať podnikateľskú činnosť so súhlasom zriaďovateľa
 • môže prijímať úvery, ale štátny rozpočet za ne neručí
 • nemôže vystavovať dlhopisy a vystavovať a prijímať zmenky štátne podniky na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov (ŠP na U VPZ)
 • vznikol po roku 1990, aj keď tieto podniky vykonávali činnosti aj dovtedy, ale ich mechanizmus sa neosvedčil
 • líšia sa od klasických štátnych podnikov
  • predmetom (ŠP na U VPZ majú predmet činnosti záväzný a možno ho meniť len so súhlasom zakladateľa)
  • odborom činnosti (o odboroch rozhoduje vláda)
  • organizačnou štruktúrou (v tomto podniku sa nezriaďuje dozorná rada)
  • rozhodovanie o výsledku hospodárenia (za činnosť podniku zodpovedá riaditeľ, na návrh riaditeľa zakladateľ schvaľuje ročnú účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení použiteľného zisku)
 • podnik má vlastné finančné zdroje, vytvára si rezervný fond
 • sú v odvetviach energetiky, doprave, zásobovaní vodou a pod.

Nadácie (z.č.207/1996 Zb.z. o nadáciách)

 • zriaďujú ich FO alebo PO
 • sú to PO, účelové združenia vecí, peňažných prostriedkov, CP, a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré zriaďovateľ určil na plnenie všeobecne prospešného účelu
 • zriaďuje sa na rozvíjanie duchovných hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochranu životného prostredia a ochranu kultúrnych pamiatok a pod.
 • základné imanie musí byť pri založení minimálne 10 000.- a počas nasledujúcich 6 mesiacoch musí sa zvýšiť aspoň na 100 000.-Sk a táto suma musí existovať na konte počas celej existencie nadácie
 • nesmie podnikať
 • musí mať štatút alebo stanovy, ciele, zdroje, sídlo, názov, spôsob zániku, spôsob používania príjmov…

Záujmové združenia právnických osôb

 • vzniká na základe písomnej zakladateľskej zmluvy uzavretej medzi zakladateľmi a schválením založenia združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi
 • členstvo môže byť viazané na členský príspevok
 • zodpovedá za nesplnenie povinností svojím majetkom
 • náležitosti vzniku, fungovania a zániku sú upravené v Občianskom zákonníku

Obecné podniky verejnoprospešných činností

Obec môže verejnoprospešné služby zabezpečovať:

 • prostredníctvom obecného (mestského) úradu (je to vhodné pre malé obce, v minulosti mali tieto podniky charakter drobných prevádzkární bez právnej subjektivity)
 • formou rozpočtových alebo príspevkových organizácií (je financovaná z MR, hospodári s tzv. obslužným majetkom vo vlastníctve obce)
 • podnikateľskými subjektami s majetkovou účasťou obce (ako s.r.o. alebo a.s.)
 • dodávateľským spôsobom (fyzické a právnické osoby so živnostenským oprávnením na dohodnuté činnosti prostredníctvom konkurzu)

Súbory na stiahnutie

V kategórii Verejnoprospešné organizácie sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Verejno-prospesne-organizacie-prednasky-4.pdf
 Verejno-prospesne-organizacie-prednasky-3.pdf
 Verejno-prospesne-organizacie-prednasky-2.pdf
 Verejno-prospesne-organizacie-prednasky-1.pdf

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.12.2009 a aktualizovaný 10.10.2018. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár