(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Poradenstvo

Poradenstvo sa už dlhodobo uznáva za prospešnú profesionálnu službu, ktorá pomáha riadiacim pracovníkom analyzovať a riešiť praktické problémy, pred ktorými stoja ich organizácie.

Európske vzory

 • poradenské organizácie sú čiastočne alebo úplne podporované príslušnými rezortnými ministerstvami a fungujú mimo vedeckých a vzdelávacích inštitúcií. Inokedy ide o transformované súkromné firmy pracujúce aj pre rezort na základe predchádzajúcej dohody. Tento systém uplatňujú európske krajiny s najvyspelejším poľnohospodárstvom (Holandsko, Veľká Británia, Dánsko, či Belgicko).
 • v krajinách EÚ na juhu Európy ide skôr o súkromné podnikateľsky orientované poradenské firmy, ktoré sú často vytvárané pedagogickými a vedeckými autoritami mimo ich materských pracovísk, ako druhé zamestnanie.
 • štátne poľnohospodárske poradenstvo USA je najčastejšie organizované pri univerzitách, vytvorené sú družstevné poradenské centrá pri Ministerstve pôdohospodárstva, doplnené pestrou sieťou súkromných poradenských firiem.
 • od roku 1991 v Slovenskej republike vznikajú pokusy o zavedenie systému štátnej poradenskej inštitúcie. Prevzatý model svojím spôsobom kopíruje v Európe ojedinelý rakúsky systém zabezpečenia štátneho poradenstva prostredníctvom poľnohospodárskej komory, to aj napriek tomu, že prostredníctvom britského KNOW-HOW sa predstavovala renomovaná poradenská firma ADAS, alebo často krát boli prezentované holandské ale aj dánske poradenské firmy.
 • ťažko sa rodiaci štátny systém štátneho poradenstva celkom správne inicioval rozvoj súkromných podnikateľských firiem.

Definícia poradenstva

Vzhľadom na skutočnosť, že nebola doteraz vytvorená jednoduchá definícia poradenstva, budú uvedené a predstavené viaceré prístupy:

 • univerzitné poradenstvo – poradenstvo na univerzite prvý krát zaznamenané v roku 1840 vo Veľkej Británii,
 • r. 1873 Kambridž,
 • r. 1876 Londínska univerzita,
 • r. 1878 Oxford,
 • r. 1880 poradenské hnutie, univerzity rozšírili pôsobenie aj na inštitúcie nachádzajúce sa mimo univerzity.

Termín „poradenské vzdelávanie“, sa zaviedol v USA, a to na začiatku minulého storočia. Poradenstvo možno chápať aj ako vzdelávanie dospelých, keď sú učitelia zamestnancami univerzity.

Počas mnohých rokov toto bola hlavná aktivita poľnohospodárskych fakúlt, ktoré zamestnávali „oblastných poradcov“, kdekoľvek v USA.

Cieľom poradenstva je zabezpečiť rast poľnohospodárskej výroby rozvojom poľnohospodárskej politiky, ktorá je dosahovaná motivovaním farmárov, aby používali „moderné“ a „vedecké“ výrobné technológie vyvinuté výskumom.

Definícia poradenstva

a) Z hľadiska širokého funkčného – FRITZ STEELE definuje poradenstvo ako akýkoľvek spôsob poskytovania pomoci zameraný na obsah, proces alebo štruktúru úloh, kde poradca nenesie skutočnú zodpovednosť za prevedenie samotnej úlohy, iba pomáha tým, ktorí túto zodpovednosť majú.
PETER BLOCK dokonca tvrdí, že človek sa radí kedykoľvek, snaží sa zmeniť alebo zlepšiť určitý stav, avšak nemá pritom priamy vplyv na implementáciu týchto snáh.

b) Z hľadiska špecifickej odbornej služby – LARRYHO GREINERA a RÓBERTA METZGERA – poradenstvo pre riadenie je poradenská služba, zmluvne zaisťovaná a poskytovaná organizáciám špeciálne vyškolenými a kvalifikovanými osobami, ktoré objektívnym a nezávislým spôsobom pomáhajú zadávateľskej organizácii identifikovať a analyzovať problémy v riadení, doporučujú riešenia týchto problémov a pomáhajú, ak sú o to požiadaní pri implementácii riešenia.

Poradenské centrá na Slovensku

Existuje 22 poradenských centier na Slovensku a okrem nich existujú aj podnikateľské poradenské centrá. Poradenské centrá štruktúrované:

 1. Informačné centrá (IC) pri regionálnych komorách a SPPK – poskytovanie informácií pre podniky, prípadne aj poradcov;
 2. Poradenské, informačné a vzdelávacie centrá (PIVC) – pri rezortných výskumných a ďalších organizáciách;
 3. Poskytovanie informácií, vzdelania a vykonávania aj poradenských služieb;
 4. Pôsobnosť poradenských a informačných centier:
  • východné Slovensko,
  • stredné Slovensko,
  • západné Slovensko,

(budú zabezpečovať praktické vzdelávanie poradcov a manažérov podnikov v podnikoch praktického poradenstva.)

Rozsah poskytovaných služieb

Typy poradcov:

 • Technický poradca (konzultujúci inžinier),
 • Právny poradca,
 • Finančný poradcovia a audítori.

alebo iné členenie:

 • Poradca – generalista (vedomosti v globále na vzťahy),
 • Poradca – špecialista (špeciálne, detailné ovládanie problematiky).

Hlavné typy poradenských organizácií

 1. Veľké mnohofunkčné poradenské firmy,
 2. Poradenské služby pre riadenie u veľkých účtovných firiem,
 3. Malé a stredné poradenské firmy,
 4. Organizácie poskytujúce zvláštne technické služby,
 5. Poradenské oddelenia v ústavoch pre riadenie,
 6. Nezávislí poradcovia,
 7. Konzultujúci profesori,
 8. Netradiční dodávatelia poradenských služieb – táto skupina je heterogénna, avšak má jednu spoločnú vlastnosť: jej pôvodná a hlavná funkcia je niečo iné ako poradenstvo, ale poradenstvo je posudzované ako lukratívny doplnok k jej výrobkom a službám. Túto skupinu medzi inými tvoria:
  • dodávatelia a predajcovia počítačového a komunikačného zariadenia;
  • softwarové firmy;
  • obchodné a investičné banky, makléri, poisťovne a iné organizácie vo finančnom odbore;
  • dodávatelia zariadení a projektov dodávaných „na kľúč“ v energetike, doprave, vodárenstve, zavlažovaní a ďalších verejno-prospešných oblastiach;
  • mnoho iných organizácií, ktoré premenili svoje interné skupiny poskytujúce služby pre riadenie na externé poradenské služby.
 9. Interní poradcovia – interná poradenská jednotka je taká jednotka, ktorá sa vytvára v rámci organizácie – poskytuje poradenské služby iným jednotkám tej organizácie.

Úspešnú poradenskú organizáciu budúcnosti budú predovšetkým charakterizovať tieto vlastnosti:

 1. bude inovatívna a pružná pri výbere a prispôsobovaní svojej ponuky služieb, osvojovaní nových schopností, hľadaní nových výrobkov a trhov, aplikovaní nových metód intervencie a reštrukturovaní operácií;
 2. bude zameraná na vysokú profesionálnu úroveň s ohľadom na kvalitu služieb a štábnu integritu a na to, aby zákazník vždy dostal to, za čo platí.

Metódy poradenstva – individuálne, skupinové a hromadné

Základnými metódami poradenskej činnosti, ktoré sa využívajú vo vyspelých a v rozvojových krajinách sú metódy individuálne, skupinové a hromadné.

Individuálne metódy sú v poradenskej činnosti najdôležitejšie. Predstavujú priamy kontakt s poradcom, písomný, telefonický. V rámci individuálnej diskusie sa stretávame s rôznymi typmi diskusných situácií, ktoré rozdeľujeme do troch skupín:

 1. diagnostický model diskusie sa používa vtedy, keď je klient presvedčený, že potrebuje poradcovu pomoc. V týchto situáciách je klient závislý na poradcovi. Diskusia je vedená tak, že poradca kladie sám otázky a vyvodzuje závery;
 2. konzultačný model je z hľadiska pocitov klienta vhodnejší. Klient má dopredu pripravené svoje rozhodnutia, ktoré konzultuje a upresňuje spolu s poradcom;
 3. participačný model znamená spoločnú analýzu problému a spoločnú prípravu rozhodnutí.

Skupinové metódy majú mnohé prednosti pred metódami individuálnymi. Poradca komunikuje s malými skupinami okolo 20 členov (optimum 8 – 12). Tieto metódy sa často využívajú vo vzdelávacích programoch pre dospelých, pri ktorých účastníci hľadajú riešenie svojich problémov. Medzi ne patria prednášky, semináre, kurzy, praktické ukážky, exkurzie a skupinové diskusie. Výhody: nižšie náklady, možnosť využitia skúseností, znalostí, zručností všetkých členov; Nevýhody: familiárnosť a konflikty.

Hromadné metódy (masmédiá) ako je rozhlas, televízia, noviny a časopisy predstavujú základné a elementárne metódy používané na prenos rôznych informácií a rad poradcov alebo poradenských metód. Celkove sú pre užívateľov nákladné, avšak ich prednosťou je dynamické riešenie problémov cez pružný komunikačný systém. Medzi ne zaraďujeme teletexty, osobné počítače, videoúdaje a internet.

Marketing poradenských služieb

Postup pri tvorbe marketingu poradenských služieb:

 1. definovanie produktu a trhu,
 2. nachádzanie klientov,
 3. identifikácia požiadaviek klientov,
 4. predaj resp. poskytnutie poradenskej služby,
 5. poskytnutie služby k spokojnosti klienta
 6. starostlivosť o získaných „dobrých“ klientov.

Psychológia potenciálneho klienta

Poradcovia sa stretávajú s psychologickými bariérami klientov, ktoré musia v rámci interakcie poradca – klient prekonávať:

 • neochota priznať, že služby poradcu sú potrebné,
 • pochybnosti o kompetencii poradcu a jeho integrite,
 • obava, že sa firma stane závislou od konzultanta,
 • obava z neprimeraných honorárov za poradenské služby.

Základné princípy úspešného marketingu poradenských služieb:

 • nepropagujte to, čo nemôžete poskytnúť,
 • neprezentujte svoje služby nepresne,
 • neočierňujte iných konzultantov,
 • nezabúdajte, že sa snažíte umiestniť na trhu profesionálny servis,
 • snažte sa dosiahnuť rovnako vysokú technickú úroveň marketingu ako aj poskytovaných služieb,
 • klientove potreby a želania majú byť stredobodom všetkých snáh marketingu.

Techniky marketingu poradenskej firmy

Účelom týchto techník nie je predaj jednotlivých zákaziek, ale vzbudzovať záujem potenciálnych klientov o poradenskú firmu, jej produkty a vytvárať príležitosti na nadväzovanie kontaktov s týmito klientmi.

Prehľad používaných techník:

 • využívanie referencií,
 • odborné publikácie (odborné články, príležitostné publikácie a prospekty, periodické vydávanie správ, výber média),
 • vzťah k verejným informačným prostriedkom (správy alebo informácie pre tlač),
 • manažérske semináre, konferencie, workshopy,
 • špeciálne informačné služby,
 • inzercia (reklama v tlači, v rozhlase, v televízii, poštou, výstavy),
 • profesionálna a spoločenská činnosť poradcu,
 • dobrovoľná spoločenská práca,
 • adresáre,
 • reakcie na dotazy,
 • alokácia kancelárie,
 • názov firmy a logo.

Metódy získavania projektov v oblasti poradenstva

Prvé kontakty – Obsahom prvých kontaktov sú návštevy, listy alebo telefonáty, v ktorých sa poradca obracia na potenciálnych zákazníkov a usiluje sa „predať“ im svoje služby.

Kontakty založené na referenciách a odporúčaniach, môžu mať takéto formy:

 • budúci zákazník požiada o termín schôdzky,
 • spoločný obchodný priateľ predstaví poradcu budúcemu klientovi,
 • poradca získa mená potenciálnych klientov od svojich starých zákazníkov.

Reakcia na žiadosť o predloženie návrhov – Ak sa poradca rozhodne uchádzať sa o vypísaný projekt, mal by vyvinúť vlastný taktický postup s cieľom zvíťaziť. Napríklad poradca, ktorý je odborne maximálne kompetentný, ale zákazníkovi neznámy, si musí položiť tieto otázky: Čo môžem v najbližšom čase podniknúť, aby som sa dostal do povedomia nového a dôležitého zákazníka? Môžu mi v tom pomôcť moji predchádzajúci zákazníci?

Poradenská etika

Schopnosti poradcu ovplyvňovať podnikateľa závisia čiastočne na rozvoji komunikačných a informačných technológií a čiastočne aj od výsledku uplatňovania spoločenských vied v poradenstve. Táto schopnosť môže byť využívaná tak v záujme ľudstva, ako aj proti ľudstvu samotnému. Poradca musí byť za svoje činy zodpovedný. Každý poradca je konfrontovaný s prvkami etiky.

Správanie poradcu je častokrát ovplyvňované organizáciou, v ktorej pracuje, agropodnikateľmi, pre ktorých pracuje, svojimi kolegami, profesionálnymi hodnotami, v medziach ktorých bol vzdelávaný, ako aj širšou spoločnosťou, ktorej je súčasťou.

Ideálna predstava človeka o spoločnosti

V minulosti sme predpokladali, že aplikácia vedy automaticky vedie k zdokonaleniu nášho života. Moderné asociácie medzi vedou a blahobytom vedú ľudí k tomu, že sú presvedčení o tom, že nevedecké prístupy sú dokonca lepšie. Nezdieľame tento extrémny názor. Veda bola v dejinách ľudstva viacej využívaná v jeho prospech ako proti jeho záujmom. (Napr. ošetrovanie proti burinám v rastlinných porastoch a hmyzu a chorobám chemickým postrekom. Na druhej strane to však viedlo k objaveniu sa rezíduí tak v pôde, ako aj v mäse zvierat, ktoré sú škodlivé pre ľudský organizmus.)

Permanentný ekonomický rast bol a je cieľom mnohých vyspelých spoločností, a to aj za cenu likvidácie prírodných zdrojov. Členovia týchto spoločností sa chcú podieľať na výhodách. Odmietajú však tlak vedúci k nevýhodám. Napr. ochrana životného prostredia, využívania elektrickej energie,…
Odpoveď na túto základnú otázku, ako aj skvalitnenie zdravia a predĺženie veku môže byť v rôznych spoločnostiach rôzne zodpovedaná. Do úvahy tu prichádzajú aj rôzne kultúry a poradca ich musí ovládať.

Stresy a vedľajšie produkty moderného priemyselného rozvoja znásobené rastúcim vedomím, že bohaté krajiny pokračujú v trende, že sa stávajú bohatšími, zatiaľ čo mnohé chudobnejšie krajiny zostávajú chudobnejšími. Vedie to vlastne mnohých ľudí k tomu, že zanechávajú normy a tradície svojich spoločností (napr. spolužitie bez sobáša).

Jedným z cieľov poradenského vzdelávania a osobného rozvoja sú kurzy, ktoré rozširujú osobnú autonómiu so zvýšením osobnej slobody pri tvorbe vlastných rozhodnutí. Nesmieme však zabudnúť, že naša vyššia sloboda potláča slobodu iných.
Populačná kontrola a plánované rodičovstvo sú dôležitou súčasťou mnohých krajín. Úlohu tu zohrávajú osobné normy a tradície. Na vidieku je zvykom mať veľa detí, je to zdroj pracovnej sily, avšak tieto sa nedokážu uživiť. Vzniká tu zložitá úloha pre poradcov.

Lojalita

Zostane poradca pracovať v určitej poradenskej organizácii? Áno, ak poradca považuje ciele za správne a tak považuje používané metódy za korektné. Samozrejme bude brať do úvahy možnosť samotného osobného rozvoja. Rozsah, v akom poradí sa poradenstvo pokúša zmeniť štruktúru spoločnosti, je dôležitou otázkou etiky. Poradca musí pozorne sledovať svojho budúceho zamestnávateľa. Napr. v tom, že kto sú jeho zákazníci, či sa vôbec dokážu vyrovnať s prácou v určitých podmienkach.

Poradca, ktorý môže ovplyvňovať malé zmeny v rozvoji práci veľkej medzinárodnej organizácii, akou je napr. Svetová banka pravdepodobne dosiahne vyššiu mieru spokojnosti, ako ten, kto bude pracovať v malej dobrovoľníckej organizácii, kde sa ciele takmer zhodujú s jeho osobnými ideálmi.

Najlepší spôsob ako pomáhať

Aby sme sa rozhodli, akým spôsobom najlepšie pomáhať farmárovi, poradca si to musí premyslieť už vtedy, keď si vyberá svojho zamestnávateľa. Pomocným procesom môže byť aj odpoveď na nasledovné otázky:

 1. Ktoré problémy ohrozujú agropodnikateľa?
 2. Aké kritériá sa používajú na vyhodnotenie alternatív?
 3. Čo spraví poradca ak sú poznatky o cieli, ktorý sa má dosiahnuť len čiastočne známe?
 4. Aký stupeň strachu, či rozrušenia má poradca prejaviť?

Vzťahy

Northouse (1992) uvažuje o štyroch dimenziách, ktoré sú dôležité vo vzťahu medzi profesionálmi pre starostlivosť o zdravie a ich pacientmi:

 1. Poradca by mal pomáhať svojim zákazníkom prijatím rozhodnutia, ktoré bude pre nich najužitočnejšie;
 2. Nemôžu byť paternalistickými. To znamená, že majú poskytnúť len takú pomoc agropodnikateľovi, o akú stojí. Ale čo by mali robiť, ak si farmár neuvedomuje, že ich súčasná cesta v agropodnikaní spôsobí vážne problémy pre nich samotných v budúcnosti;
 3. Mali by podporovať autonómiu agropodnikateľov, aby boli schopní rozhodovať sami za seba ak chcú v budúcnosti rozvinúť svoje podnikateľské subjekty. Ale čo by mali robiť agropodnikatelia, keď ich žiadajú vykonať vážne rozhodnutia? Je paternalistické povedať, že agropodnikatelia by mali urobiť toto rozhodnutie samotní? Zákazník musí vykonať rozhodnutie sám za seba.
 4. Musia byť čestní, ale čo sa stane, ak povedia, že sú presvedčení o tom, že agropodnikatelia stratili svoje peniaze preto, že nie sú dobrými podnikateľmi? Povie im to otvorene, alebo si to nechá pre seba a bude tvrdiť opak? Pri týchto situáciách často vzniká konflikt.

Iná je zasa otázka: Kto rozhodne o tom, že ktorá informácia je dôverná a ktorá nie: Poradca alebo zákazník?

Zmena štruktúry spoločnosti

Tu je potrebné odpovedať na základnú otázku: V akých podmienkach a smerom k akým zmenám by mal poradca spolupracovať pri meniacej sa štruktúre spoločnosti v prospech agropodnikateľa? Odpoveď na túto otázku záleží od toho, či ste ochotní zmeniť túto štruktúru prostredníctvom konfliktov, alebo len poskytovaním rady. V prvom rade je potrebné analyzovať štruktúru spoločnosti. Musí rozmýšľať aj nad tým, že aké metódy použije pri plánovanej zmene. Zapojí sa napr. do štrajku? Pôjde poradca voči svojim nadriadeným, hoci tí o tom ani nevedia?

Kódex etiky

Tento kódex vytyčuje vo všeobecných termínoch normy profesionálneho správania, ktoré sa očakáva od poradenských firiem pre riadenie v pomere k ich potenciálnych klientom, kolegom, členom príbuzných profesií a verejností. Etický kódex má na rozdiel od noriem profesionálnej praxe prikazovaciu povahu. Slúži ako základ pre disciplinárny postih, ak správanie sa člena firmy klesne pod požadované normy, ako sa to určuje v kódexe.

 1. Hlavné zodpovednosti voči klientovi;
 2. Dohody s klientom;
 3. Honoráre účtované klientovi.

Podnikateľská etika

Podnikateľská etika je formou aplikovanej etiky, ktorá sa v posledných desaťročiach vyvíja v celom svete obrovským tempom. Prezentuje ekonomiku založenú na humánnom princípe, ktorý zdôrazňuje, že ekonomické aktivity by nemali byť jednostranne orientované na zisk, ale na ľudí. V podnikateľskej etike ide o skúmanie ekonomických aktivít na základe hodnôt.

Etika podnikania zahrňuje mravné zásady a normy, ktoré usmerňujú správanie vo svete podnikania. Či je správanie správne alebo nesprávne, etické alebo neetické, často určuje verejnosť prostredníctvom mediálnych prostriedkov, záujmových skupín a podnikateľských organizácií a tiež prostredníctvom osobnej morálky a hodnôt jednotlivcov.

Súbory na stiahnutie

V kategórii Podnikové poradenstvo sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Podnikove-poradenstvo-vypracovane-otazky.pdf

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.12.2009 a aktualizovaný 10.10.2018. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár