(, EuroEkonóm.sk ,  6)

O družstve

Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Musí mať najmenej 5 členov – fyzických osôb, príp. 2 členov – právnických osôb. Družstvo je právnická osoba, ktorá za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Členovia družstva neručia za záväzky družstva. Na založenie družstva sa vyžaduje konanie ustanovujúcej schôdze. Družstvo vzniká zápisom do Obchodného registra (predtým musí byť splatených aspoň 50 % zapisovaného ZI). Družstvo je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond. Orgánmi družstva sú členská schôdza, predstavenstvo a kontrolná komisia. Družstvo zaniká výmazom z Obchodného registra.

Výhody družstva

 • uspokojovanie a podpora záujmov svojich členov
 • jednoduchý vznik a zánik členstva v družstve
 • členovia neručia za záväzky družstva

Nevýhody družstva

 • nedostatočné finančné zdroje, nakoľko členské vklady nie sú veľké
 • povinnosť splatenia členského vkladu určeného stanovami

Družstvo – základné charakteristiky

 • Družstvo je právnická osoba, založiť ho môže najmenej 5 FO alebo 2 PO
 • Založenie: družstvo je založené na ustanovujúcej členskej schôdzi, kde je spísaná zápisnica, ktorá je overená notárom
 • Vznik družstva: zápisom do Obchodného registra
 • Družstvo je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond najmenej vo výške 10% zapisovaného základného imania a dopĺňať tento fond najmenej o 10% ročného čistého zisku dokiaľ nedosiahne polovicu zapisovaného základného imania
 • Orgány družstva: členská schôdza, predstavenstvo, kontrolná komisia, prípadne ďalšie orgány ak to stanovujú stanovy družstva
 • Druhy družstiev: poľnohospodárske, spotrebné, bytové, výrobné, obchodné, remeselné, iné
 • Stanovy družstva: podnikanie v družstvách sa riadi podľa stanov družstva
 • Špeciálny prípad: malé družstvo (s počtom členov do 50) – má najvyšší orgán Členskú schôdzu a kompetencie štatutárneho orgánu – predstavenstva aj kontrolnej komisie má predseda družstva.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 21.4.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Kajetan Surovy

  Čo je základná definícia družstva?

 2. Michal Valko

  Sú družstvá efektívnejšou formou podnikania v porovnaní s inými typmi spoločností?

 3. Eduard Jankovic

  Efektivita družstiev môže závisieť od konkrétneho sektora a cieľov členov, nie je to jednoznačné.

 4. Branislav Bitarovsky

  Je systém, v ktorom členovia družstva neručia za jeho záväzky, spravodlivý voči veriteľom?

 5. Krystof

  Tento systém môže chrániť členov družstva, ale môže vyvolávať otázky týkajúce sa zodpovednosti a rizika pre veriteľov.

Pridaj komentár