(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Stratégia finančného investovania

Poskytnutie finančných prostriedkov umožňuje ekonomikám rásť a rast životnej úrovne obyvateľstva. Ak by súčasný finančný systém neexistoval, každý obyvateľ by žil na podstatne nižšej úrovni. To, čo sa deje vo vnútri finančného systému má veľký vplyv na zdravie ekonomiky. Finančný systém je nedeliteľnou súčasťou ekonomického systému, a teda nemôže byť posudzovaný izolovane. Ekonomika vytvára tok produkcie ako odpoveď na tok platieb. Dochádza k cirkulácii produkcie a príjmov, ktorá je nezávislá a nekonečná.

Úloha trhov v ekonomickom systéme

Trhy zodpovedajú za alokáciu zdrojov a poskytovanie výrobkov. Trh je inštitúcia, ktorú vytvára spoločnosť za účelom alokácie zdrojov, ktoré sú relatívne vzácne vzhľadom na dopyt po nich. Trh sú kanály, vďaka ktorým sa predávajúci a kupujúci dostávajú do kontaktu. Trh určuje, aký tovar bude vyrábaný a aké služby budú poskytované, aké bude ich množstvo. Trh distribuuje príjmy.

Finančné trhy a finančný systém

Finančný systém je súbor trhov, inštitúcií, zákonov, regulácií a techník, s ktorých pomocou sú:

 • obchodované akcie, obligácie a iné cenné papiere (CP)
 • určované úrokové sadzby
 • poskytované finančné služby na celom svete

Finančný systém determinuje cenu za úver a koľko úverových prostriedkov bude k dispozícii pre platby za veľké množstvo tovarov a služieb. Ak rastú ceny úveru, úver je ťažšie dostupný, klesajú celkové spotreby tovarov a služieb, rastie nezamestnanosť a klesá ekonomická úroveň.

Primárna úloha finančného systému je premiestniť vzácny pôžičkový kapitál od tých, čo šetria, k tým, čo si požičiavajú na spotrebu a investície. Finančné trhy sú jadrom finančného systému:

 • umožňujú tok úspor predovšetkým z domácností k tým jednotlivcom a inštitúciám, ktoré potrebujú viac finančných úspor, než im poskytujú vlastné príjmy
 • určujú objem disponibilného úveru
 • podnecujú sporivosť
 • tvoria úrokové sadzby a ceny cenných papierov
 • uskutočňujú premenu bežného príjmu na príjmy v budúcnosti (lebo splácanie pôžičiek sa deje z príjmov v budúcnosti)

Úspory

Rozoznávame úspory domácností, podnikov a vládne úspory.

Úspory domácností sú to, čo zostane z bežného príjmu po uhradení výdajov na bežnú spotrebu.

Úspory podnikov sú bežný čistý zisk po uhradení daní, dividend a všetkých ostatných hotovostných výdajov. Nie všetok príjem za poskytnuté tovary a služby sa vždy minie. Firmy sporia svoje finančné rezervy pre prípadné použitie v budúcnosti a z dôvodov dlhodobých kapitálových investícií.

Vládne úspory vznikajú, ak dôjde k prebytku bežných príjmov nad bežnými výdavkami.

Investície

Väčšina finančných prostriedkov, ktoré sú odložené vo forme úspor, preteká cez finančné trhy tak, aby mohli podporiť investície podnikov a vlády. Celkové investície predstavujú budovy a zariadenia, suroviny, tovar na ďalší predaj. Moderné ekonomiky vyžadujú veľké investície do dlhodobých statkov.

Úrok je odmena za odstúpenie peňazí a podstúpenie rizika. Treba zaistiť vrátenie požičaného kapitálu.

Funkcie finančného systému

Finančný systém funguje tak, aby uviedol do rovnováhy plánované úspory domácností, firiem a vlád s plánovanými investíciami domácností, firiem a vlád. Umožňuje doplňovanie úspor pôžičkami. Medzi základné funkcie finančného systému patria:

 1. depozitná funkcia ponúka pomerne ziskové a relatívne málo riskantné možnosti ukladania úspor do cenných papierov
 2. funkcia zabezpečenia bohatstva poskytuje nástroje pre uchovanie kúpnej sily, až do doby, kedy bude potrebná pre konkrétny nákup tovarov a služieb
 3. funkcia likvidity ponúka prostriedky pre získanie finančných prostriedkov na základe výmeny cenných papierov za pokladničnú hotovosť
 4. kreditná funkciaponuka úverov pre podniky pre zabezpečenie spotreby a investičných výdajov v rámci ekonomiky. Úver je požičanie peňazí na základe sľubu o ich vrátení.
 5. platobná funkcia poskytuje mechanizmus na vykonávanie platieb za nákup tovarov a služieb
 6. funkcia ochrany proti riziku ponúka prostriedky na ochranu firiem, spotrebiteľov a vlád pred rizikom z titulu činnosti ľudí alebo v oblasti majetku alebo v oblasti príjmov
 7. politická funkcia poskytuje kanály pre uplatnenie zámerov vlády v oblasti spoločných cieľov, zabezpečenie rastu miery nezamestnanosti, poklesu miery inflácie, stáleho ekonomického rastu

Inštitucionálne usporiadanie finančného trhu

Inštitucionálne usporiadanie finančného trhu má tvoriť podmienky pre alokačnú a operačnú efektívnosť.

Alokačná efektívnosť finančného trhu znamená, že finančné prostriedky sú alokované k jednotkám s najväčším rizikovo očisteným výnosom. Hodnota výstupu jednej jednotky nemôže vzrásť bez toho, aby nedošlo k poklesu výstupu inej ejdnotky (Paretovo optimum). Vvyžaduje, aby všetky informácie boli reflektované v cene finančnýchn nástrojov. Ak to tak nie je, finančný trh môže vysielať falošné signály.

Operačná efektívnosť predstavuje transfer finančných prostriedkov pri čo najnižších nákladoch. Nízke náklady alokácie finančných prostriedkov prispievajú k rastu výstupov na jednotku vstupov.

Maximalizácia agregácie bohatstva si vyžaduje, aby alokačná aj operačná efektívnosť finančných trhov bola čo najvyššia. Poznáme dva základné kanály alokácie:

 • privátny finančný trh
 • sprostredkovateľský finančný trh

Na súkromnom finančnom trhu sa presúvajú finančné prostriedky od prebytkových (investujú svoje úspory) k deficitným jednotkám (emitujú krátkodobé, dlhodobé cenné papiere). Efektívnosť alokácie je zvyšovaná asistenciou investičných bánk.

Na sprostredkovateľskom finančnom trhu vystupuje banka, poisťovňa, investičný, penzijný fond, ktoré emitujú sekundárne cenné papiere (napr. poistné zmluvy). Transakcia obsahuje 2 separátne ale simultánne transakcie:

 1. sprostredkovateľ emituje sekundárne finančné nástroje, ktoré nakupujú prebytkové jednotky
 2. sprostredkovateľ nakupuje primárne finančné nástroje, ktoré emitujú deficitné jednotky

Privátne finančné trhy sú trhy cenných papierov. Trh cenných papierov má v ekonomike tieto funkcie:

 • umožňuje vláde (deficitné jednotky) získať finančné prostriedky pre financovanie jej aktív
 • alokuje kapitál do oblastí produktívnejšieho využitia
 • vytvára motívy pre tvorbu úspor domácností
 • tvorí kontinuálne ceny finančných nástrojov, ktoré sú signálmi pre ekonomické subjekty
 • umožňuje alokovať riziko vzhľadom k očakávaným peňažným tokom z finančných inštrumentov
 • znižuje náklady finančných transakcií
 • umožňuje výkon vlastníckych práv

Štruktúra trhu cenných papierov

Trh cenných papierov (CP) je systém ekonomických vzťahov a inštitúcií, ktoré sprostredkujú alokáciu a realokáciu voľných finančných prostriedkov pomocou cenných papierov alebo finančných derivátov.

Podľa druhu poznáme trh cenných papierov:

 • primárny trh – sú tam cenné papiere emitované, trh nových CP. Emitent získa prostriedky na stanovenú dobu, nákup pre investora nie je trvalé vlastníctvo cenných papierov.
 • sekundárny trh – emitent CP umiestňuje svoje právo, spojené s CP. Dochádza k redistribúcii kapitálu.
 • burzový trh – zvláštny spôsob organizácie zhromažďovania osôb, prebieha na burzovom parkete (prezenčný typ burzy) alebo cez počítač (elektronický typ burzy). Obchody podľa burzových zákonov a pravidiel
 • mimoburzový trh – obchody priamo medzi bankami, firmami, investormi

Podľa inštrumentov:

 • trhy akcií
 • trhy dlhopisov vládne, bankové, podnikové, pevne alebo pohyblivo úročené
 • trhy finančných derivátov opcie, finančné features, swapy

Podľa času:

 • trh peňažný – krátkodobé operácie, krátkodobé umiestnenie
 • trh kapitálový – dlhodobý kapitál, CP s dobou platnosti viac ako 1 rok

Podľa teritória:

 • trh národný – obchodujú sa finančné inštrumenty domácich emitentov podľa pravidiel miestneho trhu
 • trh zahraničný – zahraniční emitenti, sú denominované v mene krajiny, v ktorej sú obchodované, podľa pravidiel miestneho trhu
 • eurotrhy – eurofinančné inštrumenty emitované v zahraničí v inej mene, než je mena krajiny

Základné atribúty finančného investovania

 1. Hodnotenie výnosnosti investície
 2. Časové hodnoty a úrokové sadzby (budúca hodnota, súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento)
 3. Funkcia úrokových sadzieb v ekonomike a teória úroku

Peňažný trh (PT)

Účely požičiavania peňazí sa líšia od osoby k osobe. Rozdielne účely spôsobujú tvornu rozdielnych druhov finančných aktív s rozdielnymi výnosmi a rizikami. Peňažný trh je trh s krátkodobými úvermi. Požičky majú pôvodnú dobu splatnosti do 1 roka.

Finančný trh predstavuje dlhodobé pôžičky investičného charakteru.

Charakteristika peňažného trhu

Peňažný trh predstavuje:

 • kanál pre výmenu finančných aktív za peniaze
 • sústredenie na krátkodobé potreby, prechodné hotovostné deficity
 • sústredenie na krátkodobé hotovostné požiadavky korporácií, finančných inštitúcií a vlád; ponúka mechanizmus poskytovania krátkodobých pôžičiek splatných do 1 dňa alebo do 1 roka
 • základnou úlohou je skontaktovať vypožičiavajúcich so zapožičiavajúcimi
 • hotovostné príjmy a výdaje musia byť v dokonalej harmónii
 • slúži na preklenutie medzery príjmov a výdajov peňažných prostriedkov; poskytuje investičné možnosti pre získanie úrokov u tých, u ktorých ponuka prevyšuje dopyt
 • držanie nevyužitých prebytkov je drahé, lebo neposkytuje držiteľovi žiaden príjem, predstavujú náklady stratenej príležitosti (náklady obetovaných príležitostí) vo forme ušlého úrokového príjmu. Každý deň nevyužitia neinvestovania peňažných prostriedkov je dňom nenávratnej straty príjmu.

Peňažný trh sa delí na:

 • diskontný trh (zmenky, komerčné papiere, bankový akcept)
 • medzibankový trh (eurodolárový trh)
 • trh s depozitnými certifikátmi
 • trh s CP miestnych samospráv
 • medzipodnikový trh

Kapitálový trh

Kapitálový trh predstavuje súhrn vzťahov, nástrojov a inštitúcií, ktoré sprostredkúvajú strednedobé a dlhodobé úvery. Doba splatnosti viac ako 1 rok.

Vzťahy na kapitálovom trhu:

 • vlastnícke (veriteľ – dlžník)
 • finančnoprávne

Nástroje finančného trhu:

 • štátne dlhopisy / obligácie
 • komunálne obligácie
 • hypotekárne záložné listy
 • podnikové, bankové obligácie
 • akcie podnikateľského sektora (korporátne akcie, kmeňové akcie, prioritné akcie)
 • podielové listy

Inštitúcie:

 • burzy
 • mimoburzové obchody (RM Systém)
 • banky

Finančné deriváty

Druhy derivátov: cenné papiere, komodity, meny, úvery a pôžičky.

 1. spotové transakcie – predaj sa uskutoční teraz, platba až o niekoľko dní – zmluvy o budúcej zmluve
 2. pevné termínované kontrakty:
 3. opcie – zmluva o budúcej zmluve s odkladacou podmienkou

Kontrakty

Deriváty:

 • pevné termínové kontrakty
 • opčné termínové kontrakty

Trhová hodnota každého pevného / opčného derivátového kontraktu je odvodená od podkladového nástroja. Aktívum: fyzická komodita, CP, štátny dlhopis, akciový index, mena. Nominálna hodnota kontraktu sa behom splatnosti nemení. Trhová hodnota je v okamihu vzniku pre oboch partnerov nulová, potom sa mení v závislosti od mnohých faktorov, hlavne od trhovej ceny podkladového nástroja. Partneri majú tú istú hodnotu s opačnými znamienkami, t.j. absolútna hodnota je rovnaká.

Termínované kontrakty v užšom zmysle: forward, futures – pevné termínové kontrakty na predaj alebo nákupl určitého finančného inštrumentu v budúcnosti za pevnú cenu.

Do finančných derivátov sa však zahrňuje len Forward Rate Agreement = Dohoda o termínovanej úrokovej sadzbe.

Pevné termínované kontrakty: obaja partneri súčasne majú pevnú pohľadávku a pevný záväzok. Ani jeden partner nemá pre uzatvorenie kontraktu žiadnu možnosť voľby. Dopredu sú známe všetky podmienky a platby kontraktu alebo sú pevné tým, že platby medzi partnermi závisia len od vývoja menových kurzov, cien akcií apod.

Deriváty podľa druhu rizika podliehajúceho aktíva

 1. Úrokové deriváty: kontrakty na úrokové výnosy v budúcnosti, nákup a predaj štátnych dlhopisov, kontrakty na úrokovú mieru
 2. Akciové deriváty: kontrakty na nákup a predaj akcií v budúcnosti, aj deriváty na akciové indexy
 3. Komoditné deriváty: kontrakty na nákup a predaj určitej fyzickej komodity v budúcnosti
 4. Menové deriváty: kontrakty na nákup a predaj určitej meny v budúcnosti

Finančné a nefinančné deriváty

Poznáme tieto finančné a nefinančné deriváty:

Finančné deriváty:

 • úrokové deriváty
 • akciové deriváty
 • menové deriváty
 • komoditné deriváty len Au, Ag, Pt, palladium

Nefinančné deriváty:

 • komoditné deriváty okrem Au, Ag, Pt, palladia

Likvidačná pozícia

Reverse opčný kontrakt výsledná pozícia je nulová. Na trhoch OTC je to jediná možnosť.

Offset zámerný kontrakt, kde východisková pozícia je nulová. Žiadne úverové riziko.

Varant dlhodobá americká call opcia, emitovaná / vystavená firmou na vlastné účely, napr. kmeňové akcie.

Reálne investície

Medzi reálne investície patrí:

Svetový trh zlata:

 1. Zlaté prúty (tehly)
 2. Papierové zlato
 3. Zlaté mince (tezauračné a numizmatické)
 4. Akcie zlatých baní

Ponuku zlata tvorí:

 • novovyťažené zlato
 • rozpredávanie rezerv
 • zásoby zlata
 • staré zlato
 • zlato bývalých komunistických krajín

Umelecké zbierky:

 • obrazy
 • čínska keramika
 • poštové známky

Stratégie finančného investovania

Stratégie finančného investovania si berú za cieľ maximálizovať zisk a zároveň minimalizovať riziko finančného investovania. Poznáme tieto typy stratégií:

Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza vychádza z teórie efektívnych trhov a má 3 úrovne:

 • globálna fundamentálna analýza
 • odvetvová fundamentálna analýza
 • fundamentálna analýza jednotlivých spoločností

Globálne faktory, vplývajúce na formovanie cien akcií na trhu sú rozhodujúce, majú na svedomí až 2/3 vplyvov na kurzové kolísanie cien akcií.

 Globálna fundamentálna analýza

Sledujeme:

 1. HDP ako výstup ekonomiky a akciové kurzy
 2. Fiškálna politika a akciové kurzy
 3. Peňažná ponuka v ekonomike a akciové kurzy
 4. Úroková miera a akciové kurzy
 5. Inflácia a kurzy akcií
 6. Medzinárodný pohyb kapitálu a akciové kurzy
 7. Ekonomické a politické šoky, ovplyvňujúce kurzy akcií

 Odvetvová fundamentálna analýza

Rôzna ziskovosť a perspektíva odvetví.

 1. Identifikácia charakteristických znakov odvetvia.
 2. Prognózovanie vývoja jednotlivých odvetví.

Charakteristické znaky:

 1. Citlivosť odvetvia na hospodársky cyklus:
 2. Citlivosť odvetvia na spôsob vládnej regulácie odvetvia
 3. Citlivosť odvetvia na typ odvetvovej štruktúry

Technická analýza

Technická analýza nám hovorí, kedy nakupovať a predávať akcie a aké.  Vychádza z výsledkov predchádzajúcich burzových obchodov a z hypotézy, že ceny akcií ovplyvňujú všetky faktory, vrátane psychologických, a preto pri krátkodobom investovaní je táto technická analýza dôležitejšia ako fundamentálna.

Technická analýza sa týka cien akcií, objemov transakcií. Predpovedá budúce ceny akcií (vývoj) v predstihu. Je to snaha odhadnúť zmeny v trendoch vývoja.

 1. ceny sú odrazom ponuky a dopytu
 2. ceny sa vyvíjajú v trendoch existuje istá zotrvačnosť
 3. cykly majú tendencie opakovať sa

Trend je zachycovaný v dlhšom časovom období. Základom je bázický trend, trvá niekoľko rokov; jeho stanovenie je dôležitejšie pre investorov, ktorí chcú dlhodobo investovať:

 • Primárny trend 1 rok
 • Sekundárny trend niekoľko mesiacov
 • Terciárny trend niekoľko dní, týždňov

 Metódy a nástroje technickej analýzy

 1. Založené na technických indikátoroch
  • metóda kĺzavého priemeru – identifikácia smeru pohybu akciových kurzov a miery pohybu
  • anticyklické identifikátory
  • index dôvery
 2. Grafické
  • kĺzavý priemer

Kĺzavý priemer

Ak chceme identifikovať hlavný trend vývoja akcií, používame kĺzavý priemer:

 • dlhodobý trend z posledných 200 obchodovaných dní
 • strednedobý trend z posledných 50 obchodovaných dní
 • krátkodobý trend z niekoľkých dní alebo týždňov

Zakreslíme si kĺzavý priemer do diagramov a porovnávame ho s aktuálnym trhovým kurzom. Toto nám dnes sledujú sofistikované počítačové programy a aplikácie.

Pravidlá pri technickej analýze pomocou kĺzavého priemeru

Ak aktuálny trhový kurz prerazí kĺzavý priemer

 1. zhora nadol, je to podnet na predaj
 2. zdola nahor, je to podnet na nákup

Ak krátkodobý kĺzavý priemer prerazí dlhodobý kĺzavý priemer

 1. zhora nadol, je to podnet na predaj
 2. zdola nahor, je to podnet na nákup

Anticyklické indikátory

Anticyklické indikátory vychádzajú z toho, že úspešný investor by sa mal správať opačne ako masa ostatných investorov. Dôvodom je, že asi 60% obchodov uskutočňujú amatéri, ich správanie nie je v danej trhovej situácii výhodné, z toho vyplýva, že opačné chovanie znamená úspech.

4 koncepcie pri anticyklických indikátoroch

 1. Koncepcia neúplných jednotiek sú stanovené minimálne limity obchodovaných jednotiek. S neúplnymi obchodnými jednotkami obchodujú drobní investori s nevhodnými investičnými rozhodnutiami. Meranie týchto rozhodnutí pomocou indexu obchodovania s neúplnými jednotkami umožní anticyklickým investorom správať sa naopak.
 2. Koncepcia prázdnych predajov investor akcie nevlastní, ale si ich požičia. Rast indexu znamená budúci rast akciových indexov. (Predaje na krátko.)
 3. Koncepcia investičných doporučení ak 60% poradcov prognózuje rast, anticyklickí investori očakávajú opačný vývoj.
 4. Koncepcia pomeru medzi predajnými a nákupnými opciami – ak je pomer medzi predajnými a nákupnými opciami 0,6, potom prevláda obchod s nákupnými opciami  ak stúpne na 0,7, potom je to signál na rast pesimistických nálad, ale anticiklický investor sa správa naopak a bude investovať ak klesne pod 0,4, potom je to signál na rast optimisitických nálad, ale anticyklický investor bude predávať

Index dôvery

Investori na tomto trhu sú vysokoprofesionálni, technická analýza využíva poznatky z trhov dlhopisov, t.j. čo sa robí dnes s dlhopismi, môže sa robiť zajtra s akciami.

Psychologická analýza a psychológia davu

Psychologická analýza plní funkciu odpadkového koša, do ktorého sa hádže všetko nevysvetliteľné:

 • Psychologická analýza sa opiera o investora ako o človeka
 • Psychologická analýza skúma, do akej miery jeho vlastnosti ovplyvňujú jeho investičné chovanie
 • Základom je psychológia davu – investori nerealizujú svoje rozhodovanie izolovanie, ale spolu s ostatními. Účastníkmi trhu je dav.
 • Masívne uplatnenie v novodobých dejinách nachádza pri obchodovaní s kryptomenami.

Obchodovanie na finančnom trhu

Na finančnom trhu pri obchodovaní s cennými papiermi existujú 2 motívy: špekulatívny a likvidný.

Motív likvidity

Investor potrebuje hotovosť, alebo má veľa peňažných prostriedkov a nemá pre ne vhodné umiestnenie. Závisí to od makroekonomickej situácie, v recesii všetci CP predávajú a chcú likvidné peniaze, dopyt a ponuka cenných papierov závisí od hospodárskeho cyklu.

Špekulatívny motív

Špekulatívny motív sleduje krátkodobé pohyby na trhu cenných papierov. Investor vyhľadáva okamih, keď je CP podhodnotený (nákup) alebo nadhodnotený (predaj).

Poznáme 2 typy špekulácie:

 • špekulácie na vzostup (býci, bulls)
 • špekulácie na pokles (medvede, bears)

Špekulácia je hľadanie nesprávne ocenených CP na základe fundamentálnej analýzy. Je spojená s tým, že obchodník vždy zaujme určitú pozíciu na trhu (podľa momentálnej situácie a očakávaní špekulanta).

Obchodné pozície:

 • dlhá pozícia – long position–  keď druh CP je podhodnotený a jeho nákup nám prinesie zisk
 • krátká pozícia – short position – keď cena signalizuje nadhodnotenie CP
 • obchodná pozícia s rozpätím – keď vlastníme 2 CP a ich ceny sú vzájomne nevyrovnané (1 je podhodnotený kúpi, druhý je nadhodnotený predá)
 • otvorená pozícia – open position – očakáva zmeny cien na trhu, môže zaujať dlhú alebo krátku pozíciu, ide o špekulácie, týkajúce sa budúcnosti

Špekulanti podporujú svojou činnosťou teóriu efektívneho trhu. Promptné obchody CP sa okamžite dodajú a v stanovenom kurze okamžite zaplatia (do 34 dní).  Je tam jednoduché špekulovať na vzostup. Investor nakúpi CP, čaká na vzostup a rýchlo ich predáva.  Špekulanti na pokles krátkymi predajmi, kupujú CP s tým, že ich po krátkej dobe opäť predá alebo predá CP s tým, že ich v krátkej budúcnosti opäť kúpi späť (špekuluje na pokles kurzu a dáva príkazy na krátky predaj).

Pre špekulanta je dôležité, aby sa ceny rýchlo menili na spravodlivú úroveň. Dnes špekulovať si vyžaduje veľkú pohotovostnú zásobu CP. Požičiavanie CP medzi obchodníkom a majiteľom sa uzavrie zmluva, majiteľ poskytne CP na určitú dobu, obchodník mu ich potom musí vrátiť + zaplatiť výnos (riadi sa úrokovou sadzbou lombardného úveru). Je to výhodné len vtedy, keď ceny CP budú klesať. Ak by ceny CP rástli, predávajúci v krátkej pozícii utrpí stratu.

3 základné techniky:

 • termínové kontrakty
 • prémiové kontrakty
 • opcie

Súbory na stiahnutie

V kategórii Stratégia finančného investovania sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Zapoctovy-test-Strategia-financneho-investovania-test2.pdf
 SFI-skuska-niektore-otazky.pdf
 Strategia-financneho-investovania-grafy.pdf
 Co-je-to-venture-kapital.pdf
 Financna-analyza-Makroekonomicka-analyza-Odvetvova-analyza-Fundamentalna-analyza-Technicka-analyza-semestralna.pdf
 SFI-Prednasky-02.pdf
 Charakteristika-zahranicnych-trhov-s-cennymi-papiermi.pdf
 Financne-investovanie-Makroanalyza.pdf
 Metastock.pdf
 Burza-referat.pdf
 Strategia-financneho-investovania-financne-ukazovatele-momentum-performance-graf-akcie-moving-average.pdf
 Financne-investovanie-Monitoring.pdf
 Strategie-financneho-investovania-prednasky-sfi1999-3.pdf
 Integracny-proces-devizovych-trhov.pdf
 Financna-analyza-Metastock.pdf
 Uzitocne-linky-Strategia-financneho-investovania.pdf
 Strategia-financneho-investovania-Vypracovane-testy.pdf
 Ekonomicka-analyza-testy.pdf
 Odvetvova-analyza-drevospracujuceho-priemyslu.pdf
 Strategia-financneho-investovania-prednasky.pdf
 Investicie.pdf
 Financne-investovanie-Odvetvova-analyza.pdf
 Strategia-financneho-investovania-semestralna-praca.pdf
 Financne-investovanie-Otazky-na-skusku.pdf
 Zapoctovy-test-Strategia-financneho-investovania-test1.pdf
 RMS-RM-system.pdf

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.12.2009 a aktualizovaný 23.8.2018. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár