FORWARD
– termínový kontrakt predstavujúci záväzok predávajúceho predať v určitom stanovenom termíne určitý nástroj za cenu stanovenú pri uzatvorení dohody a záväzok kúpiť príslušné aktívum v dohodnutých podmienkach. Uzavretie obchodu je časovo oddelené od jeho plnenia
– starý typ obchodov, už v starovekom Ríme
– dlho boli len termínové obchody na konkrétne komodity
– až zač. 20. storočia vznikli finančné termínové obchody a podklad. Aktívami sa stali úrokové sadzby, akcie, dlhopisy, obligácie, cudzia mena

Predmet forwardu
– predávajúci má zaručený budúci predaj za dnes pevne určenú cenu
– kupujúci má zabezpečenú budúcu dodávku za kúpnu cenu
– obaja sú chránení pred rizikom
– všetky podmienky sú šité na mieru oboch partnerov – vzájomný obchod
– kupujúci má zabezpečenú budúcu kúpnu cenu bez toho, aby ju musel pri uzavretí obchodu zaplatiť – vyplatí ju až v dobe splatnosti

Nevýhody forwardu
– predávajúci si sám musí nájsť záujemcu, ktorý súhlasu a navrhovanými podmienkami
– kupujúci musí mať info o predávajúcom (čas + N – platené nejakej sprostredkovateľskej inštitúcií)
– je dobré ak je vypisovateľom banka

Forward
= záväzná dohoda 2 partnerov
= kupec sa ťažko zbaví svojej povinnosti
= sú málo likvidné
– nedochádza k uzavretiu pozície inými spôsobmi

Podstata forwardu – rozdielne trhové očakávanie predávajúceho a kupujúceho
Predávajúci si zabezpečuje pevnú cenu: pri plnení bude časová cena nižšia ako kurzový rozdiel (promptná cena bude v budúcnosti nižšia preto stanoví cenu dopredu).
Kupujúci očakáva rast cien v budúcnosti, preto uzatvára obchod na dnešnú cenu a myslí si, že on zarobí.

Rôzne druhy forwardov:
– forward na úroková mieru
– forward na menový kurz
– forward na konkrétne finančné aktívum

Forwardy – dohody medzi dvoma stranami, ktoré stanovia podmienky obchodu, ktoré sa uskutočnia medzi týmito stranami k nejakému budúcemu dátumu. Je to zmluvne vyjadrená dohoda, ktorou sa kupujúci (investor) zaväzuje kúpiť a predávajúci (vypisovateľ) sa zaväzuje predať určité podliehajúce aktívum v určitom budúcom termíne (v deň expirácie) za cenu určenú v deň uzavretia dohody. Obe zmluvné strany majú teda povinnosť splniť podmienky kontraktu, t.j. predávajúci má povinnosť dodať podliehajúce aktívum v stanovenom čase, množstve a cene a kupujúci má povinnosť ho prevziať. Pri forwardových kontraktoch medzi zmluvnými stranami nedochádza spravidla k žiadnej peňažnej výmene až do chvíle plnenia zmluvy.

Výhody – forward je „šitý na mieru“ oboch zmluvných strán, t.z. podmienky uzavretia kontraktu nie sú štandardizované, závisia len od vôle zmluvných strán, preto sa s forwardami obchoduje priamo mimo burzového trhu, či už bez alebo so sprostredkovateľmi (môžu preberať aj zodpovednosť za serióznosť partnerov, za čo môžu požadovať určité záruky). Jedná sa teda o voľnosť čo do objektu obchodu, ceny, termínu dodávky, spôsobu vysporiadania a ďalších podmienok.

Nevýhody – nemôže byť zrušený bez toho, aby sa dohodli obe zmluvné strany, a spravidla nemôže byť ani prevedený na tretiu stranu. Majú teda nízku likviditu (t.j možnosť predať forward inému záujemcovi pred termínom jeho splatnosti) a obchodovateľnosť. Okrem toho, nie je ľahké, aby sa stretli 2 partneri, ktorým vyhovujú rovnaké podmienky kontraktu. Ďalej, keďže ide len o dohodu medzi 2 partnermi, neexistuje tu záruka, že si jedna zo strán svoje záväzky splní. Čím väčšie budú cenové rozdiely na promptnom trhu v porovnaní s forwardovým kontraktom, tým väčšia je pravdepodobnosť, že jeden z partnerov dohodnuté podmienky poruší. Preto je veľmi dôležité preveriť dôveryhodnosť svojho partnera.

V súčasnosti sa najčastejšie využívajú forwardy na fin. nástroje, ktorým prechádzali forwardové kontrakty na komodity. Tie vznikli už v 12. storočí v Európe, hlavne v Taliansku a Holandsku. Neskôr sa centrum forwardových kontraktov presunulo do Londýna a potom do Chicaga.


Pridaj komentár