Podnikateľské riziko predstavuje stupeň neistoty. Definície rizík nájdete na stránke Neistota, riziko, čisté riziko. Keď sa finančná stabilita naruší, predstavuje riziko stratu. Na riziko vplývajú externé (vonkajšie) faktory, napr. faktory ekonomického charakteru – zmena cien, energií, právne – zmena zákonov, politické a demografické riziko, a interné (vnútorné) faktory, ako je organizačná štruktúra, nepodarky alebo drahé suroviny.

Členenie rizík

Členenie rizík z hľadiska výsledkov hospodárenia:

Riziko podľa rozsahu vplyvu:

 • Systémové riziko – všetky podniky ovplyvní
 • Nesystémové riziko – má vplyv iba na daný región

Jednotlivé druhy rizík nájdete popísané na stránke Klasifikácia podnikateľských rizík – druhy rizík.

Risk management – manažment rizika

Rizikový manažment je systematický proces, v ktorom sa riziko identifikuje, analyzuje a definuje optimálny spôsob jeho zvládnutia pri minimálnych nákladových aspektoch a rešpektovaní systémových cieľov subjektu. Rizikový manažment je stále viac uznávaný ako odbor zaoberajúci sa pozitívnymi a negatívnymi stránkami rizika.

Úlohou rizikového manažmentu je predovšetkým dosiahnutie maximálnej bezpečnosti a ochrany majetku vypracovaním optimálnej stratégie riadenia rizík ako hlavných nositeľov možných budúcich škôd. Cieľom je pridať trvalo udržateľnú hodnotu pre všetky činnosti organizácie. Zoraďuje poznatky potenciálnych výhod a nevýhod všetkých takých faktorov, ktoré môžu mať vplyv na organizáciu. Vzrastá pravdepodobnosť úspechu a znižuje pravdepodobnosť zlyhania a neistoty dosiahnutia globálnych cieľov organizácie.

Rizikový manažment

Riadenie rizika v jeho systémovom pojatí je relatívne novou oblasťou riadenia podniku. Manažment rizika sa vyvíja asi od 70. rokov 20. storočia. Impulzom jeho vzniku boli vznikajúce zložité ekonomické podmienky.

V praxi manažment rizika naráža na problémy obsahového vymedzenia a organizačného začlenenia. Problém nie je iba teoretický ale aj faktický.

V obecnom pojatí je úlohou rizikového manažmentu chrániť vlastníctvo podniku. Za týmto účelom odhaľuje a analyzuje riziká, rieši riziká, riadi priebeh ich zvládania a vyhodnocuje rizikové situácie.

Pozícia manažéra pre riadenie rizika vyžaduje skúseného manažéra so širokými znalosťami. Je dôležité, aby sa orientoval na podstatné záležitosti, bol v tesnom a pravidelnom kontakte so všetkými vnútropodnikovými útvarmi, používal účinné a analytické nástroje, bol iniciatívny a inovatívny, mal dobrú intuíciu a schopnosť správneho rozhodovania… .

Zodpovednosť rizikového manažéra je vysoká a s rastúcou mierou rizika má akákoľvek chyba pri rozhodovaní katastrofálne následky

Úlohy rizikového manažéra

 1. stanovenie rizík a ich ohodnotenie
 2. výber poistenia
 3. reklamačné jednanie
 4. prevencia strát
 5. zaistenie bezpečnosti

Vývoj manažmentu rizika

Riadenie rizika v jeho systémovom chápaní je relatívne novou oblasťou riadenia podniku. Manažment rizika sa začal rozvíjať v 70. rokoch 20. storočia. Hlavným impulzom na jeho vznik boli zložité ekonomické podmienky a náhle zvraty na svetových trhoch. Rozvoj manažmentu rizika bo, podnietený aj zostrujúcou sa konurenciou 80. a 90. rokov 20. storočia.

Identifikácia rizika

Racionálny postup prípravy a hodnotenia projektov z hľadiska práce s rizikom a neistotou je založený na prístupe, ktorý zahrnuje predovšetkým tieto fázy:

 1. Identifikácia a analýza faktorov rizika
 2. stanovenie významnosti faktorov rizika
 3. stanovenie miery rizika, resp. meranie rizika
 4. hodnotenie rizika
 5. príprava a realizácia opatrení zameraných na oslabenie príčin vzniku rizika
 6. príprava a realizácia opatrení na zníženie nepriaznivých dopadov rizika
 7. príprava plánu korekčných opatrení a sledovanie vývoja faktorov rizika
 8. spracovanie dokumentácie prípravy a hodnotenia rizika podnikateľského projektu

Meranie rizika

Hodnotenie rizika

Výsledkom hodnotenia podnikateľských projektov a ich rizika by malo byť jednak posúdenie prijateľnosti rizika týchto projektov, t.j. určenie, či riziko určitého projektu možno považovať za prijateľné alebo neprijateľné. Vymedzenie prijateľného (zdravého, oprávneného) rizika je dôležité pre hodnotenie a výber podnikateľských projektov, jeho praktická realizácia je však veľmi náročná. Na špecifikáciu prijateľného rizika je potrebné zvažovať aspekty objektívne a subjektívne.

Ako znížiť podnikateľské riziko

Riziko nie je zlé pre spotrebiteľa, lebo podniky budú ponúkať lepšiu technológiu alebo výrobky. Zníženie podnikateľského rizika je možné týmito spôsobmi:

 • Diverzifikácia rizika: väčší objem (horizontálna diverzifikácia – keď budeme vyrábať napr. televízory, príbuzné odbory – gramofón, magnetofón, vertikálna diverzifikácia – nadväzujú sa produkty na seba – k topánkam ponožky)
 • Flexibilita znamená prispôsobiť novým podmienkam, zmenám, pružnosť, technológiám, napr. univerzálne stroje
 • Delenie rizika – riziko prenesieme ešte na ďalších účastníkov, na základe dlhodobých zmlúv – dodávateľ bude za tie isté ceny donášať ak sa zmení napr. ekonomická situácia
 • Transfer rizika
 • Poistenie rizika – prenos rizika na poisťovňu za úhradu

Rozhodovanie za rizika

Pravidlá rozhodovania za rizika slúžia ako podpora pre rozhodovateľa. Používajú sa na určenie preferenčného usporiadania rizikových variantov, určenie poradia variantov podľa zvoleného kritéria. Pravidlá možno použiť vtedy ak poznáme rozdelenie pravdepodobností, kritéria hodnotenia pre jednotlivé rizikové varianty.

Medzi základné pravidlá rozdhodovania za podmienok rizika patria:

 1. pravidlo očakávanej utility
 2. pravidlo očakávanej (strednej) hodnoty
 3. pravidlo očakávanej (strednej) hodnoty a rozptylu (smerodajnej odchýlky)
 4. pravidlá rozhodovania založené na stochastickej dominancii
 5. pravidlo ašpiračnej úrovne

Viac informácií o týchto pravidlách nájdete na stránke Pravidlá rozhodovania za rizika.

Pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy

Pravdepodobnostné stromy predstavujú grafický nástroj zobrazenia rizikových variantov a ich dôsledkov (vzhľadom na určité kritéria hodnotenia kvantitatívnej povahy). Využívajú pojmový aparát teórie grafov a sú realizované ako postupnosť uzlov a hrán orientovaného grafu. Uzly sa označujú spravidla krúžkami a zobrazujú obyčajne faktory rizika ovplyvňujúce výsledky určitých aktivít, resp. zobrazujú tieto rizikové aktivity, ktorých budúce výsledky sú neisté. Viac informácií nájdete na stránke Pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy.

Súbory na stiahnutie

V kategórii Riziko sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:


Pridaj komentár