(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Neistota – sa chápe v zmysle variability, ktorá neumožňuje presnú predikciu budúcich výsledkov určitých aktivít a lebo procesov. Prejavuje sa to menšími alebo väčšími odchýlkami predpokladaných výsledkov od skutočne dosiahnutých. Neistota môže mať subjektívny alebo objektívny charakter.
Objektívny charakter neistoty – prvky, resp. zložky majú náhodný (stochastický) charakter.
Subjektívny charakter neistoty – vyplýva z neúplnosti a relatívnej nedostatočnosti našich poznatkov o objektoch reálneho sveta.

Riziko – (Albach) – Rizikom sa myslia neistoty, ktoré sa dajú merať štatistickými metódami. Neistoty sú náhodne javy, ktoré sa nedajú exaktne merať, je možné o nich vysloviť len domnienky.
(Samecky) – Riziko predpokladá, že jeho dôsledky na činnosti zaťažené rizikom, majú známu pravdepodobnosť. Riziko je merateľné a možno sa proti nemu eventuálne zabezpečiť. Pri neistote takáto možnosť nie je.
(Wittmann) – Rizikom označujeme možnosť, prípadne nebezpečenstvo neúspechu hospodárskej činnosti firmy v budúcnosti.
Riziko a neistota sa odlišujú tým, že pri rozhodovaní za rizika pozná rozhodovateľ rozdelenie pravdepodobnosti dôsledkov variantov vzhľadom na jednotlivé kritéria hodnotenia, ale pri rozhodovaní za neistoty ju nepozná.

Čisté riziko – je také riziko, v prípade ktorého existuje nebezpečenstvo vzniku len nepriaznivých situácií, resp. nepriaznivých odchýlok od požadovaného stavu, za ktorý sa považuje uchovanie majetku, príp. ľudských zdrojov a zdravia. Čisté riziká sa spravidla týkajú strát a škôd na majetku hospodárskych organizácií a jednotlivcov, poškodenia zdravia jednotlivcov a členov organizačných jednotiek.
Klasifikácia čistých rizík – majetkové riziká, rizika zodpovednosti za škodu, rizika vynikajúce zo zlyhania iných subjektov.

Podnikateľské riziko – sa vyznačuje tým, že nebezpečenstvo nežiadúcich odchýlok od plánovaných výsledkov vystupuje často spolu s nádejou na žiadúce (pozitívne) odchýlky od týchto výsledkov. Prijatie tohto rizika môže spôsobiť firme tak straty, ako aj mimoriadne dobré hospodárske výsledky.

Postoj podnikateľa k riziku – averzia k riziku, neutrálny postoj, sklon k riziku

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Lukas

  Jedna z otázok, ktorá sa týka článku, by mohla byť: Aký je rozdiel medzi neistotou a rizikom?

 2. Jaina

  Neistota sa chápe ako variabilita, ktorá neumožňuje presnú predikciu budúcich výsledkov, zatiaľ čo riziko sú neistoty, ktoré sa dajú merať štatistickými metódami a majú známu pravdepodobnosť dôsledkov.

 3. Olga Borsikova

  Je možné tvrdiť, že podnikatelia s averziou k riziku sú menej úspešní v dnešnom rýchlo sa meniacom hospodárskom prostredí?

 4. Klement Sklenar

  Na túto otázku možno odpovedať tak, že postoj podnikateľa k riziku môže ovplyvniť jeho schopnosť využiť príležitosti. Avšak nie je to vždy pravidlom, pretože úspech závisí aj od mnohých iných faktorov ako sú inovácie, strategické plánovanie a schopnosť adaptácie.

 5. Tomas Grobarcik

  Môže byť prístup ‚všetko alebo nič‘ v kontexte podnikateľského rizika v konečnom dôsledku viac škodlivý ako prospešný pre podnik?

 6. Michael

  Na túto tretiu otázku možno odpovedať, že kým prístup ‚všetko alebo nič‘ môže viesť k veľkým úspechom, tiež značne zvyšuje pravdepodobnosť veľkých strát alebo dokonca krachu podniku. Rozvážnejšie riadenie rizík a diverzifikácia môžu byť dlhodobo udržateľnejšou stratégiou.

Pridaj komentár