(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Postupy hodnotenia rizika regiónov a štátov – je možné pomocou uplatnenia bodového systému hodnotenia. Základom tohto hodnotenia je výber určitých faktorov, ktorých úroveň rizika jednotlivých oblastí či štátov zosilňujú resp. zoslabujú. Ako objekty hodnotenia teda vystupujú jednotlivé štáty, resp. oblasti. Postup je následovný, expert alebo skupina expertov ohodnocujú riziko každého objektu (regiónu, štátu) tak, že mu z hľadiska každého faktora priradia určitý počet bodov zo zvolenej bodovej stupnice. Najlepšia oblasť, štát získa najvyššie ohodnotenie – najviac bodov. Ak niektoré faktory prispievajú k riziku viac pridelia sa týmto faktorom váhy a výsledné ohodnotenie je výsledkom váženého súčtu.

Takýto postup môže byť do značnej miery subjektívny. Aby sa zabránilo subjektivite, resp. aby bol jej vplyv zoslabený, sa využíva štandardizácia založená na využití poznatkov väčšieho počtu expertov.

Príkladom hodnotených faktorov resp. oblastí môžu byť – politická stabilita, ekonomická stabilita, menová a kurzová stabilita, repatriácia kapitálu a zisku, ochrana technológie, postoj k zahraničným investíciám, systém prístupu k zahraničnému podnikaniu, kultúrne interakcie.

Ratingové agentúry – vyhodnocujú finančnú silu hodnoteného objektu, jeho postavenie na trhu, prípadne legislatívne a politické riziká.

Rating – pravdepodobnosť vzniku platobnej neschopnosti podniku, bánk a štátov. Je udeľovaný agentúrami a jeho „výroba“ je po odbornej stránke veľmi náročná.

Zdroje získavania informácií – najdôležitejšie zdroje sú: 1. štatistika MMF, 2. štatistika OSN, 3. štátna štatistika, 4. špecializované inštitúcie v zahraničí, 5. špecializované informačné agentúry v SR.

1. Štatistika MMF (Medzinárodný Menový Fond) – vydáva štatistické publikácie –
– International Financial Statistics (IFS) údaje o medzonárodnej likvidite, úrokových sadzbách, devízových kurzoch, cenových indexoch…
– Balance of Payment Statistics Yearbook (BOPSY) – platobné bilancie 140 krajín sveta
– Government Finance Statistics Yearbook (GSFY) – údaje o dôchodkoch, výdavkoch, pôžičkách, financiách a dlhoch ústredných vlád.
– Directions of Trade Statistics (DOTS) – hodnoty exportovaných a importovaných tovarov 135 krajín.

2. Štatistika OSN – Monthly Bulletin of Statistics – údaje o 140 krajinách sveta z oblastí: populácia, pracovná sila, ťažobný priemysel, spracovateľský priemysel, potravinárstvo, textil, papiernictvo, stavebné materiály, financie, zahraničný obchod…..

3. Štátna štatistika – každá krajina má zriadené svoje štatistické úrady. U nás Štatistický úrad SR, jeho publikácie o aktuálnom stave ekonomiky SR:
– Štatistická revue
– Ekonomický monitor – Monitor stavu hospodárstva SR
– Štatistické čísla a grafy – indexy spotrebiteľských cien a životných nákladov v SR
– Slovenská štatistika a demografia
– Štatistika – ekonomicko-štatistický časopis

4. Špecializované inštitúcie v zahraničí – patria sem komerčne zložené organizácie: Dun & Bradstreet, Coface, EDB – Európska databanka, CMC, Frost and Sullivan…
Ratingové agentúry – Credit Rating, Moody’s Investor Service Standard and Poor’s.

5. Špecializované informačné agentúry v SR.- Fond na podporu zahraničného obchodu, Štatistický úrad SR, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenská agentúra pre zahraničné investície a rozvoj.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Peter Stulrajter

  Aké faktory sa berú do úvahy pri hodnotení rizika regiónov a štátov?

 2. Rudolf

  Pri hodnotení sa zohľadňujú politická stabilita, ekonomická stabilita, menová a kurzová stabilita, ochrana technológie, postoj k zahraničným investíciám a kultúrne interakcie.

 3. Boris Gresak

  Ako objektívne môžu byť hodnotené politické riziká?

 4. Frarendra

  Objektívnosť môže byť komplikovaná subjektívnymi pohľadmi expertov, avšak štandardizácia založená na viacerých názoroch môže zoslabiť subjektívny vplyv.

 5. Milos Koleno

  Môže byť ratingový systém zaujatý voči rozvojovým krajinám?

 6. Peter Capa

  Existuje obava, že systémy hodnotenia môžu byť zaujaté v dôsledku rôznych štandardov a očakávaní, ktoré sa uplatňujú na rozvojové krajiny oproti rozvinutým.

Pridaj komentár