(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Agrárny marketing

Agrárny marketing je podnikový systém prvovýrobcu, ktorý niekde začína (čo budem robiť – čo je predmetom podnikania) a ktorý niekde končí. Je to filozofia ako podnikového systému tvorby výrobnej politiky s cieľom využiť vlastné ľudské zdroje, podnikateľské prostredie, v ktorom sa nachádzam, vyrobiť kvalitný produkt, ktorý by mal konkurenčnú výhodu a efektívne ho realizovať na trhu s podporou predaja. Cieľom ďalej je zaujímať sa o produkt a komunikovať s odberateľom. Má podstatu v biologickom princípe výrobného procesu:

 1. potraviny sú základnou potrebou a podmienkou pre život človeka
 2. spotreba potravín je limitovaná individuálnou fyziologickou hranicou potreby človeka
 3. spotrebapotravín je kontinuálna v plošnom zábere teritória a v nepretržitom časovom slede
 4. iba časť druhov potravín je vzájomne zastupiteľná
 5. výrobky majú biologický charakter a ich výroba musí rešpektovať biologický cyklus výroby, ktorý je pri niektorých produktoch živočíšnej výroby i viacročný
 6. ponuka poľnohospodárskych výrobkov podlieha podstatným časovým výkyvom spôsobeným sezónnosťou výroby
 7. značná variabilita v dôsledku vplyvov počasia, výskytu škodcov, chorôb…
 8. plynulá výroba niektorých výrobkov bez možnosti prerušenia čo i na deň (mlieko)
 9. relatívne krátka trvanlivosť
 10. skladovanie spojené s prirodzenými stratami
 11. neustále pribúdanie konzumentov uvedomujúcich si zásady zdravej výživy a požiadavka na kvalitu výrobkov

Cieľ agrárneho marketingu

Cieľom agrárneho marketingu ako súčasti agrárnej ekonomiky je prostredníctvom moderných marketingových aktivít podporiť odbyt a zhodnotenie domácich poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na domácom a zahraničnom trhu za súčasného pôsobenia na zlepšenie kvality výrobkov a ich trhovú orientáciu. Agrárny marketing sa zaoberá:

 • marketingovým riadením agropodnikateľských subjektov
 • zvláštnosťami v biologickom charaktere produkcie
 • nákupným a odbytovým trhom
 • pôdou ako základným výrobným faktorom
 • tradíciami vidieckeho obyvateľstva

Marketingové prostredie agrárneho marketingu

Podnikateľský subjekt pôsobí v istom hospodárskom prostredí, ktorému sa prispôsobuje, ovplyvňuje ho vlastnou podnikateľskou aktivitou s cieľom profitovať. Toto marketingové prostredie v agropriemysle sa delí na makro a mikro prostredie. Hlavné faktory makroprostredia podniku: prírodné, technologické, kultúrne, politické, ekonomické, demografické. Hlavné faktory mikroprostredia podniku: sprostredkovatelia, zákazníci, konkurencia, verejnosť – finančná, mediálna, vládna, miestna, interná, občianske aktivity.

Úspešné podnikanie v agropriemysle

Úspech na trhu možno dosiahnuť ak podnikateľ:

 • vie, že i napriek všetkým požiadavkám každodennej práce sa musí aktívne zaoberať budúcnosťou
 • pozná osvedčené tradície na rozdiel od zastaralých a je otvorený pre inovácie
 • koncentruje sa na svoje silné stránky, čo mu umožní postupne získať predpoklady na súťaženie
 • orientuje sa na požiadavky zákazníka s úsilím uspokojiť ho

Úspešnosť podnikania v značnej miere závisí od stratégie, od výberu obchodnej príležitosti, ktorá by bola predajná s maximálnym alebo primeraným ziskom a s tým, aby zákazník bol s produktom spokojný. Inými slovami: s čím sa na trhu presadiť – čo vyrábať, komu a ako to predávať, aby sme najlepšie využili svoje zdroje. Je potrebné neustále vyhľadávanie nových trhov i zákazníkov, získavať nové informácie o potenciálnych trhoch a zákazníkoch, získavať čo najlepšie odbytové a distribučné cesty, účinne podporovať predaj a propagovať svoje výrobky.

Marketing v agropriemysle

Základné stavebné kamene v marketingu podniku sú:

 1. analýza marketingu
 2. rentabilná pozícia na trhu – strategické plánovanie
 3. obrat – presadenie sa na trhu
 4. presadenie sa v podniku

Marketing v agropriemysle rieši tieto marketingové oblasti:

Agrárna marketingová analýza a diagnostika

Rozhodujúce výrobné faktory

Medzi rozhodujúce výrobné faktory v agropriemysle patria:

 1. Pôda – výmera poľnohospodárskej pôdy poklesla o 5 tis. ha, významne sa znížili aj plochy viníc. V roku 1998 mal úbytok pôdy viacero dôvodov: zalesňovanie, výstavba, budovanie dialničnej siete.
 2. Kapitálová vybavenosť v poľnohospodárskom sektore má nevyhovujúcu štruktúru. Zapríčiňuje to najmä:
  • pokles dopytu a ponuky
  • nízke investície do hmotného a nehmotného investičného majetku
  • počet objektov na ustajnenie zvierat má klesajúci charakter
  • zastaralé strojové vybavenie
  • zvýšenie traktorovej doporavy
  • nedostatočná technologická vybavenosť prvovýroby
  • neustály pokles v základnom stáde hospodárskych zvierat
 3. Počet pracovných sílv poľnohospodárstve poklesol o 70%. Tento pokles nie je primerane nahradzovaný technicko – technologickým zabezpečením, čo by mohlo byť dlhodobým zdrojom rastu produktivity práce.

Ceny v agrárnom marketingu

Cena je jediným nástrojom marketingového mixu, ktorý vracia výrobcovi vynaložené náklady. Vyjadruje hodnotu produktu, práce alebo služby. Cena v agrárnom marketingu má viaceré podoby: cena, mzda, odmena, nájomné, diaľničné poplatky, poštovné, vstupné, licencia, cena značky, štartovné, úrok, cestovné.

Cena je flexibilná:

 1. pri uvádzaní nového výrobku na trh
 2. pri zmene trhových podmienok
 3. pri zmene vynaložených nákladov

V cenovej politike sledujeme vzťah ponuky a dopytu vzhľadom na cenovú analýzu konkurencie.

Aktuálne problémy agrárneho trhu SR

Medzi aktuálne problémy agrárneho trhu Slovenskej republiky patria:

 • nízka produktivita práce
 • neatraktívnosť odvetvia
 • zaostávanie štrukturálnych zmien
 • oslabenie konkurencieschopnosti odvetvia na domácom a zahraničnom trhu
 • nízka dôchodkovosť
 • pomalé tempo obnovy a modernizácie technického a technologického vybavenia odvetvia

Rozhodujúce subjekty agrárneho trhu

Trhové poriadky

Trhové poriadky možno charakterizovať ako organizačné normy zamerané na podporu a organizovanie agrárneho trhu. U nás sa začali využívať v roku 1993. Odborným garantom je Slovenská poľnohospodárska a priemyselná komora (SPPK). SPPK upravuje pravidlá trhových vzťahov v nákupe, ošetrovaní, spracovaní, skladovaní a predaji základných komodít rastlinnej výroby aj živočíšnej výroby. Účastníkmi trhového poriadku sú právnické osoby alebo fyzické osoby – výrobcovia, spracovatelia a tí, ktorí s danou komoditou obchodujú.

Účelom je vytvorenie podmienok pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu, zdravej výživy, ekonomickej stability, zveľaďovanie a ochrana poľnohospodárskej pôdy, zamedzenie vstupu cudzorodých látok do potravinového reťazca, plynulé zásobovanie trhu, ochrana domáceho trhu. Nástrojmi regulácie trhu sú:

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 16.12.2008 a aktualizovaný 26.1.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BIELIK, P. a kol. : Podnikovo hospodárska teória agrokomplexu, Nitra: SPU, 2001, 270 s. ISBN 80-7137-861-5
 2. HORSKÁ,E.-UBREŽIOVÁ,I.:Manažment a marketing v medzinárodnom prostredí, Nitra: SPU, 2001, 155 s. ISBN 80-7137-884-4
 3. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. 2008. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8.
 4. KITA, Jaroslav a kol. 2005. Marketing. 3. prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2005. 431 s. ISBN 80-8078-049-8.
 5. KOTLER,P. : Marketing management, 10.rozšírené vydání, Praha: Grada Publishing, 2001, 720 s. ISBN 80-247-0016-6
 6. KOTLER,P.-ARMSTRONG,G. : Marketing, Praha:Grada Publishing, 2004, 856 s. ISBN 80-247-0513-3
 7. KOVÁČ, Pavol. 2009. Vývojové trendy v rozvoji maloobchodu v Slovenskej republike: bakalárska práca. Nitra: SPU, 2009. 54 s.
 8. KRETTER,A. : Marketing ekologického poľnohospodárstva a ekoproduktov, Nitra: SPU, 2005, 45 s. ISBN 80-8069-620-9
 9. KRETTER,A.a kol. : Marketing, 2.vydanie, Nitra: SPU, 2007, 287 s. ISBN 978-80-8069-849-2
 10. ŠIMO,D. : Agrárny marketing, Nitra: SPU, 2006, 299-312 s. ISBN 80-8069-726-439
 11. ŠIMO,D.-VICEN,M.-KRETTER,A.-NAGYOVÁ,Ľ. : Marketing, 2.vydanie, Nitra: SPU, 2004, 71-76 s.ISBN 80-8069-322-6
 12. ZAMAZALOVÁ, Marcela. 2008. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.

Pridaj komentár