(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Agrárny marketing – podnikový systém prvovýrobcu, ktorý niekde začína (čo budem robiť – čo je predmetom podnikania) a ktorý niekde končí. Je to filozofia ako podnikového systému tvorby výrobnej politiky s cieľom využiť vlastné ľudské zdroje, podnikateľské prostredie, v ktorom sa nachádzam, vyrobiť kvalitný produkt, ktorý by mal konkurenčnú výhodu a efektívne ho realizovať na trhu s podporou predaja. Cieľom ďalej je zaujímať sa o produkt a komunikovať s odberateľom. Má podstatu v biologickom princípe výrobného procesu.
– potraviny sú základnou potrebou a podmienkou pre život človeka
– spotreba potravín je limitovaná individuálnou fyziologickou hranicou potreby človeka
– spotrebapotravín je kontinuálna v plošnom zábere teritória a v nepretržitom časovom slede
– iba časť druhov potravín je vzájomne zastupiteľná
– výrobky majú biologický charakter a ich výroba musí rešpektovať biologický cyklus výroby, ktorý je pri niektorých produktoch ŽV i viacročný
– ponuka poľnohospodárskych výrobkov podlieha podstatným časovým výkyvom spôsobeným sezónnosťou výroby
– značná variabilita v dôsledku vplyvov počasia, výskytu škodcov, chorôb…
– plynulá výroba niektorých výrobkov bez možnosti prerušenia čo i na deň (mlieko)
– relatívne krátka trvanlivosť
– skladovanie spojené s prirodzenými stratami
– neustále pribúdanie konzumentov uvedomujúcich si zásady zdravej výživy a požiadavka na kvalitu výrobkov

Cieľom AM je prostredníctvom moderných marketingových aktivít podporiť odbyt a zhodnotenie domácich poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na domácom a zahraničnom trhu za súčasného pôsobenia na zlepšenie kvality výrobkov a ich trhovú orientáciu. AM sa zaoberá:
– marketingovým riadením agropodnikateľských subjektov
– zvláštnosťami v biologickom charaktere produkcie
– nákupným a odbytovým trhom
– pôdou ako základným výrobným faktorom
– tradíciami vidieckeho obyvateľstva

Faktory AM:
– stav na trhu
– obchodná politika
– odbytové kanály
– rozšírená ponuka výkonu
– cenová politika
– prospech z predaja
– reklama
– práca pre verejnosť

Marketingové prístupy pri vstupe na trh:
1. poradie medzi konkurenciou
a) absolútna technická a kvalitatívna špička – subjekt sa musí zmieriť s malým podielom na trhu, ale miera zisku a popularita je mimoriadne vysoká vďaka výlučnosti ponuky (priťahuje náročnú klientelu)
b) originalita nápadu ovplyvňuje príjmy a životnosť firmy, pretože nedosahuje technickú ani kvalitatívnu špičku
c) trvalá ponuka sortimentu množstva a kvality pre najširšiu vrstvu kupujúcich
2. rozsah sféry podnikateľského záujmu
a) široká diverzifikácia
b) úzka špecializácia
c) rovnováha medzi možnosťami a cieľmi podniku (najlepšia filozofia)
3. teritoriálna pôsobnosť podnikateľskej činnosti
4. úspešné uplatnenie výrobkov na zahraničnom trhu
5. výška vlastného podielu na tvorbe produktu

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 16.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár