(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Pôda je najväčšie bohatstvo každého štátu, chrániť ju treba pred eróziou. Je štartovacím miestom, kde z rastlín vstupujú škodlivé látky do ľudského tela, mala by byť zdravá. Nie je to tak vplyvom exhalátov z priemyslu.
Kto poškodzuje ovzdušie – následne pôdu:
o energetika
o spaľovanie uhlia
o chemický priemysel – priemyselné hnojivá, celulóza, plasty, gumárenstvo, metalurgia, vápenky, cementárne, sklo, porcelán
o doprava – všetky druhy, hlavne automobilová doprava , kde z aút plynú do ovzdušia oxidy N, halogény olova , SO2 atď.
o likvidácia odpadov – spaľovne komunálneho aj priemyselného odpadu, skládky, odpadové vody- produkujú organické znečistenie – Dioxín, napr. poľnohospodárstvo – veterná erózia pri obrábaní pôdy

Všetky tieto javy na Slovensku spôsobujú problémy. Na Slovensku je 9 problémových oblastí, kde je zhoršená kvalita ovzdušia, týchto 9 ohrozených oblastí tvorí 1781 tis. obyv. = 33,05 % obyv. SR na 4671 km2 = 9,52 % územia SR

9 ohrozených oblastí:
1. Bratislavská oblasť 491 tis. obyv. 710 km2
1. Trnavsko-Galantská oblasť 162 tis. obyv. 384 km2
Nikel – predtým sa tam spracovával , teraz už nie, ale odpady z niklovej hute (skládka Luženec) sa prenášajú ovzduším Hg, Pb, Ni.
2. Hornonitrianska oblasť 179 tis. obyv. 519 km2
Nováky – tepelná elektráreň – spracováva uhlie s vysokým % S a Arzén +SO2 je najvyššia na Slovensku. Plynný popolček – skládka, ktorá sa pred 15 rokmi roztrhla a dostala sa do rieky Nitra a všetko živé od Nitry po Nové Zámky zničil arzén. (SO2 sa dá zachytávať)
3. Hornopovažská oblasť 162 tis. obyv. 183 km2
Žilina, Ružomberok – chemické závody – oxidy S + rôzne organické zlúčeniny (celulózka)

4. Strednopohronská 170 tis. obyv. 371 km2
Žiar nad Hronom – závody SNP, spracovávali Al- rudy, ktoré sa dovážali z Maďarska, vytvárali sa Al, Az, Fluór – choroba u hovädzieho dobytka (fluoróza), aj u ľudí – hlavne v blízkosti závodu.
6. Strednospišská oblasť 87 tis. obyv. 364 km2
okolie Kovohuty Krompachy – medené rudy, oceľ – počas 2. sv. vojny – zbrojárska oceľ – nadbytok Cu v pôde. Stopové prvky, ktoré keď sú v nadbytku sú nebezpečné viac ako ostatné , ktorých sa svet bojí: Ortuť , Pb, CD, chróm, Az – karcinogénne. Ortuť – paralyzuje nervovú sústavu. Tieto látky majú tú vlastnosť, že ak sa dostanú niekde už sa nepresúvajú. A keď organizmus presiahne určitú dávku vzniká novotvar alebo smrť. (Cu – 12 mg/kg pôdy , Cu – 800-1100mg/kg – príčina otravy zvierat – pred 20rokmi oviec). Železnorudné bane Rudňany – ortuť – výroba. Do ovzdušia uniká 7 ton ortuť, Fez, Mangánu, Az.
7. Strednogemerská oblasť 56 tis. obyv.
Jelšava – magnezitové suroviny. magnezit alkalizuje pôdy, kyslá pôda má 9 ph a viac – čo spôsobuje prachy vychádzajúce z komínov
Nižná Slaná – sideritové rudy, Az, Kadmium, Zinok, Mangán
8. Košická oblasť 267 tis. obyv. 658 km2
VSŽ – SO2 – vyššia produkcia ako aj Fe, Mangán. V meste bolo veľa teplárni . Najznečistenejšie okolo starej nemocnice, Magnezitka, Košická tepláreň
9. Strednozemplínska oblasť 207 tis. obyv.
Chemko Strážske – spodné vody, Chemlon Humenné , Bukóza Vranov, Elektrárne Vojany – na báze uhlia z Ukrajiny, spaľujú …., plyn. Produkujú SO2. Popolček spôsobuje zaprašovanie prostredia.

Na úkor pôdy sa dá čistiť voda, vzduch – pôda slúži ako filter, ktorý zachytáva tie škodliviny.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár