(, EuroEkonóm.sk ,  5)

Zasahovanie ľudí do prírodných procesov

9 problémových oblastí: napr.
LES – je dôležitý pre náš život – zdroj surovín, kde sa prefiltrovávajú dažďové vody a prechádzajú do podzemných vôd
VODA – chápali sme ju ako nevyčerpateľný zdroj, niektoré nesprávne zásahy urýchlili
odtok vody z nášho územia.
PRÍRODA – uspokojuje základné požiadavky, bez nej by človek nemohol existovať,
ale príroda by bez človeka existovala funkčnejšie
Prírodné zdroje – ako statky boli podhodnotené

Životné prostredie – sa chápe z rôznych pohľadov (chemik., biologického, ekonomického). Sú to rozličné pohľady, ktoré vedú k subjektívnym pohľadom.
Životné prostredie – prostredie, ktoré umožňuje základné prejavy a funkcie života organizmu. Je to vonkajší svet organizmov, s ktorým majú ony vzájomné vzťahy – interakcie. Každý organizmus má svoje prostredie, v ktorom vzniká a vyvíja sa.
Bez prostredia organizmus nemôže existovať.
Medzi organizmami a ich prostredím sú existenčné vzťahy . Pričom životné prostredie majú rastliny, živočíchy, človek .

Spoločná definícia Životného prostredia – pán Vick – prof. ekológie – prijalo ju aj UNESCO.
Životné prostredie – časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnej interakcii, t.j. , ktorú používa, ovplyvňuje a ktorej sa prispôsobuje.

Spoločným životným prostredím všetkých organizmov je EKOSYSTÉM – je to oživený priestor organizmov, z ktorého tieto organizmy majú výmenu látok, energie a výmenu informácií.

Zákon o Životnom prostredí prijatý r. 1991 – podľa neho je definícia Životného prostredia – živým prostredím je všetko, čo vytvára prírodné podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä vzduch, voda, horniny, pôda, organizmy, Ekosystémy a energia.
Prostredím sa všeobecne označuje určitý ohraničený priestor, v ktorom sa odohráva určitý dej.
– chápeme to ako mnohozložkový systém vytvorený a určený fyzik., chemic., biologický systém – BIOSFÉRA a sociálny systém – spoločnosť, v ktorej človek žije a realizuje svoj biologický materiál, sociálne a kultúrne potreby.
Človek bez prírody nemôže existovať.
Človek musí svoje životné prostredie riešiť z hľad. konzistencie s prírodou.

Životné prostredie – je to dynamický celok a jeho zložky vytvárajú komplexný systém, pôsobia na človeka v rôznych kombináciách, nie izolovane.
– má vplyv na zdravie
– kvalitu života

Človek je objektom aj subjektom aj súčasťou , tvorcom životného prostredia a jeho tvorčie vzťahy sa môžu prejavovať pozitívne alebo devastačne.

Hlavné zložky životného prostredia:
a) prírodné prostredie
b) umelé prostredie – obydlia, pracoviská
c) sociálne prostredie – spoločnosť

Vzťah človek a základné zložky životného prostredia – existuje tu:
– vzájomné pôsobenie človeka a prírodného prostredia
– vzájomné pôsobenie človeka a umelého prostredia
– vzájomné pôsobenie človeka (medzi sebou) a sociálneho prostredia

Prírodné prostredie – prírodné zložky, ktoré sú človekom ovplyvnené
Umelé prostredie – človek ho vytvoril svojou aktivitou
Sociálne prostredie – jeho podstatu tvoria – vzťahy medzi ľuďmi, výchovná, kultúrna, sociálna úroveň

Rozdelenie životného prostredia – nie je jednotné. Bude sa upresňovať postupom času.

Podľa WICK :
1. miesto – životné prostredie človeka jednotlivca – vytvára ho hmotná realita, s ktorou každý jednotlivec je alebo môže byť vo vzájomnom kontakte, na ktorý pôsobí a on pôsobí na neho. To sa koná mimo vôle jednotlivca.
2. miesto – živ. prostr. skupiny – je širšie prostredie ako pri jednotlivcovi. – skupiny môžu mať rozličný charakter, inak organizované, žijú vo vzájomných vzťahoch – Rodina. Tento priestor tvorí vlastne životné prostredie. Napr. Štát – tiež má svoje spoločné vzťahy, ako aj iné skupiny.
3. miesto – živ. prostr. ľudstva – zahŕňa všetky hmotné podmienky života človeka, ale obzvlášť celé prírodné bohatstvo zeme, všetky živé organizmy a jeho prostredie. Zahŕňa aj produkty ľudskej práce – to čo človek vytvoril. A do istej miery sa to prejaví aj na životnom prostredí – čo človek dosiahol.

Ž.P. – pôsobí rôznymi vplyvmi a stránkami
Ž.P. – nemá len fyziologické , ale aj mnohé spoločensky podmienené stránky – etické, kultúrne, estetické. Rešpektovanie všetkých interakcií medzi človekom a ž.p. je predpokladom komplexného chápania – obsahuje vlastne ž.p. človeka.
Ž.P. – je potrebné chápať ako otvorený systém, produkt obojstranný – človek a jeho prostredie , ale ja vzťahy spoločnosti.

Životné prostredie delíme podľa vzniku zložiek na:
1. prírodné prostredie – prírodné zdroje – ovzdušie, H2O, pôda, rastlinstvo, živočístvo, ráz krajiny, hluk, klimatické podmienky, odpady
2. umelé prostredie – hluk – vážny problém, obytné, pracovné, rekreačné prostredie
3. sociálne prostredie – spoločensko-kultúrne prostredie – kultúra, liečebné, sociálne pomery, medziľudské vzťahy, sebarealizácia

Životné prostredie delíme podľa činností človeka:
1. pracovné prostredie – mikroklimatické podmienky, svetelné podmienky
2. obytné prostredie – občianska vybavenosť, doprava, kultúrne pamiatky
3. rekreačné prostredie

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Lukas Dvorscak

  Ako článok definuje životné prostredie?

 2. Vladimir

  Článok definuje životné prostredie ako dynamický celok, kde zložky prostredia vytvárajú komplexný systém, ktorý pôsobí na človeka v rôznych kombináciách, nie izolovane. Zdôrazňuje význam vzájomných vzťahov a interakcií medzi človekom a prostredím.

 3. Lukas Senkar

  Je možné dosiahnuť úplnú harmóniu medzi ľudskou činnosťou a ochranou životného prostredia?

 4. Matej Chabada

  Vzťah medzi človekom a životným prostredím je komplexný a dynamický, čo naznačuje možnosť hľadania rovnováhy. Avšak úplná harmónia môže byť výzvou vzhľadom na súčasné spôsoby využívania prírodných zdrojov a technologický rozvoj.

 5. adi21

  Podľa obsahu článku, ochrana životného prostredia a ekonomický rozvoj by mali ísť ruka v ruke, s dôrazom na udržateľnosť. Radikálne opatrenia môžu vyžadovať zváženie dlhodobých benefitov pre životné prostredie voči krátkodobým ekonomickým stratám, čo je dilema, ktoré spoločnosť musí riešiť​​.

Pridaj komentár