(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Zasahovanie ľudí do prírodných procesov

9 problémových oblastí: napr.
LES – je dôležitý pre náš život – zdroj surovín, kde sa prefiltrovávajú dažďové vody a prechádzajú do podzemných vôd
VODA – chápali sme ju ako nevyčerpateľný zdroj, niektoré nesprávne zásahy urýchlili
odtok vody z nášho územia.
PRÍRODA – uspokojuje základné požiadavky, bez nej by človek nemohol existovať,
ale príroda by bez človeka existovala funkčnejšie
Prírodné zdroje – ako statky boli podhodnotené

Životné prostredie – sa chápe z rôznych pohľadov (chemik., biologického, ekonomického). Sú to rozličné pohľady, ktoré vedú k subjektívnym pohľadom.
Životné prostredie – prostredie, ktoré umožňuje základné prejavy a funkcie života organizmu. Je to vonkajší svet organizmov, s ktorým majú ony vzájomné vzťahy – interakcie. Každý organizmus má svoje prostredie, v ktorom vzniká a vyvíja sa.
Bez prostredia organizmus nemôže existovať.
Medzi organizmami a ich prostredím sú existenčné vzťahy . Pričom životné prostredie majú rastliny, živočíchy, človek .

Spoločná definícia Životného prostredia – pán Vick – prof. ekológie – prijalo ju aj UNESCO.
Životné prostredie – časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnej interakcii, t.j. , ktorú používa, ovplyvňuje a ktorej sa prispôsobuje.

Spoločným životným prostredím všetkých organizmov je EKOSYSTÉM – je to oživený priestor organizmov, z ktorého tieto organizmy majú výmenu látok, energie a výmenu informácií.

Zákon o Životnom prostredí prijatý r. 1991 – podľa neho je definícia Životného prostredia – živým prostredím je všetko, čo vytvára prírodné podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä vzduch, voda, horniny, pôda, organizmy, Ekosystémy a energia.
Prostredím sa všeobecne označuje určitý ohraničený priestor, v ktorom sa odohráva určitý dej.
– chápeme to ako mnohozložkový systém vytvorený a určený fyzik., chemic., biologický systém – BIOSFÉRA a sociálny systém – spoločnosť, v ktorej človek žije a realizuje svoj biologický materiál, sociálne a kultúrne potreby.
Človek bez prírody nemôže existovať.
Človek musí svoje životné prostredie riešiť z hľad. konzistencie s prírodou.

Životné prostredie – je to dynamický celok a jeho zložky vytvárajú komplexný systém, pôsobia na človeka v rôznych kombináciách, nie izolovane.
– má vplyv na zdravie
– kvalitu života

Človek je objektom aj subjektom aj súčasťou , tvorcom životného prostredia a jeho tvorčie vzťahy sa môžu prejavovať pozitívne alebo devastačne.

Hlavné zložky životného prostredia:
a) prírodné prostredie
b) umelé prostredie – obydlia, pracoviská
c) sociálne prostredie – spoločnosť

Vzťah človek a základné zložky životného prostredia – existuje tu:
– vzájomné pôsobenie človeka a prírodného prostredia
– vzájomné pôsobenie človeka a umelého prostredia
– vzájomné pôsobenie človeka (medzi sebou) a sociálneho prostredia

Prírodné prostredie – prírodné zložky, ktoré sú človekom ovplyvnené
Umelé prostredie – človek ho vytvoril svojou aktivitou
Sociálne prostredie – jeho podstatu tvoria – vzťahy medzi ľuďmi, výchovná, kultúrna, sociálna úroveň

Rozdelenie životného prostredia – nie je jednotné. Bude sa upresňovať postupom času.

Podľa WICK :
1. miesto – životné prostredie človeka jednotlivca – vytvára ho hmotná realita, s ktorou každý jednotlivec je alebo môže byť vo vzájomnom kontakte, na ktorý pôsobí a on pôsobí na neho. To sa koná mimo vôle jednotlivca.
2. miesto – živ. prostr. skupiny – je širšie prostredie ako pri jednotlivcovi. – skupiny môžu mať rozličný charakter, inak organizované, žijú vo vzájomných vzťahoch – Rodina. Tento priestor tvorí vlastne životné prostredie. Napr. Štát – tiež má svoje spoločné vzťahy, ako aj iné skupiny.
3. miesto – živ. prostr. ľudstva – zahŕňa všetky hmotné podmienky života človeka, ale obzvlášť celé prírodné bohatstvo zeme, všetky živé organizmy a jeho prostredie. Zahŕňa aj produkty ľudskej práce – to čo človek vytvoril. A do istej miery sa to prejaví aj na životnom prostredí – čo človek dosiahol.

Ž.P. – pôsobí rôznymi vplyvmi a stránkami
Ž.P. – nemá len fyziologické , ale aj mnohé spoločensky podmienené stránky – etické, kultúrne, estetické. Rešpektovanie všetkých interakcií medzi človekom a ž.p. je predpokladom komplexného chápania – obsahuje vlastne ž.p. človeka.
Ž.P. – je potrebné chápať ako otvorený systém, produkt obojstranný – človek a jeho prostredie , ale ja vzťahy spoločnosti.

Životné prostredie delíme podľa vzniku zložiek na:
1. prírodné prostredie – prírodné zdroje – ovzdušie, H2O, pôda, rastlinstvo, živočístvo, ráz krajiny, hluk, klimatické podmienky, odpady
2. umelé prostredie – hluk – vážny problém, obytné, pracovné, rekreačné prostredie
3. sociálne prostredie – spoločensko-kultúrne prostredie – kultúra, liečebné, sociálne pomery, medziľudské vzťahy, sebarealizácia

Životné prostredie delíme podľa činností človeka:
1. pracovné prostredie – mikroklimatické podmienky, svetelné podmienky
2. obytné prostredie – občianska vybavenosť, doprava, kultúrne pamiatky
3. rekreačné prostredie

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár