Definícia pojmu manažér

Podobne ako pojem manažment, pojem manažér je tiež veľmi bohato interpretovaný. Na priblíženie si aj tohto pojmu sme vybrali päť definícií od rozdielnych autorov. Pojem manažér Majtán definuje: „Manažér je predovšetkým profesia – jej nositeľ pomocou manažérskych funkcií usmerňuje aktivity organizačnej jednotky na dosahovanie stanovených cieľov.“[1]

Mikuš a Droppa uvádzajú: „Manažéri sú tí, ktorých prvoradým poslaním je cieľavedome riadiť prácu iných s uplatňovaním manažérskych funkcií nepriamo, t. j. prostredníctvom svojich podriadených, zabezpečovať dosahovanie cieľov organizácie.“ [2]

Mikuš, Droppa a Budaj píšu: „Manažér je ten, kto pracuje s ľuďmi a koordinuje ich aktivity tak, aby sa splnili ciele organizácie.“ [3]

Charakteristika manažéra podľa Donnellyho, Gibsona a Ivancevicha: „Manažéri sú zodpovední za dosahovanie výsledkov prostredníctvom špecializovaného úsilia iných ľudí, individuálne, v skupinách, alebo v organizáciách.“ [4]

Imrichová spolu s Hangonim manažéra charakterizujú ako: „riadiaceho pracovníka pôsobiaceho v určitej oblasti, ktorý uplatňuje svoju víziu, má strategickú perspektívu, pracuje s predstavami a pohľadom dopredu.“ [5]

Komparácia uvedených výrokov umožňuje vidieť spoločné prvky osôb zastavajúcich post manažéra, ktorými sú: koordinácia zdrojov, vykonávanie základných a prelínajúcich manažérskych funkcií a dozeranie na jedného alebo viac ľudí, ako aj efektívne riadenie podniku (čiže dosahovanie zisku a profitu ako výsledok svojej činnosti). Manažér je zamestnanec, ktorý sa však nezaoberá priamo službami, či výrobou.

Manažér je osoba, ktorá umiestňuje ľudské a materiálne zdroje a riadi operácie v organizácii, plánuje, organizuje, vedie ľudí, kontroluje a koordinuje jednotlivé činnosti v záujme dosiahnutia cieľov organizácie. Manažér je pracovník organizácie, ktorý usmerňuje aktivity ostatných pracovníkov organizácie.

Charakteristiky manažéra

Dobrý manažér by mal disponovať okrem odborných schopností aj určitými vlastnosťami, ktoré sú potrebné k vykonávaniu funkcie manažéra. Patria k nim inteligencia, iniciatíva, sebaistota, cieľavedomosť, zodpovednosť, skúsenosť a iné, ktoré sú popísané v článku Osobnosť manažéra: vlastnosti, schopnosti a charakteristiky.

Manažér versus vodca

Každý manažér disponuje kombináciou určitých manažérskych a vodcovských schopností, ale každý jednotlivo preferuje určitý aspekt – buď vodcovstvo alebo manažérstvo. Na jednej strane existuje vedúci, ktorý má charizmu, na druhej strane existuje vedúci, ktorý ju nemá. Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá z týchto dvoch osobností je pre organizáciu prospešnejšia. Manažér predstavuje štruktúrovanejší, kontrolovanejší, úspornejší prístup. Je to analytik, pri svoje práci veľa kalkuluje a predstavuje, usporí dane, štrukturuje problémy. Vodca alebo leader predstavuje tvorivejší a experimentálnejší prístup. Je vizionár, vysoko flexibilný.

Manažér a manažment

Manažment patrí medzi najpodstatnejšie ľudské činnosti. Vykonávajú ho profesionálny riadiaci pracovníci, tzv. manažéri, ktorí pôsobia na zdroje (fyzické, ľudské, finančné a informačné). Pomocou kombinácie týchto zdrojov sa snažia zabezpečiť ich účinnú premenu na požadované výstupy. V každom podniku vystupujú manažéri ako významné subjekty riadenia. Odlišnosť manažérov od druhých spočíva v schopnostiach komunikácie s ľuďmi (Hangoni – Imrichová, 2010, s. 28).

Organizačné úrovne riadenia

Manažér predstavuje profesiu, prostredníctvom ktorej disponuje s rôznymi oprávneniami, má určitú mieru zodpovednosti, narába s významnými zdrojmi, pričom má zvyčajne nižšie postavených pracovníkov. Podľa stupňa riadenia v podniku vedúci pracovník realizuje svoju činnosť na konkrétnej hierarchickej úrovni:

 • vrcholoví manažéri – nesú zodpovednosť za rozhodovanie, tvoria plány, stanovujú ciele (napr. viceprezidenti, prezidenti, riaditelia),
 • strední manažéri – majú postavenie medzi vrcholovými manažérmi a manažérmi prvej línie (napr. vedúci projektov, oddelení, manažéri závodu),
 • línioví manažéri – zastavajú najnižšiu pozíciu v podniku, vedú prácu zamestnancov výrobných oddelení (manažér výrobnej linky, majster) (Mikuš – Droppa, 2010, s. 41-42).

Manažérske role, spôsobilosti a funkcie

Rola, ktorú manažér zastáva nám slúži na charakteristiku jeho práce a definovanie toho, čo vykonáva. Definícia, ktorú uvádzajú Mikuš, Droppa a Budaj znie: „Manažérska rola predstavuje špecifickú kategóriu správania sa manažéra v pracovnej činnosti.“ [6] Predpoklad úspechu práce manažéra prináša práve správny výber rol a ich uplatnenie v podniku. Mikuš a Droppa (2010, s. 53-56) uvádzajú, že vo všeobecnosti sú známe tri okruhy manažérskych rolí:

 1. Interpersonálne role (medziľudské vzťahy) – ide o ustavičný kontakt manažéra so svojimi pracovníkmi.
  • manažér s autoritou
  • vodca
  • budovateľ vzťahov
  • reprezentant
 2. Informačné role (odovzdávanie informácií) – základ týchto rol je práca s informáciami.
  • príjemca informácie
  • šíriteľ informácie
  • hovorca
 3. Rozhodovacie role (rozhodovanie) – iniciácia zmien, ochrana podniku, alokácia zdrojov, vyjednávanie podmienok, a pod.
  • podnikateľ
  • krízový manažér
  • alokátor zdrojov
  • vyjednávač.

Manažérske role sa sčasti vzájomne prekrývajú. Na základe toho sa neodporúča ich rozdeľovať. Prostredníctvom týchto rol manažér uskutočňuje funkcie riadenia, ktoré riešia otázky zamerané na to, čo manažér robí. Manažérska rola dáva odpoveď, ako manažér tieto činnosti robí (Majtán, 2007, s. 34).

Manažérske spôsobilosti

Aby manažéri vykonávali svoju činnosť čo najlepšie, mali by disponovať určitými spôsobilosťami. Pre každú úroveň manažmentu je dôležitá iná spôsobilosť. Rozlišujeme tri základné spôsobilosti (Mikuš – Droppa, 2010, s. 56-57):

 • technické spôsobilosti (priama väzba s tým, čo sa deje v podniku – inžiniering, účtovníctvo,…),
 • ľudské spôsobilosti (zameranie na spoluprácu s ľuďmi a zvládnutie psychológie, komunikácie, sociológie, etiky a etikety),
 • koncepčné spôsobilosti (umožňujú komplexne vnímať podnik a tým ovplyvňovať jeho budúcnosť).

Manažérske funkcie

Manažér svoju činnosť vykonáva prostredníctvom štyroch základných funkcií (plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola). Manažérske funkcie sú spoločne prepojené, dopĺňajú sa a mnohokrát prekrývajú. Slúžia na to, aby riadiaci pracovníci dosiahli stanovené ciele. Mikuš a Droppa základné funkcie riadenia definujú takto: „Manažérske funkcie v systémovom vnímaní procesu riadenia pôsobia na vstupné zdroje tak, aby ich využitie bolo racionálne pri napĺňaní cieľov organizácie v jej prospech.“ [7]

[1] MAJTÁN, M. a kol. 2007. Manažment. Bratislava : SPRINT, 2007. 423 s. ISBN 978-80-89085-72-9. s. 22.

[2] MIKUŠ, P. – DROPPA, M. 2010. Základy manažmentu. Ružomberok : VERBUM, 2010. 261 s. ISBN 978-80-8084-622-0. s. 40.

[3] MIKUŠ, P. – DROPPA, M. – BUDAJ, P. 2006. Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu. Poprad, 2006. 185 s. ISBN 80-8084-077-6. s. 7.

[4] DONNELLY, J. – GIBSON, J. – IVANCEVICH, J. 1992. Fundamentals of management. Boston : IRWIN, 1992. 358 s. ISBN 0-256-09791-7. s. 2.

[5] HANGONI, T. – IMRICHOVÁ, A. 2010. Manažment a jeho aplikácia v sociálnej práci. Gorlice : ELPIS, 2010. 136 s. ISBN 978-83-928613-4-8. s. 29.

[6] MIKUŠ, P. – DROPPA, M. – BUDAJ, P. 2006. Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu. Poprad, 2006. 185 s. ISBN 80-8084-077-6. s. 13.

[7] MIKUŠ, P. – DROPPA, M. 2010. Základy manažmentu. Ružomberok : VERBUM, 2010. 261 s. ISBN 978-80-8084-622-0. s. 67.


Pridaj komentár