(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Manažér

Definícia pojmu manažér

Podobne ako pojem manažment, pojem manažér je tiež veľmi bohato interpretovaný. Na priblíženie si aj tohto pojmu sme vybrali päť definícií od rozdielnych autorov. Pojem manažér Majtán definuje: „Manažér je predovšetkým profesia – jej nositeľ pomocou manažérskych funkcií usmerňuje aktivity organizačnej jednotky na dosahovanie stanovených cieľov.“[1]

Mikuš a Droppa uvádzajú: „Manažéri sú tí, ktorých prvoradým poslaním je cieľavedome riadiť prácu iných s uplatňovaním manažérskych funkcií nepriamo, t. j. prostredníctvom svojich podriadených, zabezpečovať dosahovanie cieľov organizácie.“ [2]

Mikuš, Droppa a Budaj píšu: „Manažér je ten, kto pracuje s ľuďmi a koordinuje ich aktivity tak, aby sa splnili ciele organizácie.“ [3]

Charakteristika manažéra podľa Donnellyho, Gibsona a Ivancevicha: „Manažéri sú zodpovední za dosahovanie výsledkov prostredníctvom špecializovaného úsilia iných ľudí, individuálne, v skupinách, alebo v organizáciách.“ [4]

Imrichová spolu s Hangonim manažéra charakterizujú ako: „riadiaceho pracovníka pôsobiaceho v určitej oblasti, ktorý uplatňuje svoju víziu, má strategickú perspektívu, pracuje s predstavami a pohľadom dopredu.“ [5]

Komparácia uvedených výrokov umožňuje vidieť spoločné prvky osôb zastavajúcich post manažéra, ktorými sú: koordinácia zdrojov, vykonávanie základných a prelínajúcich manažérskych funkcií a dozeranie na jedného alebo viac ľudí, ako aj efektívne riadenie podniku (čiže dosahovanie zisku a profitu ako výsledok svojej činnosti). Manažér je zamestnanec, ktorý sa však nezaoberá priamo službami, či výrobou.

Manažér je osoba, ktorá umiestňuje ľudské a materiálne zdroje a riadi operácie v organizácii, plánuje, organizuje, vedie ľudí, kontroluje a koordinuje jednotlivé činnosti v záujme dosiahnutia cieľov organizácie. Manažér je pracovník organizácie, ktorý usmerňuje aktivity ostatných pracovníkov organizácie.

Charakteristiky manažéra

Dobrý manažér by mal disponovať okrem odborných schopností aj určitými vlastnosťami, ktoré sú potrebné k vykonávaniu funkcie manažéra. Patria k nim inteligencia, iniciatíva, sebaistota, cieľavedomosť, zodpovednosť, skúsenosť a iné, ktoré sú popísané v článku Osobnosť manažéra: vlastnosti, schopnosti a charakteristiky.

Manažér versus vodca

Každý manažér disponuje kombináciou určitých manažérskych a vodcovských schopností, ale každý jednotlivo preferuje určitý aspekt – buď vodcovstvo alebo manažérstvo. Na jednej strane existuje vedúci, ktorý má charizmu, na druhej strane existuje vedúci, ktorý ju nemá. Nie je možné jednoznačne určiť, ktorá z týchto dvoch osobností je pre organizáciu prospešnejšia. Manažér predstavuje štruktúrovanejší, kontrolovanejší, úspornejší prístup. Je to analytik, pri svoje práci veľa kalkuluje a predstavuje, usporí dane, štrukturuje problémy. Vodca alebo leader predstavuje tvorivejší a experimentálnejší prístup. Je vizionár, vysoko flexibilný.

Manažér a manažment

Manažment patrí medzi najpodstatnejšie ľudské činnosti. Vykonávajú ho profesionálny riadiaci pracovníci, tzv. manažéri, ktorí pôsobia na zdroje (fyzické, ľudské, finančné a informačné). Pomocou kombinácie týchto zdrojov sa snažia zabezpečiť ich účinnú premenu na požadované výstupy. V každom podniku vystupujú manažéri ako významné subjekty riadenia. Odlišnosť manažérov od druhých spočíva v schopnostiach komunikácie s ľuďmi (Hangoni – Imrichová, 2010, s. 28).

Organizačné úrovne riadenia

Manažér predstavuje profesiu, prostredníctvom ktorej disponuje s rôznymi oprávneniami, má určitú mieru zodpovednosti, narába s významnými zdrojmi, pričom má zvyčajne nižšie postavených pracovníkov. Podľa stupňa riadenia v podniku vedúci pracovník realizuje svoju činnosť na konkrétnej hierarchickej úrovni:

 • vrcholoví manažéri – nesú zodpovednosť za rozhodovanie, tvoria plány, stanovujú ciele (napr. viceprezidenti, prezidenti, riaditelia),
 • strední manažéri – majú postavenie medzi vrcholovými manažérmi a manažérmi prvej línie (napr. vedúci projektov, oddelení, manažéri závodu),
 • línioví manažéri – zastavajú najnižšiu pozíciu v podniku, vedú prácu zamestnancov výrobných oddelení (manažér výrobnej linky, majster) (Mikuš – Droppa, 2010, s. 41-42).

Manažérske role, spôsobilosti a funkcie

Rola, ktorú manažér zastáva nám slúži na charakteristiku jeho práce a definovanie toho, čo vykonáva. Definícia, ktorú uvádzajú Mikuš, Droppa a Budaj znie: „Manažérska rola predstavuje špecifickú kategóriu správania sa manažéra v pracovnej činnosti.“ [6] Predpoklad úspechu práce manažéra prináša práve správny výber rol a ich uplatnenie v podniku. Mikuš a Droppa (2010, s. 53-56) uvádzajú, že vo všeobecnosti sú známe tri okruhy manažérskych rolí:

 1. Interpersonálne role (medziľudské vzťahy) – ide o ustavičný kontakt manažéra so svojimi pracovníkmi.
  • manažér s autoritou
  • vodca
  • budovateľ vzťahov
  • reprezentant
 2. Informačné role (odovzdávanie informácií) – základ týchto rol je práca s informáciami.
  • príjemca informácie
  • šíriteľ informácie
  • hovorca
 3. Rozhodovacie role (rozhodovanie) – iniciácia zmien, ochrana podniku, alokácia zdrojov, vyjednávanie podmienok, a pod.
  • podnikateľ
  • krízový manažér
  • alokátor zdrojov
  • vyjednávač.

Manažérske role sa sčasti vzájomne prekrývajú. Na základe toho sa neodporúča ich rozdeľovať. Prostredníctvom týchto rol manažér uskutočňuje funkcie riadenia, ktoré riešia otázky zamerané na to, čo manažér robí. Manažérska rola dáva odpoveď, ako manažér tieto činnosti robí (Majtán, 2007, s. 34).

Vlastnosti a schopnosti manažérov

Manažérske spôsobilosti

Aby manažéri vykonávali svoju činnosť čo najlepšie, mali by disponovať určitými spôsobilosťami. Pre každú úroveň manažmentu je dôležitá iná spôsobilosť. Rozlišujeme tri základné spôsobilosti (Mikuš – Droppa, 2010, s. 56-57):

 • technické spôsobilosti (priama väzba s tým, čo sa deje v podniku – inžiniering, účtovníctvo,…),
 • ľudské spôsobilosti (zameranie na spoluprácu s ľuďmi a zvládnutie psychológie, komunikácie, sociológie, etiky a etikety),
 • koncepčné spôsobilosti (umožňujú komplexne vnímať podnik a tým ovplyvňovať jeho budúcnosť).

Manažérske funkcie

Manažér svoju činnosť vykonáva prostredníctvom štyroch základných funkcií manažmentu:

 • plánovanie
 • organizovanie
 • vedenie
 • kontrola

Manažérske funkcie sú spoločne prepojené, dopĺňajú sa a mnohokrát prekrývajú. Slúžia na to, aby riadiaci pracovníci dosiahli stanovené ciele. Mikuš a Droppa základné funkcie riadenia definujú takto: „Manažérske funkcie v systémovom vnímaní procesu riadenia pôsobia na vstupné zdroje tak, aby ich využitie bolo racionálne pri napĺňaní cieľov organizácie v jej prospech.“ [7]

História a vývoj manažérskych teórií

Začiatky manažmentu siahajú do polovice 19. stor., obdobia nástupu priemyselnej revolúcie a rýchleho rozvoja priemyselnej výroby. V tomto období nastáva prechod od domácej kusovej výroby
k továrenskej veľkovýrobe. Domáca kusová výroba bola prevažne ručnou výrobou a organizácia a riadenie výroby sa zakladalo na poznatkoch a skúsenostiach, ktoré sa spravidla odovzdávali z
generácie na generáciu. Neexistovala teória manažmentu, ani možnosť jej štúdia.

V rámci priemyselnej revolúcie sa mení kusová výroba na priemyselnú veľkovýrobu, ktorej základom je deľba práce a rozvoj kooperácie. Nové stroje a technológie vytvárali možnosti zmien
postavenia a pôsobenia človeka vo výrobnom procese. Ak sa človek nemal stať najslabším článkom a brzdou ďalšieho rozvoja výroby, bolo potrebné hľadať vhodné a účinné spôsoby jeho zapojenia do výrobného procesu. Základy teórie a praxe manažmentu sa položili pod vplyvom priemyselnej revolúcie.

Teórie vedenia

Začiatky vývoj teórie manažmentu boli podporené dvoma školami – klasickou a neoklasickou. Predstaviteľmi klasickej teórie sú Taylor, Weber, Ford.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 22.6.2008 a aktualizovaný 25.10.2018. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. [1] MAJTÁN, M. a kol. 2007. Manažment. Bratislava : SPRINT, 2007. 423 s. ISBN 978-80-89085-72-9. s. 22.
 2. [2] MIKUŠ, P. – DROPPA, M. 2010. Základy manažmentu. Ružomberok : VERBUM, 2010. 261 s. ISBN 978-80-8084-622-0. s. 40.
 3. [3] MIKUŠ, P. – DROPPA, M. – BUDAJ, P. 2006. Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu. Poprad, 2006. 185 s. ISBN 80-8084-077-6. s. 7.
 4. [4] DONNELLY, J. – GIBSON, J. – IVANCEVICH, J. 1992. Fundamentals of management. Boston : IRWIN, 1992. 358 s. ISBN 0-256-09791-7. s. 2.
 5. [5] HANGONI, T. – IMRICHOVÁ, A. 2010. Manažment a jeho aplikácia v sociálnej práci. Gorlice : ELPIS, 2010. 136 s. ISBN 978-83-928613-4-8. s. 29.
 6. [6] MIKUŠ, P. – DROPPA, M. – BUDAJ, P. 2006. Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu. Poprad, 2006. 185 s. ISBN 80-8084-077-6. s. 13.
 7. [7] MIKUŠ, P. – DROPPA, M. 2010. Základy manažmentu. Ružomberok : VERBUM, 2010. 261 s. ISBN 978-80-8084-622-0. s. 67.
 8. ALEXY, J. – BOROŠ, J. – SIVÁK, R. : Manažment ľudských zdrojov a organizačné správanie. Bratislava: Iris, 2004. 257 s. ISBN 80-890-1859-9.
 9. ARMSTRONG, M. : Jak se stát ještě lepším manažerem : kompletní soupis osvědčených technik a nezbytných dovedností. Praha: Ekopress, 2006. 308 s. ISBN 80-869-2900-0.
 10. ARMSTRONG, M. – STEPHENS, T. : Management a leadership : kompletní soupis osvědčených technik a nezbytných dovedností. Praha: Grada, 2008. 268 s. ISBN 978-80-247-2177-4.
 11. BEDRNOVÁ, E. – JAROŠOVÁ, E – NOVÝ, I. a kol. : Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. 615 s. ISBN 978-80-7261-239-0.
 12. BLAŽEK, L. : Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2014. 211 s. ISBN 978-80-247-4429-2.
 13. ČAMBÁL, M. a kol. : Manažment podniku : Kľúčové manažérske kompetencie. Bratislava: STU, 2013. 354 s. ISBN 978-80-227-3926-9.
 14. DONNELLY, J. H. – GIBSON, J. L. – IVANCEVICH, J. M. : Management. Praha: Grada, 2011. 821 s. ISBN 978-80-7169-422-9.
 15. FUCHSOVÁ, K. – KRAVČÁKOVÁ, G. : Manažment pracovnej motivácie. Bratislava: Iris, 2004. 170 s. ISBN 80-89018-66-1.
 16. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, H. a kol. : Organizačné správanie v podniku. Bratislava: Ekonóm, 2010. 226 s. ISBN 978-80-225-2956-3.
 17. LOJDA, J. : Manažerské dovednosti. Praha: Grada, 2011. 182 s. ISBN 978-80-247-3902-1.
 18. MAJTÁN, M. a kol. : Manažment. Bratislava: Sprint, 2008. 429 s. ISBN 978-80-89085-72-9.
 19. MINTZBERG, H. : Mintzberg on management : inside our strange world of organizations. New Your [u.a.]: Free Press, 1989. 418 s. ISBN 0-02-921371-1.
 20. PLAMÍNEK, J. : Tajemství motivace : jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. Praha: Grada Publishing, 2010. 127 s. ISBN 978-80-247-3447-7.
 21. SCHWARZ, M. : Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie. [Krakov]: Spolok Slovákov v Poľsku : Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2012. 179 s. ISBN 978-83-7490-513-8.
 22. SZÁRKOVÁ, M. :Psychológia pre manažérov a podnikateľov. Bratislava: Sprint dva, 2008. 224 s. ISBN 978-80-89393-00-8.
 23. ŠULEŘ, O. : 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout : [role interpersonální, informační, rozhodovací, organizační, motivační]. Praha: Computer Press, 2008. 240 s. ISBN 978-80-251-2316-4.
 24. URBAN, J. : Řízení lidí v organizaci : personální rozměr managementu. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 275 s. ISBN 978-80-7357-925-8.
 25. VEBER, J. a kol. : Management : základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2014. 734 s. ISBN 978-80-7261-274-1.
 26. VODÁČEK, L. – VODÁČKOVÁ, O. : Moderní management v teórii a praxi. Praha: Management Press, 2013. 359 s. ISBN 978-80-7261-232-1.
 27. WREN, D. A. – BEDEIAN, A. G. : The Evolution Of Management Thought. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2009. 560 s. ISBN-13: 978-0-470-12897-8.
 28. ŽUFAN, J. : Moderní personalistika ve službách. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 164 s. ISBN 978-80-7357-947-0

Pridaj komentár