(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Efektívnosť znamená robiť správne veci. Účinnosť je najhospodárnejšie využívanie zdrojov. Efektívnosť aj účinnosť je rovnako dôležitá, pretože treba robiť správne veci účinne. Do akej miery bude manažér efektívny, závisí od:

 • vnútorných okolností – schopnosti a postoje podriadených, kolegov, ich osobnosť …
 • vonkajších okolností – rodina, legislatíva, zmeny v politike …

FAYOL – jeden z prvých, ktorý sa pokúsil odpovedať, čo je náplňou práce manažéra. Jeho názory sú aj dnes aktuálne. MINTZBERG – ponúka úplne nový pohľad na prácu manažéra ako Fayol. Je to človek súčasnosti. No obaja tvrdia, že na to, aby bol manažér dobrý, je potrebné učiť sa. Aby sme boli dobrými manažérmi, je potrebné mať aj talent. Manažment teda v sebe zahŕňa vedu aj umenie.

Fayol

Základné funkcie manažéra:

 • predvídanie a plánovanie – musia hľadieť do budúcnosti, predvídať, čo sa stane a pripraviť sa na to
 • organizovanie – manažéri musia vytvoriť takú sústavu formálnych vzťahov, ktorá najlepšie umožní plniť ciele organizácie. Mali by zostaviť takú organizačnú štruktúru, aby uľahčovala prípravu a plnenie plánov.
 • vedenie – musia byť príkladom pre svojich podriadených, musia ich inšpirovať, povzbudzovať, a vštepovať im vedomie ich postavenia
 • koordinovanie – mal by dosiahnuť, aby práca jeho oddelenia a podriadených zapadala do celkového plánu organizácie; zásadný význam tu hrá tok informácií
 • kontrolovanie – kontroluje, čo sa stalo a čo sa stať malo

Manažér je typ vedúceho, ktorý stojí v prvej línii, dokáže podriadených nadchnúť pre ciele organizácie. Robí to tým, že:

– je podnikateľ

– dobre pozná svojich podriadených

– je s nimi v trvalom kontakte

– má celkový nadhľad na tým, čo sa deje v jeho skupine

Mintzberg

Je profesorom na Montrealskej univerzite. Roky pozoroval prácu manažérov na všetkých stupňoch riadenia. Odklonil sa od funkcií manažéra, ale definoval manažéra cez jeho role, t. j. vytypoval si manažérske činnosti, ktoré vykonávajú vedúci pracovníci a nazval ich role. Definíciu manažérov nazval „folklórom“, pretože definovanie manažérov cez ich funkcie nepovažuje za dostatočné. Vytýka sa mu, že ešte nezachytil všetky funkcie a tie, ktoré zachytil, sa opakujú.

Mintzberg definoval tieto role manažérov:

1. interpersonálna rola:

 • manažér vykonáva rolu reprezentanta – vystupuje tu ako autorita vo vzťahu k okoliu a k svojich podriadeným
 • manažér vykonáva rolu vedúceho – mal by zosúlaďovať potreby podriadených a potreby organizácie
 • manažér vykonáva rolu spájateľa – udržiava sieť vzťahov v rámci svojho oddelenia a aj mimo neho

2. informačná rola:

 • manažér vykonáva rolu pozorovateľa – sleduje všetko, čo sa deje, a zhromažďuje informácie
 • manažér vykonáva rolu šíriteľa – prenáša informácie svojim podriadeným
 • manažér vykonáva rulu hovorcu – prenáša informácie smerom von a hore

3. rozhodovacia rola:

 • manažér vykonáva rolu iniciátora – rozhoduje o zmenách, ktoré sa majú v skupine uskutočniť
 • manažér vykonáva rolu krízového manažéra – informuje o rozhodnutiach, ktoré sú nepredvídateľné a mimo kontroly
 • manažér vykonáva rolu distribútora zdrojov – disponuje finančnými, ľudskými a časovými zdrojmi
 • manažér vykonáva rolu vyjednávateľa – hospodári so zdrojmi v reálnom čase

Na to, aby manažér zistil, či dobre vykonáva tieto role, je potrebné položiť si tieto základné otázky:

 • interpersonálna rola:
 • reprezentant – plním si svoje reprezentačné a spoločenské povinnosti dostatočne?
 • vedúci – viem, čo každý člen mojej skupiny očakáva od svojej práce? Viem, akú ďalšiu odbornú prípravu potrebuje?
 • spájateľ – aké sú moje kontakty s manažérmi v iných organizáciách, oddeleniach, resp. s kolegami? Sú tieto kontakty dostatočné z hľadiska mojich informačných potrieb?
 • informačná rola:
 • pozorovateľ – mám dostatok informácií zvnútra i zvonka? netrpím deficitom informácií?
 • šíriteľ – poskytujem svojim podriadeným dostatok informácií?
 • hovorca – dokážem sprostredkovať dostatočne presné a pravdivé informácie ľuďom mimo svojej skupiny?
 • rozhodovacia rola:
 • iniciátor – hľadám príležitosti pre rozvoj a rast svojej skupiny?
 • krízový manažér – dokážem reagovať na neočakávané zmeny a problémy konštruktívne?
 • distribútor zdrojov – robím to, čo sa odo mňa očakáva? Robí každý z mojich podriadených správnu prácu?
 • vyjednávateľ – som dobre pripravený na jednania? dokážem sa dobre prezentovať?

Mitzberg tvrdí, že každý manažér má svoju vlastnú hierarchiu rolí. Mitzbergov zoznam rolí znázorňuje roztrieštenosť práce manažéra. Tvrdí, že manažér prechádza od jedného problému k druhému známymi i neočakávanými zmenami. Jeho manažér je manažér, ktorý musí konať okamžite a jeho práca spočíva v každodennom riešení organizačných problémov. Manažér prechádza v ktorýkoľvek deň od problému k problému programovaným i neprogramovaným spôsobom. Práca manažéra má výrazne interaktívny charakter. Manažéri venujú až tretinu svojho času poradám a návštevám. Sú to práve porady, ktoré v rámci činností zaberajú najviac času.

Každý manažér musí zápasiť o každý minútku nerušeného času. V priemere môže počítať len s 9 nerušenými polhodinovými intervalmi do mesiaca. Jeho zoznam rolí umožňuje manažérovi pochopiť, že niektoré činnosti, ktoré zdanlivo narušujú jeho prácu, sú v skutočnosti jej súčasťou. Čas, ktorý vedúci strávi na večierku svojho podriadeného, sa teda nepožaduje za mimopracovný čas, ale za súčasť náplne jeho práce.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 22.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár