(, EuroEkonóm.sk ,  12)

Štruktúra finančného plánu a finančné plánovanie

Finančné plánovanie je proces, ktorý zahŕňa tvorbu podnikových cieľov a súhrn opatrení a činností na ich dosiahnutie. Výsledkom finančného plánovania je finančný plán – dokument, v ktorom je proti sebe postavená súčasná a budúca potreba finančných prostriedkov a momentálne existujúce a budúce očakávané zdroje na ich krytie. Je súčasťou všetkých subsystémov plánu podniku. Existuje v podobe dlhodobej a krátkodobej, t. j. dlhodobý a krátkodobý finančný plán.

Finančný plán

Finančný plán je podrobný plán financií a zdrojov finančných prostriedkov potrebných na dosiahnutie konkrétnych cieľov podniku alebo jednotlivca. Obsahuje informácie o očakávaných príjmoch, nákladoch, investíciách a záväzkoch počas určitého časového obdobia, často ročného.

Štruktúra finančného plánu

Finančný plán má mať túto štruktúru:

 1. finančné ciele podniku
 2. základné stratégie
 3. dlhodobý (strategický) finančný plán
 4. krátkodobý ročný finančný plán a rozpočty
 5. hodnotenie úrovne finančného plánu (t. j. finančný audit)

Finančné ciele podniku

Finančné ciele podniku môžu byť

 • široké, všeobecné – napr. rast trhovej hodnoty firmy
 • špecifické – napr. medziročný rast tržieb, dynamika rastu zisku, určitá úroveň likvidity, rast kurzu akcií

Základné stratégie

Medzi základné stratégie patrí napríklad stratégia prenikania na nové trhy, stratégia investovania, stratégia financovania, stratégia kvality výrobkov, stratégia efektívnosti výroby, stratégia oblasti výskumu.

Dlhodobý (strategický) finančný plán

Dlhodobý (strategický) finančný plán obsahuje finančné rozhodnutia o dlhodobých aktívach a pasívach, ktoré nie vždy a ľahko možno zrušiť a ktoré môžu zaväzovať podnik k určitému smeru činností na niekoľko rokov. Sú to rozhodnutia o potrebe kapitálu, o spôsoboch financovania (vlastné a cudzie zdroje), o štruktúre zdrojov krytia.

Formálna časť dlhodobého finančného plánu obsahuje spravidla tieto komponenty:

 • plán zisku
 • plánovaná finančná bilancia
 • plán cash flow
 • plán kapitálových výdavkov – je dominantnou časťou dlhodobého finančného plánu. Plán kapitálových výdavkov obsahuje techniky a analýzy, ktoré sa používajú na rozdelenie finančných zdrojov medzi investičné príležitosti. Konečným cieľov tohto plánu je maximalizovať trhovú hodnotu firmy.
 • dlhodobý plán predaja
 • plán výskumu a vývoja
 • samotné projekty plánov

Krátkodobý ročný finančný plán a rozpočty

Krátkodobý ročný finančný plán a rozpočty obsahujú finančné rozhodnutia o krátkodobých aktívach a pasívach. Uplatňuje sa v rozmedzí niekoľkých mesiacov až 1 rok, a súvisí s bežnou hospodárskou činnosťou. Jeho úlohou je zabezpečiť platobnú schopnosť podniku a jeho likviditu. Súčasti krátkodobého finančného plánu:

 • rozpočet nákladov a výnosov, t. j. plán zisku – používa sa na zabezpečenie rentability podniku
 • plán nerozdeleného zisku – nadväzuje na plán zisku. Predstavuje súhrn dosiahnutých ziskov po zdanení za dobu činnosti podniku po odpočítaní čiastky, ktorá bola použitá za rovnaké obdobie (napr. na výplatu dividend, na rozvoj podniku …).
 • plán peňažných príjmov a peňažných výdavkov, t. j. plán cash flow – ukazuje sumu peňažných prostriedkov, ktoré podnik mesačne alebo týždenne vydá a získa, pričom rozhodujúcou informáciou pre nás je saldo. Ak je saldo kladné, podnik má dostatočné finančné zdroje na likviditu. Ak je saldo záporné, treba hľadať dodatočné finančné zdroje.
 • finančná bilancia, súvaha – zostavuje sa k dátumu totožnému s koncom plánovaného obdobia

Hodnotenie úrovne finančného plánu

Hodnotenie úrovne finančného plánu alebo finančný audit má za cieľ hodnotiť a modifikovať finančný plán. Finančný plán nemôžeme považovať za nemenný produkt. Podľa toho ako sa menia podmienky, ciele a úlohy podniku mení sa aj finančný plán preto je vo finančnom plánovaní dôležitá aj kontrola plnenia finanačného plánu. Úlohou kontroly je zistiť skutočne dosiahnuté parametre v porovnaní s plánovanými a v prípade odchýlok zistiť príčiny. V takejto situácii poskytuje informácie pre prijímanie rozhodnutí a opatrení na zabezpečenie žiaduceho stavu.

Viac sa o finančnom pláne, jeho tvorbe a typoch finančných plánov dočítate v článku Finančný plán a plán zisku.

Prvky finančného plánu

Hlavnými prvkami finančného plánu sú:

 1. Príjmy: Zahrňujú všetky zdroje príjmov, ako sú tržby z predaja, príjmy z investícií, úrokové príjmy atď.
 2. Náklady: Zahrňujú všetky výdavky potrebné na dosiahnutie cieľov, ako sú náklady na výrobu, mzdy, prevádzkové náklady, marketing, dane, úroky a splátky dlhu atď.
 3. Investície: Zahrňujú plánované investície do aktív, ako sú nové vybavenie, technológie, rozvoj produktov, marketingové kampane a iné dlhodobé investície.
 4. Finančná štruktúra: Opisuje, ako budú financované aktivity podniku alebo jednotlivca, vrátane kapitálu, dlhu a zdrojov externého financovania.
 5. Cash flow: Tento aspekt zahŕňa predpokladaný príjem a výdavky v určitom časovom období a poskytuje informácie o dostupných hotovostných zdrojoch.

Finančný plán je kľúčovým nástrojom pre riadenie financií a strategického plánovania, ktorý umožňuje podnikom a jednotlivcom plánovať, ako optimalizovať svoje finančné zdroje na dosiahnutie stanovených cieľov a udržateľného rastu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008 a aktualizovaný 11.6.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BARTOŠOVÁ, Viera. (2015). Finančná analýza a plánovanie. Bratislava: Dolis. ISBN 9788081810060. (Učebnice vysokých škôl).
 2. BELÁS, Jaroslav. (2009). Podniková ekonomika. Žilina: Georg. ISBN 9788089401055. (Učebnice vysokých škôl).
 3. BREALEY, Richard A. & Stewart C. MYERS. (1992). Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria Publ. ISBN 8085605244.
 4. ČIERNIK, Anton. (2018). Finančná kontrola a riadenie v trhovej ekonomike. Bratislava: Milliard Media s.r.o. ISBN 9788097301705. (Kolektívne monografie).
 5. ČULKOVÁ, Katarína. (2013). Finančný manažment. Košice: Technická univerzita v Košiciach. ISBN 9788055313672. (Učebné texty).
 6. FICZOVÁ, Ivana, Jaroslav SEDLÁČEK & Vladimír ÚRADNÍČEK. (2000). Finančná analýza podniku. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. ISBN 8089029027.
 7. HIGGINS, Robert C. (1989). Analysis for financial management. 2. ed. Homewood, USA: Irwin. ISBN 0256068992.
 8. HYRÁNEK, Eduard. (2014). Finančné plánovanie: prípravná a projektová časť. Bratislava: Ekonóm. ISBN 9788022539449.
 9. JANKALOVÁ, Miriam. (2017). Finančné účtovníctvo. I, (Účtové triedy 0,1,2). Žilina: EDIS. ISBN 9788055413686.
 10. KOIŠOVÁ, Eva. (2015). Financovanie a finančné zdroje podniku. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISBN 9788080756796.
 11. KISLINGEROVÁ, Eva. (2010). Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck. ISBN 9788074001949.
 12. ORESKÝ, Milan. (2016). Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku. Bratislava: Ekonóm. ISBN 9788022542340.
 13. SEDLIAČIKOVÁ, Mariana. (2018). Finančné účtovníctvo. Vydanie I. Vo Zvolene: Technická univerzita vo Zvolene. ISBN 9788022830577.
 14. SKLENKA, Miloš & Miriama BLAHUŠIAKOVÁ. (2016). Analýza účtovnej závierky: príklady, úlohy a testy. Bratislava: Ekonóm. ISBN 9788022542210.
 15. ŠLOSÁROVÁ, Anna. (1994). Analýza účtovnej závierky. Bratislava: Súvaha. ISBN 8088727065.
 16. ZALAI, Karol. (2016). Finančno-ekonomická analýza podniku. 9. aktualiz. a rozšír. vyd. Bratislava: Sprint 2. ISBN 9788089710225.

Ekonomická poradňa

 1. Anonym

  super 🙂

 2. JupiterStorm

  Aké sú hlavné súčasti finančného plánu?

 3. Lukas Dolina

  Aký je účel finančného plánovania?

 4. CometTail

  Hlavné súčasti finančného plánu zahŕňajú finančné ciele podniku, základné stratégie, dlhodobý a krátkodobý finančný plán, ako aj hodnotenie úrovne finančného plánu.

 5. Jozef Oravec

  Finančné plánovanie pomáha stanoviť ciele podniku a identifikovať kroky potrebné na ich dosiahnutie, zabezpečujúc pritom dostatočné finančné prostriedky a ich efektívne využitie.

 6. Roman Ceresnak

  Je krátkodobé finančné plánovanie dôležitejšie ako dlhodobé pre prežitie podniku?

 7. Michal Knazik

  Je finančné plánovanie efektívnejšie pre veľké korporácie než pre malé podniky?

 8. Agata

  Význam krátkodobého a dlhodobého finančného plánovania sa líši v závislosti od okolností podniku. Krátkodobé plánovanie je kľúčové pre dennú operatívnu činnosť a likviditu, zatiaľ čo dlhodobé plánovanie je dôležité pre strategický smer a udržateľný rast.

 9. Nyderrach

  Aj keď môže byť finančné plánovanie viac zdôrazňované v veľkých korporáciách, je rovnako kritické pre malé podniky, aby zabezpečili udržateľný rast a finančnú stabilitu.

 10. Matej Jesensky

  Môže prílišný dôraz na finančné plánovanie obmedziť inovácie a rast podniku?

 11. Slim

  Hoci finančné plánovanie je kľúčové pre stabilitu a predvídateľnosť, príliš rigidné alebo konzervatívne prístupy môžu potlačiť inovácie a adaptabilitu. Flexibilita a schopnosť reagovať na zmeny sú rovnako dôležité pre dlhodobý úspech.

 12. Martin Luba

  Kým finančné plánovanie je dôležité, je nevyhnutné zachovať určitú mieru flexibility, aby sa podnik mohol prispôsobiť nečakaným zmenám a využíval nové príležitosti.

Pridaj komentár