(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Analýza interného prostredia podniku

Interná analýza (analýza interného prostredia podniku) skúma a hodnotí vnútorné prostredie podniku, spolu s externou analýzou tvoria východisko na formulovanie stratégie.

Analýza interného prostredia podniku je kľúčovým krokom pri formulovaní stratégií a plánovania budúcich krokov pre podnik. Táto analýza skúma a hodnotí vnútorné faktory, ktoré ovplyvňujú schopnosť podniku dosahovať svoje ciele a úspešne konkurovať na trhu.

Význam analýzy interného prostredia

Interná analýza poskytuje podrobný pohľad na silné a slabé stránky podniku. Tým pomáha identifikovať oblasti, v ktorých má podnik konkurenčnú výhodu, ako aj oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie. Taktiež poskytuje vhľad do zdrojov, procesov a kapacít podniku, ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na trhu.

Podniková diagnostika

Podniková diagnostika je veda, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním a vyhodnocovaním:

 • úrovne fungovania podniku ako systému
 • celkovej hodnoty podniku
 • silné a slabé stránky podniku
 • problémové a krízové javy v podniku
 • nájsť nevyužité možnosti a potenciál podniku.

Poznámka k podnikovej diagnostike:

 • V tomto ponímaní sila predstavuje zručnosť, schopnosť, hodnotný zdroj, predpoklad, potenciál, ktorý umožní získať trhovú výhodu v podobe lepšieho výrobku, zvučnejšej značky alebo kvalitnejšej služby zákazníkom.
 • V tomto ponímaní je slabosť niečo, čo podniku chýba alebo nejaká podmienka, ktorá ho uvádza do nevýhody.

Aspekty interného prostredia

Pri analýze interného prostredia sa zvyčajne zohľadňujú nasledujúce aspekty:

 1. Organizačná štruktúra: Hodnotí sa efektívnosť štruktúry podniku a spôsob, ako sú funkcie a zodpovednosti rozdelené medzi jednotlivé oddelenia a zamestnancov.
 2. Ludské zdroje: Skúma sa kvalifikácia, motivácia a angažovanosť zamestnancov. Analyzujú sa aj pracovné postupy, školenia a rozvojové programy.
 3. Finančné zdroje: Posudzuje sa finančná stabilita podniku, vrátane jeho finančných zdrojov, likvidity a schopnosti generovať zisk.
 4. Výrobné a operačné procesy: Hodnotí sa efektívnosť výrobných procesov, technológie a manažmentu dodavateľského reťazca.
 5. Marketingová stratégia: Analyzujú sa marketingové aktivity podniku, vrátane jeho produktov, cieľovej skupiny, distribučných kanálov a cenovej politiky.
 6. Výskum a vývoj: Posudzuje sa schopnosť podniku inovovať a prispôsobiť sa novým trendom a technológiám na trhu.

Metódy internej analýzy

Analýza interného prostredia disponuje niekoľkými metódami. Medzi hlavné metódy internej analýzy podniku patria:

 1. analýza interného profilu schopností
 2. analýza zraniteľnosti
 3. hodnotový reťazec
 4. nákladový reťazec
 5. hodnotenie konkurenčnej sily
 6. analýza SWOT

Analýza interného profilu schopností

Analýza interného profilu schopností v prehľadnej forme zobrazuje silné a slabé stránky podniku. Výsledok je prezentovaný v grafickej podobe. Mala by pokryť všetky funkčné (marketing, výskum, vývoj, výroba, financie, personalistika) a prierezové (konkurencieschopnosť podniku, línioví manažéri, logistika, podniková infraštruktúra, info systémy) oblasti podniku.

Analýza zraniteľnosti

Analýza zraniteľnosti sa sústreďuje na hodnotenie slabých stránok podniku. Je založená na identifikácii opôr (silných stránok) podniku voči ktorým hodnotiteľ zaujíma pozíciu tzv. diablovho advokáta, t.z. že vyhľadáva slabé miesta opôr a snaží sa ich rozvrátiť, aby tak upozorniť na potenciálne pramene krízy a podal návrhy na odstránenie nedostatkov a zvrátenie slabostí.

Kroky pri analýze zraniteľnosti:

 1. identifikácia opôr (na základe analýzy interného profilu podniku)
 2. zaujatie úlohy diablovho advokáta a formulovanie hrozieb
 3. formulovanie výsledkov, ktoré by vznikli ak by sa hrozba uskutočnila
 4. kvantifikácia následkov
 5. stanovenie pravdepodobnosti vzniku hrozby
 6. kvantifikácia reakčnej schopnosti podniku voči možným hrozbám
 7. zakreslenie výsledkov analýz do diagramu a vyhodnotenie celkovej zraniteľnosti podniku.

Hodnotový reťazec

Analýza hodnotového reťazca je založená na poznatku, že konkurenčnú výhodu nie je možné identifikovať a ohodnotiť pri pohľade na podnik ako celok. Podnik sa musí rozložiť na súbor čiastkových aktivít, ktoré sa osobitne skúmajú z hľadiska príspevku k celkovej vyprodukovanej hodnote. Hodnota, ktorú podnik vytvára je vyjadrená sumou, ktorú sú zákazníci ochotní zaplatiť za výrobok alebo službu. Podnik je ziskový ak hodnota, ktorú vytvoril prevyšuje náklady na uskutočnenie hodnototvorných funkcií.

Nákladový reťazec

Analýza nákladového reťazca vychádza z predpokladu, že jestvuje množstvo premenlivých príčin vzniku nákladových rozdielov medzi konkurujúcimi podnikmi, preto každý mení ustavične porovnávať svoje náklady s nákladmi súpera. To je úlohou strategickej analýzy nákladov.

Hodnotenie konkurenčnej sily

Úlohou hodnotenia konkurenčnej sily je zistiť:

 • stálosť a pevnosť súčasnej konkurenčnej pozície
 • vývojové tendencie konkurenčnej pozície
 • vzťah k hlavnej konkurencii
 • konkurenčné výhody
 • schopnosť ubrániť pozíciu.

Postup pri hodnotení konkurenčnej sily:

 1. zostavenie zoznamu hodnotiacich kritérií, ktorými sú kľúčové faktory úspechu a parametre konkurenčnej sily
 2. pridelenie váh hodnotiacim kritériám
 3. hodnotenie podniku a jeho hlavných súperov podľa jednotlivých kritérií na základe bodovacej škály
 4. výpočet hodnotení
 5. posúdenie celkovej sily podniku.

Možnosť použiť aj metódy multikriteriálneho hodnotenia (metóda váženého poradia, metóda vzdialenosti od fiktívneho objektu,…). Medzi tieto metódy patrí aj benchmarking, ktorý slúži na určenie pozície podniku vo vzťahu ku konkurencii a špičkovým podnikom, sústreďuje sa na odhalenie konkurenčných výhod.

Analýza SWOT

Viac sa o SWOT analýze dočítate na stránke Analýza SWOT.

Analýza interného prostredia podniku

Proces analýzy interného prostredia zahŕňa zhromažďovanie a vyhodnocovanie dát z rôznych zdrojov v podniku. Tieto dáta môžu pochádzať z interných záznamov, prieskumov zamestnancov, finančných správ, alebo analýz výkonnosti procesov. Na základe zistení sa identifikujú silné a slabé stránky podniku a vypracujú sa odporúčania na zlepšenie.

Analýza interného prostredia podniku je nevyhnutným prvkom strategického plánovania a rozhodovania. Poskytuje holistický pohľad na vnútorné faktory, ktoré ovplyvňujú úspech podniku a umožňuje mu prijať informované rozhodnutia a formulovať efektívne stratégie pre budúcnosť. Je to dôležitý nástroj pre manažérov a vedúcich pracovníkov na ceste k dosiahnutiu dlhodobých cieľov a udržateľného konkurenčného advantage.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008 a aktualizovaný 11.6.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. COULTER, Mary K. Strategic management in action. Sixth edition. Boston: Pearson, 2010. ISBN 978-0-13-262067-3.
 2. ČERVENÝ, Radim. Business plán: krok za krokem. V Praze: C.H. Beck, 2014. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-511-4.
 3. DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C.H. Beck, 2001. C. H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-603-4.
 4. DRUCKER, Peter Ferdinand. Řízení v době velkých změn. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-78-6.
 5. FLEISHER, Craig S. a Babette E. BENSOUSSAN. Strategic and competitive analysis: methods and techniques for analyzing business competition. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2002. ISBN 0-13-088852-4.
 6. FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2012. Expert.
 7. GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9.
 8. HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 3. přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-637-1.
 9. HITT, Michael A., R. Duane IRELAND a Robert E. HOSKISSON. Strategic management: competitiveness & globalization. 11th ed. Stamford: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-285-42518-4.
 10. CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi. Praha: Grada, 2006. Expert. ISBN 80-247-1389-6.
 11. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. Praha: C.H. Beck, 2013. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-052-2.
 12. JOHNSON, Gerry, Richard WHITTINGTON a Kevan SCHOLES. Fundamentals of strategy. 2nd ed. Harlow, England: Pearson, 2012. ISBN 978-0-273-75725-2.
 13. KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-646-0.
 14. KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Ekonomie pro strategické řízení: teorie pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2004. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-885-1.
 15. KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Karel ŠTEKER a Daniel REMEŠ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0563-2.
 16. KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha: Computer Press, 2002. Praxe manažera. ISBN 80-7226-657-8.
 17. MAGRETTA, Joan. Michael Porter jasně a srozumitelně: o konkurenci a strategii. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-251-2.
 18. MAJDÚCHOVÁ, Helena a Anna NEUMANNOVÁ. Podnik a podnikanie. Druhé prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Sprint 2, 2014. Economics. ISBN 9788089710041.
 19. MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007. Expert. ISBN 978-80-247-1911-5.
 20. KHAIRUDDIN HASHIM. Strategic management: text and cases. 2nd ed. Singapore: Thomson, c2008. ISBN 978-981-4232-48-7.
 21. PAPULA, Ján. Manažérska ekonomika: ako teória obohacovaná skúsenosťami a trendmi v manažmente. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-807-0.
 22. PAPULA, Jozef. Podnikanie a podnikatel’ské myslenie. II., Ako smerovať a viesť podnik k udržatel’nému úspechu. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-994-6.
 23. PORTER, Michael E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. [1. vyd.]. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-11-2.
 24. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6.
 25. SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2006. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-367-1.
 26. SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. Praha: C.H. Beck, 2000. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-422-8.
 27. SOUČEK, Zdeněk. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-572-5.
 28. SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada Publishing, 2011. Expert. ISBN 978-80-247-4103-1.
 29. STADLER, Susanne. Strategický management: nástroje, aplikace. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2304-X.
 30. TYLL, Ladislav. Podniková strategie. Praha: C.H. Beck, 2014. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-507-7.
 31. VYKYPĚL, Oldřich a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Strategické řízení: teorie pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2002. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-578-X.

Pridaj komentár