Podnik

Podnik je forma podnikateľskej činnosti, v rámci ktorej dochádza k cieľavedomému spájaniu hmotných, finančných a ľudských zdrojov v jednej podnikateľskej jednotke s uzatvoreným obratom hodnoty, s cieľom produkovať úžitkové hodnoty pre potreby zákazníkov a pre vlastné uspokojenie potrieb.

Podľa obchodného zákonníka podnikom je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.

Podnik v trhovej ekonomike je základným subjektom podnikania, ktorý má svoje typické znaky a vlastnosti. Jeho postavenie vyplýva zo vzájomných interakcií (vzájomné pôsobenie človeka na okolie a okolia na človeka) podniku a jeho okolia. Existencia podniku je časovo ohraničená životným cyklom podniku, ktorý sa začína zakladaním a končí sa zánikom podniku. Legislatívnym vymedzením podstaty podniku s dôrazom na jeho majetok sa zaoberá Obchodný zákonník.

Subjekty podnikania

Nositeľom podnikateľských aktivít je podnikateľ – subjekt podnikania. Subjekt podnikania môže byť chápaný ako podnikateľ, resp. skupina podnikateľov alebo inštitúcia, ktorú zastupujú.

Podľa Obchodného zákonníka, § 2, ods. 2 sa za podnikateľa považuje osoba (právnická alebo fyzická osoba), ktorá:

  • je zapísaná v obchodnom registri,
  • podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • je fyzická osoba, ktorá uskutočňuje poľnohospodársku výrobu a je pre jej výkon evidovaná.

Fyzická osoba a právnická osoba

Fyzická osoba – FO: – živnosť, osobitné predpisy – 160 druhov činností – umelci, právnici, lekári, veterinári , samostatne hosp. roľníci – registrácia na príslušnom obecnom úrade

Právnická osoba – PO: – všetky obchodné spoločností a družstvá – všetky osoby zapísané v Obch. registri – verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú predpísané údaje o podnikových subjektoch a vedie ho príslušný registrový súd.

Podľa tejto právnej normy sú podnikateľmi v inštitucionálnom zmysle všetky obchodné spoločnosti, družstvá a iné PO, burzy, banky, zahraničné osoby registrované na obchodnom súde, živnostníci, slobodné povolania (podniká sa podľa osobitných predpisov), osoby, ktoré podnikajú v hrách, lotériách, ako aj samostatne hospodáriaci roľník.

Podnik jednotlivca a podnikateľské jednotky

Všetky druhy podnikania (podľa Obchodného Zákonníka č. 513/1991 Z.z., Živnostenského zákona č.132/1994 Z.z., osobitných predpisov) realizujú subjekty podnikania, ktoré môžeme rozčleniť do dvoch skupín, a to:

  • jednotlivci,
  • podnikateľské jednotky.

Podnik jednotlivca – FO alebo PO, vždy je to právne samostatný, vlastnícky oddelený podnik. Väčšinou malý podnik, ktorý je vo vlastníctve jedinej osoby, ktorá plne a neobmedzene ručí za výsledky podnikateľskej činnosti a sama znáša podnikateľské riziko.

Podnikateľské jednotky – právne samostatný a vlastnícky oddelený subjekt podnikania, v ktorých rozvíja podnikateľské aktivity kolektív podnikateľov. Sú to všetky obchodné spoločnosti, banky, družstvá, združenia podnikov.

Financovanie malých a stredných podnikov na Slovensku

Kraus, J. a kol. definuje v Akademickom slovníku cudzích slov financovanie ako „získavanie a používanie peňažných prostriedkov na zabezpečenie chodu alebo rozvoja rôznych ekonomických činností.“

Autor Pavlík, A. sa zmieňuje o skutočnosti, že MSP často trpia obmedzeným prístupom k niektorým finančným zdrojom, pretože ich možno považovať za vysoko rizikové podniky s krátkou životnosťou. Pri súčasnej existencii alternatívnych kapitálových zdrojov majú však MSP viac možností financovania, ako tomu bolo na prelome tisícročí.

Kompletný prehľad možností financovania malých a stredných podnikov, interné, externé a verejné zdroje, fondy EÚ, bankový úver a iné zdroje financovania MSP nájdete na stránke Financovanie malých a stredných podnikov.

Malé a stredné podnikanie na Slovensku

Gestorom za sektor malého a stredného podnikania je Ministerstvo hospodárstva, ktoré prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania realizuje aktivity v oblasti podpory MSP.

NARMSP, RPIC a BIC

Založenie Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), ako aj siete Regionálnych a poradenských informačných centier (RPIC) a Podnikateľských a inovačných centier (BIC) v roku 1993 bolo uskutočnením základného inštitucionálneho nástroja podpory a rozvoja MSP tak, ako bol navrhnutý v Programe komplexnej podpory MSP.

Nosnou myšlienkou bolo založenie inštitúcie (s príslušnou sieťou RPIC/BIC po celej SR), ktorej úlohou je koordinácia všetkých aktivít na podporu malého a stredného podnikania na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Koordinuje aktivity zamerané na podporu rozvoja MSP a plní funkciu komplexného informačného centra pre podnikateľov, organizátora vzdelávacích a poradenských programov a realizátora širokého spektra finančných podporných programov pre MSP.

Fond na podporu zahraničného obchodu

V roku 1996 bol zriadený Fond na podporu zahraničného obchodu (Foreign Trade Support Fund – FTSF) (www.fpzo.sk) ako neštátny účelový fond. Prispieva k rozvoju zahraničnoobchodných vzťahov najmä v oblasti exportu a v prospech predovšetkým malých a stredných podnikateľov. Fond združuje prostriedky podnikateľskej sféry a príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu zahraničného obchodu na princípe solidarity.

Správa o stave malých a stredných podnikov

NARMSP spracováva každoročne Správu o stave MSP, ktorá obsahuje dostupné štatistiky týkajúce sa MSP, aktuálne formy podpory MSP a návrhy opatrení na rozvoj MSP. Príspevkové programy na podporu malého a stredného podnikania a záručné programy sa realizujú prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. (SZRB), vrátane záručného programu NARMSP financovaného programom PHARE. SZRB realizuje podporu podnikateľských subjektov 13 záručnými programami. Záruku je možné poskytnúť do výšky 85 % istiny úveru. Exportno-importná banka bola založená dňa 1. júla 1997 na základe zákona NR SR č.80/97.

EXIMBANKA

EXIMBANKA podporuje vývozné a dovozné aktivity vývozcov a dovozcov financovaním vývozných úverov so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských výrobkov a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím. Od 1.1. 2000 EXIMBANKA rozšírila objem financovania v špeciálnom programe navrhnutom pre MSP. Slovenská republika vstúpila do 3. viacročného programu pre MSP v EÚ v roku 1999.

Seed Capital

Seed Capital, s. r. o. – fond rizikového kapitálu je 100% dcérska spoločnosť NARMSP. Cieľom programu je umožniť vznik a rozvoj nových malých a stredných podnikov a rozvinúť činnosť existujúcich podnikov. Pri investovaní sú preferované inovatívne projekty z oblasti priemyselnej výroby, výrobných služieb a aktívneho cestovného ruchu.

Stránky v sekcii Malé a stredné podnikanie

V sekcii Malé a stredné podnikanie ekonomickej encyklopédie sa nachádza 1 stránok:


Pridaj komentár