(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Malý podnikateľ

Podnik

Podnik je forma podnikateľskej činnosti, v rámci ktorej dochádza k cieľavedomému spájaniu hmotných, finančných a ľudských zdrojov v jednej podnikateľskej jednotke s uzatvoreným obratom hodnoty, s cieľom produkovať úžitkové hodnoty pre potreby zákazníkov a pre vlastné uspokojenie potrieb.

Podľa obchodného zákonníka podnikom je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.

Podnik v trhovej ekonomike je základným subjektom podnikania, ktorý má svoje typické znaky a vlastnosti. Jeho postavenie vyplýva zo vzájomných interakcií (vzájomné pôsobenie človeka na okolie a okolia na človeka) podniku a jeho okolia. Existencia podniku je časovo ohraničená životným cyklom podniku, ktorý sa začína zakladaním a končí sa zánikom podniku. Legislatívnym vymedzením podstaty podniku s dôrazom na jeho majetok sa zaoberá Obchodný zákonník.

Podnik a podnikanie v MSP

Podnikanie je hnacím motorom zmien, meradlom rozvoja ekonomiky, nástrojom prispôsobovania sa a schopnosti udržať krok s hlavnými svetovými trendmi.

Malé podniky sú oporou ekonomiky, kľúčovým zdrojom pracovných  príležitostí a živnou pôdou podnikateľských  nápadov.  Na zmeny v podnikateľskom prostredí reagujú najcitlivejšie zo všetkých. (HOLEŠOVÁ, H. : Malé a stredné podnikanie. Bratislava : Grafis, 2003, s. 11)

Malé a stredné podniky (MSP) môžeme považovať za nositeľov inovácií, zamestnanosti, ako aj sociálnej a regionálnej integrácie. Sú zárukou vyššej efektívnosti a trvalo udržateľného rastu ekonomiky krajiny.

Definícia malého a stredného podniku

Malý a stredný podnik je podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 definovaný nasledovne:

 • Malý a stredný podnik je podnik, ktorý má menej ako 250 zamestnancov
  a jeho ročný obrat nepresahuje 40 miliónov EUR, alebo celková ročná hodnota aktív nepresahuje 27 miliónov EUR a zároveň spĺňa kritérium nezávislosti.
 • Keď je potrebné rozlišovať medzi malým a stredným podnikom, malý podnik je definovaný ako podnik, ktorý má menej ako 50 zamestnancov a jeho ročný obrat nie je vyšší ako 7 miliónov EUR, alebo celková ročná hodnota aktív nie je vyššia ako 5 miliónov EUR a zároveň spĺňa kritérium nezávislosti. (Zdroj: http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=334#9)

Pokiaľ ide o stupeň závislosti, ani malý ani stredný podnik nesmie vlastniť 25% alebo väčší podiel v inej veľkej firme alebo skupine niekoľkých firiem. (ŠAKOVÁ, B. : Anglicko-slovenský slovník európskych výrazov. Bratislava : Eurounion, 1999, s. 33)

Subjekty podnikania

Nositeľom podnikateľských aktivít je podnikateľ – subjekt podnikania. Subjekt podnikania môže byť chápaný ako podnikateľ, resp. skupina podnikateľov alebo inštitúcia, ktorú zastupujú.

Podľa Obchodného zákonníka, § 2, ods. 2 sa za podnikateľa považuje osoba (právnická alebo fyzická osoba), ktorá:

 • je zapísaná v obchodnom registri,
 • podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • je fyzická osoba, ktorá uskutočňuje poľnohospodársku výrobu a je pre jej výkon evidovaná.

Fyzická osoba a právnická osoba

Fyzická osoba – FO: – živnosť, osobitné predpisy – 160 druhov činností – umelci, právnici, lekári, veterinári , samostatne hosp. roľníci – registrácia na príslušnom obecnom úrade

Právnická osoba – PO: – všetky obchodné spoločností a družstvá – všetky osoby zapísané v Obch. registri – verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú predpísané údaje o podnikových subjektoch a vedie ho príslušný registrový súd.

Podľa tejto právnej normy sú podnikateľmi v inštitucionálnom zmysle všetky obchodné spoločnosti, družstvá a iné PO, burzy, banky, zahraničné osoby registrované na obchodnom súde, živnostníci, slobodné povolania (podniká sa podľa osobitných predpisov), osoby, ktoré podnikajú v hrách, lotériách, ako aj samostatne hospodáriaci roľník.

Podnik jednotlivca a podnikateľské jednotky

Všetky druhy podnikania (podľa Obchodného Zákonníka č. 513/1991 Z.z., Živnostenského zákona č.132/1994 Z.z., osobitných predpisov) realizujú subjekty podnikania, ktoré môžeme rozčleniť do dvoch skupín, a to:

 • jednotlivci,
 • podnikateľské jednotky.

Podnik jednotlivca – FO alebo PO, vždy je to právne samostatný, vlastnícky oddelený podnik. Väčšinou malý podnik, ktorý je vo vlastníctve jedinej osoby, ktorá plne a neobmedzene ručí za výsledky podnikateľskej činnosti a sama znáša podnikateľské riziko.

Podnikateľské jednotky – právne samostatný a vlastnícky oddelený subjekt podnikania, v ktorých rozvíja podnikateľské aktivity kolektív podnikateľov. Sú to všetky obchodné spoločnosti, banky, družstvá, združenia podnikov.

Podniková ekonomika

Podniková ekonomika je hospodárska vedná disciplína, ktorej objektom skúmania je podnik ako podnikateľský subjekt. Podniková ekonomika v tradičnom stredoeurópskom delení tvorí spolu s ekonómiou tzv. ekonomické vedy. Niekedy, najmä v anglosaských krajinách, sa však podniková ekonomika klasifikuje ako súčasť ekonómie.

Členenie podnikovej ekonomiky:

 • všeobecná podnikovohospodárska náuka (podnikovohospodárska teória, aplikovaná podniková politika)
 • odvetvová podnikovohospodárska náuka (špeciálna podnikovohospodárska náuka) priemyselných podnikov, obchodných podnikov, bankových podnikov, dopravných podnikov, remeselných podnikov, poisťovacích podnikov, podnikov cestovného ruchu, poľnohospodárskych podnikov alebo štátnych podnikov

Plánovanie ako proces

Plánovanie je možné definovať ako proces vytýčenia cieľov podniku, vymedzenie zdrojov a určenie postupov na dosiahnutie vytýčených cieľov. Plánovanie ako proces zahŕňa vytýčenie cieľov, stanovenie prostriedkov na dosiahnutie cieľov, určenie ciest a spôsobov na dosiahnutie cieľov. Výsledkom plánovania je plán, ktorý je účelovo zameraný na cieľ organizačnej jednotky podnikateľského subjektu a na stanovenie postupov a prostriedkov, ako ho v stanovenej lehote a na požadovanej úrovni dosiahnuť.

Podnikateľský plán

Podnikateľský plán (nazýva sa aj business plán alebo podnikateľský zámer) je písomný dokument, štúdia rozhodovacieho procesu podnikateľských subjektov. Podnikateľský plán zobrazuje celkové podnikateľské aktivity za časové obdobie, na ktoré sa podnikateľský plán vypracováva. Ide prakticky o interný plánovací nástroj a v sektore malých a stredných podnikov je to obyčajne jediný plánovací dokument. Podnikateľský plán plní 3 základné úlohy:

 1. odráža podnikové ciele
 2. vyjadruje reálne predstavy o budúcom vývoji firmy
 3. odráža kvalitu riadenia firmy

Financovanie malých a stredných podnikov na Slovensku

Kraus, J. a kol. definuje v Akademickom slovníku cudzích slov financovanie ako „získavanie a používanie peňažných prostriedkov na zabezpečenie chodu alebo rozvoja rôznych ekonomických činností.“

Autor Pavlík, A. sa zmieňuje o skutočnosti, že MSP často trpia obmedzeným prístupom k niektorým finančným zdrojom, pretože ich možno považovať za vysoko rizikové podniky s krátkou životnosťou. Pri súčasnej existencii alternatívnych kapitálových zdrojov majú však MSP viac možností financovania, ako tomu bolo na prelome tisícročí.

Kompletný prehľad možností financovania malých a stredných podnikov, interné, externé a verejné zdroje, fondy EÚ, bankový úver a iné zdroje financovania MSP nájdete na stránke Financovanie malých a stredných podnikov.

Podpora a rozvoj malého a stredného podnikania v SR

Rozvoj malého a stredného podnikania je podporovaný aj existenciou a efektívnou činnosťou podporných inštitúcií. Malé a stredné podniky sa stretávajú s akútnymi ťažkosťami v získavaní kapitálu, s vysokými úrokovými mierami, s neustále sa meniacou legislatívou, čo tú tiež často príčiny, ktoré tlmia ich činnosť a ďalší rozvoj.

Záujem o finančné podporné programy na lokálnej aj národnej úrovni je veľký a výrazne prevyšuje finančné možnosti poskytovateľov. Tieto programy možno charakterizovať ako pozitívne vplývajúce na celkový rozvoj malého a stredného podnikania.

Malé a stredné podnikanie na Slovensku

Gestorom za sektor malého a stredného podnikania je Ministerstvo hospodárstva, ktoré prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania realizuje aktivity v oblasti podpory MSP.

NARMSP, RPIC a BIC

Založenie Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), ako aj siete Regionálnych a poradenských informačných centier (RPIC) a Podnikateľských a inovačných centier (BIC) v roku 1993 bolo uskutočnením základného inštitucionálneho nástroja podpory a rozvoja MSP tak, ako bol navrhnutý v Programe komplexnej podpory MSP.

Nosnou myšlienkou bolo založenie inštitúcie (s príslušnou sieťou RPIC/BIC po celej SR), ktorej úlohou je koordinácia všetkých aktivít na podporu malého a stredného podnikania na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Koordinuje aktivity zamerané na podporu rozvoja MSP a plní funkciu komplexného informačného centra pre podnikateľov, organizátora vzdelávacích a poradenských programov a realizátora širokého spektra finančných podporných programov pre MSP.

Fond na podporu zahraničného obchodu

V roku 1996 bol zriadený Fond na podporu zahraničného obchodu (Foreign Trade Support Fund – FTSF) (www.fpzo.sk) ako neštátny účelový fond. Prispieva k rozvoju zahraničnoobchodných vzťahov najmä v oblasti exportu a v prospech predovšetkým malých a stredných podnikateľov. Fond združuje prostriedky podnikateľskej sféry a príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu zahraničného obchodu na princípe solidarity.

Správa o stave malých a stredných podnikov

NARMSP spracováva každoročne Správu o stave MSP, ktorá obsahuje dostupné štatistiky týkajúce sa MSP, aktuálne formy podpory MSP a návrhy opatrení na rozvoj MSP. Príspevkové programy na podporu malého a stredného podnikania a záručné programy sa realizujú prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. (SZRB), vrátane záručného programu NARMSP financovaného programom PHARE. SZRB realizuje podporu podnikateľských subjektov 13 záručnými programami. Záruku je možné poskytnúť do výšky 85 % istiny úveru. Exportno-importná banka bola založená dňa 1. júla 1997 na základe zákona NR SR č.80/97.

EXIMBANKA

EXIMBANKA podporuje vývozné a dovozné aktivity vývozcov a dovozcov financovaním vývozných úverov so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských výrobkov a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím. Od 1.1. 2000 EXIMBANKA rozšírila objem financovania v špeciálnom programe navrhnutom pre MSP. Slovenská republika vstúpila do 3. viacročného programu pre MSP v EÚ v roku 1999.

Seed Capital

Seed Capital, s. r. o. – fond rizikového kapitálu je 100% dcérska spoločnosť NARMSP. Cieľom programu je umožniť vznik a rozvoj nových malých a stredných podnikov a rozvinúť činnosť existujúcich podnikov. Pri investovaní sú preferované inovatívne projekty z oblasti priemyselnej výroby, výrobných služieb a aktívneho cestovného ruchu.

Súbory na stiahnutie

V kategórii Malé a stredné podnikanie sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Carpathian-Euroregion-Prospects-for-Economic-Trans-border-Co-opreration.pdf
 NARMSP-Potencial-podnikatelskej-aktivity-2003.pdf
 Podnikatelsky-plan-ABC-Strana-10.pdf
 NARMSP-Inovacna-kapacita-MSP-2003.pdf
 Koncepcia-uzemneho-rozvoja-Slovenska-komplexny-navrh.pdf
 NARMSP-Vyuzivanie-informacnych-a-vyrobnych-technologii-v-MSP.pdf
 Carpathian-Euroregion-Role-of-the-Carpathian-Euroregion-in-Confronting-its-Minority-Agenda.pdf
 Podnikatelsky-zamer-Podnikatelsky-plan-tabulky.pdf
 Male-a-stredne-podniky.pdf
 NARMSP-Pripravenost-MSP-na-vstup-SR-do-EU.pdf
 Carpathian-Euroregion-Role-of-the-Carpathian-Euroregion-in-Strenghtening-Security-and-Stability-in-Central-and-Eastern-Europe.pdf
 Koncepcia-uzemneho-rozvoja-Slovenska-Vstupne-podmienky-a-vychodiska.pdf
 Komplexna-monitorovacia-sprava-o-pripravenosti-SR-na-clenstvo-v-EU-sept-2002-maj-2003.pdf

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.12.2009 a aktualizovaný 25.10.2018. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Stránky v sekcii Malé a stredné podnikanie

V sekcii Malé a stredné podnikanie ekonomickej encyklopédie sa nachádza 1 stránok:

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. ALEXY J. – SIVÁK R. : Podniková ekonomika. Vydavateľstvo IRIS. ISBN 80-89018-82-3
 2. BUJNOVÁ D. : Podnikanie v malých a stredných podnikoch. EKONÓM. ISBN 80-225-1483-7
 3. Európska komisia: Nová definícia malých a stredných podnikov. Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie. Európske spoločenstvá: 2006. s. 3 ISBN 92-894-7924-8
 4. FETISOVÁ E. – VLACHYNSKÝ K. – SIROTKA V. : Financie malých a stredných podnikov, IURA EDITION. 2004. ISBN 80-89047-87-4
 5. HOLEŠOVÁ, H. : Malé a stredné podnikanie. Bratislava : Grafis, 2003. 36 s. ISBN 80-968789-9-9
 6. CHODASOVÁ, A. – BUJNOVÁ, D. : Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava: Ekonóm, 2006. s. 193 ISBN 978-80-2252-105-5
 7. MAJDÚCHOVÁ,H. – NEUMANNOVÁ, A. : Podnik a Bratislava: SPRINT vfra. 2004. 240 s. ISBN 80-89095-33-4
 8. MAJKOVÁ, M. : Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR, Tribun, Bratislava 2008, ISBN 978-80-7399-590-4
 9. PAPULOVÁ, E. a kol. : Úvod do podnikania a manažmentu. Bratislava: Kartprint, 2006. s. 78 ISBN 80-88870-59-3
 10. PORVAZNÍK, J. : Manažment malého podnikania. Metodická príručka. Bratislava: ÚDVEM pri EU. 1996. ISBN 80-225-0761-X
 11. STRÁŽOVSKÁ E. – CIBÁKOVÁ V. – LIPIANSKA J. : Podnikateľský proces komerčná oblasť. Vydavateľstvo SOFA Bratislava. 1996. ISBN 80-85752-23-9
 12. STRÁŽOVSKÁ, H. – STRÁŽOVSKÁ, Ľ. – PAVLÍK, A. : Malé a stredné podniky. Bratislava: Sprint. 2007. 328 s. ISBN 97978-80-89085-64-4
 13. ŠÚBERTOVÁ E. : Malé a stredné podnikanie v SR po vstupe do Európskej únie. KARTPRINT. 2005. ISBN 80-88870-49-6
 14. TEJ, J. : Ekonomika a manažment verejnej správy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied, 2002. 225 s. ISBN 80-8068-136-8
 15. VODÁČEK L. – VODÁČKOVÁ O. : Malé a střední podniky: Konkurence a aliance v Evropské unii. Managemnt Press, 2004, ISBN 80-7261-099-6

Pridaj komentár