(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Obchodná spoločnosť

Obchodná spoločnosť je samostatnou právnickou osobou, založenou za účelom podnikania. Je združením dvoch alebo viacerých osôb, kt. vykonávajú pod spoločným názvom podnikateľskú činnosť. Spoločníci môžu byť tak fyzické osoby (FO) ako aj právnické osoby (PO), pokiaľ to zákon nevylučuje.

Klasifikácia obchodných spoločností

Obchodné spoločnosti (OS) sa všeobecne delia na 3 skupiny:

 • osobné spoločnosti,
 • kapitálové spoločnosti,
 • zmiešané spoločnosti.

Medzi charakteristické rysy všetkých obchodných spoločností patrí, že:

 • ide o spojenie najmenej dvoch osôb (s výnimkou spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.) a akciových spoločností (a.s.), ktoré môžu byť založené aj jedným zakladateľom, u a.s. len jednou PO),
 • ide o spoločný výkon podnikateľskej činnosti vykonávaný pod spoločným menom,
 • ak je Obchodným zákonníkom predpísaný vklad spoločníkov, ten môže mať podobu peňažného i nepeňažného vkladu, po vzniku sa stáva majetkom obchodnej spoločnosti, výška vkladu má obyčajne vplyv na podiel zo zisku,
 • spoločnosť má svoj účet, kde sú prevedené vklady,
 • Obchodná spoločnosť sa zakladá spoločenskou (u a.s. zakladateľskou) zmluvou, prípadne zakladateľskou listinou, vznik OS je však viazaný na zápis do obchodného registra (návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia, alebo od doručenia preukazu živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia),
 • Obchodné spoločnosti môžu prijímať ďalších spoločníkov a tým zvyšovať základné imanie (ak ho vytvárajú),
 • Obchodná spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra (zániku predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie- ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu, atď.),
 • Obchodná spoločnosť sa môže zrušiť rozhodnutím spoločníkov, alebo súdu, atď. – viď všeobecné ustanovenia o obchodných spoločnostiach v Obchodnom zákonníku.

Právna úprava obchodných spoločností

Obchodný zákonník upravuje tieto spoločnosti: – v. o. s., k. s., s. r. o., a. s.. Pri zakladaní spoločnosti sa vyžaduje:

 • ak je jeden zakladateľ – zakladateľská listina (notárska zápisnica)
 • ak je viacej zakladateľov – spoločenská zmluva (zakladateľská zmluva v a.s.) podpísaná všetkými zakladateľmi

Zakladateľská listina alebo zmluva obsahuje:

 • obchodný názov spoločnosti a sídlo
 • mená a adresy všetkých spoločníkov
 • predmet činnosti spoločnosti
 • vzájomné právne vzťahy spoločníkov
 • spôsob rozdelenia zisku alebo úhrady straty
 • spôsob zániku spoločnosti a tým aj majetkové vysporiadanie
 • ďalšie náležitosti, ktoré určuje zákon

Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Inú než podnikateľskú činnosť možno vykonávať len v spoločnostiach s ručením obmedzeným a v akciových spoločnostiach.

Osobné spoločnosti

Kapitálové spoločnosti

Založenie a vznik obchodných spoločností

Založenie spoločnosti

 • Spoločenská zmluva – ak spoločnosť zakladajú viacerí zakladatelia
 • Zakladateľská zmluva – ak a.s. zakladajú 2 alebo viacerí spoločníci
 • Zakladateľská listina – ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ

Vznik spoločnosti

Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Návrh na zápis do OR sa musí podať do 92 dní od založenia spoločnosť.

Rezervný fond

 • a.s. – spoločnosť je povinná RF vytvoriť z čistého zisku za rok, v ktorom po prvý raz vytvorí zisk, a to vo výške min 20% z čistého zisku, nie však viac ako 10% z hodnoty ZI. Tento fond sa ročne dopĺňa min o 5% z čistého zisku dokým nedosiahne min 20% ZI.
 • s.r.o. – pri vzniku min 5% zo ZI, každoročne dopĺňať min o 5% z ČZ až do výšky 10% ZI

Orgány spoločnosti

 • s.r.o. : Valné zhromaždenie spoločníkov (najvyšší orgán), konateľ alebo konatelia (štatutárny orgán), dozorná rada (kontrolný orgán)
 • a.s. – Valné zhromaždenie akcionárov, predstavenstvo, dozorná rada

Konkurz a zánik spoločností

Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, ručia spoločníci len do výšky, v ktorej veritelia, ktorí včas prihlásili svoje pohľadávky, neboli uspokojený v konkurznom konaní.

Po zániku spoločnosti učia spoločníci za záväzky spoločnosti do výšky svojho podielu na likvidačnom zostatku. Medzi sebou sa spoločníci vyrovnávajú tým istým spôsobom ako pri ručení obmedzenom.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 22.4.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. K.B.

  Veľmi neodborne napisany clanok s velkym mnozstvom chybnych a zavadzajucich udajov ( viď najma charakteristiku osobnych a kapitalovych spolocnosti a cast s nazvom zakadatelska listina alebo spolocenska zmluva obsahuje…)

 2. a.k.

  zdielam podobny nazor, je tam viac nespravnych akom spravnych informacii

Pridaj komentár