(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Je to personálna spoločnosť, ktorá vzniká za účelom podnikania. Jej charakteristickým znakom je existencia 2 typov spoločníkov s odlišným právnym postavením:
– 1 alebo viac spoločníkov, ktorí ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v OR = komanditisti
– 1 alebo viac spoločníkov, ktorí ručia veriteľom spoločnosti celým svojím majetkom = komplementári

Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými spoločníkmi a vzniká zápisom do OR. Na obchodné vedenie sú oprávnení iba komplementári, ktorí zároveň tvoria štatutárny orgán spoločnosti. Komanditista má iba právo kontroly a nahliadnutia do účtovných kníh. Spôsob rozdelenia zisku stanovuje spoločenská zmluva, inak sa použije ustanovenie zákona, podľa ktorého sa zisk rozdelí na 2 rovnaké časti, pričom 1 časť pripadne komplementárom a 1 časť komanditistom. Komplementári si túto sumu potom rozdelia rovnakým dielom, kým komanditisti v pomere podľa výšky splatených vkladov. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z OR.

Výhody:
? možnosť zvýšenia potrebného kapitálu spoločnosti v porovnaní s v.o.s.
? lepšia úverová spôsobilosť spoločnosti
Nevýhody:
– podobné nevýhody ako pri v.o.s.
– delenie zisku medzi komplementárov a komanditistov je zložité

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár