(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Svetová ekonomika

Národné hospodárstvo a svetové hospodárstvo

Hospodárstvo ako také predstavuje súhrn všetkých činností hospodárskeho charakteru zameraných na uspokojenie potrieb. Je to v podstate taká sústava,  ktorá sama hospodári. Národné hospodárstvo je sústava hospodárstiev na území určitého štátu.

Svetové hospodárstvo predstavuje všetky národné hospodárstva jednotlivých štátov sveta, ako aj celý systém medzinárodných ekonomických vzťahov vyplývajúcich z medzinárodnej deľby práce a existujúceho svetového trhu.

Svetová ekonomika je reálny sociálno-ekonomický systém, ktorý má základné prvky a základné väzby. Medzi základné prvky patria národné hospodárstva (skúmame tech. pokrok, otvorenosť, rozmer, sledujeme ich z hľadiska dynamiky, štruktúry a súdržnosti). Základné väzby (vzťahy) sú tvorené tokom tovarov a služieb, výrobných faktorov, informácií a znalostí.
Sociálno-ekonomický systém svetového hodpodárstva je dynamický a otvorený. Najviac komunikuje so systémom politickým a ekologickým. Základným cieľom systému je zvyšovanie blahobytu svetovej populácie prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov.

Medzinárodné ekonomické vzťahy

Medzinárodné ekonomické vzťahy predstavujú súhrn makroekonomických vzťahov a väzieb, z ktorých najdôležitejšiu úlohu zohráva zahraničný obchod, t. j. bezprostredný dovoz a vývoz tovarov, služieb i kapitálu. V oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov, resp. v zahraničnoobchodnej politike, môže určitá krajina uplatňovať 2 základné typy tejto politiky:

 • protekcionársku (ochranársku)
 • liberálnu

Protekcionizmus

Protekcionizmus je ochrana domácich výrobcov pred zahraničnou konkurenciou, znamená určité uzatváranie sa ekonomiky pred zahraničím. Nástroje protekcionistickej politiky:

 • určovanie dovozných kvót (kontingentov) a dovozných ciel, ktoré zdražujú dovážaný tovar
 • zavádzanie osobitnej dane vo forme dovozných prirážok na vybrané zahraničné tovary
 • štátne podpory, dotácie a daňové úľavy pre domácich výrobcov, čím sa znevýhodňuje dovoz tovarov zo zahraničia
 • zákaz importu určitých tovarov
 • devalvácia vlastnej meny

Liberalizmus

Liberalizmus naproti tomu predstavuje odstraňovanie všetkých prekážok pre dovoz zahraničných tovarov. Liberalizmus je politika slobodného obchodu ktorá vytvára podmienky pre využívanie výhod vyplývajúcich zo zapojenia ekonomiky do medzinárodnej deľby práce, t. j. špecializácie a kooperácie v rámci svetového hospodárstva.

Vývoj svetového hospodárstva

Základom je rýchly rast produktivity práce v období industriálnej ekonomiky. Rast produktivity práce je spájaný s medzinárodnou deľbou práce a rozvojom medzinárodného obchodu. Hnacou silou bol obchod, ktorý umožnil rýchlejšie získavanie zdrojov a akumuláciu kapitálu, aby sa mohla rozvíjať priemyselná výroba.

Etapy vývoja svetového hospodárstva

 1. do poslednej tretiny 19. st. – vytvorenie koloniálneho systému
 2. do 1. svetovej vojny – zvyšovali sa rozpory medzi ekonomickými metropolami, snaha o znovurozdelenie sveta
 3. medzivojnové obdobie – krízový pokles trhového systému v 30. rokoch
 4. po 2. svetovej vojne – rozpad sveta na 2 systémy
  • centrálne plánované ekonomiky – zmenili sa od konca 80. rokov na transformujúce sa ekonomiky
  • trhové ekonomiky – vyspelé trhové ekonomiky – tvoria jadro svetovej ekonomiky / rozhodujúce investície

Súbory na stiahnutie

V kategórii Svetová ekonomika sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Svetova-ekonomika.pdf
 Svetova-ekonomika-prednasky.pdf
 Svetove-hospodarstvo.pdf
 Svetova-ekonomika-Charakteristika-svetoveho-hospodarstva.pdf

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.12.2009 a aktualizovaný 25.10.2018. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BALÁŽ, P. a kol. : Globalizácia a nová ekonomika, Sprint, Bratislava, 2002, ISBN 80-89085-06-7.
 2. BALHAR, V. : Dejiny svetového hospodárstva, EKONÓM, Bratislava, 2011, ISBN978-80-225-3267-9.
 3. CIHELKOVÁ, E., kolektiv: Světová ekonomika – základní rysy a tendence vývoje 1. vydanie Praha, VŠE v Prahe 2000. 258s. ISBN 80-245-0011-6
 4. CIHELKOVÁ, E., kolektiv: Světová ekonomika: regiony a integrace 1.vydanie Praha: Grada Publishing 2002. 244s. ISBN 80-247-0193-6
 5. HOREHÁJ, J. : Svetová ekonomika, Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2009, ISBN978-80-8083-872-0.
 6. IVANIČKA, K. Globalistika: poznávanie a riešenie problémov súčasného sveta. Bratislava: Iura Edition, 2006. 283 s. ISBN 8-0807-8028-5.
 7. JENÍČEK, V. – FOLTÝN, J. : Globální problémy a světová ekonomika 1. vydanie Praha: C. H. Beck 2003. 269s. ISBN 80-7179-795-2
 8. LEONARD, T.M. Encyclopedia of developing world. 1. vyd. Abingdon: Routledge, 2006. zväzok 1-4. ISBN 1-57958-388-1.
 9. LIPKOVÁ, Ľ. A kol. : Medzinárodné hospodárske vzťahy, Bratislava, SPRINT,2006. ISBN 80-89085-55-5.
 10. LIPKOVÁ, Ľ. : Medzinárodné hospodárske vzťahy. Bratislava: Sprint, 2000. 283 s. ISBN 80-88848-547
 11. LOHR, V. – VRANÝ, J. : Světová ekonomika IV. – rozvojové země 1.vydanie Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 1993. 172s. ISBN 80-7082-084-5
 12. McCANN,G. a kol. : Od lokálneho ku globálnemu, Pontis, Bratislava, 2011, ISBN 978-80-968229-3-4.
 13. MELIŠOVÁ, M. Globalizácia svetovej ekonomiky a jej subjekty. Bratislava: Ekonóm, 2001. 91 s. ISBN 8-0225-1360-1.
 14. MICHNÍK, Ľ. a kol. : Zahraničný obchod. Bratislava: Sprint, 1998. 650 s. ISBN 80-8848-31-8
 15. OBADI,S. a kol. : Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a náznakmi oživenia, ekonomický ústav SAV, Bratislava, 2012, ISBN978-80-7144-203-5
 16. OUTRATA , R. a kol. : Globalizácia a Slovenská ekonomika, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2006, ISBN 80-7144-150-3.
 17. SALVATORE, D. : International Economics. Mc Graw – Hill New York, USA, 1983, 412 s. ISBN 0-11-063964-6
 18. SAMSON,Š. : Svetová ekonomika, Ekonomická fakulta technickej univerzity v Košiciach, 2000, ISBN 80-7099-508-4.
 19. SAMUELSON, P., NORDHAUS, W. : Ekonómia, Bratislava, ELITA 2000. ISBN 80-8044-059-X.
 20. STANĚK, P. : Globalizácia svetovej ekonomiky, Epos, Bratislava, 1999, ISBN 80-8057-109-0.
 21. ŽÍDEK, L. : Světové hospodářství 1. vydanie Brno: Masaryková univerzita v Brne 2004. 184s. ISBN 80-210-3407-6

Pridaj komentár