(, EuroEkonóm.sk ,  7)

Ekológia – je veda, ktorá skúma vzťah medzi živými organizmami a ich prostredím.
– vzťah ekologického systému a prírodného systému
– budeme sledovať prírodné prostredie /aktívum/

Základné ekologické pojmy:
– zákl. zložky prírodného prostredia
– znehodnocovanie životného prostredia

Základné zložky prostredia: Pôda, Voda, Ovzdušie
– potraviny – 94% z pôdy, 6 % mimopôdne zdroje

Stav životného prostedia na Slovensku

Zvyšovaním obyvateľstva stúpa nárast na prírodné zdroje – to spôsobuje ekonomické aj ekologické problémy:
1. Problém – Klimatický – dochádza ku globálnemu otepľovaniu planéty (zvyšuje sa výpar vody, teplota)
2. Problém – Kyslé dažde
– dôsledok veľkých ekonomických aktivít ľudskej spoločnosti
– pri spaľovaní uhlia – sa do ovzdušia dostáva Síra (SO2-oxid siričitý + vodné pary = slabá kyselina sírová )
– automobilová doprava – oxid dusíka – kyselina dusičná
Dážď by mal mať ph 7. V súčasnosti sa celý svet dohodol na ph 5 alebo 6.
Negatívne dôsledky kyslých dažďov – na pôdy – vyplavuje živiny, vzniká vápnik
3. Problém – Poškodzovanie ozónovej vrstvy – keby sa poškodila , zničí sa akýkoľvek život na zemi (freóny).
4. Problém – Ohrozovanie biologickej diverzity (pestrosť, rozmanitosť)- čím je viac organizmov, tým je to prostredie účinnejšie. Ak sa zhoršuje živ. prostredie – rastliny odumierajú – skracuje sa život niektorých živočíchov.
5. Problém – Erózia pôd – tým , že človek nesprávne obrába pôdu. Spôsobuje ju:
– voda – najmenšie časti pôdy sú splavované do potokov, jazier
– zanášajú sa priehrady – dnové sedimenty (usadeniny)
(napr. Ružínska priehrada – usadeniny – ortuť )
– vzduch
6. Problém – Znižuje sa výmera tropických pralesov – vďaka nim sa vytvárajú celosvetové zrážky a zabezpečuje sa kolobeh sladkej vody. S týmto problémom sa spája pojem – Trvalo udržateľný rozvoj.
Trvalo udržateľný rozvoj – krajiny v OSN prijali Agendu 21 , aby sa udržal tento rozvoj. Je to základná dokumentácia pre zosúladenie ekonomických a ekologických aktivít. Jej prijatie by malo znamenať šetrný prístup k využívaniu prírodných zdrojov a k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých oblastiach. ( v priebehu rokov 1945-2000 sa spotrebovalo toľko nerastných surovín ako za celú predchádzajúcu históriu ľudstva., v súčasnosti sa ťaží 40 mil. ton nerastných surovín, s čím súvisí aj nadmerná tvorba odpadov).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Prof.Sabol

  Dobrý deň,
  to že v dnešnej dobe už existuje niečo také ako ekosystém a ekológia na webe, je síce pekné no malo by to byť aj kompletné.
  Napr. Potravové reťazce- máte podelené len na 2 ato je chyba!
  pretože sa rozdeľujú na : 1.-Pastevno-koristnícke
  2.- Rozkladový reťazec
  3.- Parazitický reťazec
  tak si to opravte nech nemýlite ostatných

 2. Ľubomír Malý

  Aký je základný význam ekológie?

 3. Dalibor Nedved

  Ekológia skúma vzťahy medzi živými organizmami a ich prostredím.

 4. Michal Valica

  Ako ekológia ovplyvňuje ekonomické rozhodovanie?

 5. Kristian Chudjak

  Ekologické problémy majú priamy dopad na ekonomiku, vyžadujú si investície do ochrany životného prostredia a môžu ovplyvniť trhové príležitosti.

 6. Lukas Mikula

  Je možné dosiahnuť úplnú rovnováhu medzi ekonomickým rastom a ochranou životného prostredia?

 7. Kazimir Kolar

  Hľadanie rovnováhy je výzvou, pričom ekológia poskytuje kritériá pre udržateľný rozvoj.

Pridaj komentár