Spotreba
krátkodobá (mlieko, chlieb)
dlhodobá (auto, dom)

Faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu domácností:
a DPI – disponibilný osobný dôchodok
a Očakávanie budúcich výšších príjmov spotrebúvajú viac
a Veková štruktúra domácností


Odvodené ukazovatele výkonnosti ekonomiky, nominálny a reálny GNP.

Ukazovatele výkonnosti ekonomiky:
osobný dôchodok – PI

 • vyjadruje celkové príjmy, ktoré získajú domácnosti
 • sú to platby za výrobné činitele – vo forme miezd, platov za prácu, renty z pôdy, úroku z kapitálu

národný dôchodok – NI

 • súhrn všetkých dôchodkov pripadajúci na vlastníkov výrobných činiteľov
 • národný dôchodok sa nerovná národnému produktu; pretože vlastníci výrobných činiteľov nedostávajú všetky výnosy z predaja tovarov; časť pripadá vláde ako nepriame dane vo forme dane z obratu, DPH a iné.

čistý národný produkt – NNP

 • celkové množstvo tovarov a služieb vyrobených v priebehu roka, meraných v trhových cenách

Z hľadiska oceňovania rozdeľujeme GNP na:
A – NOMINÁLNY GNP

 • predstavuje celkovú hodnotu tovarov a služieb v peniazoch, ktorá bola vyrobená v danom roku, kedy hodnoty sú v trhových cenách každého roku
 • pr. : Koľko sa vyrobilo v roku 1995 za ceny v roku 1995.
 • veľkosť GNP je vyjadrená v bežných cenách toho roku

B – REÁLNY GNP

 • upravuje nominálne ocenenie produktu v cenách základného (bázového) roka predstavujúcich stále cenové
 • meradlo produktu
 • zohľadňuje infláciu

Skutočný GNP

 • sa vypočíta pomocou výdajovej metódy
 • líši sa väčšinou od potenciálneho GNP => táto odlišnosť je spravidla zapríčinená tým, že eko. zvyčajne nedosahuje plné využitie výrobných zdrojov

Potenciálny GNP

 • je vtedy, ak sa ekonomika nachádza v štádiu plného využitia výrobných faktorov

Snaha ekonomiky je dostať skutočný – reálny GNP na úroveň potenciálneho.

NEW – čistý ekonomický blahobyt – nett economic welfare
V upravený ukazovateľ GNP, ktorý zahrňuje len také položky spotreby a investícií, ktoré priamo prispievajú k ekonomickému blahobytu

NEW – GNP + hodnota voľného času + TE – škody zo znečistenia

• hodnota voľného času – jeho zvyšovanie s rastom nasýtenosti ekonomiky zvyšuje blahobyt spoločnosti
– (storočie – zo 60 – na 38 h pracovný týždeň;, zvyšuje sa produktivita práce)
• TE – tieňová ekonomika – skladá sa z nelegálnych aktivít (drogy, vraždy) a z aktivít, ktoré obchádzajú daňové priznania
• škody zo znečistenia – pôsobia na zníženie ukazovateľa NEW
– pri produkcii tovarov dochádza k produkcii škodlivín, ktoré znižujú kvalitu života

Aktuálne informácie o HDP a HNP

Aktuálne makroekonomické ukazovatele SR (nezamestnanosť, inflácia, HDP, obchodná a platobná bilancia, …) nájdete na stránke Ekonomika Slovenska.


Pridaj komentár