1. výdajová (výdavková) metóda výpočtu hrubého domáceho produktu
Ak sčítame všetky výdaje na nákup výrobkov a služieb
Kategórie výdavkov:
výdavky na osobnú spotrebu – statky dlhodobej spotreby
– statky krátkodobej spotreby
– služby
hrubé súkromné domáce investície– fixné I – podnikové (budovy, stroje)
– obytné domy
– zmena podnikových zásob (čistá)
vládne nákupy tovarov a služieb – vládna spotreba (platy štátnym zamestnancom)
– verejné investície (cesty, železnice)
čistý export

GNP = C + Ig + G + Nx NNP = GNP – amortizácia

C – consumption – spotreba – nákupy predmetov krátkodobej spotreby (mlieko, chlieb) a dlhodobej (auto, dom) a služieb
I – investment – investície – vyprodukované investičné statky – ich predaj Ig(hrubé) = Ir (reštitučné) + In (čisté)
G – government – vláda – vládne výdaje na nákup tovarv a služieb (nie transferové platby)
Nx – net export – čistý export – rozdiel medzi exportom a importom

Aktuálne informácie o HDP a HNP

Aktuálne makroekonomické ukazovatele SR (nezamestnanosť, inflácia, HDP, obchodná a platobná bilancia, …) nájdete na stránke Ekonomika Slovenska.


Pridaj komentár