(, Miki ,  0)

Spotrebná metóda (výdavková metóda) výpočtu HDP

Spotrebná metóda (výdavková metóda) výpočtu HDP

Spotrebná metóda výpočtu hrubého domáceho produktu HDP meria výdavky všetkých spotrebiteľov na nákup tovarov a služieb, hrubý domáci produkt HDP bude vyjadrený v trhových cenách. Táto metóda vyčíľuje výdavky jednotlivých sektorov na nákup finálnych výrobkov a služieb. Touto metódou sa agregujú spotrebné a investičné výdavky, čo umožní zistiť celkové domáce výdavky v bežných (trhových) cenách. Všetky výdavky na medziprodukt sa neberú do úvahy, pretože sa počíta iba s hodnotou finálnych nákupov.

Zjednodušene povedané HDP = spotreba + hrubé investície + vládne výdavky + čistý export

Vzorec na výpočet HDP dôchodkovou metódou

Vzorec na výpočet HDP dôchodkovou metódou: HDP = C + I + G + X

 • (C) výdavky domácností na spotrebu
 • (I) súkromné ​​hrubé domáce investície
 • (G) výdavky štátu na nákup tovarov a služieb
 • (X) čistý export (= export mínus import)

Kategórie výdavkov

Výdajová (výdavková) metóda výpočtu hrubého domáceho produktu je súčet všetkých výdajov na nákup výrobkov a služieb. Kategórie výdavkov:

 1. výdavky na osobnú spotrebu
  • statky dlhodobej spotreby
  • statky krátkodobej spotreby
  • služby
 2. hrubé súkromné domáce investície
  • fixné investície – podnikové (budovy, stroje)
  • obytné domy
  • zmena podnikových zásob (čistá)
 3. vládne nákupy tovarov a služieb
  • vládna spotreba (platy štátnym zamestnancom)
  • verejné investície (cesty, železnice)
 4. čistý export

Agregátne výdaje

Tieto výdaje sa nazývajú aj agregátne výdaje. Pozrite si detailné kategórie agregátnych výdajov na stránke Zložky agregátnych výdajov HDP. Agregátne výdaje predstavujú celkovú hodnotu všetkých ročných výdajov na domácu produkciu (GDP). Zložky agreg. výdajov sú C, I, Nx, G.

HDP (GNP) = C + Ig + G + Nx

ČDP (NNP) = GNP – amortizácia

 • C – consumption – spotreba – nákupy predmetov krátkodobej spotreby (mlieko, chlieb) a dlhodobej (auto, dom) a služieb
 • I – investment – investície – vyprodukované investičné statky – ich predaj Ig(hrubé) = Ir (reštitučné) + In (čisté)
 • G – government – vláda – vládne výdaje na nákup tovarv a služieb (nie transferové platby)
 • Nx – net export – čistý export – rozdiel medzi exportom a importom

Ďalšie metódy výpočtu HDP

HDP možno vypočítať nasledujúcimi metódami:

Aktuálne informácie o HDP a HNP

Aktuálne makroekonomické ukazovatele SR (nezamestnanosť, inflácia, HDP, obchodná a platobná bilancia) nájdete na stránke Ekonomika Slovenska.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008 a aktualizovaný 12.10.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • ÁRENDÁŠ, M. 2005. Makroekonómia. Nitra : SPU, 2005. 381 s. ISBN 80-8069-524-5.
 • FRANKO, V. – LOŠONCZI, P. – NÉMETH, Ľ. – STRELCOVÁ, S. 2005. Makroekonómia pre bezpečnostný manažment. Košice: MULTIPRINT, 2005. 166 s. ISBN 80-969148-6-3.
 • HONTYOVÁ, K. – LISÝ, J. – MAJDÚCHOVÁ, H. : Základy ekonómie a ekonomiky. 1. Vydanie. Bratislava: EKONÓM, 2006. 185 s. ISBN 80-225-2137-X.
 • HUSÁR, J. Makroekonómia. Bratislava: KARTPRINT, 1998, s. 69 – 72, . ISBN 80-88870-08-9
 • JUREČKA, V. et al. 2013. Makroekonomie. 2. vydanie. Praha : Grana Publishing, 2013. 352 s. ISBN 978-80-247-4386-8
 • KUBA, Z. – UJEC, J. 2005. Makroekonomie. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a. s., 2005. 91 s. ISBN 80-86764-20-6.
 • LISÝ, J. 2005. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. 2.vyd. Bratislava: EDÍCIA EKONÓMIA , 2005. 132 s. ISBN 80-8078-035-8.
 • MANKIW, G.. Zásady ekonomie. 1. Vydanie. Praha: GRADA Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1.
 • MICHNÍK, Ľ. – ŠÍBL, D. – MIHÓK, P. 1995. Ekonomická encyklopedia, Slovník A – Ž. Bratislava: SPRINT, 1995. 630 s. ISBN 80-967122-2-5.
 • OCHRANA, F. – PAVEL, J. – VITEK, L. a kol. 2010. Veřejný sektor a veřejné finance. Praha: Grada Publishing, 2010. 261 s. ISBN 978-80-247-3228-2.
 • SOJKA, M. – KONEČNÝ, B. 1996. Malá encyklopedie moderní ekonómie. Praha: Libri, 1996. 270 s. ISBN 80-85983-05-2.
 • ŠÍBL, D. a kol. 2002. Veľká ekonomická encyklopédia: Výkladový slovník AŽ. Bratislava: SPRINT, 2002. 967 s. ISBN 80-89085-04-0.
 • TULEJA, P. Analýza pro ekonomy. 1. Vydanie. Brno : Computer Press, 2007. 336 s. ISBN 978-80-251-1801-6.
 • VINCÚR, P. 2000. Makroekonomická analýza a prognóza. Bratislava: SPRINT, 2000. 291 s. ISBN 80-88848-65-2.

Pridaj komentár