(, Miki , )

Výrobná metóda (produkčná metóda) výpočtu HDP

Výrobná metóda (produkčná metóda) výpočtu HDP

Podľa výrobnej / produkčnej metódy výpočtu hrubého domáceho produktu HDP sa HDP vypočíta spočítaním pridanej hodnoty jednotlivých výrobcov a nepriame dane. Hrubý domáci produkt predstavuje súhrnnú všetkých finálnych výrobkov a služieb, ktoré boli za určité obdobie vyrobené a poskytnuté na území daného štátu. V samotnej praxi je ale zložité určiť, či je daný statok konečný, alebo či sa jedná o medziprodukt, ktorý bude ďalej spracovaný. Aby nebol vo výpočte zahrnutý viackrát, počíta sa s pridanou hodnotou v jednotlivých fázach výroby. Pri použití metódy výroby sa teda jedná o súčet pridaných hodnôt každej výrobnej etapy zo všetkých odvetví a sektorov trhu.

Vzorec na výpočet HDP produkčnou metódou

Pridaná hodnota = rozdiel medzi tržbami a nákladmi na nákup medziproduktov

Medziprodukt predstavuje dodávky medzi podnikmi v danom čase, ktoré sú v tom istom čase použité k ďalšej výrobe. Pridaná hodnota je hodnota pridaná spracovaním materiálu či medziproduktu.

Ďalšie metódy výpočtu HDP

HDP možno vypočítať nasledujúcimi metódami:

Aktuálne informácie o HDP a HNP

Aktuálne makroekonomické ukazovatele SR (nezamestnanosť, inflácia, HDP, obchodná a platobná bilancia) nájdete na stránke Ekonomika Slovenska.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 12.10.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • EPPING, R. CH. 2004. Průvodce globální ekonomikou. Praha : Portál. 2004. 237 s. ISBN 80-7178-825-2.
 • FUCHS, K. – TULEJA, P. 2003. Základy ekonómie. Praha : Ekopress, 2003. 348 s. ISBN 80-86119-74-2.
 • HABANÍK, J. Hodnotenie výkonnosti slovenskej ekonomiky. In Sociálno-ekonomická revue. Roč. 3, č. 2, 2005, s. 53-65 . ISSN 1336-3727.
 • HONTYOVÁ, K. 2005. Štátny rozpočet mena a medzinárodné ekonomické vzťahy. Bratislava: IURA EDITION, 2005.115 s. ISBN 80-8078-037-4.
 • KLOUDOVÁ, J. 2009. Makroekonomie – Základní kurz. 3.vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2009. 200 s. ISBN 978-80-89447-10-7.
 • KUBIŠTA, V. a kol. 2009. Mezinárodní ekonomické vztahy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. 2009. 375 s. ISBN 978-80-7380-191-5.
 • LISÝ, J. et al. Ekonómia v novej ekonomike. 2. Vydanie. Bratislava : IURA Edition, 2005. 634 s. ISBN 978-80-8078-164-4.
 • MARTINCOVÁ, M. 2002. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém. Bratislava: Iura edition, 2002. 133 s. ISBN 80-247-0471-4.
 • MOKRÝ, V. Ekonomický rast a ekonomické rovnováhy v trhovej ekonomike. Bratislava: Edičné stredisko EU Bratislava, 1993. 187 s. ISBN 80-969148-6-3.
 • SAMUELSON, P. A. – NORDHAUS, W. D. 2000. Ekonómia. Slovenský preklad zo 16.amerického vydania Bratislava : Vydavateľstvo ELITA, 2000. 820 s. ISBN 80-8044-059-X.
 • SOUKUP, J. a kol. 2007. Makroekonomie: Moderní přístup. Praha: Management Press, 2007. 514 s. ISBN 978-80-7261-174-4.
 • ŠÍBL, D. a kol. 2002. Veľká ekonomická encyklopédia: Výkladový slovník AŽ. Bratislava: SPRINT, 2002. 967 s. ISBN 80-89085-04-0.
 • TULEJA, P. et al. 2011. Základy makroekonomie. Brno: Computer Press, 2006. 311 s. ISBN 80-251-0952-6.