(EuroEkonóm.sk)

Trh a trhový mechanizmus

Trh a trhový mechanizmus

Základné črty fungovania trhu sformuloval začiatkom 18. storočia Adam Smith. Smith je známy doktrínou neviditeľná ruka trhu. Smith tvrdil, že každý účastník hospodráskeho života sleduje svoje vlastné záujmy a trhový systém napriek tomu prospieva všetkým. Ďalej konštatoval, že vlastný egoizmus človeka je jeho najsilnejšia motivácia a, že konečné dôsledky sú blahodárne pre všetkých.

Trh je miesto, kde sa uskutočňujú obchodné transakcie. Dochádza tu k výmene tovarov medzi jednotlivými subjektami trhu. Je to miesto, ke sa uskutočňuje ponuka a dopyt a vytvárajú sa ceny. Hlavné trhové kategórie sú:

 1. trhové subjekty
 2. trhová konkurencia
 3. ponuka, dopyt a trhová cena

Trhové subjekty a typy trhov

Trhové subjekty predstavujú firmy a aj domácnosti vystupujú ako aj predávajúci a kupujúci. Štát pôsobí ako regulátor trhu vydávaním zákonov.

Typy trhov:

 1. podľa územného hľadiska:
  • miestny (lokálny) trh,
  • regionálny trh,
  • národný trh,
  • európsky trh,
  • trh interačných zoskupení,
  • svetový trh.
 1. podľa toho či je trh regulovaný alebo nie ho delíme na:
  • voľný, ktorý sa vyznačuje pružným dopytom a ponukou,
  • viazaný, ktorý je opakom; ponuka a dopyt sú určitým spôsobom regulované.
 1. podľa organizovanosti.
  • organizovaný (burza),
  • neorganizovaný.
 1. podľa súladu s existujúcim zákonodárstvom.
  • legálny,
  • nelegálny.
 1. podľa počtu predávaných tovarov.
  • čiastkový – predáva a nakupuje sa jeden druh tovaru,
  • agregátny – trh všetkých tovarov.
 1. podľa predmetu kúpy a predaja:
  • trh výrobných faktorov,
  • trh výrobkov a služieb,
  • finančný trh.

Funkcie trhu

 1. trh ovplyvňuje správanie výrobcov a spotrebiteľov a to na základe vzťahu medzi ponukou a dopytom,
 2. trh uskutočňuje prenos informácií (jednak o cene, o množstve, o zmenách správaní spotrebiteľov),
 3. trh rozdeľuje dôchodky (v konečnom dôsledku rozdeľuje bohatstvo).

Štátne zásahy do trhovej ekonomiky

Najzávažnejšie dôvody, pre ktoré musí vstupovať štát do trhovej ekonomiky:

 • trh nie je schopný fungovať efektívne, ak konkurencia nie je dokonalá a to z toho dôvodu, že umožňuje výrobcovi získať si dominantné postavenie na trhu,
 • trh nefunguje efektívne vtedy, ak vznikajú externality,
 • trh nie je schopný poskytnúť v požadovanej miere verejné statky, tedy mohli by sme povedať, že trh odmieta pracovať v určitých oblstiach,
 • trh akceleruje rozdiely medzi ľuďmi v príjmovej a majetkovej oblasti,
 • trh vykazuje tendenciu k nestabilite, alebo trhová eknomika trpí cyklickými výkyvmi,
 • trh uskutočňuje nevhodnú alokáciu zdrojov medzi prítomnosťou a budúcnosťou.

Trhová konkurencia

Trhová konkurencia je proces, v ktorom sa stretávajú rôzne záujmy subjektov trhu s cieľom dosiahnúť maximálnu hmotnú výhodu. Konkurenčné formy:

 1. cenová a necenová konkurencia
  • cenová konkurencia – jej podstata spočíva v dobrovoľnom znížení cien tovarov. K tejto forme výrobcovia pristupujú vtedy, ak sú presvedčení, že ich konkurenti sa nebudú schopní takýmti nízkym cenám prispôsobiť. Ich cieľom je hospodársky zničiť konkurentov, ovládnuť trh, aby v budúcnosti mohli účastníkom trhu diktovať svoje podmienky a zvyšovať ceny,
  • necenová konkurencia – konkurencia inými než cenovými spôsobmi. Môže to byť konkurencia kvalitou, servisom, úverom…
 2. dokonalá a nedokonalá konkurencia
  • dokonalá konkurencia – vzniká vtedy, ak existuje veľký počet predávajúcich a kupujúcich a žiaden z nich nemôže dosiahnúť na celkovom trhu taký veľký podiel, aby mohol ovplyvniť trhovú cenu. Je to teoretická abstrakcia, ktorá v hospodárskom živote neexistuje,
  • nedokonalá konkurencia – môže mať formu monopolistickej konkurencie, oligopolu, úplného alebo čistého monopolu.

Nedokonalá trhová konkurencia

Monopolistická konkurenica – najnižší stupeň nedokonalej konkurencie. Charakteristické pre ňu je, že:

 1. existuje veľký počet výrobcov, ktorí každý pokrýva len malú časť trhu,
 2. každá firma predáva výrobok čiastočne odlišný od podobného výrobku konkurentov
 3. diferenciácia produktov umožňuje firmám určité ovplyvňovanie ceny

Oligopol – podstata spočíva v tom, že na trhu je malý počet výrobcov, ktorí majú značnú ekonomickú silu a obmedzujú prístup na trh iným výrobcom.

Úplný alebo čistý monopol – v odvetví je jediný výrobca, ktorý má absolútnu moc nad spotrebiteľom. Je to protiklad konkurencie. Škodlivosť monopolu spočíva v tom, že predáva za ceny vyššie, ako sú v podmienakch dokonalej konkurencie. Nevyrába s najnižšími výrobnými nákladmi (chýba tlak konkurenice). Objem jeho produkcie je malý, nezodpovedá požiadávkam dopytu.

Externality

Externality sú vedľajšie efekty výroby, ktoré neprechádzajú trhom. Trhové externality môžu byť:

 • negatívne externality – vznikajú väčšinou v súvislosti s nečisťovaním životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda),
 • pozitívne externality – užitočné efekty výroby (infrašturkútra, kanalizácia, osvetlenie).

Existencia externalít ukazuje, že trh nie je schopný sám riešiť všetky problémy spoločenskej výroby. Externality ovplyvňuje štát. Trh nie je schopný podnecovať výrobu verejných statkov – majú podobný charakter ako pozitívne externality, ale ich užívanie je žiadúce, avšak trh sám nie je schopný ich zabezpečiť (služby, armády, polície).

Súbory na stiahnutie

V kategórii Trhová ekonomika a trhový mechanizmus sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Vyznam-reklamy-v-trhovej-ekonomike.pdf
 Trhova-ekonomika.pdf
 Trhovy-mechanizmus.pdf
 Trh-Trhovy-mechanizmus-Typy-trhov.pdf
 Stat-v-ekonomike.pdf
 Vznik-trhovej-ekonomiky-v-Europe-a-USA.pdf
 Ekonomicka-vymena.pdf


Pridaj komentár