(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Marketingová informatika

Informačno-komunikačné technológie

Informačné technológie sa v 21. storočí stali neoddeliteľnou súčasťou života. Každá oblasť života sa v posledných desaťročiach zmenila práve pod ich vplyvom, preto porozumenie novým trendom je kľúčové na rozpoznanie možností na nájdenie konkurenčnej výhody. Práve použitím vhodných informačno-komunikačných technológií (IKT) mnohé spoločnosti svoju vodcovskú pozíciu na trhu získali a pokiaľ hovoríme o top 5 najhodnotnejších značkách sveta v roku 2015, tak 4 z nich sú práve lídri v oblasti IKT – rozpoznali svoju príležitosť a využili ju na maximum.

Rozhodnutie o tom, či podnik bude využívať moderné marketingové nástroje ovplyvní smerovanie podniku na dlhé obdobie. Rozvoj informačnej spoločnosti postupne umožňuje prístup na internet viacerým podnikom, čo môže zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov a ich expanziu aj na zahraničné trhy. Výchova počítačovo gramotných odborníkov v ktoromkoľvek odvetví je kľúčovým faktorom pre budúci rozvoj informatizácie v podnikoch. Potom sa môže rozšíriť využitie moderných nástrojov marketingu v podnikaní a zlepší sa konkurencieschopnosť firiem na domácom ale aj zahraničnom trhu.

Informačná revolúcia v marketingovom výskume

V posledných desaťročiach vplyvom zmeny informačných technológií výrazne vzrástla kvantita, kvalita a dostupnosť informácií. Elektronické meranie sledovania televízneho vysielania, snímanie čiarového kódu produktov a mikropočítače vo vzájomnej súčinnosti umožňujú skúmať vzťahy medzi nákupom a sledovaním televíznej reklamy. Z hľadiska marketingového výskumu sa nemenej významným fenoménom stal internet, ktorý reprezentuje prakticky nevyčerpateľný zdroj informácií.

Informácie možno deliť na sekundárne a primárne, z hľadiska dostupnosti na voľne dostupné a poskytované formou platených služieb. Informačná revolúcia vytvorila možnosť na presnejšie posúdenie vplyvu alternatívnych marketingových stratégií na predaj produktov.

Marketingový informačný systém

Pri identifikovaní trhových príležitostí a spracovaní marketingových stratégií marketingoví manažéri potrebujú informácie o zákazníkoch, konkurencii a prostredí a tiež údaje o produktoch, predaji a nákladoch firmy. Pre efektívne využitie týchto podkladov informácie o prostredí a firme sa integrujú do marketingového informačného systému (MIS).

Zdroje marketingového informačného systému

Marketingový informačný systém tvoria tieto zdroje: ľudia, zariadenia a procedúry na zber, triedenie, analýzu, interpretáciu a distribúciu včasných a presných informácií pre marketingové rozhodovanie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008 a aktualizovaný 25.10.2018. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Stránky v sekcii Marketingová informatika

V sekcii Marketingová informatika ekonomickej encyklopédie sa nachádza 3 stránok:

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

  1. HENNYEYOVÁ, K. Informatizácia spoločnosti a informačná stratégia podnikov. In: Zborník z medzinárodného vedeckého seminára „Informačné technológie v riadení a vzdelávaní“. Nitra: SPU , 2010, s. 38 – 41, CD nosič, ISBN 978-80-552-0336-2.
  2. KORCOVÁ, Z. : Informačné a komunikačné technológie – krajiny V4, EÚ a Slovensko. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie MVD 2006 (CD). Nitra : SPU, 2006, s.1536-1541. ISBN 80-8069-704-3
  3. MIKLOŠÍK, A. Informačné systémy marketingu. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 270 s.
  4. ROSTÁŠOVÁ, M. Nástroje marketingovej komunikácie. [online]. Efekt, 2006, č. 1, s. 30 – 33. [cit. 2012-08-22]. Dostupné z: http://www.podnikajte.sk/Data/881/UserFiles/prilohy/marketingova%20komunikacia.pdf.
  5. SERENČÉŠ, R., DOBIŠ, J., REPISKÝ, J. Škola mladého podnikateľa – 4. Vzdelávací modul – Využitie IKT v tvorbe podnikateľských zámerov a v realizácii podnikania II., 1. vyd., Nitra: SPU, 2006, ISBN 80-8069-823-6.
  6. WENZLOVÁ, M. Vplyv IKT na konkurencieschopnosť podniku. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie – MVD 2006 „Konkurencieschopnosť v EÚ – výzva pre krajiny V4“, Nitra: SPU, 2006, s. 1603 – 1606, ISBN 80-8069-704-3.

Pridaj komentár