(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Pri identifikovaní trhových príležitostí a spracovaní marketingových stratégií marketingoví manažéri potrebujú informácie o zákazníkoch, konkurencii a prostredí a tiež údaje o produktoch, predaji a nákladoch firmy. Pre efektívne využitie týchto podkladov informácie o prostredí a firme sa integrujú do MIS.

Marketingový informačný systém a jeho zdroje

Marketingový informačný systém tvoria ľudia, zariadenia a procedúry na zber, triedenie, analýzu, interpretáciu a distribúciu včasných a presných informácií pre marketingové rozhodovanie.

Podľa M. Bakera správne navrhnutý MIS vytvára možnosti pre:
• efektívne spracovanie veľkého množstva údajov o produktoch, distribučných kanáloch, predaji, zákazníkoch, konkurencii a externom marketingovom prostredí
• spájanie rôznorodých údajov z rôznych zdrojov, pričom zabezpečuje vylúčenie duplicít, jednotnosť a kompatibilitu údajov
• utvorenie informačných vzťahov medzi prognózovaním, plánovaním, priebežnou kontrolou a hodnotením marketingových aktivít firmy
• zhromažďovanie a poskytovanie informácie podľa potrieb jednotlivých používateľov a rozhodovateľov, a tým aj pre urýchlenie rozhodovania

MIS by mal v zásade obsiahnuť:
1. IS marketingového výskumu
2. IS plánovania produkcie
3. IS vývoja nového produktu
4. cenový IS
5. IS pre prognózovanie a plánovanie predaja
6. distribučný IS
7. IS pre reklamu a marketingovú komunikáciu
8. IS služieb
9. IS pre kontrolu marketingových nákladov

Poslaním MIS je integrovať informácie dôležité pre marketingových pracovníkov a poskytovať ich v použiteľnej forme.

Schéma vyjadruje tri informačné zdroje MIS. Integrácia znamená spájanie a organizovanie týchto informácií do databázy a ich vyhodnotenie prostredníctvom analýzy. Poskytovanie informácií znamená odovzdanie správnych údajov v správnom čase tým marketingovým manažérom, ktorí ich požadujú. MIS musí byť schopný poskytnúť informácie podľa potrieb jednotlivých centier firemného rozhodovania.
Kvalitatívnu zmenu v rozvoji marketingových IS predstavuje systém na podporu rozhodovania. Je to koordinovaný systém nástrojov a metód s podporným softvérom a hardvérom, pomocou ktorého organizácia zbiera a interpretuje relevantné informácie z firmy i prostredia a mení ich na informačnú základňu pre marketingové akcie. Umožňuje, aby používateľ sám, prostredníctvom dialógu s výpočtovým systémom, manipuloval s údajmi a získal odpovede, ktoré uspokoja jeho individuálne informačné požiadavky. Tento systém rozširuje možnosti MIS a udržuje jednotlivých marketingových pracovníkov „on-line“ tak, že môžu rôznym spôsobom analyzovať dostupné údaje a urobiť lepšie marketingové rozhodnutie

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár