Agregátne výdaje – predstavujú celkovú hodnotu všetkých ročných výdajov na domácu produkciu (GDP). Zložky agreg. výdajov: C, I, Nx, G

VPLYV AGREGÁTNYCH VÝDAJOV NA RAST GNP:
Zahŕňa spotrebu (C) aj úspory (S)

Spotreba

Spotrebné výdaje – hodnota spotrebovaných služieb a tovarov nakúpených domácnosťami. Rozdeľujú sa na:
autonómna spotreba (CA) – sú to spotrebné výdaje, ktoré nezávisia od príjmu
– na to, aby sme žili, musíme niečo spotrebovať, aj keby sme nemali žiaden záujem
donútená spotreba (Ci) – indukovaná spotreba
– vyskytuje sa preto, lebo ľudia poberajú dôchodok alebo príjem, ktorý môžu spotrebovať

Úspory

Úspory – zmena v celkovom bohatstve za určitý časový úsek
negatívne úspory – prípad, keď ľudia utrácajú viac na spotrebu, ako je ich príjem na určitý časový úsek
bohatstvo – akumulované úspory za minulé obdobia

Faktory ovplyvňújúce spotrebu:
1) disponibilný dôchodok – súhrn príjmov domácností za výrobné faktory + transferové platby
2) očakávania z vyšších príjmov
3) zdaňovanie
4) veková štruktúra domácností

Teória permanentného príjmu – spotreba v domácnostiach je skôr určovaná stálym príjmom (príjmy z minulosti) než bežným
Funkcia spotreby – vyjadruje vzťahy medzi výdajmi na spotrebu a disponibilným dôchodkom
Funkcia úspor – vyjadruje vzťahy medzi úsporami a disponibilným dôchodkom

Investície

(investičné výdaje)

 • sú to náklady na stavby, stroje, zariadenia, zásoby a iné
 • pri inv. rozlišujeme osoby, ktoré sporia a ktoré investujú
 • výdaje podnikov a firiem na investície tvoria dôležitú zložku efektívneho dopytu, ale sú veľmi citlivé a majú tendenciu ku kolísaniu
 • vzťah medzi úsporami a investíciami je veľmi labilný, neexistuje rovnosť medzi úsporami a investíciami ? vznikajú tzv. medzery

Medzera úspor – zamýšľané investície sú nižšie ako úspory
Medzera investícií – zamýšľané investície sú vyššie ako úspory

Faktory ovplyvňujúce investície:
a) úroková miera

 • ak narastá, narastajú aj alternatívne náklady ( na prácu, pôdu a kapitál), čo znamená pokles investícií
 • pružné úrokové miery vyrovnávajú reálne úspory a investície
 • ak sú zamýšľané inv. výdaje vyššie než úspory, investori pociťujú nedostatok zdrojov
 • konkurencia medzi investormi zvyšuje úrokové sadzby, zvýši objem úspor a zníži sa zamýšľaný objem investícií
 • pružné úrokové miery vytvorili takto rovnováhu na finančnom trhu

b) očakávaná výnosnosť investícií, ziskovosť – očakávania môžu byť pesimistické alebo optimistické

Vládne výdaje – G

 • patria sem vládne nákupy tovarov a služieb spolu s transferovými platbami
 • autonómne výdaje – nie sú závislé od zmien skutočného alebo reálneho GNP
 • donútené výdaje (indukované) – sú závislé od zmien v GNP

NX – čistý export
Čistý export je rozdiel medzi exportom a importom
import

 • predstavuje tovary a služby vyrobené v zahraničí, ale spotrebované domácimi spotrebiteľmi
 • je časťou agreg. ponuky

export

 • znamená zahraničný dopyt po domácich tovaroch a službách a ječasťou agreg. dopytu

Funkcia čistého exportu agregátnych výdajov:
Čistý export = netto export * Nx = Ex – Im

Na Ex a Im vplývajú faktory:
a) veľkosť GNP (vo vzťahu k importu)
b) stupeň medzinárodnej špecializácie
c) cena tovarov a služieb prepočítaná na svetové ceny
d) zahraničný výmenný kurz

Aktuálne informácie o HDP a HNP

Aktuálne makroekonomické ukazovatele SR (nezamestnanosť, inflácia, HDP, obchodná a platobná bilancia, …) nájdete na stránke Ekonomika Slovenska.


Pridaj komentár