(, Miki ,  0)

Zložky agregátnych výdajov HDP

Agregátne výdaje predstavujú celkovú hodnotu všetkých ročných výdajov na domácu produkciu hrubého domáceho produktu (HDP / GDP).

Vplyv agregátnych výdajov na rast HDP / HNP – zahŕňa spotrebu (consumption C) aj úspory (savings S).

Spotreba – C

Spotreba predstavuje spotrebné výdaje, tj. hodnotu spotrebovaných služieb a tovarov nakúpených domácnosťami. Spotreba môže byť:

 • autonómna spotreba (CA) – sú to spotrebné výdaje, ktoré nezávisia na príjme. Na to, aby sme žili, musíme niečo spotrebovať, aj keby sme nemali žiaden záujem.
 • donútená spotreba (CI) – indukovaná spotreba – vyskytuje sa preto, lebo ľudia poberajú dôchodok alebo príjem, ktorý môžu spotrebovať

Úspory – S

Úspory vyjadrujú zmenu v celkovom bohatstve za určitý časový úsek. Poznáme:

 • negatívne úspory – prípad, keď ľudia utrácajú viac na spotrebu, ako je ich príjem za určitý časový úsek
 • bohatstvo – akumulované úspory za minulé obdobia

Faktory ovplyvňújúce spotrebu

Medzi hlavné faktory ovplyvňújúce spotrebu patria:

 1. disponibilný dôchodok – súhrn príjmov domácností z výrobných faktorov + transferové platby
 2. očakávania z vyšších príjmov
 3. zdaňovanie
 4. veková štruktúra domácností

Teória permanentného príjmu – spotreba v domácnostiach je skôr určovaná stálym príjmom (príjmy z minulosti) než bežným.

Funkcia spotreby – vyjadruje vzťahy medzi výdajmi na spotrebu a disponibilným dôchodkom.

Funkcia úspor – vyjadruje vzťahy medzi úsporami a disponibilným dôchodkom.

Investície – I

Investície predstavujú investičné výdaje:

 • sú to náklady na stavby, stroje, zariadenia, zásoby a iné
 • pri investíciach z hľadiska makroekonómie rozlišujeme osoby, ktoré sporia a ktoré investujú
 • výdaje podnikov a firiem na investície tvoria dôležitú zložku efektívneho dopytu, ale sú veľmi citlivé a majú tendenciu kolísať
 • vzťah medzi úsporami a investíciami je veľmi labilný, neexistuje rovnosť medzi úsporami a investíciami a vznikajú tzv. investičné medzery (Investment Gaps)

Investičná medzera

Medzera úspor – zamýšľané investície sú nižšie ako úspory.

Medzera investícií – zamýšľané investície sú vyššie ako úspory.

Faktory ovplyvňujúce investície

Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce investície patria:

 1. úroková miera
  • ak narastá, narastajú aj alternatívne náklady (na prácu, pôdu a kapitál), čo spôsobí pokles investícií
  • pružné úrokové miery vyrovnávajú reálne úspory a investície
  • ak sú zamýšľané investičné výdaje vyššie než úspory, investori pociťujú nedostatok zdrojov
  • konkurencia medzi investormi zvyšuje úrokové sadzby, zvýši objem úspor a zníži sa zamýšľaný objem investícií
  • pružné úrokové miery vytvorili takto rovnováhu na finančnom trhu
 2. očakávaná výnosnosť investícií a ziskovosť – očakávania môžu byť pesimistické alebo optimistické

Vládne výdaje – G

 • patria sem vládne nákupy tovarov a služieb spolu s transferovými platbami
 • autonómne výdaje – nie sú závislé na zmenách skutočného alebo reálneho GNP
 • donútené výdaje (indukované) – sú závislé od zmien v GNP

Čistý export NX

Čistý export je rozdiel medzi exportom a importom. Import predstavuje tovary a služby vyrobené v zahraničí, ale spotrebované domácimi spotrebiteľmi, je časťou agregátnej ponuky. Export znamená zahraničný dopyt po domácich tovaroch a službách a je časťou agregátneho dopytu.

Funkcia čistého exportu agregátnych výdajov: Čistý export = netto export * Nx = Ex – Im

Na export a import vplývajú faktory:

 1. veľkosť GNP (vo vzťahu k importu)
 2. stupeň medzinárodnej špecializácie
 3. cena tovarov a služieb prepočítaná na svetové ceny
 4. zahraničný výmenný kurz

Metódy výpočtu HDP

HDP možno vypočítať nasledujúcimi metódami:

Aktuálne informácie o HDP a HNP

Aktuálne makroekonomické ukazovatele SR (nezamestnanosť, inflácia, HDP, obchodná a platobná bilancia) nájdete na stránke Ekonomika Slovenska.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008 a aktualizovaný 13.10.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • ANDO, A. – MODIGLIANI, F.: The Life-Cycle Hypothesis of Saving. Agregate Implication and Tests. American Economic Review. 1963.
 • GOWLAND, D. H.: Makroekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1990, s. 196-197.
 • Š.: Teoretické základy súčasnej buržoáznej ekonómie. Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, 1973, s.
 • HUSÁR J. 2003. Aplikovaná makroekonómia. Bratislava: SPRINT. 2003, 379 s. ISBN 80- 89085-11-3.
 • HUSÁR, J. 1993. Rozumieme makroekonómii? Bratislava: ELITA, 1993.
 • KEYNES, J. M.: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1963, s. 270.
 • KOVAČKA, M.1992. Makroekonomika. Bratislava: SPN, 1992.
 • LÁBAJ, Martin. 2009. Ekonomický rast a rovnováha. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2009. 110 s. ISBN 978-80-225-2849-8.
 • MARSHALL, A.: Pure Theory of Domestic Values, s. 34.
 • MOKRÝ, V. 1991. Makroekonomická regulácia (Vybrané problémy). Bratislava: Elita, 1991.
 • MUCHOVÁ, Eva. 2005. Makroekonómia otvorenej ekonomiky. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2005, 160 s. ISBN 80-8078-023-4.
 • PEARCE D. W.: Macmillanův slovník moderní ekonomie. Praha: Victorie Publishing. 1992, 4.
 • PŘÍVAROVÁ M. et al. 2006, Všeobecná ekonomická teória. 2. vyd. Bratislava: Merkury, 2006, 240 s. ISBN 80-89143-25-3
 • ROZBORILOVÁ D.: Teórie spotreby, úspor a vládnych výdavkov makroekonómia 8: Vydavateľstvo Iura Edition, 2005: ISBN: 80-8078-039-0
 • SARGENT, TH.J.: Macroeconomic Theory. California. San Diego: Academic Press, Inc., 1987.
 • SMITH, A.: Pojednání o podstatě a příčinách bohatství národů. Praha: SNPL, 1958, s. 235.
 • SMRTNÍK, J. 1992. Makroekonomika a mikroekonomika. 1992. Zvolen: Edičné stredisko TU Zvolen, 1992.
 • SOROS, G.: Kríza globálneho kapitalizmu. (Otvorená spoločnosť v ohrození). Bratislava: KALLIGRAM, 1999, s. 123. ISBN : 80-7149-408-9
 • SOUKOP J. et al. 2007. Makroekonomie. Moderní přístup. Praha: Management Press, 2005. 515 s. ISBN 78-80-7261-174-4.
 • ŠÍBL, D. a kol. 1990. Všeobecná ekonomická teória. Prednášky, I. časť. Bratislava: ELITA, 1990.

Pridaj komentár