Investícia je časť HDP, ktorá sa nespotrebuje v období jej utvorenia, ale sa ušetrí, aby sa investovala. Investíciu môžeme chápať aj ako súčet všetkých nákladov spojených s obstaraním príslušných aktív.

Investovanie predstavuje alokovanie kapitálu do jednotlivých zložiek majetku. Cieľom investičnej politiky je príprava, výber a realizácia investičných projektov, ktoré prispievajú k rastu trhovej hodnoty firmy.

Investície

Hľadiská, ktoré zohľadňujeme pri investícii:

 • ekonomické hľadisko – získavanie fixného kapitálu – aktív, ktoré zvyšujú produkčný potenciál podniku,
 • finančné hľadisko – peňažný výdaj v záujme získania hmotných poprípade finančných aktív,
 • účtovné hľadisko – peňažné výdaje a prírastok nehnuteľných aktív, ktoré podliehajú amortizácii.

Ideálna investícia má vysokú výnosnosť, je bez rizika a čo najrýchlejšie sa vráti. Realita: investície s vysokou výnosnosťou sú obvykle aj vysoko riskantné.

Smery investovania

 • vyvolané investície: Nemajú stanovenú výnosnosť. Sú vyvolané vzhľadom na bezpečnosť pri práci, ekológiu či iné legislatívne opatrenia.
 • Do obnovy hmotného investičného majetku: Predpokladaná výnosnosť: Prevažná časť investícií smeruje do obnovy (budovy, stavby, strojov a ďalšie).
 • Na zníženie vlastných nákladov: Výnosnosť by mala byť aspoň 15 %.
 • Rizikové: Nemajú normovanú výnosnosť, je vysoká, spojená s vysokým rizikom, napr. do získania nových trhov.
 • Investície, ktoré vedú k zvýšeniu dôchodkov (diverzifikácia, integrácia…).
 • Podľa rizikovosti:
  • s podpriemerným rizikom: výnosnosť je do 10%;
  • s priemerným rizikom a výnosnosťou 13%;
  • s nadpriemerným rizikom s výnosnosťou 16%.

Investičný proces

 • Výdavky na technické zhodnotenie budov: zvyšujú vstupnú a zostatkovú cenu a odpisujú sa dlhý čas.
 • Technické zhodnotenie: výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 EUR za zdaňovacie obdobie…
 • Opravy: zásahy, ktoré odstraňujú čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie. Cieľ: uviesť hmotný majetok do pôvodného alebo prevádzkyschopného stavu.
 • Rekonštrukciou budovy: zásahy, ktoré majú za následok zmenu: jej použitia alebo technických parametrov; účelu použitia hmotného majetku; kvalitatívnu zmenu výkonnosti hmotného majetku alebo technických parametrov.

Fázy investovania

Investovanie má dve fázy:

 1. fáza (kratšia) – ide v nej o výdaj prostriedkov a získanie nových aktív,
 2. fáza (dlhšia) – vedie k získaniu trhu príjmov vo viacerých obdobiach.

Cieľ investičnej politiky je príprava, výber a realizácia takých investičných projektov, ktoré prispievajú k rastu trhovej hodnoty firmy.

Základné skupiny investícií:

 • Finančné investície- nákup cenných papierov, obligácií, akcií, dlhodobé uloženie peňazí v banke, požičanie peňazí investičným a iným spoločnostiam s cieľom získať úroky, dividendy alebo zisk.
 • Kapitálové (hmotné, fyzické) investície vytvárajúce alebo rozširujúce dlhodobý hmotný
 • Nehmotné investície – nákup KNOW-HOW, výdaje na výskum, vzdelanie, sociálny rozvoj a pod.

Delenie investícií

Investície členíme podľa účelu na:

 1. Obnovovacie (reštitučné)
  • investície vynakladané na obnovu spotrebovaného kapitálu
  • nahrádzajú opotrebenie konštantného kapitálu, pričom
  • objem kapitálu sa v prevádzke nemení mení sa len vecná forma.
  • jednoduchú reprodukciu zabezpečovanú prostredníctvom odpisov majetku podniku.
 2. Rozvojové (čisté – netto) investície
  • predstavujú reálnu akumuláciu kapitálu
  • sú základom rozšírenia výroby. Ich zdrojom sú úspory.
  • Zväčšujú objem kapitálu v podniku a ekonomike.

IB = IR + IO

 • IB sú BRUTTO (hrubé) INVESTÍCIE
 • IR sú ROZVOJOVÉ (čisté) INVESTÍCIE
 • IO sú OBNOVOVACIE (reštitučné) INVESTÍCIE

Investičné stratégie

 1. maximalizácia trhovej hodnoty firmy
  • najvhodnejším typom investičnej stratégie.
  • investor vyberá tie investičné projekty, ktoré prinášajú rast hodnoty investície v budúcnosti, ako aj rast ročných príjmov (výnosov).
 2. stratégia rastu hodnoty investície
  • Investor predpokladá, že v budúcnosti hodnota investičných vkladov výrazne stúpne a jeho predajom získa jednorazový značný príjem ako rozdiel medzi vloženou a trhovou hodnotou v budúcnosti. Takáto stratégia je vhodná hlavne pri vyššej inflácii.
 3. stratégia maximalizácie ročných príjmov (výnosov) z investície
  • opakom stratégie rastu hodnoty investície.
  • Investor dáva prednosť čo najvyšším ročným výnosom
  • nehľadí na rast hodnoty investície. Je vhodná pri nízkej inflácii, pri ktorej sa bežné ročné výnosy príliš neznehodnocujú a investičný vklad si udržuje v zásade svoju hodnotu
 4. agresívna stratégia
  • podnik preferuje projekty s vysokým rizikom (napr. v zahraničí nepreskúmaný trh),
  • možnosť vzniku vysokých príjmov.
 5. konzervatívna stratégia
  • podnik postupuje opatrne, má averziu k riziku a vyberá projekty bezrizikové alebo s nízkym stupňom rizika
  • menšia výnosnosť (investície do štátnych cenných papierov, do zabehnutej výroby)
 6. stratégia maximálnej likvidity investícií
  • podnik dáva prednosť investíciám, ktoré sú schopné rýchlejšie sa transformovať na peniaze.
  • snaha o čo najlikvidnejšie (napr. krátke termínové vklady, cenné papiere a pod.)
  • majú menšiu výnosnosť.

Hodnotenie ekonomickej efektívnosti projektov

Cieľom hodnotenia ekonomickej efektívnosti jednotlivých projektov je podporiť:

 • investičné rozhodnutie firmy:, či daný projekt prijať alebo zamietnuť;
 • finančné rozhodnutie firmy: o štruktúre finančných zdrojov, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie realizácie projektu

Pri rozhodovaní a výbere vhodného projektu ide o splnenie dvoch kritérií:

 • kritérium rentability: dosiahnutie požadovaného výnosu (CASH FLOW) projektu v krátkodobom a dlhodobom horizonte životnosti projektu;
 • kritérium stability – preferencia finančnej stability.

Metódy hodnotenia efektívnosti investičných projektov

Statické metódy

 • (nerešpektujú faktor času) – napr. doba návratnosti, priemerné ročné náklady,
 • možno použiť iba vtedy, keď faktor času nemá podstatný vplyv na rozhodovanie o investíciách.
 • Statické metódy:
  • Porovnanie nákladov
  • Porovnanie zisku
  • Výpočet rentability
  • Výpočet doby splatnosti.

Dynamické metódy

 • (rešpektujú faktor času) – napr. vnútorné výnosové percento.
 • používané všade tam, kde sa počíta s dlhšou dobou nákupu investičného majetku a dlhou dobou jeho ekonomickej životnosti.
 • Dynamické metódy:
  • Čistá súčasná hodnota
  • Index rentability
  • Vnútorné výnosové percento;


Pridaj komentár

Štítky: