Klasické a moderné plánovanie

Klasické a moderné plánovanie

včera - Porovnanie klasického a moderného plánovania. Stanovenie cieľov a situačná analýza. Benchmarking v klasickom a modernom plánovaní.

Investície a investovanie

Investície a investovanie

29.03.2023 - Investície a investovanie, smery investovania, investičný proces, smery investovania, investičné stratégie a metódy hodnotenia efektívnosti investícií

Subjektívna stránka financií

Subjektívna stránka financií

19.09.2022 - Finančná politika, finančná veda, finančné právo a finančná sústava. Sekundárna finančná činnosť. Funkcie Ministerstva financií SR.

Ako vyplniť žiadosť o grant

Ako vyplniť grantový formulár

19.09.2022 - Grantový formulár, štruktúra grantového formulára a cieľové skupiny. Proces žiadosti o grant. Definície základných grantových pojmov.

Platobné peňažné operácie

Platobné peňažné operácie

19.09.2022 - Fiškálne peňažné platobné operácie, kreditné, asekuračné. sekuritné, dôchodkové a tovarovo-peňažné platobné operácie, ich popis a definícia.

Výhody a nevýhody Cloud Computing

21.02.2019 - Výhody a nevýhody Cloud Computingu, informačná stratégia a Cloud Computing ako spôsob zabezpečenia informačného systému.

Výchova v pedagogike

Výchova v pedagogike

21.02.2019 - Výchova v pedagogike. Výchova a spoločnosť. Ciele, obsah a úlohy výchovy. Sebavýchova.

Rozhodovanie v manžmente

21.02.2019 - Rozhodovanie v manžmente, manažér ako rozhodovateľ, typy rozhodovania, racionálne, intuitívne a spontánne rozhodovanie.

Profesiografia a profesiogram

21.02.2019 - Metódy a fázy psychologickej profesiografie (Szarková, Pikala). Profesiografia, profesiogram, obsah, použitie, typy profesiogramov a trendy v profesiografii

Proces internej analýzy

21.02.2019 - Schopnosti dôležité pre podnik ako celok. Proces internej analýzy. Identifikácia zdrojov, analýza hodnotového reťazca, vyváženosť zdrojov, súhrnné výsledky

Práca v krajine Európskej únie

21.02.2019 - Hľadáte prácu v Európskej únii? Pozrite si pracovné práva, ktoré máte v akejkoľvek krajine EÚ. Mzdy, sociálna ochrana, rodina a podpora v nezamestnanosti.

Pozicioning

21.02.2019 - Targeting a pozicioning. Pozicionový rámec, podobnosť a rozdielnosť produktov. Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku.

Podnikateľská stratégia a jej tvorba

21.02.2019 - Podnikateľská stratégia, jej tvorba a fázy tvorby stratégie. Skúmanie prostredia, formulácia stratégie, implementácia stratégie, hodnotenie a kontrola.

Platón

21.02.2019 - Platón z Atén a jeho dielo. Platónove dialógy, epistemológia, metafyzika a politika. Rozbor Platonis opera - Platónovho diela Obrana Sokratova.

Operačné plánovanie a plánovanie operácií

21.02.2019 - Manažment výroby a plánovanie operácií. Typy plánovania a problémy s plánmi. Základné stratégie operačného plánovania. Kontrola kapacít, účelnosť a účinnosť

Objekt personálneho marketingu

21.02.2019 - Trh práce ako objekt personálneho marketingu. Koncepcia personálneho marketingu. Personálny marketing a trh práce na Slovensku.

Nemecká klasická filozofia

21.02.2019 - Nemecká klasická filozofia a idealizmus. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, životopis, dielo a filozofia.

Metóda 5S

21.02.2019 - Definícia metódy 5S a cieľ metódy 5S.

Medzinárodné podnikateľské stratégie

21.02.2019 - Medzinárodné stratégie: príprava a vstup do medzinárodného podnikateľského prostredia. Faktory determinujúce a vytvárajúce konkurenčnú výhodu podľa Portera.

Konkurenčná výhoda a jej zdroje

21.02.2019 - Zdroje konkurenčnej výhody. Tvorba hodnoty. Analýza konkurenčnej výhody. Identifikácia strategických skupín. Konkurenčná výhoda - ako ju definovať a využiť.

Jednotlivec a spoločnosť

21.02.2019 - Moderný prístup ku vzťahu jednotlivec a spoločnosť. Kolektivizmus, individualizmus a personalizmus. Degradácia vlastnej osoby človeka mimo spoločenstva.

Joint venture a stratégie Joint venture

21.02.2019 - Dôvody vzniku Joint venture. Typy stratégií v súvislosti s Joint ventures: etnocentrická, polycentrická, geocentrická a synergická stratégia.

Hodnotová inovácia Blue Ocean

21.02.2019 - Trhový priestor: Red Ocean a Blue Ocean - modrý oceán. Hlavné princípy modrého oceánu. Hodnotové inovácie a miera zaujatosti.

Existencializmus

21.02.2019 - Životopis J.P. Sartra a existencializmus. Humanizmus a absurdita existencializmu.

Dátový sklad

21.02.2019 - Vlastnosti dát v dátovom sklade a miesto dátového skladu v informačných systémoch.

Ciele projektu

21.02.2019 - Definícia cieľov. Globálny cieľ a podciele. Strategické smerovanie organizácie. Projekt a ciele projektu.

Časový fond

21.02.2019 - Časový fond, výrobná kapacita a určnenie výrobnej kapacity. Kapacitná rezerva. Výpočty a vzorce.

Balanced Scorecard

21.02.2019 - Metóda Balanced Scorecard, podstata a ciele. Finančná perspektíva, perspektíva učenia a rastu, procesne–organizačná perspektíva a zákaznícka perspektíva.

Poisťovníctvo a poistenie

25.10.2018 - Poisťovníctvo a poistné odvetvie. Typy poistných produktov. Likvidačná činnosť poisťovne. Marketingová činnosť poisťovní a vnútorná ekonomika poisťovní.