( petrik14,  0)

Peňažná zásoba a peňažné operácie

Podoby peňazí

Peniaze v národnom hospodárstve sa prejavujú v dvoch podobách:

  • podobe peňažnej zásoby,
  • podobe peňažných operácií.

Peňažná zásoba

Peňažnou zásobou rozumieme reálne peniaze, t. j. peňažné prostriedky hotovostné i bezhotovostné. Môžu byť znejúce na domácu alebo zahraničnú mene. Rozoznávame peňažnú zásobu jednotlivých ekonomických subjektov a peňažnú zásobu národného hospodárstva ako celku.

Peňažné operácie

Prostredníctvom peňažných operácií dochádza ku kvantitatívnym alebo kvalitatívnym zmenám peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov alebo národného hospodárstva ako celku. Peňažné operácie, ktorých výsledkom je zmena peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov, označujeme ako finančné operácie; tvoria obsahovú náplň pojmu financie. Peňažné operácie, ktorých výsledkom je zmena peňažnej zásoby národného hospodárstva, nazývame menové operácie; tie tvoria obsahovú náplň pojmu mena. Poznáme tri typy peňažných operácií:

  • platobné operácie
  • transformačné peňažné operácie
  • emisné peňažné operácie

Platobné operácie

Najrozsiahlejším druhom peňažných operácií v národnom hospodárstve sú platobné operácie, ktorých prostredníctvom dochádza ku kvantitatívnej zmene peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov. Pre každú platobnú operáciu je príznačné, že v dôsledku nej vzniká zmena peňažnej zásoby tých ekonomických subjektov, ktoré túto peňažnú operáciu uskutočnili. To znamená, že peňažná zásoba jedného ekonomického subjektu vzrastie o rovnakú sumu, o akú sa zmenšila peňažná zásoba iného ekonomického subjektu. Platobné operácie môžeme charakterizovať ako finančné operácie v užšom zmysle, pretože nespôsobujú ani kvantitatívnu, ani kvalitatívnu zmenu peňažnej zásoby národného hospodárstva ako celku.

Transformačné peňažné operácie

Ďalším druhom peňažných operácií v národnom hospodárstve sú transformačné peňažné operácie, ktorých prostredníctvom dochádza ku kvalitatívnej zmene peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov i peňažnej zásoby národného hospodárstva. V dôsledku toho, že transformačné peňažné operácie súčasne pôsobia na peňažnú zásobu jednotlivých ekonomických subjektov i národného hospodárstva ako celku, tvoria súčasť finančných i menových operácií, pričom ich ťažisko je v menovej oblasti.

Emisné peňažné operácie

Tretím druhom peňažných operácií v národnom hospodárstve sú emisné peňažné operácie, prostredníctvom ktorých dochádza sú­časne ku kvantitatívnej zmene peňažnej zásoby jednotlivých ekono­mických subjektov i peňažnej zásoby národného hospodárstva.

Emisné peňažné operácie poznáme vo dvoch formách:

  1. poskytovanie a splácanie bankových úverov, pôžičiek,
  2. nákup a predaj cenných papierov bankovou sústavou.

Emisné peňažné operácie možno zaradiť medzi finančné alebo menové podľa tohto, či ich posudzujeme vo vzťahu k peňažnej zásobe jednotlivých ekonomických subjektov alebo k peňažnej zásobe národného hospodárstva. V prvom prípade ich chápeme ako finančné, v druhom prípade ako menové peňažné operácie.

Autor: petrik14

Tento príspevok bol vytvorený 6.6.2015 a aktualizovaný 19.9.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora petrik14.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.