( petrik14,  0)

Základné teórie strategického manažmentu

Strategický manažment predstavuje plánovanie v dlhodobom časovom horizonte. Strategické myslenie napomáha zamestnancom pochopiť a implementovať rozhodnutia manažmentu. Strategický manažment je závislý od predpokladania vývoja výsledných javov, ich časového hľadiska a budúcich hodnôt.

Základné teórie strategického manažmentu

Medzi hlavné teórie strategického manažmentu patria:

 • Klasická (racionálna) škola
  • je reakciou na vznik veľkých podnikov, ktoré už nebolo možné riadiť intuitívnym spôsobom,
  • vytvorila základnú abecedu strategického manažmentu, vyzbrojila prax najznámejšími metódami a technikami strategickej analýzy a plánovania,
 • Evolučný prúd
  • bol vyvolaný rastúcou dynamikou zmien vo svetovej ekonomike, pre ktorý sa dnes vžil pojem turbulencia,
  • hľadá spôsob ako podnietiť tvorivé inovačné sily a kvalitatívne skokové zmeny,
 • Behavioristický (procesný) prúd
  • poukazuje na vplyv interného podnikového prostredia na tvorbu stratégie a rozhodovanie o nej,
  • doplňuje doterajšie úvahy o moment ľudskej podnikovej dimenzie,
  • veľkú pozornosť venuje riadeniu procesu zmien,
 • Systémový (relativistický) prúd
  • je reakciou na rast internacionalizácie podnikania, vzostup priamych zahraničných investícií v 80. a predovšetkým v 90. rokoch a nový problém – vplyv sociokultúrneho kontextu na stratégiu medzinárodne činných spoločností.

Klasická (racionálna) škola

 • klasická alebo racionálna škola ako teória strategického manažmentu sa stabilizovala v 60. rokoch,
 • nepochybne najviac ovplyvnila dnešnú výučbu na business školách a aj názory podnikateľských kruhov.

Klasická – racionálna škola podnikateľom poskytla:

 • metódy a techniky strategickej analýzy a plánovania,
 • zjednodušila organizáciu veľkých podnikov zavedením divizionálnej a líniovo štábnej štruktúry,
 • vytvorila postupy ako strategicky riadiť.

Klasická škola vychádza z premisy, že človek je schopný analyzovať hospodárske procesy a javy a predpovedať budúci vývoj, je teda schopný predvídať a plánovať.

 • svoje strategické rozhodnutia vykonáva ako „rational economic man“ – čo znamená, že stratég všetky svoje investičné rozhodnutia podriaďuje jedinému zmysluplnému cieľu –> maximalizácii zisku, resp. návratnosti investovaného kapitálu – ak v niektorom prípade nie je návratnosť investícií v dlhodobom horizonte dostatočná, je potrebné deficit odstrániť alebo činnosť opustiť
 • klasickú definíciu stratégie vytvoril na začiatku 60. rokov A. Chandler = stratégia = je určenie základných dlhodobých cieľov podniku, rozhodnutie a osvojenie si aktivít, ich smerovania, ako aj alokácia zdrojov na dosiahnutie týchto cieľov

Klasická škola teda chápe stratégiu ako:

 • vysoko racionálny a vedomý proces,
 • určenie základných dlhodobých cieľov podniku,
 • určenie smeru podnikových aktivít,
 • zaistenie kľúčových výrobných faktorov vďaka správnej alokácii zdrojov.

Základným zmyslom stratégie je získanie strategickej výhody:

 • Porter hľadá zdroje konkurenčnej výhody v reťazi pridanej hodnoty pre zákazníka
 • tieto je možné analyzovať a následne zvažovať taktiky a stratégie ako sa dlhodobo s konkurenciou vyrovnať
 • strategická analýza sa v poňatí klasickej školy zameriava na externé prostredie
 • medzi najznámejšie „klasické“ techniky strategickej analýzy patria => SWOT analýza, BCG matica, matica GE, metóda PIMS, Porterova analýza piatich trhových síl, benchmarking
 • strategický manažment je dnes v poňatí klasickej školy stále viac než na naplnenie cieľov zameraný na sledovanie smeru vývoja

Evolučný prúd

 • evolucionisti prirovnávajú podnikanie k biologickej evolúcii – konkurenčný proces v nej vyberie tých, ktorí majú predpoklady pre prežitie
 • evolučný prúd ako teória strategického manažmentu tvrdí, že analogicky v ekonomike len trh rozhodne, ktorá podnikateľská stratégia bude úspešná

Evolucionisti vychádzajú z tézy, že:

 • ľudia sú len obmedzene schopní analyzovať hospodárske procesy a predvídať budúci vývoj, ktorý sa v dnešnej turbulentnej dobe nevyvíja v lineárnej trajektórii
 • neexistujú ľahké pravidlá a jednoduché metódy ako určiť optimálnu stratégiu; keby to tak bolo, každý by ju napodobnil takže by prestala byť konkurenčnou výhodou
 • úspešné stratégie sa často objavia náhodne ako výsledok procesu prirodzeného výberu podľa úsudkov zákazníka a trhu
 • na rozdiel od klasickej školy sú evolucionisti všeobecne skeptickí k ľudskej schopnosti predvídať v dlhšom časovom horizonte budúci vývoj a detailne ho plánovať
 • nezavrhujú klasické strategické analýzy a plány
 • upozorňujú však, že je veľmi dôležité odhadnúť, ako bude trh reagovať
 • na stratégiu nie je zaručená metodika a strategické riadenie sa stále viac podobá strategickému manévrovaniu, kedy podnik sleduje viacero možných trajektórií, z ktorých niektorá môže byť úspešná
 • radia preto podnikateľom sústrediť sa na neustále denné vyhľadávanie príležitostí, podporovanie šampiónov a ich projektov
 • lipnutie na dlhodobej stratégii a pláne nemá príliš zmysel – pre podnik je dôležitejší neustály pohyb, stály príliv inovácií

Behaviorálny (procesný) prístup

 • behavioristická teória strategického manažmentu sa nesústreďuje tak ako predchádzajúce dva prúdy sa samotnú stratégiu, ale na proces jej vytvárania a presadenia
 • obracia sa predovšetkým dovnútra organizácie
 • behaviorizmus dopĺňa predchádzajúce školy o moment ľudskej dimenzie v rámci inštitúcií, vytváraním interných, externých mocenských záujmových skupín a ich koalícií a následného vplyvu presadenia určitej stratégie
 • stratégia je tu považovaná za produkt politických kompromisov, nie výsledok jednoduchej kalkulácie maximalizácie zisku

Základnými východiskom pre behavioristický prístup je vedomie, že:

 1. stratégia je obmedzená nielen na ľudskú činnosť, ľudské schopnosti zobrať do úvahy všetky faktory, ktoré ovplyvňujú alebo budú ovplyvňovať budúci vývoj a ľudskú schopnosť rozoznať potrebu zmeny, ale tiež schopnosť zmenu presadiť
 2. vedomie, že človek sa nechová ako úplne nezávislý a racionálne uvažujúci subjekt – „rational economic man“ – ale je súčasťou inštitúcií zložených z množstva jednotlivcov a skupín s rozdielnymi záujmami a cieľmi. Výslednicou je kompromis a zmena stratégie sa uskutočňuje vnútorným politickým bojom, v rámci ktorého sa vytvára nová dominantná záujmová skupina.

Behavioristická škola strategického manažmentu:

 • zdôrazňuje potrebu koncentrácie na zmeny, na proces učenia a adaptácie
 • najdôležitejšou konkurenčnou výhodou je pre podnik to, čo je unikátne a neopakovateľné v interných firemných zdrojoch – jeho znalosti a kompetencie
 • pozornosť je preto treba venovať ľudskému kapitálu a corporate governance (správe akciových spoločností)
 • predstavitelia: Ricardo, Ciert, March, Simon, Mintzberg, Pettygrew

Systémový (relativistický) prúd

 • systémový prúd ako teória strategického manažmentu považuje ekonomické chovanie za určitú reflexiu sociálneho systému a jeho noriem

Systémový prúd zdôrazňuje, že:

 1. organizácie sú schopné do istej miery vopred plánovať, efektívne jednať a nielen reagovať na vonkajšie impulzy
 2. ľudia sa však nechovajú vždy racionálne, ale ako subjekty, ktoré majú svoje korene v určitom sociálnom prostredí (výchovou v škole, vzťahmi v profesných skupinách, náboženstvom, etnickými skupinami, štátom, atď. a odtiaľ si osvojujú normy chovania a hodnoty)
 3. podnikatelia sú tak pripútaní k takej politike, rozhodovaniu a jednaniu, ktoré je žiadúce v dimenziách cieľov a hodnôt ich spoločnosti
 4. ekonomické štruktúry a chovanie, ktorú sú úspešné v jednom sociálnom a kultúrnom systéme, môžu v inom zlyhať
 5. klasická predstava o stratégii je produktom americkej kultúry a amerického hodnotového systému
 6. vďaka stálemu rastu amerického vplyvu v svetovej ekonomike a predovšetkým vďaka vplyvu americkej teórie manažmentu máme niekedy tendenciu považovať tieto princípy za jediné zmysluplné a možné

Záver

Anglosaské kultúry USA a Veľkej Británie majú sklon k individuálnemu modelu stratégie založenému na slobodnom podnikaní, ktoré sa explicitne nespolieha na štát. Naopak tradičný nacionalizmus Francúzska a Nemecka a rozvojová rola štátu v Japonsku vytvorili k anglosaskému modelu alternatívu – v týchto krajinách bola angažovanosť štátnych zdrojov chápaná ako prirodzená a dôležitú súčasť strategického manažmentu.

Rovnako by sme mohli poukázať na rozdiely v štruktúre kapitálového trhu a ich implikáciu pre správu akciových spoločností, firemné stratégie a strategické ciele.

Anglosaské ekonomiky sú typické relatívne oddeleným vzťahom medzi rozptýlenými vlastníkmi akcií a podnikovým manažmentom. Naopak v krajinách ako je Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko alebo Japonsko hrajú centrálnu úlohu vlastníkov banky a ich predstavitelia ovládajú dozorné rady.

Autor: petrik14

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2015 a aktualizovaný 26.6.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora petrik14.


Zdroje a literatúra

 1. ANTOŠOVÁ, A. Strategický manažment, Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007
 2. FOTR, J. aj. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2012 ISBN 978-80-247-3985-4
 3. GOZORA, V.: Podnikový manažment, Tlačiareň Garmond a.s. Partizánske, 2000, 33 s. ISBN 80-71376-90-6
 4. HELLER, R.: Príručka manažéra, Ikar, Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica, 2005, 82 s. ISBN 80-55108-82-X
 5. HUDÁK, J., TOROK, J., VICEN, M.: Manažment, Vydavateľské a edičné stredisko SPU, Nitra, 2001, 26 s. ISBN 80-71378-32-1
 6. KAFKA, T.: Dovednosti řízení podniku, Český institut interních auditorů, Praha, 2005, 202 s. ISBN 80-86689-30-1
 7. KEŘKOVSKÝ, M., O. VYKYPĚL. Strategické řízení. Praha: C.H.Beck, 2003. ISBN 80-7179-578-X.
 8. KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy, Management Press, Praha, 2000, 48 s. ISBN  80-72610-10-4
 9. MUŽÁKOVÁ, K. Strategický managemnt, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2011 ISBN 978-80-86710-29-7
 10. PAPULA, J., Z. PAPULOVÁ. Strategické myslenie manažérov. Bratislava: KARTPRINT, 2010. ISBN 978-80-88870-86-9
 11. SLÁVIK, Š. Strategický manažment, Bratislava: SPRINT, 2005, ISBN 80-89085-49-0
 12. SAKÁL, P., A. Podskľan. Strategický manažment, Trnava: Slovenská technická univerzita, 2003, ISBN 80-227-2153-0
 13. ŠLOSÁR, R. – ŠLOSÁROVÁ, A. – MAJTÁN,Š.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2002, 254 s. ISBN 80-08-03334-7

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.