Strategické myslenie

Strategické myslenie

26.07.2021 - Vodcovské role manažéra. Princípy strategického myslenia podľa Zdeňka Součka. Tri druhy procesu myslenia a Kenichi Ohmae.

Rozhodovanie a rozhodovací proces

Rozhodovanie a rozhodovací proces

24.05.2021 - Rozhodovací proces v organizácii. Typy a aspekty rozhodovania. Teórie rozhodovania. Rozhodovanie v podmienkach istoty, rizika a neistoty.

Zmeny ekonomického prostredia

21.02.2019 - Efekty, ktoré majú vplyv na zmeny ekonomického prostredia. Konkurenčná výhoda, nová ekonomika, hyperkonkurencia, globalizácia a diamant M. E. Portera.

Stratégia a strategické riadenie

21.02.2019 - Vymedzenie pojmu stratégia a strategický manažment. Tradičný prístup a tradicionalisti. Netradičné prístupy ku stratégii. Strategické riadenie v podniku.

Organizačné správanie a etika

21.02.2019 - Organizačné správanie, etické myslenie a podnikateľská etika. Manažérska etika a etický kódex podniku ako dokument.

Marketingové kanály a e-commerce

Marketingové kanály a e-commerce

21.02.2019 - E-commerce (elektronické obchodovanie). Budúce prínosy e-commerce. Výhody a nevýhody nakupovania cez Internet. Riadenie marketingového kanálu a konflikty.

Euroval

21.02.2019 - Prvý euroval, EFSF, Európsky fond finančnej stability, druhý euroval, EMS, Európsky mechanizmus stability, dočasný euroval a trvalý euroval.

Ekonomika Španielska

21.02.2019 - Cestovný ruch ako základný sektor ekonomiky Španielska. Geografia a povrch a podnebie Španielska.

Analýzy v marketingovom riadení

21.02.2019 - Analýza trhu, analýza zákazníkov, analýza procesu rozhodovania o kúpe, analýza konkurencie. Prehľad analýz, používaných v marketingovom manažmente.