( simonetkas1,  1)

Vymedzenie pojmu stratégia

Slovo stratégia bolo odvodené od gréckeho slova strategos (generál) a v širšom kontexte pôvodne označovalo umenie a vedu, ako riadiť vojenské operácie a veliť vojskám. Pojem stratégia postupne prenikol z vojenstva aj do sveta podnikania a stal sa jeho neoddeliteľnou súčasťou. Niektoré slovníky ju definujú ako vedu o plánovaní a vedení vojenských operácií.

 • stratos – armáda
 • agos – vedenie
 • strategos – generál
 • stratagem – nečakaný zvrat, prekvapujúce rozuzlenie, ale aj úskok, pascu…

Stratégia predstavuje vedomé určenie základných dlhodobých cieľov podniku, stanovenie postupu realizácie činností, ktoré umožnia čo najrýchlejšie splniť ciele a rozmiestnenie zdrojov potrebných na splnenie cieľov. Stratégia je koncepcia celkového správania podniku, dlhodobý program činnosti podniku, vrátane alokácie zdrojov potrebných na dosiahnutie určených zámerov. Stratégia rieši najzávažnejšie, zásadné a rozhodujúce problémy, ktoré sa týkajú prosperity a existencie podniku. Strategické rozhodnutia majú zvyčajne všeobecný a dlhodobý charakter.

Stratégia

Stratégia rieši najzávažnejšie, zásadné a rozhodujúce problémy, ktoré sa týkajú prosperity a existencie podniku. Strategické rozhodnutia majú zvyčajne všeobecný a dlhodobý charakter. Znamená:

 • vo vojenstve: úspešne vyhrať boj
 • v hospodárstve: to isté – položiť súpera na lopatky – je prípravou pred začatím boja: miesto, čas, prostriedky, manévre

Taktika

Taktika odpovedá na otázku aký postup má byť zvolený, taktické rozhodnutia riešia menej závažné, krátkodobejšie a konkrétne problémy. Pojmy S a T sa často prelínajú. kombinácia prostriedkov počas boja.

Strategický manažment

Strategický manažment predstavuje aktivity, zahŕňajúce výskum trhových podmienok, potrieb a prianí zákazníkov, identifikáciu silných a slabých stránok, špecifikáciu sociálnych, politických a legislatívnych podmienok a určenie disponibility zdrojov, ktoré môžu vytvárať príležitosti alebo hrozby, pričom ich zmyslom je získanie informácií nevyhnutných pre formovanie dlhodobých zámerov (cieľov) fungovania podniku. Viac sa o strategickom manažmente dočítate v sekcii Strategický manažment.

Johnson a K. Scholes uvádzajú takúto definíciu stratégie:

 • stratégia ako prirodzený výber – podniky sú vystavené mohutnému tlaku prostredia, musia sa prispôsobovať vonkajším zmenám.
 • stratégia ako plán – stratégia vzniká prostredníctvom systematických foriem plánovania,
 • stratégia ako postupnosť čiastkových krokov – je adaptívny prístup, ktorý je riadený dôslednejšie ako prirodzený výber,
 • stratégia ako kultúra – prístup založený na skúsenostiach, predpokladoch, domnienkach vedenia podniku,
 • stratégia ako politika – manažéri, jednotlivci, malé skupiny vyjednávajú o svojich záujmoch,
 • stratégia ako vízia – jednotlivec/skupina disponuje víziou kam sa môže a mal by podnik dostať.

Tradičný prístup a tradicionalisti

 1. Chandler – určenie základných dlhodobých cieľov podniku, spôsoby ich dosiahnutia a alokácia zdrojov nevyhnutných na uskutočnenie týchto cieľov.
 2. B. Quinn – model alebo plán, ktorý integruje hlavné ciele podniku, politiky a aktivity do súdržného celku.
 3. F. Glueck – jednotný, súhrnný a integrovaný plán, ktorý je navrhnutý, aby zabezpečil dosiahnutie základných cieľov podniku.
 4. Mintzberg – šablóna (vzorec, model) v záplave (prúde) rozhodnutí alebo činov. Šablóna je produkt akýchkoľvek úmyselných (plánovaných) a akýchkoľvek spontánnych (neplánovaných) stratégií.

Netradičné prístupy ku stratégii

Hlavným predstaviteľom novšieho netradičného prístupu k definovaniu stratégie je H. Mintzberg, ktorý zastáva názor, že stratégia je viac než to, čo podnik zamýšľa, alebo plánuje urobiť, je to tiež to, čo skutočne robí.

5 P (päť P)

Prienik a syntézu tradičných a netradičných definícií podáva H. Mintzberg v podobe piatich P:

 • stratégia ako plán (plan) je návodom na správanie sa v určitej situácií (vypracováva sa pred realizáciou), je navrhovaná vedome na určitý účel, inklinuje k racionálno-logickému pohľadu na stratégiu.
 • manéver (ploy) je súčasťou plánu a je stratégiou v zmysle úskoku alebo ľsti, prostredníctvom, ktorého chce podnik zmiasť svojich súperov,
 • šablóna (pattern) je určitá pravidelnosť v správaní, konaní, je to určitá logika strategického myslenia. Šablóny sú náhodne vznikajúce stratégie,
 • postavenie (position) znamená umiestnenie podniku v prostredí. Stratégia sa stáva zdrojom súladu medzi podnikom a jeho okolím, možno vyjadriť ako výrobkovú alebo trhovú pozíciu na vybranom trhu.
 • budúcnosť (pesperctive), je zameraná do vnútra podniku, podnik orientovaný na budúcnosť má vedenie so spoločnou perspektívou. S. v tomto zmysle je idea, koncepcia a kultúra.

Ďalšie prístupy a teórie strategického manažmentu

Ďalšie prístupy k strategickému manažmentu nájdete v článku Základné teórie strategického manažmentu.

Postavenie strategického riadenia v podniku

Postavenie strategického riadenia v podniku je kľúčové. Rozvoj teórie a praxe strategického riadenia v strategickom manažmente vyplýva z historického vývoja, je podmienené zmenou kvality podnikateľského prostredia a z hľadiska vývoja podniku (jeho životného cyklu), ktorý je podmienený tak vonkajším prostredím ako aj kvalitou jeho vnútorného prostredia.

Stratégia rieši základné otázky existencie a rozvoja podniku. Strategické rozhodnutia sú mimoriadne dôležité až kritické. Spravidla sú dlhodobé a poskytujú podniku dostatočnú orientáciu v premenlivom prostredí. Dlhovekosť bola v minulosti zvýrazňovaná ako hlavná vlastnosť stratégie. V dôsledku zrýchľovania a prehlbovania zmien sa dlhovekosť zmierňuje a do popredia sa dostáva dôležitosť strategického rozhodnutia pre prosperitu podniku. Základné stratégie, ktoré podnik volí pri svojej činnosti nájdete na stránke Podnikové stratégie.

Autor: simonetkas1

Tento príspevok bol vytvorený 13.5.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora simonetkas1.


Ekonomická poradňa

 1. Kajetan Surovy

  Aké sú základné rozdiely medzi strategickým a taktickým riadením podľa tohto článku?

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: