( petrik14,  0)

Na skúmanie predmetu personálneho marketingu sa používajú dva typy základných metód: logické metódy a historické metódy.

Logické metódy personálneho marketingu

Logické metódy slúžia na analýzu štruktúry a obsahu javov personálneho marketingu ako aj súvislostí, ktoré medzi týmito javmi vznikajú a existujú. Zo širokej škály logických metód sa v personálnom marketingu sa najčastejšie používajú tzv. párové logické metódy:

  • analýza a syntéza – táto dvojica metód umožňuje rozklad problému na dielčie časti a následne možnosť myšlienkového spojenia častí alebo prvkov skúmaného javu do celku;
  • indukcia a dedukcia – predstavuje spôsob stanovenia téz a zákonov na základe zovšeobecnenia preskúmaných prípadov a následne logické odvodzovanie jednotlivých vyskytujúcich sa prípadov;
  • abstrakcia a konkretizácia – analytický spôsob myslenia, pri ktorom sa vyčleňujú všeobecné znaky ako podstatné a odhliada sa od ostatných, nepodstatných znakov a opačný postup, ktorý vyčleňuje to všeobecné a podstatné do špecifických a individuálnych podmienok, kde typickým prejavom konkretizácie je príklad;
  • zovšeobecňovanie (generalizácia) – logický prechod od jednotlivého k všeobecnému, od menej všeobecného k všeobecnejšiemu poznaniu;
  • deskripcia – zabezpečí popis a opis skúmanej problematiky v teoretickej i praktickej rovine;
  • komparácia – umožní porovnať využitie teoretických predpokladov v praxi a konkrétnom procese personálneho marketingu;
  • klasifikácia – predstavuje hierarchicky usporiadané triedenie javov a procesov, ktoré sleduje ich nadväznosť od všeobecnejšieho k podrobnejšiemu, pričom vyšší stupeň štruktúry sa rozkladá detailnejšie na nižšie stupne klasifikácie;
  • kvantitatívno-kvalitatívna analýza, ktorá má široké možnosti použitia aj v oblasti personálneho marketingu. Umožňuje analyzovať vnútropodnikové texty a dokumenty na základe vopred určených záznamových kategórií a jednotiek. Prostredníctvom vhodne zvoleného systému kvantifikácie je možná hĺbková deskripcia dokumentov, ktorá vedie od popisu ich obsahu k určeniu ich trendov či tendencií.

Historické metódy personálneho marketingu

Historické metódy slúžia na odhalenie historických súvislostí vzniku existencie a zániku skúmaných javov. Pomocou nich možno zistiť kauzálne súvislosti javov v kontexte historického vývoja a predikovať ich vývoj. K najčastejšie používaným historickým metódam v personálnom marketingu patria:

  • metódy historickej analýzy
  • kauzálne metódy

Autor: petrik14

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora petrik14.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.