( petrik14,  0)

Marketing ako taky

Marketing

Marketing chápeme ako integrovaný komplex činností zameraných na spotrebiteľov ale aj na trh. Marketing je najčastejšie definovaný ako spôsob vytvárania, propagovania a poskytovania produktov spotrebiteľom. Marketing ako veda využíva najrôznejšie koncepcie a nástroje, stáva sa procesom plánovania a realizovania koncepcií, cien, propagácie a distribúcie výrobkov pre vytváranie zmien, ktoré uspokojujú potreby nielen individuálnych subjektov ale aj kolektívu a v neposlednom rade aj spoločnosti.

Marketing je ako aplikovaná vedná disciplína súčasťou manažmentu. Zahŕňa širokospektrálnu škálu činností, zameraných na vytváranie podmienok pre realizáciu zmeny. Základom celého marketingu je zmena. Pod zmenou môžeme rozumieť formu ľudskej činnosti, pomocou ktorej môže požadovaný produkt získať za protihodnotu.

Podľa definície Americkej marketingovej asociácie predstavuje marketing proces plánovania a realizácie koncepcií, tvorby cien, propagácie a distribúcie myšlienok, výrobkov a služieb s cieľom dosiahnuť zmenu, ktorá uspokojí požiadavky zákazníkov.

Marketing je ucelenou a sústavne prebiehajúcou snahou o spoluprácu a koordináciu činností veľkého počtu na seba nezávislých subjektov. Proces v marketingu začína najskôr zisťovaním potrieb spotrebiteľov, pokračuje vytváraním predstáv o produktoch a končí vyhodnotením uspokojenia potrieb u zákazníka. Hlavným cieľom marketingu je zabezpečenie trvalého predaja a dosahovanie zisku pre organizácie. Organizácie sú v oblasti marketingu úspešné, ak sú zákazníci organizácie spokojní a nákupy opakujú.

Množstvo ľudí si pod pojmom marketing predstavuje len predaj tovarov a služieb. Marketing je zameraný na predaj, ale zaoberá sa aj množstvom iných nástrojov, ako vývojom nových produktov, skúsenosťami, udalosťami, miestom, organizáciou, informáciami, myšlienkami a rôznymi inými. Prostredníctvom predaja sa organizácia snaží prinútiť zákazníka k nákupu tovaru, ktorý organizácia vyrobila.

Základom celého marketingu je produkt. Pod produktom môžeme rozumieť čokoľvek, čo môžu subjekty ponúkať na trhu, čo si získa pozornosť, čo môže slúžiť k spotrebe alebo čo môže uspokojiť želania alebo potreby. Produkt nie je len hmotného charakteru ale môže mať formu nehmotného charakteru, ktorý uspokojí potreby zákazníka svojím priebehom v podobe služby. Prítomnosť marketingových pracovníkov v najrôznejších organizáciách je jasným dôkazom neustále narastajúcich potrieb. Definujme si mikromarketing a makromarketing.

Mikromarketing a makromarketing

Makromarketing

Makromarketing sa zaoberá všeobecnými aspektmi trhového mechanizmu. Jeho pozornosť je sústredená na globálne vzťahy medzi ponukou a dopytom, zaoberá sa agregovanými tokmi tovarov v národnom a medzinárodnom meradle a študuje všetky vedľajšie efekty, ktoré z komplexného fungovania marketingového systému vyplývajú. Na základe výsledkov analýz makromarketing prispieva k opatreniam, ktoré bránia plytvaniu so zdrojmi, znečisťovaniu životného prostredia, ohrozovaniu ľudského zdravia a života ale najmä neetickému správaniu sa podnikov.

Marketing zohľadňuje nasledujúce podmienky:

 • Demografické (vek, štruktúra zákazníkov)
 • Ekonomické (ekonomické postavenie zákazníkov, príjmy a výdavky zákazníkov)
 • Technologické (prostriedky k podpore marketingových metód, technologická úroveň zákazníkov)
 • Politické (právny systém, politická stabilita, legislatívne obmedzenia)
 • Sociálne (zvyky, tradície, návyky, historické súvislosti)

Typickým príkladom makromarketingu je rozosielanie ponuky produktov v rôznych podobách, môže ísť o on-line alebo tlačené formy, ale aj rôzne iné podoby.

Mikromarketing

Mikromarketing sa zaoberá marketingovými aktivitami individuálnych subjektov a študuje spôsoby, ako riešia subjekty špecifické riešenia. Patria k nim nielen výrobné podniky, ale aj podniky služieb, štátne a súkromné inštitúcie a agentúry, školy a neziskové organizácie, v neposlednom rade aj divadlá, nemocnice, knižnice, charitatívne organizácie a rôzne iné organizácie.

Marketing ovplyvňuje životy každého jednotlivca v spoločnosti, pretože takmer všetci ľudia v každodennom živote fungujú ako výrobcovia, predajcovia alebo kupujúci. Spotrebitelia požadujú od výrobcov ponuku kvalitného tovaru za akceptovateľnú cenu, dobrý servis, príjemných a kvalifikovaných predavačov, široký sortiment výrobkov a rôzne iné. Najdôležitejšou úlohou výrobcov a predajcov je nároky zákazníkov uspokojovať, preto sa musia zaoberať aj riešením naliehavých problémov, medzi ktoré patria:

 • na aké skupiny spotrebiteľov je potrebné sa zamerať,
 • aké výrobky zákazníci požadujú,
 • akú cenu sú ochotní zákazníci za produkty zaplatiť,
 • ako organizácia spolupracuje s inými organizáciami ( dodávateľmi, odberateľmi ),
 • aký personál je k predaju produktov najvhodnejší,
 • akým spôsobom je možné spotrebiteľov o vlastnostiach výrobkov informovať,
 • aké prostriedky je nutné vynaložiť na informovanie spotrebiteľov.

Marketing v spoločnosti prispieva k :

 • maximalizácii spotreby,
 • maximalizácii uspokojovania potrieb,
 • maximalizácii kvality života,
 • maximalizácii výberu.

Sústavné a nepretržité zisťovanie potrieb a požiadaviek zákazníkov a ich uspokojovanie je v súčasnosti jedným z najdôležitejších úloh, ktoré v súčasnosti marketingoví pracovníci musia riešiť.

Autor: petrik14

Tento príspevok bol vytvorený 20.3.2015 a aktualizovaný 27.1.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora petrik14.


Zdroje a literatúra

 1. Amy Shuen.: Web 2.0: A Strategy Guide O’Reilly Media, Inc., 2008. ISBN 978-0-596-52996-3
 2. Bednář, Jiří. Elektronická publikace: Marketingový plán pro malé a střední firmy [cit. 2010-03-20] dostupné na adrese: <http://www.promarketing.cz/storage/mp.exe>
 3. Hallerman, David. eMarketer’s Prediction for 2009 – eMarketer [cit. 2010-05-20] dostupné na adrese: <http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1006813>
 4. Holland, Anne. MarketingSherpa: SherpaBlog: Shorter URLs Equal 250% More Search Marketing Clicks [cit. 2010-05-05] dostupné na adrese: <http://www.marketingsherpa.com/article.php?ident=30181>
 5. Kaushik A.: Web Analytics – an hour a day Wiley Publishing, Inc. 2007. ISBN 978-0-470-13065-0
 6. Kincaid, Jason. Apple Announces iAd Mobile Advertising Platform – TechCrunch [cit. 2010-05-05] dostupné na adrese: <http://techcrunch.com/2010/04/08/apple-announces-iad-mobile-advertising-platform/>
 7. Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3
 8. Kotler, P..: Marketing v otázkách a odpovědích CP Books, 2004. ISBN 80-251-0518-0
 9. Lomax, Paul. A Web 2.0 Strategy Slideshow [cit. 2010-05-05] dostupné na adrese: <http://twopointoh.co.uk/2007/08/21/a-web-20-strategy-slideshow/>
 10. Search Engine Optimization – otevřená encyklopedie Wikipedie (anglicky) [cit. 2010-03-10] dostupné na adrese: <http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_marketing>
 11. Seigenthaler, John. A false Wikipedia ‚biography‘ – UsaToday.com [cit. 2010-03-10] dostupné na adrese: <http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2005-11-29-wikipediaedit_x.htm>
 12. Šlajchrtová, Lenka. Ovládněte Word Of Mouth Marketing [cit. 2010-03-21] dostupné na adrese: <http://www.symbio.cz/clanky/ovladnete-word-of-mouth-marketing.html>

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.