Aplikačný software

Informačný systém

01.12.2023 - Informačný systém, podnikový informačný systém a základné subsystémy informačných systémov

Informácie, údaje, dáta

Informácie, údaje, dáta

06.03.2023 - Definícia informácií, údajov a dát. Klasifikácia informácií. Prenášanie správ, oznámenie, znázornenie, opísanie niečoho.

Benchmarking

Benchmarking

23.02.2023 - Benchmarking je proces porovnávania výkonu a výsledkov organizácie s výkonom a výsledkami iných organizácií, ktoré sú efektívne a úspešné.

Branding

Branding

20.12.2022 - Brandingová stratégia a zásady brandingu. O značku je potrebné neustále sa starať a vytvárať podmienky pre jej úspešný rozvoj.

CRM - Customer Relationship Management

CRM – Customer Relationship Management

31.10.2022 - Riadenie vzťahov so zákazníkmi - Customer Relationship Management. Moduly podsystémov CRM. Vytváranie a zlepšovanie vzťahov so zákazníkom.

Členenie financií

Členenie financií

19.09.2022 - Členenie financií podľa ekonomických sektorov: podnikový a verejný sektor, sektor bankovníctva a poisťovníctva, zahranično-ekonomický a sektor obyvateľstva.

Osobnosť pedagóga -Mgr. pp. Marta Polláková OA Watsonova Košice

Osobnosť pedagóga

27.01.2022 - Požiadavky na učiteľa a správanie učiteľa voči žiakom. Vplyv osobnosti pedagóga, autorita pedagóga a osobnsoť učiteľa.

Bariéry komunikačného procesu

Bariéry komunikačného procesu

30.10.2021 - Bariéry komunikačného procesu: vlastnosti odosielateľa, vlastnosti prijímateľa, vzťahy medzi odosielateľom a prijímateľom, faktory prostredia a ich popis.

Teória Z

Teória Z

22.02.2021 - Teória Z, jej vznik a pohľad na pracovníkov. Teória Z v praxi a jej uplatnenie v slovenských podmienkach.

Nákladový reťazec

Nákladový reťazec

15.12.2020 - Nákladový reťazec. Analýza schopností podniku. Podstata nákladov. Možnosti znižovania nákladov. Prípadová štúdia k nákladovému reťazcu.

Štýly vedenia v manažmente

Štýly vedenia v manažmente

23.09.2020 - Likertove štýly vedienia a pozície v manažérskej mriežke. Rozhodujúce premenné pre výber vhodného štýlu. Typy štýlov vedenia v manažmente.

Klasifikácia informačných systémov

Klasifikácia informačných systémov

10.07.2020 - Klasifikácia informačných systémov. Transakčné systémy, manažérske IS pre riadenie, exekutívne IS, systémy na podporu rozhodovania a expertné systémy.

Dlhopisy - obligácie

Obligácie – dlhopisy – dlžobné úpisy

04.02.2020 - Všetko o dlhopisoch a obligáciách. Hlavné a osobitné druhy dlhopisov. Obligácie - emisia, cena, výnosnosť, rizikovosť, termín a spôsob splácania obligácií.

Zručnosti

21.02.2019 - Zručnosti manažéra, učiteľa a žiaka. Zručnosť - definícia a životné zručnosti. Zručnosti učiteľa verzus zručnosti žiaka.

Zoskupenia ľudí par excellence

21.02.2019 - Sociologické skupiny a zoskupenie ľudí Par excellence. Kategórie, organizácia v skupine a teórie v rámci skupiny.

Združovanie podnikov

21.02.2019 - Ciele, oblasti a kritériá združovania podnikov. Združovanie podnikov a jeho typy. Konzorcium, kartel, odborný zväz, koncern. Typy kartelov a koncernov.

Zásobovanie a zásobovacia stratégia

21.02.2019 - Predmet a úlohy zásobovania. Dodacie podmienky a voľba dodávateľa. Tvorba zásobovacej stratégie. Zásobovanie a zásobovacia stratégia.

Vývojové etapy strategického riadenia

21.02.2019 - Dlhodobé a strategické plánovanie, systém strategického riadenia, riadenie založené na zmene, spolupracujúce stratégie a integrované strategické riadenie.

Vyjednávanie

21.02.2019 - Vyjednávanie ako riešenie nezhôd. Základné prístupy vyjednávania. Vyjednávacie taktiky a typy vyjednávačov.

Thomas Campanella a Slnečný štát

Thomas Campanella a Slnečný štát

21.02.2019 - Thomas Campanella a jeho dielo Slnečný štát. Zákon sympatie a antipatie. Rozbor diela Slnečný štát a jeho význam pre manažérov podniku.

Svetová ekonomika

21.02.2019 - Prvky, väzby, vlastnosti a štruktúra svetovej ekonomiky. Medzinárodné ekonomické vzťahy.

Scholastika, Tomáš Akvinský a jeho dielo

21.02.2019 - Scholastika, rozdelenie scholastiky. Tomáš Akvinský a jeho dielo. Súkromné vlastníctvo a teória spravodlivej ceny. Úžerníctvo a existencia dvoch právd.

Reengineering

21.02.2019 - Definícia reengineeringu (reinžiniering). Úrovne reengineeringu a reengineeringové zmeny.

Podnikové stratégie

21.02.2019 - Rastové, stabilizačné, revitalizačné a útlmové stratégie a ich použitie v podnikovej praxi.

Podnikateľské koncepcie

21.02.2019 - Podnikateľské koncepcie: výrobková koncepcia, výrobná, predajná, marketingová a sociálna koncepcia a ich definície.

Pedagogika a pedagóg

21.02.2019 - Pedagogika a vývoj pedagogiky. Učenie a pedagogika. Pedagóg ako profesia. Úrovne profesionality a profesionalizácia pedagogiky. Pedagogika a manažment.

Operácie Eurosystému

21.02.2019 - Kategórie operácií Eurosystému: hlavné refinančné operácie, dlhodobejšie refinančné operácie, dolaďovacie obchody a štrukturálne obchody.

Oficiálny akt de iure

21.02.2019 - Diplomatické styky a oficiálny akt de iure. Diplomatické právo. Prerušenie diplomatických stykov. Viedenský dohovor o diplomatických stykoch.

Metódy kauzálnej analýzy

21.02.2019 - Kroky kauzálnej analýzy. Strom kauzálnych vzťahov. Diagram príčin a následkov - Ishikawov diagram Rybia kosť. Analýza silového poľa. Šesťslovná tabuľka.

Metóda 6S

21.02.2019 - Metóda 6S, jej ciele a princípy. Popis jednotlivých prvkov metódy 6S: triedenie, poriadok, čistenie, štandardizovanie, udržovanie a zlepšovanie, bezpečnosť.

Manažérska komunikácia

21.02.2019 - Manažérska komunikácia: krízová komunikácia, formálna komunikácia, interná komunikácia, spätná väzba.

Logický rámec – logframe

21.02.2019 - Logický rámec, jeho predpoklady a podmienky. Postup na vytvorenie logického rámca projektu. Ako čítať a správne vyplniť maticu logframe.

Koncepcie národa

21.02.2019 - Jedno a mnohonárodnostný štát. Národ a koncepcie národa. Argumenty koncepcie národa.

Jan Amos Komenský

21.02.2019 - Životopis, cesty a diela Jána Amosa Komenského. Labyrint světa a ráj srdce. Orbis Pictus. Pedagogické postupy a myšlienky J. A. Komenského.

Interkulturálna komunikácia

21.02.2019 - Interkulturálna komunikácia, efektívnosť komunikačného procesu, spätná väzba a bariéry efektívneho priebehu komunikácie.

Hybné sily medzinárodného obchodu

21.02.2019 - Hybné sily medzinárodného obchodu v minulosti a v súčasnosti. Ropa, recesia, informačné technológie, liberalizácia, nárast podnikania so zahraničím.

Immanuel Kant

21.02.2019 - Učiteľ a pedagóg Immanuel Kant, jeho život a dielo. Kritika čistého rozumu. Transcendentálna estetika. Guľa je guľatá. Formy súdov podľa Kanta.

Globálne prostredie

21.02.2019 - Internacionálne a globálne prostredie, globálna ekonomika a medzinárodný marketing.

Grécky filozof Epikuros

21.02.2019 - Život a dielo filozofa Epikura, Epikurova záhrada, Epikurova etika a Epikurova fyzika

Globálne organizácie

21.02.2019 - Globálne spoločnosti a klastre - globálne organizácie. Internacionálne, multinacionálne a transnacionálne firmy.

Genéza štátu

21.02.2019 - Štát a jeho funkcie. Genéza štátu a fázy formovania štátu.

Formy vstupu na zahraničný trh

21.02.2019 - Multinacionálna korporácia a transnacionálna korporácia. Formy vstupu na zahraničný trh. Medzinárodný pohyb know-how. Zahraničné investície.

Fázy internacionalizácie podnikania

21.02.2019 - Tri fázy internacionalizácie podnikania a ich prejavy v stratégii organizácie. Medzinárodné stratégie a internacionalizácia podľa Porterovho diamantu.

Fayolove prístupy v manažmente

21.02.2019 - Fayolove prístupy v manažmente: Osobné a neosobné prístupy. Procesné, psychologicko-sociálne, systémové, kvantitatívne matematické a empirické prístupy

Edukačné prostredie

21.02.2019 - Didaktický trojuholník. Edukačný proces. Edukačné prostredie: školské edukačné prostredie, geografické, demografické a sociálne prostredie.

Domáca základňa a diamant M. E. Portera

21.02.2019 - M. E. Porter: domáca základňa a porterov diamant. Firemná stratégia, štruktúra a rivalita, zásoba výrobných faktorov a existencia dodávateľských odvetví.

Dôchodky a ich rozdeľovanie

21.02.2019 - Dôchodky plynúce vlastníkom výrobných činiteľov a ich rozdeľovanie. Trh pôdy a renty, trh práce a trh kapitálu a zisku.

Didaktika

21.02.2019 - Didaktika, druhy, ciele, oblasti, história a osobnosti didaktiky na Slovensku a vo svete.

Category manažment

21.02.2019 - Manažment kategórií - category management. Category manager, komodita a category manažment ako aktívum.

Aurelius Augustinus a blažený život

21.02.2019 - Pohľad na život, diela a myšlienky filozofa Aurelia Augustina. Aurelius Augustinus: O blaženom živote. Augustínov život. Jednotlivý človek a Božie stvorenie

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

13.02.2019 - Všetko o podnikoch a podnikaní: podnik, podnikanie, ciele a funkcie podniku, typy podnikov, právne formy podnikov, podnikové činnosti a podporné činnosti.

Manažment hlavnej výroby

28.04.2015 - Nové vývojové trendy a faktory v manažmente hlavnej výroby. Manažment hlavnej výroby a organizácia hlavnej výroby.