( Bc. Januska,  0)

Osobnosť pedagóga je v dnešnej dobe vnímaná rôznymi spôsobmi. Pre niektorých je vzorom, pre iných nepriateľom. Do akej miery ovplyvňuje osoba učiteľa životy detí, žiakov a študentov? Aké vlastnosti by mal mať pedagóg aby sa im stal zároveň priateľom? Učiteľstvo je krásne ale aj veľmi zodpovedné povolanie tých, čo na seba berú úlohu vyučovať v školách, a pomáhať tak rodičom pri plnení ich povinností i zastupovať ľudskú spoločnosť. Toto povolanie si vyžaduje osobitné vlohy mysle i srdca, veľmi starostlivú prípravu, ako aj stálu a pohotovú schopnosť obnovy a adaptácie.

Učiteľ a pedagóg

Pedagóg je človek, ktorý sústavne odborne vzdeláva a vychováva deti, študentov alebo dospelých, je rozhodujúcim činiteľom vo výchovno-vzdelávacom procese a jeho úlohou je starať sa o telesný, rozumový, citový a charakterový rozvoj jedinca.

Učiteľ je kvalifikovaný pedagogický pracovník, ktorý riadi, organizuje svoju činnosť (sprostredkúva vedomosti, zručnosti a návyky) i činnosť žiakov, podieľa sa na ich výchove, rozvíja ich osobnosť.

Pedagogická profesia

Povolanie pedagóga má viesť deti k učeniu, rozvíjať ich záujem, formovať návyky, samostatne pracovať, rozvíjať ich city, motiváciu, aktivitu, ako aj socializáciu a komunikáciu, ich hodnotový systém. Učiteľským poslaním nie je iba odovzdávať poznatky žiakom, ale predovšetkým podnecovať a rozvíjať túžbu po poznaní, lásku k vedomostiam.

Pedagogická profesia sa definuje ako súbor činností, ktorých zmyslom je pôsobiť na správanie a návyky vytvorené kultúrou predchádzajúcich generácií.

Pre úspešný výkon učiteľskej profesie je potrebné mať:

 • Všeobecné vzdelanie a široký filozofický, vedecký a kultúrny rozhľad
 • Teoretické a praktické odborné vzdelanie – tvoria ho profilové predmety daného odboru, ako aj aplikované disciplíny a pomocné vedy určitého odboru
 • Pedagogicko-psychologické vzdelanie – hlboké ovládanie pedagogickej teórie a praxe, odboru psychológie a jednotlivých špeciálnych didaktík

Požiadavky na učiteľove vedomosti

 • Požiadavky na vzdelanie, všestranná vzdelanosť a vysoká odborná pripravenosť
 • Požiadavky na správanie voči študentom, kľud, trpezlivosť, emocionálna vyrovnanosť, nadhľad
 • Požiadavky na súkromný život
 • Požiadavky na osobné vlastnosti, hlavne pozitívne vyhranené charakterové vlastnosti, pružnosť, adaptabilita, tvorivosť
 • Dobré komunikačné schopnosti

Učiteľ uskutočňuje i nasledujúce činnosti:

 • Plánovacie
 • Motivačné
 • Komunikatívne
 • Riadiace
 • Organizačné
 • Kontrolné
 • Hodnotiace
 • Realizačné

Osobnosť pedagóga

Výchovno-vzdelávací proces je založený na existencii a vzájomnej prepojenosti štyroch základných činiteľov: učiteľa, žiaka, učiva a podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. Úspešná učiteľská výchovno-vzdelávacia činnosť predpokladá:

 • Pedagogický talent
 • Pedagogické majstrovstvo
 • Pedagogický takt

Základné črty osobnosti

 • Ideovosť
 • Zásadovosť

Požiadavky na osobné vlastnosti pedagóga

 • Charakterovo-vôľové vlastnosti
 • Citovo-temperamentné vlastnosti

Typológia pedagóga

 • Vodcovský pedagóg
 • Pomáhajúci pedagóg
 • Chápajúci pedagóg
 • Dáva slobodu pedagóg
 • Neistý pedagóg

Podstata výchovnovzdelávacieho vplyvu učiteľa

Vo výchovnovzdelávacom procese dochádza k zákonitej vzájomnej interakcii medzi učiteľom a žiakom, pričom učiteľ pôsobí výchovne a vzdelávajúco na žiaka. Podstata výchovného pôsobenia učiteľa je v tom, že svojím vplyvom utvára osobnosť žiakov. Pritom učiteľ nepôsobí výchovne na žiakov iba slovom alebo tými svojimi vlastnosťami, ktoré sám chce uplatniť, ale celou svojou osobnosťou. Podstata vzdelávacieho pôsobenia učiteľovej osobnosti je v tom, že pozná hlbšie a širšie súvislosti žiakmi osvojovaných poznatkov, ako im ich môže poskytnúť učebnica. Učiteľ by si mal uvedomovať zmysel poznávania, cieľ vyučovania.

Učiteľ a hodnotenie

Učiteľovo hodnotenie má priamy vplyv na žiaka, pôsobí na jeho výkony, správanie a vlastnosti. Hodnotenie sa chápe ako proces poznávania a posudzovania žiaka, jeho vedomostnej úrovne, pracovnej a učebnej činnosti, jej prejavov a výsledkov.

Funkcie hodnotenia:

 • Motivačná – správne hodnotenie podporuje záujem žiaka o učenie
 • Didaktická – učiteľ sa presviedča o svojej práci, umožňuje mu to skvalitniť ďalší priebeh vyučovania, poskytuje mu to spätnú väzbu
 • Výchovná – správne a objektívne hodnotenie vedie žiaka k sebakritike a správnej kritike, k zodpovednosti za svoju prácu
 • Spoločenská a profesijná – pripravuje žiaka na zaradenie sa do spoločnosti, naznačuje jeho predpoklady pre ďalšie štúdium
 • Kontrolná – výsledky hodnotenia umožňujú učiteľovi posúdiť úroveň práce žiakov

Ohodnotenie je širší pojem ako známka, je výrazom emocionálneho vzťahu, hodnotiaceho posudku a oznámkovania (známky). Známka je meradlom vedomostí žiakov, nemá byť ani odmenou, ani nástrojom trestu.

Záver

Napriek tomu miesto pedagóga vo výchove a najmä vzdelávaní dieťaťa tvorí neoddeliteľnú a nezastupiteľnú časť. Preto, sú na mieste, veľké požiadavky na vlastnosti a vzdelanie pedagóga. Úlohou pedagóga je teda nezastupovať miesto rodičov, ale len pomôcť a doplniť, ich výchovu. Podobne aj so vzdelaním, aj keď tu by mal mať dominantnú úlohu, čo sa týka najmä podávania nových informácií. Naopak, vzdelanie mimo školy, má mať plne v kompetencii rodič, a pedagóg ho má ovplyvniť len svojimi dobre mienenými radami.

[1] GÁL, J. 1995. Interpersonálne vzťahy učiteľ – žiak vo vzdelávaní. Metodické centrum Banská Bystrica, Banská Bystrica 1995, 219 s. ISBN 80-88982-97-9. s. 24.

[2] VÁCLAVÍK, V. 1972. Veda, prax a škola. Bratislava SPN 1972, 278 s. ISBN 978-80-89393-01-5. s. 120.

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 16.4.2015 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.