Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v roku 2018. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu nájdete na stránke Správne odpovede testu: Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 2018.

Zadanie testu

1. Doplň správne písmená a interpunkčné znamienka:

Prezývajú ma _rivák. Ťažko sa mi s tou prez_vko_ zmieruje lebo mi v štrnást_ch rokoch lekár_ operovali bederné kĺb_ . Občas sa m_ aj podar_ kráčať výborne. Na oddelení rehabilitácie cvičievam na b_c_kl_ a posilňovacom náradí. Zatiaľ však nesmiem cvičiť na telocviku. Ako mám dosiahnuť aby sa mi niektor_ z triedy nev_smievali? Kedysi som bol prv_ v skoku do v_šky. Je to ale ps_ život! Všetko sa na mňa zos_palo. Lekárk_nej sestričke minule prišiel na um výborn_ cv_k. Opri sa mi o ruku a vyr_ do piesku prstami na nohe svoje priezvisko! Ak budeš usilovne cvičievať iste sa úspech dostaví, hovorila milo. Asi by som jej mal veriť. Nie? Na druhý deň bola s moj_m výkonom spokojná.

2. V ktorej z možností je vo všetkých troch slovách zakrytá samohláska ä ?

 1. devť, vru, psť
 2. ramno, vz, semno
 3. smdný, mso, mno
 4. mkčeň, spť, zmtok

3. Slovo pobehovať obsahuje:

 1. 2 obojaké, 2 tvrdé, 1 mäkkú spoluhlásku
 2. 4 obojaké, žiadnu tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku
 3. 3 obojaké, 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku
 4. 2 obojaké, 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku

4. Podčiarkni základné osobné zámená a daj ich do základného tvaru v jednotnom čísle a množnom čísle:

 1. napíšem jej
 2. jej úsmev
 3. stretla som ich
 4. ich vedomosti

5. Na prázdnych miestach vo vete majú byť v uvedenom poradí zámená:

Stará mama rozpráva ___ vnukom príbeh, ako sa s ___otcom vybrali ___ autom na výlet do Poľska.

 1. svojim, mojím, naším
 2. svojim, mojím, našim
 3. svojim, mojim, naším
 4. svojím, mojím, našim

6. Bol by som oslovil pani Mrázovú, ale túto pani dobre nepoznám.

 1. Nájdi v uvedenej vete chybu v skloňovaní.
 2. Aký tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť je vo vete použitý?
 3. Napíš druhý tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť a pomenuj ho.
 4. Utvor G j.č. od slova pani.

7. Rozhodni, ktorý spôsob vykania je správny:

 1. Pani Mrázová, buďte tak dobrá, ukážte mi cestu.
 2. Pani Mrázová, buďte taká dobrá, ukážte mi cestu.

8. a) Označ variant, v ktorom sa podstatné mená skloňujú podľa vzorov v poradí chlap – žena – dub – mesto, poslednú vetu napíš gramaticky správne:

 1. Mládenci z dediny išli do lesa na drevo.
 2. Obyvatelia tejto lokality dlho čakajú na úpravu cesty.
 3. Vojaci pristúpili na podmienku a svoj súhlas potvrdili sľubom.
 4. Siedm_žiaci ôsm_ch tried odcestovali autobusom na súťaž.

8. b) Vypíš z viet neohybné slovné druhy:

8. c) Vypíš slovesá dokonavého vidu:

9. Na dvojakých paneloch ležalo päť kusov štvrtého dielu trikrát oceneného románu.

a) Aký druh číslovky sa v uvedenej vete nevyskytuje?

 1. druhová
 2. radová
 3. skupinová
 4. základná
 5. násobná

b) Podľa akého vzoru budeš skloňovať číslovky dvojaký, štvrtý, päť?

10. a) Ktorá z viet obsahuje menný prísudok:

 1. Príroda sa zaodela do slávnostného šatu.
 2. Začal sa zaujímať o školu.
 3. V škole sedíme po dvoch.
 4. Obraz kvitnúcej jari bol krajší.

10. b) V prvej vete (Príroda sa zaodela…) sa vyskytuje:

 1. metafora
 2. personifikácia
 3. metonymia
 4. alegória

11. a) V ktorej z možností sú vety iba jednočlenné?

 1. Zrazu ma pichlo v boku. Pohľad z brehu jazera je krásny.
 2. Na jar zriedkavo hrmí. V chyži bolo chladno a temno.
 3. V škole sedíme po dvoch. Hraj na gajdy!
 4. Na výlet pôjde celá ôsma trieda. Celú noc mrzlo.

11. b) Urč slovný druh podčiarknutého slova (krásny) a jeho gramatické kategórie:

11. c) Vo vete – Pohľad z brehu jazera je krásny – sú:

 1. 2 nezhodné prívlastky
 2. 1 nezhodný prívlastok
 3. žiaden nezhodný prívlastok

11. d) Pomocou prípony – utvor prídavné mená zo slov: oko, rodina, jar, noc, rastlina

12. Vyber správne určené poradie vetných členov vo vete: V záhrade kaštieľa nad rybníkom začal vyspevovať slávik.

 1. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prvá časť zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
 2. príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prvá časť zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
 3. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, prvá časť zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
 4. žiadna z uvedených možností

13. a) V ktorej z viet je nesprávne umiestnená čiarka?

 1. Vo voľnom čase sa venujem i knihám, i športu, i televíznym programom.
 2. Učil sa, a predsa nevedel.
 3. Martin neprišiel, ani odkaz nenechal.
 4. Najprv dáva, potom berie.

13. b) Podčiarknuté slová (dáva-berie) sú zo štylistického hľadiska:

 1. synonymá
 2. antonymá (opozitá)
 3. homonymá

14. a) V ktorej z možností sú všetky spojky rovnakého druhu?

 1. aby, hoci, ale, ba aj
 2. no, i, keď, že
 3. ako, pretože, ba, a
 4. a, i, aj, ani, alebo

14. b) Využi niektorú zo spojok a utvor priraďovacie súvetie odporovacie a vylučovacie a podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou a prívlastkovou.

15. Ktorý druh príslovky vyjadruje vedľajšia veta: Ponáhľala sa, čo jej sily stačili.

 1. času
 2. miesta
 3. spôsobu
 4. príčiny

16. Nakresli schému, ktorá zodpovedá vete: Žiaci základných škôl sa pre veľký záujem tlačili v stiesnených priestoroch kina.

17. a) Uvedená ukážka predstavuje slohový útvar:

Premenlivá, cez deň zväčšená oblačnosť. Početné prehánky, ktoré budú aj v nižších polohách snehové. Teplota vzduchu cez deň 2 až 7 stupňov, na severe a východe okolo nuly. Vietor prevažne severný, s rýchlosťou 6 až 7 m/s.

 1. oznámenie
 2. výklad
 3. opis
 4. správu

17. b) K útvarom priraď slohové postupy:

18. V ktorej z možností sú iba frazeologizmy:

 1. ruža šípová, triedna kniha, hrach na stenu hádzať
 2. zapísať si za uši, vysoko rúbať, prepásť príležitosť
 3. komu sa nelení, tomu sa zelení, zdravotná sestra, ľahká atletika

19. Ktorá z možností neobsahuje slová rovnakého jazykového štýlu?

 1. objednávka, zabezpečiť, organizácia, termín
 2. fáro, profák, šuter, deják
 3. muška, luna, amor, epika
 4. fonetika, aritmetika, realizmus, optický

20. Správne zoraď autorov, diela a postavy:

Inka, František Hečko, Artur Charles Clarke, Malá galéria mladšieho brata, Marek Habdža, Alveron, Jaroslava Blažková, Záchranná akcia, Mara Malecká, Červené víno, Ženský zákon, Jozef Gregor Tajovský

 1. ………………………
 2. ………………………
 3. ………………………
 4. ………………………

21. Označ pravdivé tvrdenie:

 1. životopis je slohový útvar výkladového slohového postupu
 2. termíny sú typické pre publicistický štýl
 3. koncept je nečistopis
 4. strofa je usporiadanie stôp

22. Prvým slovanským spisovným jazykom bola:

 1. praslovančina
 2. cyrilika
 3. hlaholika
 4. staroslovienčina

23. Oprav chyby v tabuľke: (škrtni a prepíš chybný údaj)

AUTOR DIELO POSTAVA LITERÁRNY ŽÁNER (DRUHOVÝ ÚTVAR)
Ľubomír Feldek O múdrej princeznej Jano Valaška historická povesť
Milan Rufus –Július Satinský Španielska čižma Števo Kyjanica sonet
Vincent Šikula Leto u strýca Rafaela strýco Matúšovie, Vilko novela
Rudolf Dobiáš Zbojnícka mladosť Jerguš Lapin novela
Andrej Plávka Jesenná láska ––––––––––––––– epická báseň

24. Napodobenie zvuku vhodným využitím hlások v slovách sa nazýva:

 1. rým
 2. zvukomaľba
 3. melódia
 4. gradácia (stupňovanie)

25. Ktoré útvary epiky rozdeľujeme na miestne, historické, démonologické, heraldické?

 1. báje
 2. povesti
 3. poviedky
 4. romány

26. Prečítaj si báseň:

Nehaňte ľud môj, že je ľud mladý,
klebetárski posmievači!
V mladom sa veku ide do vlády,
starému sila nestačí;
keď predkov nemal – a či ich nemal,
ktorí prežili čas zlatý? –
čo bys’ sa mu ty za to posmieval?
Na potomkov on bohatý.
Nehaňte ľud môj, že nemá dejov
slávy svojej minulej sklad!
On ešte peknou kvitne nádejou, …

27. a) Uveď meno autora, zaraď ho do obdobia a vyber, ktoré tvrdeniasprávne:

 1. Je to báseň lyrická.
 2. Je to báseň epická.
 3. Básnik v nej vyjadruje to, čo cíti, prežíva na základe spoločenskej situácie.
 4. Básnik rozpráva o tom, že národ je mladý, bez minulosti a budúcnosti.

27. b) Vyhľadaj a uveď aspoň dva básnické prostriedky:

28. Ak ťa báseň inšpirovala, napíš aspoň 5 viet o svojom rodnom meste (obci), v ktorých vyjadríš svoj vzťah k svojmu rodisku.

Riešenie testu

Riešenie testu nájdete na stránke Správne odpovede testu: Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 2018.

Nové testy pre školský rok 2019/2020

Prijímacie skúšky na strednú školu 2019, 2018, 2017

Pozrite si články z kategórie Prijímacie skúšky na strednú školu 2019, 2018, 2017:

Organizačné informácie

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Ostatné predmety

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.


Komentáre

  1. Bez mena

   Veľmi dobrý test. Som rada, že som si ho mohla prejsť celý, len škoda, že tu nemáte výsledky. Nemám si to ako skontrolovať. Prosím dopíšte výsledky do 11.5.2015

 1. Diktát

  Prezývajú ma Krivák. Ťažko sa mi s tou prezývkou zmieruje, lebo mi v štrnástich rokoch lekári operovali bederné kĺby. Občas sa mi aj podarí kráčať výborne. Na oddelení rehabilitácie cvičievam na bicykli a posilňovacom náradí. Zatiaľ však nesmiem cvičiť na telocviku. Ako mám dosiahnuť aby sa mi niektorí z triedy nevysmievali? Kedysi som bol prvý v skoku do výšky. Je to ale psí život! Všetko sa na mňa zosypalo. Lekárkinej sestričke minule prišiel na um výborný cvik. Opri sa mi o ruku a vyri do piesku prstami na nohe svoje priezvisko! Ak budeš usilovne cvičievať, iste sa úspech dostaví, hovorila milo. Asi by som jej mal veriť. Nie? Na druhý deň bola s mojim výkonom spokojná.

 2. Bez mena

  Veľmi dobrý test. Prešla som si ho celý, len neviem či dobre, pretože tu nemáte výsledky.. Skúste ich prosím ešte dnes alebo do prijímacích skúšok (11.5.2015 dopísať) ako ten diktát.. ďakujem

 3. Nemám meno

  Test je fajn len potrebujem odpovede idem v pondelok na prijímačky a potrebujem vediet či to mám spravne. Diki . pa.

 4. Spravne odpovede

  Odpovd na otazku cislo 2. V ktorej z možností je vo všetkých troch slovách zakrytá samohláska ä ?

  mäkčeň, späť, zmätok

 5. Spravne odpovede

  Odpovede na otazku 4. Podčiarkni základné osobné zámená a daj ich do základného tvaru v jednotnom čísle a množnom čísle:

  jej – ona – ony
  X
  ich – on/ona/ono – oni
  X

 6. Spravne odpovede

  Odpovede na otazku 5. Na prázdnych miestach vo vete majú byť v uvedenom poradí zámená:

  Stará mama rozpráva ___ vnukom príbeh, ako sa s ___otcom vybrali ___ autom na výlet do Poľska.

  svojim, mojim, naším

  1. HEH

   Máš to zle… svojim vnukom, ale MOJÍM otcom a naším autom, v inštrumentáli jednotného čísla sa píše dlhé í…

 7. Spravne odpovede

  Odpovede na otazku 6. Bol by som oslovil pani Mrázovú, ale túto pani dobre nepoznám.

  Nájdi v uvedenej vete chybu v skloňovaní: Bol by som býval oslovil…

  Aký tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť je vo vete použitý? Netuším… Skúste to niekto doplniť do komentára, prosím.

  Napíš druhý tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť a pomenuj ho. „Oslovil by som“. Neviem ho pomenovať, doplnte prosim niekto.

  Utvor G j.č. od slova pani. „Od pani“.

  1. test

   Podľa mňa to má byť: Bol by som oslovil pani Mrázovú, ale túto PANIU dobre nepoznám.
   / Bol by som býval nemá nič spoločné so skloňovaním, je to len iný tvar slovesa. /

  2. Anonym

   Podľa mňa to má byť takto: Bol by som oslovil pani Mrázovú, ale túto PANIU dobre nepoznám.
   / Bol by som býval nemá nič spoločné so skloňovaním, je to len iný tvar slovesa. /

 8. Spravne odpovede

  Riesenie otazky 7. Rozhodni, ktorý spôsob vykania je správny:

  Pani Mrázová, buďte taká dobrá, ukážte mi cestu.

 9. Spravne odpovede

  Odpovede na zadanie k otazke 8. a) Označ variant, v ktorom sa podstatné mená skloňujú podľa vzorov v poradí chlap – žena – dub – mesto, poslednú vetu napíš gramaticky správne:

  Mládenci z dediny išli do lesa na drevo.

  Siedmi žiaci ôsmych tried odcestovali autobusom na súťaž.

 10. Dajaký test

  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do prvého ročníka Gymnázia na
  Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2004/2005
  Pravopisné cvičenie – oprav 25 pravopisných chýb a doplň čiarky
  Jarné slniečko sa svojimi hrejivími lúčmi oprelo o zem. Kašovití sneh sa začal meniť na zurčiace potôčiki.
  Ligotavé krištáliki vodi vimívali v rozmoknutej zemi plitké jarčeki ktoré trielili kamsi do neznámich diaľau.
  Vo vzduchu už vírazne dícha jar. Cítiť ju doďaleka.
  Dohodli sme sa že príchod jari privítame siedmimi podujatiami. Plán sme začali plniť vístupom na vihorlat
  a návštevou hradu krásna hôrka. S batohami na pleciach sme prešli aj viacerími zemplínskimi dedinami.
  V niektorích obciach nás vítal psí brechot a husí gagot. Darmo husi aj zúrivé psi patria ku koloritu dedín.
  Minule sme zablúdili do levíc. Raritou levického okolia je i obec brhlovce.
  Úlohy z jazyka
  1. Vypíš z opraveného pravopisného cvičenia:
  a) predložkové spojenie (predložku s podstatným menom, prídavným menom, zámenom), v ktorom
  nastáva spodobovanie
  b) slová so slabičnou (slabikotvornou) spoluhláskou r, ŕ, l, ĺ a rozdeľ tieto slová na slabiky
  c) pomnožné podstatné mená a urči ich vzor
  d) všetky slovesá, ktoré sú: plnovýznamové, určité, 3. osoba, plurál a doplň ostatné gramatické
  kategórie
  e) neurčité slovesné tvary, k slovesu plniť vytvor základné tvary príčastí
  f) vetu s tromi rôznymi neplnovýznamovými a neohybnými slovnými druhmi, podčiarkni tieto slovné
  druhy a pomenuj ich
  g) jednočlennú vetu a urči jej druh. Podčiarkni hlavný vetný člen a pomenuj ho
  h) vetu do vetnej schémy a urči vetné členy
  i) vetu s menným (slovesno-menným) prísudkom a vypíš prisudzovací sklad
  j) všetky súvetia, urči druh súvetia a typ vedľajšej vety
  k) z vety S batohmi na pleciach sme prešli aj viacerými zemplínskymi dedinami vypíš
  podčiarknuté slovné druhy, bližšie ich charakterizuj a urči gramatické kategórie
  Úlohy zo slohu a z literatúry
  2. Doplň na vyznačené miesta chýbajúce časti listu
  ……………………………….
  …………………………………………
  Veľmi by som chcel autodráhu. Celé roky sa snažím v škole a vyplatilo sa. Dostávam samé jednotky a už
  dlho túžim po autodráhe! Nakreslím ….., ktorá by mi stačila: á, á, ešte prepáč, prosím …., mohla by byť
  s diaľkovým ovládaním na autá?!
  …………………………………
  ……………………………
  3. Odpovedz na otázky k textu
  Kde bolo, tam bolo. V chalúpke žil Janko a pásol ovce.
  Jedného dňa sa vydal do sveta. Prišiel k zámku, v ktorom žila princezná. Dobrý deň, Janko povedala
  zostaň . Janko sa na ňu zadíval a potom si povedal To radšej pôjdem domov.
  Odišiel domov, býval ďalej v chalúpke, pásol ovce a žil šťastne, až kým neumrel.
  a) doplň chýbajúcu priamu reč do textu
  1
  b) k akému štýlu patrí ukážka…..
  c) aký slohový postup bol uplatnený…..
  d) aký je to literárny žáner…..
  e) uveď tri znaky tohto žánru
  4. Označ správnu odpoveď
  Keď je mesiac horeznačky, bude čas pekný; keď doluznačky, bude dážď je
  a) porekadlo b) príslovie c) pranostika d) aforizmus
  Vedieť používať lexikón je lepšie ako veriť, že ním sme. (A. Nobel) je
  a) porekadlo b) príslovie c) pranostika d) aforizmus
  5. Vyhľadaj v osemsmerovke 10 mien slovenských spisovateľov a zaraď ich do
  vyznačených skupín (a – e)
  J Á N P E T E R A J
  Ý T A N S K Á Ú X K
  K K Y S E R O F I U
  S R O R R Á Z U S K
  N A M O N Ľ Ž S F U
  A S L Á D K O V I Č
  Ň K Ž A R N A Y L Í
  D O L I T Á R V A N
  E N A G Y V E R N E
  M Ď U R Í Č K O V Á
  a) spoločenská a osobná lyrika:
  b) populárna pieseň:
  c) povesti:
  d) príbehy zo života detí:
  e) vedecko-fantastická literatúra:
  6. Pomenuj zvýraznené básnické prostriedky
  a) o lásku najady, s jej milou búrkou v malom
  o lásku holubov, čo obletujú dom …..
  b) bala sem – bala tam // kolembá vlna vlnu …..
  c) tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše …..
  d) Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá …..
  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do prvého ročníka Gymnázia na
  Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2004/2005
  Pravopisné cvičenie – oprav 25 pravopisných chýb a doplň čiarky
  Jarné prázdnini sme sa rozhodli stráviť prechádzkami v slovenskom raji. Pri vístupe s autobusu
  v dedinke hrabušice nás ale nemilo privítalo počasie. Chladná hmla si tichúčko líhala na zem. Blískanie a
  hrmenie sa ríchlo približovalo. Nad štíhlimi topoľami sa v tmavích mrakoch zablislo.
  Na západnom horizonte naberá obloha tmaví odtieň ktorí sa postupne rozširuje. Zlovestné
  búrkové mračná ríchlo prikrijú oblohu a valia sa hnané prudkím vetrom. Rozhnevané nebo chrlí prúdi vodi
  na rozohriatu zem. Svit ovíja svoje vlákna okolo dreveních zrubov a šindľovích striech. V tomto nečase
  neštekali ani dedinské psi. Hlavov nám prebehol vír akíchsi temních mišlienok ale neodradilo nás to.
  Úlohy z jazyka
  1. Vypíš z opraveného pravopisného cvičenia:
  f) tri slová, v koreni ktorých nastáva spodobovanie
  g) dve prídavné mená, ktoré sú synonymá k slovu temný
  h) pomnožné podstatné mená a uveď ich vzor
  2
  i) vetu s najväčším počtom zámen, zámená podčiarkni a urči druh
  j) vetu so slovesnými podstatnými menami, podčiarkni ich
  k) vety so slovom ale. Urči, akým je slovným druhom vo vetách
  l) všetky slovesá, ktoré sú: plnovýznamové, určité, minulý čas, plurál a doplň ostatné gramatické
  kategórie
  m) jednočlennú vetu a urči jej druh. Podčiarkni hlavný vetný člen a pomenuj ho
  n) vetu do vetnej schémy a urči vetné členy
  o) všetky súvetia, urči druh súvetia a typ vedľajšej vety
  p) vety s postupným (postupne rozvíjacím) prívlastkom, podčiarkni ho
  q) z vety Rozhnevané nebo chrlí prúdy vody na rozohriatu zem vypíš podčiarknuté slovné druhy,
  bližšie ich charakterizuj a urči gramatické kategórie
  Úlohy zo slohu a z literatúry
  r. Napíš pozvánku pre priateľov na oslavu svojich narodenín
  s. Odpovedz na otázky k textu
  Raz sa kocúrovi hneď z rána pošťastilo chytiť vrabca. Držal ho v zuboch. Vari nebudeš raňajkovať
  s neumytými labkami začvirikal vrabec dobre vieš, ako to robievajú tvoj pán aj pani. Vtom kocúr zdvihol
  labku, aby sa umyl. Na to vrabčiak čakal. Ihneď sa kocúrovi vyšmykol a už ho nebolo. Kocúr zlostne
  vyprskol Nech si ľudia robia, čo chcú. Ja sa odteraz budem umývať iba po jedle.
  e) doplň chýbajúcu priamu reč do textu
  f) k akému štýlu patrí ukážka…..
  g) aký slohový postup bol uplatnený…..
  h) aký je to literárny žáner…..
  i) uveď tri znaky tohto žánru
  t. Označ správnu odpoveď
  Ruka bez roboty, upadá do psoty je
  a) porekadlo b) príslovie c) pranostika d) aforizmus
  Matej ľady láme, ak ich nachodí; ak ich nenájde, tak ich narobí je
  a) porekadlo b) príslovie c) pranostika d) aforizmus
  u. Vyhľadaj v osemsmerovke 10 priezvisk slovenských autorov a zaraď ich do
  vyznačených skupín (a – e)
  O P U H K E B Ú Z I
  Š T R E L I N G E R
  V B B A D O B O L S
  I E A R E P K O I Ý
  H L N W F I L A N K
  R V O J E R D N O S
  A I Ľ Á V O Š Á V N
  N B L E N K O E Á O
  Ž Á R Y K S U Z Á R
  Á V O K N U R A J H
  1. spoločenská a osobná lyrika:
  2. populárna pieseň:
  3. príbehy zo života detí:
  4. vedecko-fantastická literatúra:
  5. náučná literatúra a literatúra faktu:
  v. Pomenuj zvýraznené básnické prostriedky
  a) nespi, nespi, holubička, ver obanuješ ……………………………………………..
  b) Keby si, drahá, videla tie mračná, // čo vôkol Tatry hrozivo sa valia …………………………..
  c) Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší ……………………………………………………….
  d) Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľúbi ……………………………………………….
  3

 11. Dajaký test

  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do prvého ročníka Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2005/2006
  Ukážka:
  Do tých čias som vybadal, že obdobia dažďov a sucha sa pravidelne striedajú, a naučil som sa ich rozlišovať, aby som sa mohol zásobovať podľa nich. Ale prv než som nadobudol tieto skúsenosti, musel som ich draho zaplatiť. Porozprávam o nich, najmä o jednej, ktorá ma stála najviac. Spomenul som už, že som zachránil trochu jačmenných a ryžových zŕn; veľmi som sa prekvapil, keď začali vyrastať, ako som sa nazdával, samy od seba. Myslím, že som mal asi tridsať ryžových stebiel a asi dvadsať jačmenných. Po dažďoch som si povedal, že je vhodný čas, aby som zrno z nich zasial. Slnko sa vzďaľovalo na juh. Dreveným rýľom som pokopal, ako sa mi dalo, kúsok zeme, rozdelil ho na dve časti a obilie som zasial. Pri sejbe mi náhodou zišlo na um, že nevysejem všetko, lebo som nevedel, či je na sejbu vhodný čas. Vysial som asi dve tretiny zrna, a tak za hrsť som si z každého nechal.

  1. Ak je témou literárneho diela boj jednotlivca (alebo malej skupiny) za záchranu života na opustenom mieste, hovoríme o:
  a) A. dobrodružnej novele B. westerne C. robinsonáde D. dobrodružnom románe
  b) Do akého literárneho druhu patrí tebou zvolený útvar? …..
  2. Vyber z radu literárne dielo autora:
  A. J. Blažková: Robinson Crusoe, Môj skvelý brat Robinzon, Mať takého brata
  B. M. Kukučín: Maroško, Mladé letá, Moje povinnosti
  C. M. Rúfus: Náušnica v uchu, Laktibrada, Bosá láska
  D. S. Chalupka: Marína, Smrť Jánošíkova, Mor ho!
  3. Ukážka sa končí vetou: Vysial som asi dve tretiny zrna, a tak za hrsť som si z každého nechal. Hrdina tak urobil preto, lebo:
  A. Bol skúpy a nechcel sa všetkého zrna vzdať.
  B. Predpokladal, že prídu suché mesiace a zrno nevzíde.
  C. Predpokladal, že príde obdobie dažďov a zrno potom vyrastie.
  D. Myslel si, že zrno vyrastie aj bez zasiatia.
  4. Urč podčiarknutý jazykový umelecký prostriedok vo vete: Slnko sa vzďaľovalo na juh.
  A. prirovnanie B. personifikácia C. metonymia D. metafora
  5. K uvedeným príkladom napíš básnické prostriedky:
  A. keď v notách zvučných ako hrkálky …..
  B. čítam Kukučína …..
  C. okrídlené električky …..
  D. rúčka rozmilá …..
  6. Spôsob rozprávania, ak sa hlavná postava stotožňuje s osobou rozprávača príbehu, voláme:
  A. on – rozprávanie
  B. ty – rozprávanie
  C. ja – rozprávanie
  D. oni – rozprávanie
  7. Urč a označ slohový postup ukážky:
  a) A. opisný slohový postup …..
  B. výkladový slohový postup …..
  C. rozprávací slohový postup …..
  D. informačný slohový postup …..
  b) K zostávajúcim sloh. postupom priraď nasledovné slohové útvary: opis pracovného postupu, výťah, úvaha, pozvánka, charakteristika, výklad, oznámenie, správa, žiadosť

  8. Mama na mňa kričala, prečo sa usilovnejšie neučím, že neurobím prijímacie pohovory a neprijmú ma.
  A. …..
  B. …..
  C. …..

  Podčiarknutú časť vety použi ako uvádzaciu vetu a umiestni ju:
  A. pred priamu reč B. doprostred priamej reči C. za priamu reč
  9. Označ synonymá k slovu vybadať:
  A. ohmatať B. všimnúť si C. spozorovať D. vidieť
  10. Frazeologický zvrat má dve tváre znamená:
  a) A. je pyšný B. je pokrytecký C. je tajomný D. je nevýrazný
  b) V ktorom štýle sa nepoužívajú frazeologizmy? A. umeleckom B. hovorovom C. administratívnom D. odbornom
  11. Priraď k vetám správnu odpoveď:
  A. Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič o svojom vlastnom. je:
  a) príslovie b) porekadlo c) pranostika d) aforizmus
  B. Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. je:
  a) porekadlo b) príslovie c) aforizmus d) pranostika
  12. Z textu ukážky na začiatku testu vypíš po jednom príklade na vety v tomto poradí:
  A. zložené podraďovacie súvetie (stačí začiatok vety) …..
  …..
  B. jednoduchá veta dvojčlenná úplná …..
  C. jednoduché podraďovacie súvetie s viacnásobným vetným členom …..
  …..
  13. Veta Po čase ma veľmi potešilo. je:
  a) A. jednočlenná slovesná C. dvojčlenná neúplná B. jednočlenná menná D. dvojčlenná úplná rozvitá
  b) Podčiarkni jadro vety a pomenuj ho. …..
  c) Vo vete vyhľadaj a pomenuj neohybné slovné druhy. …..
  …..
  d) Ktoré neohybné slovné druhy vo vete chýbajú? …..

  15. Vybadal som, že obdobia dažďov a obdobia sucha sa pravidelne striedajú. Zachránil som trochu jačmenných a trochu ryžových zŕn. Po dažďoch som si povedal, že je vhodný čas.
  Vo vetách vyhľadaj:
  A. príslovkové určenia a urč ich druh
  B. prívlastky a rozdeľ ich na zhodné a nezhodné
  16. Porovnaj písanie dvoch prídavných mien jačmenný, drevený a zdôvodni,
  a) prečo sa v jednom píšu 2 n a v druhom 1 n
  A. jačmenný –
  B. drevený –
  b) Rozhodni, aké sú to príd. mená:
  A. akostné
  B. vzťahové
  17. Ktoré z tvrdení o slove jeden vo vetách je pravdivé:
  Porozprávam o nich, najmä o jednej (skúsenosti), ktorá ma stála najviac.
  Jednej tmavej noci vysadol na koňa a odcválal preč.
  A. V obidvoch vetách je slovo jeden číslovkou.
  B. V obidvoch vetách je slovo jeden zámenom.
  C. V prvej vete je jeden číslovka a v druhej neurčité zámeno.
  D. V obidvoch vetách slovo jeden nahrádza prídavné meno.
  b) Číslovky napíš slovom: (1) dievčatá, (1.) žiaci, v (40.) rokoch, v (50) rokoch,
  (7) nepostupujú …..
  …..
  18. V zvýraznenom slove poslednej vety ukážky urč:
  Vysial som….
  slovný druh, gram. kat. (4)
  podmieň. sp. min. č.:
  rozkaz. sp. v sg. i pl.
  19. Vo vetách podčiarkni častice:
  A. On je totiž víťaz. B. Aspoň ti to mal vysvetliť. C. A mňa nepozveš? D. Len aby prišiel!
  20. Vo vete Do tých čias vybadal, že obdobia dažďov a sucha sa pravidelne striedajú. rozdeľ slová
  na slabiky (urob tak zvislou čiarou).
  21. V slove zachránil sa nachádzajú:
  A. 2 znelé nepárové spoluhlásky B. 3 znelé nepárové spoluhlásky
  C. 1 znelá nepárová spoluhláska D. ani 1 znelá nepárová spoluhláska
  22. Z uvedených údajov zoštylizuj správu do škol. časopisu: 20. apríl 2006, 15 prihlásených
  žiakov, školské kolo, súťaž v prednese poézie a prózy, o 14.30 hod., aula školy, najlepšie
  recitácie, odmena – diplomy.
  23. Oprav pravopisné chyby a doplň čiarky:
  Iste poznáte rozprávku Hansa Christiana Andersena malá morská panna a viete že tento
  Dánsky spisovateľ a rozprávkár svetového mena žil v predminulom storočí v hlavnom meste Dánska.
  Bronzová socha jeho malej morskej panny na nábreží sa stala pútavím simbolom kodane. Zasnené dievča ktoré má nohi zakončené plutvamy sedí na žulovom balvane nad morom a sníva o peknom princovi, žijúcom v kráľovstve ludí ktorý vedia chodiť po súši ale hinú v ríši morskích hlbín.

  Stovky turistov s celého sveta sa dene náhlia k soche. Jej útla postava im pomáha vrátiť sa v spomienkach do deckých čias keď čítali Andersenove rozprávky a smútili nad osudom morskej panny.

 12. Vítek

  Prijímačky – úlohy z jazyka a literatúry pre gymnáziá, stredné školy a obchodné akadémie – TEST 7 – UKÁŽKA 1 Modelové testy na prijímacie skúšky

  Koncom osemnásteho storočia sa v Európe utvorili podmienky na vznik modern_ch národov. Vpl_vom osvietenských ide_ sa začínajú národne prebúdzať vzdelanci aj na Slovensku. Slováci si začali uvedomovať svoju národnú príslušnosť a utvárajú si svoj národný program. Jeho základ tvorila žiadosť o uznanie _lovenského jazyka a jeho zrovnoprávnenie s ostatn_mi jazykm_ v _onarchii. Na čele národného hnutia stáli _lovensk_ vzdelanci najmä kňazi. Centrum národného hnutia sa utvorilo na _ápade Slovenska v Prešporku (Bratislave) a v Trnave. Vedúcou osobnosťou sa stal katolícky kňaz Anton Bernolák rodák z Oravy. Základn_m znakom každého národa je jazyk. Na Slovensku však bola ťažká s_tuácia. Slovensk_ evanjelici používali b_blickú _eštinu nielen ako bohoslužobný jazyk ale aj ako literárny. Katol_ci používali na bohoslužby _atinčinu ale kázne prednášali v _lovensk_ch nárečiach. Aby sa všetci _lováci zjednotili aspoň v jazyku A. Bernolák sa podujal so svojimi spolupracovníkmi uzákoniť spisovnú _lovenčinu. Za jej základ zobral jazyk _rnavských vzdelancov, pôsobiacich na _rnavskej jezuitskej univerzite. Vypracoval k nemu gramatiku a šesťzväzkový slovník v jazykoch ktoré sa používali v _horsku: v _lovenčine _ eštine _atinčine _emčine a _aďarčine. V novom jazyku v_šli literárne diela _ernolákovcov aj iných vzdelancov. Bernolákovčina sa však neujala všeobecne. Evanjelici naďalej používali _eštinu mnoh_ predstavitelia drobnej inteligencie rôzne _lovenské nárečia. Táto jazyková nejednotnosť brzdila ďalší rozvoj nášho národného hnutia až do príchodu _túrovcov. Dušan Kováč: Slovensko v pohybe; upravené

  ÚLOHY K UKÁŽKE 1
  1. Doplň chýbajúce písmená a čiarky.
  2. Z vyznačenej jednoduchej vety utvor podraďovacie súvetie.
  3. Vypíš z ukážky 1 vetu, ktorá má takéto poradie vetných členov: zhodný prívlastok, nepriamy predmet, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, podmet, nezhodný prívlastok, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok.
  4. Urč vedľajšiu vetu vo vyznačenom súvetí.
  5. Utvor prídavné meno zo starého pomenovania Bratislavy. (Pomôž si ukážkou.)
  6. V slovnom spojení na západe Slovenska je nezhodný prívlastok. Preštylizuj toto slovné spojenie tak, aby si odstránil nezhodný prívlastok, ale slovné spojenie si ponechalo pôvodný vecný význam.
  7. Utvor zo slovného spojenia západ Slovenska zložené slovo označujúce obyvateľa.
  8. Vypíš z ukážky 1 jedno vymedzovacie zámeno a jedno privlastňovacie zámeno.

 13. Vítek

  9. Zámeno jej môže byť privlastňovacím aj osobným zámenom. Napíš ešte dve zámená, ktoré majú rovnakú vlastnosť.
  10. Vyhľadaj v ukážke 1 radovú číslovku a napíš ju číslicou.
  11. Napíš štyri jazyky monarchie, s ktorými chceli Slováci zrovnoprávniť slovenčinu.
  12. Prečo sa kázne v katolíckych kostoloch prednášali v slovenských nárečiach?
  13. Kde sa na Slovensku v osemnástom storočí nachádzala vysoká škola a kto ju viedol?
  14. Ako hovoríme prvej uzákonenej slovenčine a po kom je pomenovaná?
  15. Čo sa považuje za základný národný znak?
  16. Aký literárny druh je ukážka 2?
  17. Čoho všetkého a prečo sa podľa ukážky ľudia boja?

  UKÁŽKA 2
  STRÁŽMAJSTER: Každý začiatok je ťažký a s vojnou je to tiež tak. Ale keď sa už rozhýbe, tak potom sa drží, ľudia sa boja mieru ako hráči konca hry, lebo musia vyplatiť, čo prehrali. No spočiatku sa boja vojny. Ako každej novoty.
  VERBOVNÍK: Pozri, tam ide voz. Dve ženské a dvaja mládenci. Zadrž starú, strážmajster. Ak z toho zasa nič nebude, v tejto aprílovej pľušti viac nevystávam, to buď istý.
  (Počuť zvuk ústnej harmoniky. Priterigá sa voz s plachtou, ťahaný dvoma mládencami. Na ňom sedí Matka Guráž a jej nemá dcéra Katrin.)
  MATKA GURÁŽ: Dobré ráno, pán strážmajster.
  STRÁŽMAJSTER: Dobré ráno, ľudkovia. Čo ste zač? (Postaví sa im do cesty.)
  MATKA GURÁŽ: Obchodníci. (Spieva.)
  Bertold Brecht: Matka guráž; úryvok

  ÚLOHY K UKÁŽKE 2
  18. Kto je zapriahnutý do voza?
  19. Čo chcel verbovník od ľudí, ktorých zastavil?
  20. Podľa ukážky vysvetli slovo v pľušti.
  21. Koľko osôb vystupuje v ukážke 2?
  22. Vyhľadaj v ukážke 2 jedno prirovnanie.
  23. V ktorom slovenskom porekadle sa hovorí o strachu?
  24. Ako sa volá text v zátvorkách?
  25. V ktorom ročnom období sa odohráva dej ukážky 2?

 14. Odpovede - vítek

  KY ČAMÍJIRP
  ÍÍMMAAČČKYKY
  KY ČAMÍJIRP
  pre gymnáziá
  stredné školy
  obchodné akadémie
  67
  ÝSLEDKY
  YKDELSÝV YKDELSÝV
  TEST 7
  1. Koncom osemnásteho storočia sa v Európe utvorili podmienky na vznik moderných národov. Vplyvom
  osvietenských ideí sa začínajú národne prebúdzať vzdelanci aj na Slovensku. Slováci si začali uvedomovať
  svoju národnú príslušnosť a utvárajú si svoj národný program. Jeho základ tvorila žiadosť o uznanie slovenského
  jazyka a jeho zrovnoprávnenie s ostatnými jazykmi v monarchii. Na čele národného hnutia stáli
  slovenskí vzdelanci, najmä kňazi. Centrum národného hnutia sa utvorilo na západe Slovenska v Prešporku
  (Bratislave) a v Trnave. Vedúcou osobnosťou sa stal katolícky kňaz Anton Bernolák, rodák z Oravy.
  Základným znakom každého národa je jazyk. Na Slovensku však bola ťažká situácia. Slovenskí evanjelici
  používali biblickú češtinu nielen ako bohoslužobný jazyk, ale aj ako literárny. Katolíci používali na
  bohoslužby latinčinu, ale kázne prednášali v slovenských nárečiach. Aby sa všetci Slováci zjednotili aspoň
  v jazyku, A. Bernolák sa podujal so svojimi spolupracovníkmi uzákoniť spisovnú slovenčinu. Za jej základ
  zobral jazyk trnavských vzdelancov, pôsobiacich na trnavskej jezuitskej univerzite. Vypracoval k nemu
  gramatiku a šesťzväzkový slovník v piatich jazykoch, ktoré sa používali v Uhorsku: v slovenčine, češtine,
  latinčine, nemčine a maďarčine. V novom jazyku vyšli literárne diela bernolákovcov a ďalších vzdelancov.
  Bernolákovčina sa však neujala všeobecne. Evanjelici naďalej používali češtinu, mnohí predstavitelia
  drobnej inteligencie rôzne slovenské nárečia. Táto jazyková nejednotnosť brzdila ďalší rozvoj nášho
  národného hnutia až do príchodu štúrovcov.
  2. Za jej základ zobral jazyk trnavských vzdelancov, ktorí pôsobili na trnavskej jezuitskej univerzite.
  3. V novom jazyku vyšli literárne diela bernolákovcov a ďalších vzdelancov.
  4. vedľajšia veta príslovkového určenia príčiny
  5. prešporský
  6. na západnom Slovensku
  7. Západoslovák
  8. vymedzovacie zámeno: každého, všetci; privlastňovacie zámeno: svoju, svoj, jeho, svojimi, jej;
  (Z každého uvedeného druhu zámena stačí uviesť jeden príklad.)
  9. privlastňovacie aj osobné zámeno: jeho, ich
  10. 18. (musí tam byť bodka!)
  11. čeština, latinčina, nemčina, maďarčina
  12. Aby rozumeli všetci prítomní, lebo bohoslužobný jazyk bola latinčina, a Slováci väčšinou po latinsky
  nevedeli.
  13. v Trnave, viedli ju jezuiti
  14. bernolákovčina, po A. Bernolákovi.
  15. jazyk
  16. dráma
  17. Vojny. Na začiatku preto, lebo každý začiatok je ťažký./Lebo ľudia sa boja novoty. Počas vojny sa ľudia
  boja aj mieru, lebo ak prehrajú, musia vyplatiť, čo prehrali (tak, ako v hre).
  18. dvaja mládenci
  19. zverbovať chlapcov na vojnu
  20. v pľušti = v nepohode/v zlom počasí/v daždi.
  21. šesť
  22. Ľudia sa boja mieru ako hráči konca hry.
  23. Bojí sa ako čert kríža./Bojí sa ako čert svätenej vody.
  24.scénické poznámky.
  25. na jar
  Výsledky a riešenia modelových testov na prijímacie skúšky Výsledky a riešenia modelových testov na prijímacie skúšky

 15. tiez nemam meno

  To je na hovno ked si tu musia ziaci pisat odpovede napiste to niekto kto tvoril tuto stranku alebo nejaky ucitel. Ked sem niekto napise nejaku ,,spravnu odpoved,, a ma to nahodou zle tak co?

Pridaj komentár