(EuroEkonóm.sk,  12)

Pozrite si test na prijímacie skúšky na gymnázium z matematiky v roku 2018. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Zadanie

Na vypracovanie tejto skúšky máte čas 60 minút. Pozorne si prečítajte texty jednotlivých úloh a svoje odpovede zapisujte na vyznačené miesto alebo hneď k textu úlohy. Pri niektorých úlohách máte pripravené odpovede. Písmeno označujúce správnu odpoveď zakrúžkujte! Ak chcete svoju odpoveď zmeniť, krúžok prečiarknite. Na prípadné poznámky, či časti riešenia, využite najprv voľné miesta tohto textu, prípadne použite dvojhárok (obal), na ktorom je vaše meno. Hárok s textami úloh a odpoveďami nepodpisujte! Odmocniny vypočítajte len vtedy, keď ich výsledkom je prirodzené číslo.

Úlohy

 1. Zo vzorca pre obsah lichobežníka vyjadrite výšku.
 2. Hokejový brankár dostal za zápas 6 gólov. Jeho úspešnosť chytania bola 85 %. Koľko striel za zápas chytil?
 3. Z dvoch druhov čaju v cene 150 EUR za 1 kg a 210 EUR za 1 kg treba pripraviť 20 kg zmesi v cene 165 EUR za 1 kg. Koľko kg prvého a koľko kg druhého čaju treba na prípravu zmesi použiť?
 4. Záhradka má tvar trojuholníka so stranami a = 80 m, b = 50 m, c = 50 m. Túto záhradku vymenili za štvorcovú, ktorej obsah sa rovnal 3/4 obsahu trojuholníkovej záhradky. Koľko metrov pletiva treba na oplotenie novej záhradky?
 5. Traja podnikatelia investovali do spoločného projektu v pomere 1 : 3 : 6. Koľko EUR investoval prvý a koľko tretí podnikateľ, ak druhý investoval 132 000 EUR? Koľko EUR investovali spolu?
 6. Vyjadrite v jednotkách uvedených vpravo:
  • a) 2,3 h = ……………………………….s
  • b) 256 cm = ……………………………….m
  • c) 4,7 kg = ……………………………….g
  • d) 2,4 l = ……………………………….cm³
 7. Ktoré číslo zväčšené o svoju štvrtinu dá 10?
 8. Prepočítajte čas 186 minút na hodiny a minúty.
 9. Máme pravouhlý trojuholník s odvesnami 6 cm a 8 cm. Akú dĺžku má jeho prepona?
 10. Záhradný kruhový bazén má priemer 3 m a hĺbku 80 cm. Koľkými 20 l kanvami by sme ho naplnili po okraj?
 11. Aký uhol zviera hodinová a minútová ručička na hodinách starej veže, ak je práve 16.00 hodín?
 12. Z ktorého čísla 42 % je 42 ?
 13. V akej mierke je zhotovená mapa, ak vzdialenosti 1,5 km zodpovedá na mape úsečka 6 cm?
 14. Povrch kocky je 150 cm2. Aký je objem kocky?
 15. Obvod pravidelného šesťuholníka ABCDEF je 30 cm. S je stred šesťuholníka. Aký je potom obvod trojuholníka ABS?

Nové testy pre školský rok 2020/2021

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2020/2021:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2020, 2019, 2018

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.


Komentáre

 1. Matika prímačky

  Test na prijímacie skúšky z matematiky do prímy Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove
  v školskom roku 2010/2011
  1. Vypočítajte:

  a) 5 643: 27 =
  b) 209.27 =
  c) 111- (52 : 4 – 6).9 =
  2. Ktoré číslo je
  a) o 27 väčšie ako číslo 498 …..
  b) o 29 menšie ako číslo 498 …..
  c) 20-krát väčšie ako číslo 460 …..
  d) 20-krát menšie ako číslo 460 …..
  3. Žiaci V. A triedy nazbierali 1 658 kg papiera, čo bolo o 38 kg viac ako deväťnásobok toho,
  čo nazbierala Zuzka. Koľko kg nazbierala Zuzka?
  4. Aká musí byť tretia číslica v čísle 54 * , aby pri delení číslom 7 bol zvyšok 2 ?
  5. Tomáško odrezal polovinu palice. Potom odrezal ešte polovinu zo zvyšku palice a zostalo mu 60 cm.
  Aká dlhá bola palica na začiatku?
  6. Na oplotenie obdĺžnikovej záhrady sa spotrebovalo 452 metrov pletiva. Aká je dĺžka záhrady, keď
  jej šírka je 46 metrov?
  7. Ktoré čísla sú na číselnej osi od čísla 278 rovnako vzdialené ako číslo 23 od čísla 34?

  8. Čísla sú usporiadané v určitom logickom poradí. Doplň chýbajúce dve čísla.

  1 2 2 4 8 32
  9. a) Narysujte trojuholník ABC so stranami BC = 3 cm, AC = 40 mm a AB = 60 mm .
  b) Narysujte priamku p , ktorá prechádza vrcholom trojuholníka B a je kolmá na priamku AC .
  V úlohách 10., 11. a 12. zakrúžkujte správnu odpoveď (v každej úlohe je práve jedna správna odpoveď):
  10. Koľko je dvojciferných prirodzených čísel deliteľných číslom 9 bez zvyšku?
  a) 11 b) 10 c) 9 d) 18
  11. Malý štvorec má stranu šesťkrát menšiu ako veľký štvorec. Koľko malých štvorcov by
  vyplnilo plochu jedného veľkého štvorca?

  a) 6 b) 12 c) 24 d) 36
  12. Rozhodnite, ktoré tvrdenie je nesprávne?
  a) Uhol, ktorý má 50o
  je ostrý.
  b) Tretina priameho uhla je 60o
  .
  c) Uhol menší ako 90o
  je tupý.
  d) Vnútorné uhly v trojuholníku môžu mať veľkosti 30o
  , 50o
  a 100o
  .

 2. Matika prímačky

  1
  Test na prijímacie skúšky z matematiky do prímy Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove
  pre školský rok 2008/2009
  1. Pani učiteľka kontrolovala štvrtákom domácu úlohu. Kto mal vypočítané príklady správne?
  Nesprávne vyriešené príklady oprav.
  Peťko: 20.2 – (20 – 5) = 25
  Hanka: 246.3 – 246.0 – 246 = 246
  Paľko: (20 – 2).3 +10 : 2 = 32
  Marika: 1778 : 7 – 8.27 = 36
  Ferko: 5.(19 – 3.5)+ 8.7 – (18 + 9): 3 = 76
  2. Tri knihy stoja o 240 Sk menej ako sedem takýchto kníh. Koľko korún stojí desať takýchto kníh?
  3. Prázdna debnička váži 3 kg. 15 debničiek s ovocím váži 280 kg. Koľko kg váži len ovocie?
  4. Obrus tvaru obdĺžnika chce babka olemovať čipkou. Obrus je 120 cm dlhý a 8 dm široký. Koľko
  metrov čipky potrebuje babka kúpiť? Koľko Sk zaplatí babička, ak 1 meter čipky stojí 47 Sk?
  5. Pri obhliadke sadu zistili robotníci, že pätina všetkých vysadených stromčekov vyschla.
  Namiesto nich vysadili 129 malých stromčekov. Koľko stromčekov vysadili v sade na začiatku?
  6. Tomáš mal v stredu meniny. Narodeniny bude mať o 58 dní. Ktorý deň v týždni to bude?
  7. Doplňte:
  Najväčšie štvorciferné párne číslo je ….. .
  Podiel čísel 2 008 a 8 je ….. .
  Najmenšie nepárne trojciferné číslo je ….. .
  8. Premeň na uvedené jednotky:
  a) 3 m + 15 dm + 27 cm + 90 mm = ….. cm
  b) 38 min. + 52 min. + 479 s = ….. hod. ….. min. ….. s
  c) 5400 g + 3760 g = ….. kg ….. g
  9. Súčet čísel posledných troch strán knihy je 765. Koľko strán má kniha?
  10. Janko mal 64 čokoládových cukríkov a rozdeľoval ich takto: bratovi Maťkovi dal osminu, zo
  zvyšných zobral štvrtinu pre sestru Janku. Dve sedminy z toho, čo sa mu zvýšilo, ponúkol
  kamarátom. Potom si pochutil sám a zjedol tri desatiny z toho, čo sa zvýšilo. Doplňte:
  Maťko dostal ….. cukríkov.
  Janka dostala ….. cukríkov.
  Kamaráti dostali ….. cukríkov.
  Janko zjedol ….. cukríkov.
  Ostalo mu ….. cukríkov.
  11. Čísla sú usporiadané v určitom logickom poradí. Doplň chýbajúce dve čísla.

  3 12 48 3072
  12. Trojuholník má dĺžky strán 1 dm, 8 cm, 60 mm. Koľko centimetrov je dlhá strana štvorca,
  ktorý má ten istý obvod ako trojuholník?
  2
  V úlohách 13. a 14. zakrúžkuj správnu odpoveď:
  13. Ktoré z čísel po vydelení šiestimi dáva najmenší zvyšok:

  A a = 391 B b = 575 C c = 864 D d = 982
  14. Štyria súrodenci majú spolu 37 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o štyri roky?

  A 41 B 53 C 74 D 148

 3. Matika prímačky

  2. Z 200 žiakov, ktorí podali prihlášku na gymnázium, bol prijatý každý druhý. Pritom bolo prijatých 35 % prihlásených dievčat a nebolo prijatých 40 % prihlásených chlapcov. Koľko chlapcov a dievčat sa hlásilo na gymnázium a koľko chlapcov a dievčat bolo prijatých?
  3. V kružnici s priemerom 70 cm sú narysované dve rovnobežné tetivy tak, že stred kružnice leží medzi tetivami. Vypočítajte vzdialenosť týchto tetív, ak jedna z nich má dĺžku 42 cm a druhá 56 cm.
  4. Zostrojte trojuholník ABC, ak platí: dĺžka strany c = 7,2 cm, dĺžka ťažnice tc = 6,6 cm, dĺžka ťažnice tb = 6,3 cm.
  5. Najmenší vnútorný uhol v trojuholníku ABC je β = 20 o. Uhol α je aritmetickým priemerom uhlov β a γ . Určte pomer veľkosti vnútorných uhlov (α : β :γ ) tohto trojuholníka ABC.
  6. Automobil prešiel vzdialenosť medzi mestami A a B za 7 hodín. Keby sa priemerná rýchlosť auta zvýšila o 10 m/s, prešlo by auto danú vzdialenosť o 2 hodiny skôr. Určte rýchlosť auta v km/h
  a vzdialenosť miest A a B.
  7. Bazén v tvare kvádra s rozmermi 15 m a 50 m a hĺbkou 2,4 m sa má naplniť dvoma rúrami. Prvou rúrou pritečie 18 litrov za sekundu, druhou 7,2 hektolitrov za minútu. Ak sa začne napúšťať presne o 6. hodine ráno, o ktorej hodine bude naplnený 60 centimetrov pod okraj?
  8. a) Určte všetky dvojciferné čísla, ktoré majú s číslom 76 najväčšieho spoločného deliteľa 19.
  b) Určte najmenší spoločný násobok štyroch po sebe idúcich prirodzených čísel, ktorých súčet je 42.
  10. Napíš najväčšie päťciferné číslo, ktoré súčasne spĺňa nasledujúce podmienky:
  – žiadne dve cifry v jeho zápise nie sú rovnaké
  – len jedna z cifier v jeho zápise je nepárna
  – v zápise sa nevyskytuje cifra 9
  – medzi delitele čísla patrí aj 3 a 10

 4. Matika prímačky

  2. Strany ∆ JAR majú dĺžky 25 cm, 25 cm a 30 cm.
  Strany ∆ LES majú dĺžky 25 cm, 25 cm a 40 cm. Ktorý z nich má väčší obsah?
  Svoju odpoveď zdôvodnite.
  3. Sušením stráca podbeľ 70 % svojej hmotnosti. Koľko čerstvého podbeľa potrebujeme
  nazbierať, aby sme mali
  4
  3
  kg sušeného?
  4. Na dvojkoľajnej trati medzi stanicami G a K išli oproti sebe dva vlaky. Jeden prešiel
  vzdialenosť medzi stanicami za 2 hodiny. Druhý, ktorý mal rýchlosť o 15 km/h väčšiu, ju prešiel za 1,5 hodiny. Vypočítajte rýchlosť oboch vlakov a vzdialenosť medzi stanicami G a K.
  8. Ktoré číslo treba vydeliť zlomkom 1/2, aby sme dostali 1 904 002 ?
  9. Valcovitá nádoba s priemerom 1,8 m obsahuje 2 000 litrov vody.
  a) Do akej výšky siaha voda v nádobe?
  b) Akú plochu (v dm2) tejto nádoby obmýva voda?
  10. Dané sú body G a K vzdialené od seba 7 cm. Zostrojte priamku, ktorá prechádza bodom
  K a od bodu G má vzdialenosť 4 cm.

 5. hannah monatna

  sak to neviem vyplnit

 6. Anonym

  Kde sú odpovede ?

 7. kto ?

  ťažké úlohy pre mňa

 8. Anonym

  ta v ritke

 9. do pici

  nic neznam more dajce nam vysledky boa teraaz bo nezrobim prijmacky

  1. hejda

   spravil si ich?

 10. egzotko

  je možné že nie sú správné
  1. v=S/(a+x):2
  2. 34
  3. 9,17kg z každého (približne)
  4. O=112,6m
  5. spolu…440 000 EUR
  6. a) 8280s, b) 2,56m, c) 4700g, d) 2400cm3
  7. x=8
  8. 3h 6min
  9. c=10
  10. je možné ho vyplniť 11304 kanvami
  11. 120°
  12. 100
  13. 1 : 25 000
  14. V=125cm3
  15. a=5cm

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Ďakujeme, egzotko!!!

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.