( EuroEkonóm.sk,  23)

Prijímačky zo slovenčiny a literatúry na SŠ

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na bilingválne gymnázium v roku 2018. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Zadanie testu

Charlotte Brontëová –  Jana Eyrová (Úryvok)

Noc uplynula rýchlo. Bola som taká ustatá, že sa mi ani nič nesnívalo. Zobudila som sa len raz. Vonku v prudkých poryvoch skuvíňal vietor, dážď sa lial ani z krhly a uvedomila som si, že slečna Millerová leží pri mne. Keď som poznove otvorila oči, hlasne cengalo. Dievčatá už boli hore a obliekali sa. Ešte nesvitalo a v spálni blikali dva kahance. Aj ja som vstala, aj keď nasilu. Bolo ukrutne zima a drgľovalo ma, kým som sa ako-tak obliekla.

Keď sa uvoľnilo umývadlo, umyla som sa. Čakala som však hodnú chvíľu, pretože na šesť dievčat bolo len jedno; stojany s umývadlami stáli prostred miestnosti. Opäť zacengalo. Všetky dievčatá sa zoradili do dvojstupu, a tak zišli po schodoch do chladnej a nejasne osvetlenej učebne. Slečna Millerová sa zas hlasne pomodlila a potom zvolala: ,,Podľa tried!“ Nastal šum a haravara a slečna Millerová nás niekoľko ráz napomínala a okríkla: ,,Ticho!“ a ,,Zachovajte poriadok!“

Keď hurhaj stíchol, videla som, že dievčence sedia v štyroch polkruhoch pred štyrmi stolmi. Všetky držali v rukách knihy a na každom stole pred prázdnou stoličkou ležala veľká kniha podobná biblii. V diaľke zacengal zvonec a nato vošli do učebne tri ženy. Posadali si každá za iný stôl a slečna Millerová si sadla na štvrtú prázdnu stoličku celkom pri dverách, okolo ktorej sa zhromaždili najmenšie dievčatá.

1. Do ktorého literárneho druhu patrí dielo, z ktorého je ukážka?

 • A. do lyriky
 • B. do epiky
 • C. do drámy

2. Román je:

 • A. veľká epická forma
 • B. základný literárny druh
 • C. krátky epický útvar

3. Vyber z uvedených údajov tie, ktoré sú príznačné pre dievčenský román.

 • A. Čerpá námet z minulosti a vyznačuje sa dobrodružným dejom.
 • B. Je určený dospievajúcim dievčatám, hlavnou postavou je hrdinka.
 • C. Je písaný formou denných záznamov a má monografický charakter.
 • D. Autor sa výrazne orientuje na citovú stránku života, konflikty sa odohrávajú v prostredí, v ktorom hrdinka žije.

4. Ktoré z nasledujúcich diel patrí do rovnakého literárneho útvaru ako dielo, z ktorého je ukážka?

 • A. Tri gaštanové kone
 • B. Malý princ
 • C. Anna zo Zeleného domu
 • D. Jar Adely Ostrolúckej

5. Aký literárny útvar tvorili autori?

 • A. Lucy Maud Montgomeryová – …..
 • B. Agatha Christieová – …..
 • C. Jack London – …..

6. Aký druh rozprávania je použitý v ukážke? Zdôvodni jednou vetou.

7. Pre ktorý jazykový štýl je charakteristické využitie všetkých jazykových a výrazových prostriedkov, uplatnenie rôznych slohových postupov, najčastejšie opisného a rozprávacieho, autor vyjadruje subjektívne názory, nálady a pocity?

 • A. pre hovorový štýl
 • B. pre publicistický štýl
 • C. pre rečnícky štýl
 • D. pre umelecký štýl

8. a) Vyhľadaj v zvýraznenej časti úryvku príklady na umelecké jazykové prostriedky:

 • A. personifikáciu …..
 • B. epiteton …..
 • C. prirovnanie …..

8. b) Čítam Brontëovú je: …..

9. Do ktorého obdobia by si zaradil/a príbeh hrdinky Jany Eyrovej na základe niektorých reálií, ako sú stojany s umývadlami uprostred miestnosti, kahance, ktorými sa svietilo, režim v internátnej škole …?

 • A. do nedávnej minulosti (do minulého storočia)
 • B. do dávnejšej minulosti
 • C. do súčasnosti

10. Nahraď priame pomenovanie ľudskej vlastnosti nepriamym pomenovaním (frazeologizmom):

 • A. Kto je lenivý …..
 • B. Kto je šikovný, bystrý …..
 • C. Kto je sýty …..

11. V časti úryvku (Vonku v prudkých poryvoch ….. v spálni blikali dva kahance.) dochádza k spodobovaniu hlások:

 • A. päť ráz
 • B. šesť ráz
 • C. tri razy
 • D. štyri razy

12. a) Ktoré z uvedených slov je synonymom k slovu nasilu?

 • A. napokon
 • B. nadmieru
 • C. nerád, proti svojej vôli
 • D. náročky

12. b) antonymom (opozitom) je slovo …..

13. Pretransformuj (zmeň) uvedenú vetu z úryvku z nepriamej reči na priamu tak, aby bola uvádzacia veta uprostred priamej reči.

Pani Millerová prikázala dievčatám, aby sa všetky zoradili do dvojstupu a zišli po schodoch do učebne.

14. Aký druh viet sa podľa obsahu v úryvku nevyskytuje?

 • A. oznamovacie
 • B. rozkazovacie
 • C. opytovacie
 • D. zvolacie

15. Ktoré slovo v druhej vete je prostriedkom súdržnosti (nadväznosti) textu? Vypíš ho.

Keď hurhaj stíchol, videla som, že dievčence sedia v štyroch polkruhoch pred štyrmi stolmi. Všetky držali v rukách knihy a na každom stole pred prázdnou stoličkou ležala veľká kniha podobná biblii.

16. Slová nesvitalo, spálňa, umývadlo, dvojstup, chladnej, osvetlenej, pomodlila sú utvorené – okrem jedného – rovnakým spôsobom. Akým spôsobom je utvorené slovo, ktoré sa od ostatných odlišuje?

 • A. odvodzovaním
 • B. skladaním
 • C. spájaním
 • D. skracovaním

17. V ktorej z možností je v slovách uplatnené pravidlo o rytmickom krátení?

 • A. umývadlo, hodnú, chvíľu
 • B. ustatá, nesnívalo, prudkých
 • C. rýchly, dievčatá, v spálni
 • D. okríkla, stíchol, prázdnu

18. Ktorá z viet neobsahuje neohybný slovný druh?

 • A. Zobudila som sa len raz.
 • B. Jana Eyrová opúšťa neutešené prostredie domu svojej tety.
 • C. Všetky dievčatá sa zoradili do dvojstupu.
 • D. Nastal šum a haravara.

19. Vo vete „Staré stojany s umývadlami stáli prostred miestnosti.“ je podčiarknuté slovo:

 • A. príslovka
 • B. podstatné meno
 • C. častica
 • D. predložka

20. V úryvku vyhľadaj po jednom príklade na číslovky:

 • A. základné …..
 • B. radové …..
 • C. násobné …..

21. Od uvedených prídavných mien utvor príslovky. Aký druh prísloviek si utvoril/a?

 • A. ustatá › ….. – …..
 • B. prudkých › ….. – …..
 • C. ďaleký › ….. – …..
 • D . ranný › ….. – …..

22. Podstatné mená noc, krhla, vietor, dážď, učebňa sa skloňujú podľa vzorov:

 • A. kosť, žena, dub, stroj, ulica
 • B. kosť, ulica, dub, stroj, dlaň
 • C. kosť, žena, stroj, stroj, dlaň
 • D. kosť, žena, dub, stroj, dlaň

23. a) Z prvých deviatich viet úryvku vypíš zámená:

 • A. osobné základné …..
 • B. ukazovacie …..

23. b) Utvor všetky tvary rozkazovacieho spôsobu od slovesa vstať

24. Utvor privlastňovacie a vzťahové prídavné mená od nasledujúcich slov: privlastňovacie prídavné meno vzťahové prídavné meno

 • A. Slovák › ….. …..
 • B. žena › ….. …..
 • C. spisovateľ ›….. …..

25. Koľko prisudzovacích skladov má súvetie: Ešte nesvitalo a v spálni blikali dva kahance.

 • A. jeden
 • B. dva
 • C. ani jeden

26. Dievčatá sa obliekali. Rozvi holú vetu o: zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta a nezhodný prívlastok.

27. K uvedeným vetám priraď správne len jedno písmeno, ktoré označuje ich druh.

Vonku mrholilo. ….. Bola som taká ustatá, že sa mi ani nič nesnívalo. ….. Zobudila som sa len raz. ….. Noc uplynula rýchlo. …..Všetky dievčatá boli zoradené v dvojstupoch. ….. Ticho! …..

 • A. Jednočlenná veta neslovesná
 • B. Dvojčlenná veta neúplná ( so slovesným prísudkom)
 • C. Dvojčlenná veta úplná so slovesno – menným prísudkom
 • D. Jednočlenná veta slovesná
 • E. Jednoduché súvetie so spojkou.
 • F. Dvojčlenná veta úplná rozvitá

28. Ktorý druh slov sa vyskytuje v texte?

 • A. slová cudzieho pôvodu
 • B. zdrobneniny
 • C. slová s citovým zafarbením
 • D. odborné názvy

29. Doplň chýbajúce hlásky a čiarky:

Bl-skanie a hrmenie sa čoraz väčšm- približovalo. Nad štíhl-m- topoľmi sa v tmav-ch mrakoch zabl- slo. Na západnom hor-zonte naberá obloha tmav- odtieň ktor- sa postupne ro-širuje. Sú to zlovestné búrkové mračná. Naduté vo svojej p-che r-chlo prikr-jú oblohu. Vietor sa mení na pru-kú v-chricu. Ro- trhnuté nebo chrlí prúd- vody na rozohriatu zem. Nem-losrdne pustoší a b-čuje drobn-m- kr-štálikmi ľadu všetko čo sa mu postav- do cest-. Zb-té klas- si pomaly líhajú do lepkavého bahna. A smutn- hospodár- už vedia že búrka sa prehnala v nevhodnom čase. V hlave im ostal len v-r ak-chsi temn-ch m-šlienok.

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Nové testy pre školský rok 2023/2024

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2023/2024:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2024, 2023, 2022

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.4.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Komentáre

 1. Anonym

  Dobrý deň dobre by bolo keby ste doplnili aj výsledky z testov zo slovenského jazyka a literatúry
  Je to výborná vec, že sú k dispozícii testy, ale lepšie by bolo keby sa dali odkontrolovať výsledky.
  Môžte ich doplniť?

  1. Anonym

   no mohli by

   1. Anonym

    daj im ešte rok

    1. Anonym

     aj to nebude stačit

 2. Nina

  prosím o doplnenie správnych odpovedí.

  1. Anonym

   Prosím odpovede

 3. Anonym

  Prosím o výsledky

 4. Anomym

  Prosim vás o odpovede

 5. Filip

  Môžem poprosiť vyriešené ulohy?

 6. zla stranka toto

  prosim o doplnenie spravnych odpovedi

 7. Jožo

  Davaj odpovede !!!

 8. Anonym

  chýbajú výsledky

 9. Anonym

  výsledky

 10. Anonym

  výsledky chýbajú

 11. Paľko

  prosím odpovede

  1. Paľkov starý otec

   serus Paľko

  2. Paľkov starý otec

   seruss

 12. Anonym

  useless

 13. Milan

  Do 2045 čakám na výsledky.

  1. juraj

   2022 still waiting 😀

 14. Anonym

  prave som sa s tym srala hodinu a nejsu tu vysledky

  1. Anonym

   sak to dobre

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.