Ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2017/2018.

Kritériá pre prijatie na strednú školu

Kritériá pre úspešné prijatie na štúdium môžu ale nemusia závisieť od prospechu v druhom stupni základnej školy.

Zadanie

 • Test obsahuje pravopisné cvičenie a 16 úloh zo slovenského jazyka a literatúry.
 • Na vypracovanie testu máte 60 minút.
 • Píšte čitateľne. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé písmená.
 • Želáme vám veľa úspechov.

Ukážka testu

 1. Miloš, Karol, Milada, Ľubka a Lacko si chceli zorganizovať vlastnú súťaž SUPERSTAR. Súťažiť by mali podľa abecedného zoznamu. Kto pôjde vystupovať ako tretí v poradí?

a) Ľuboš
b) Milada
c) Ľubka
d) Lacko

 1. Nájdite, ktoré slovo má iný počet hlások ako ostatné?

a) nachádzal

b) podzemný

c) kamenný

d) neochotne

 1. Nájdite, ktorá z viet má stúpavú melódiu:

a) Aj tebe sa páčia zvieratká?

b) Mám rád všetky zvieratká.

c) Aké krásne zvieratká!

d) Ktoré zvieratko máš rád?

 1. Podčiarkni slová, pri ktorých dochádza k spodobovaniu:

zbližovať sa, vzpínali sa, kamenný, vľavo, ľahkosť, bez ktorého, včela

 1. K slovám napíšte antonymá:

a) začiatok __________

b) východný __________

c) dnu __________

d) všetci __________

 1. Podstatné mená napíšte v uvedenom tvare:

a) sused (N pl.) __________

b) priateľ (G pl.) __________

c) krv (G sg.) __________

d) sestra (I sg.) __________

 1. Pomenujte vetné členy vo vete: Snaha zvíťaziť mu dodávala odvahu.
 1. Od slov v zátvorke utvorte privlastňovacie prídavné mená:

a) vedkyňa (vynález) __________

b) susedka (peniaze) __________

c) športovkyňa (výkon) __________

 1. Označ, ktorá z hier nestavia na zrakovom kontakte:

a) rozhlasová

b) televízna

c) bábková

 1. Pomenujte uvedené básnické prostriedky:

a) potôčik onemel __________

b) vysokí sťa jedľa __________

c) zlatisté pole __________

d) srší z neho radosť __________

 1. Vypíšte slovo, ktoré do uvedeného radu slov nepatrí:

a) epická báseň, lyrická báseň, legenda__________

b) dráma, epika, lyrika, óda__________

c) metafora, metonymia, anekdota, personifikácia __________

 1. Inštitúcia Matica slovenská sa nachádza:

a) v Bratislave

b) v Martine

c) v Košiciach

d) v Banskej Bystrici

 1. Ktoré z nasledujúcich slov sa nevzťahuje na poéziu:

a) recitácia

b) strofa

c) dramaturg

d) básnik

 1. Ktoré vysvetlenie príslovia je správne? Čo si kto navaril, nech si aj zje:

a) Každý má znášať dôsledky svojich činov.

b) Jedlo nech je iba ten, kto si ho pripravil.

c) Nepatrí sa nikomu ujedať z jeho jedla.

d) Kto nepracuje, nech neje.

 1. Označ nesprávnu možnosť priradenia autora k dielu:

a) Andrej Sládkovič – Marína

b) Ivan Krasko – Nox et solitudo

c) Ján Hollý – Svätopluk

d) Ľudovít Štúr – Malomestské rozprávky

 1. Doplňte správne odpovede:

a) Jeden riadok básne je __________ .

b) Viac veršov vytvára __________ .

c) Balada je žánrom __________ literárneho druhu.

Nové testy pre školský rok 2019/2020

Prijímacie skúšky na strednú školu 2019, 2018, 2017

Pozrite si články z kategórie Prijímacie skúšky na strednú školu 2019, 2018, 2017:

Organizačné informácie

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Ostatné predmety

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.


Komentáre

 1. Vyktor

  Vzorové otázky na prijímacie pohovory zo SJL

  1. Aký druh rýmu využil autor v nasledujúcich veršoch?
  „Pravde žil som, krivdu bil som,
  verne národ môj ľúbil som:
  to jediná moja vina
  a okrem nej žiadna iná.“
  a) striedavý
  b) obkročný
  c) združený
  d) prerývaný

  2. Krátky epický žáner, v ktorom vystupujú zvieratá, ktoré hovoria a konajú ako ľudia a na konci ktorého plynie ponaučenie sa nazýva:
  a) balada
  b) báj
  c) bájka
  d) poviedka

  3. Akým slovotvorným postupom vznikli slová: zverolekár, vodováha, cukrovar, plynovod, nosohltan
  a) odvodzovaním
  b) skladaním (spájaním)
  c) skracovaním
  d) odvodzovaním a skladaním

  4. Vyber možnosť, v ktorej má slovo priradený správny skloňovací vzor:
  a) s traktoristom – vzor chlap
  b) z husi – vzor ulica
  c) na poli – vzor mesto
  d) z tašky – vzor žena

  5. Ktorý vetný člen sa nenachádza vo vete:

  Na oslavu narodenín prišli všetci.
  a) prívlastok
  b) predmet
  c) podmet
  d) prísudok

 2. Dajaký test

  ÚLOHY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V ŠK. ROKU 2000/2001
  1. Doplň i/y a čiarky vo vetách:
  Prijímacia komisia nebola až taká otravná ako ho niektor_ strašili no napriek tomu sa mu zdalo akoby za
  ním zapadla brána so sedemdesiat_mi siedm_mi zámkam_. Zalial ho pocit neuver_teľnej voľnosti. Možno preto,
  že sa ocitol ako práve zistil na _ámestí slobody. To však tak nepôsobilo. Celé bolo obkolesené v_sokým lešením
  a v_zeralo ako spútané oceľov_mi okovam_. Ak_si murár_ pracovali na najvyššom poschodí, vyspevujúc
  pesničku o Kataríne čo b_va neďaleko od Trenčína.
  Dostal chuť podeliť sa so svoj_m úspechom. Ale chodci ktorí prechádzali námestím ho nevnímali. Ľudia
  sú nevšímav_ k radostiam druh_ch a domy, tie sú tiež rad_, že ich nikto nev_rušuje zo stáročnej neh_bnosti.
  Pomaly, dôstojne si sadol na lavičku a plnými dúškam_ v_chutnával jarn_ vzduch a blížiacu sa dospelosť.
  Úlohy z jazyka a literatúry
  2. Nájdi a zakrúžkuj skupinu osobných zámen:
  a) náš, od nás, o nej, jeho taškou
  b) im, od neho, mňa, o nej, videl ich
  c) s vašimi, od nich, mnou, k nim, o ich byte
  3. a) Z viet vyber dvojčlenné vety:
  Vonku sa blýska.
  Nekričte!
  Dedina spala pokojným spánkom.
  Dýcha sa mi voľnejšie.
  V to poludnie prudko mrzlo.
  b) Ktorá z dvojčlenných viet je úplná?
  4. Z radu podstatných mien vyber pomnožné podstatné mená stredného rodu:
  Tatry, oblaky, ústa, okuliare, korytnačky, Piešťany, bradlá, čísla, pomyje, kliešte, jablká, prsia, Košariská,
  Donovaly, vrecia, nožnice, husle
  5. Urč z nasledujúcich viet a spojení tú správnu. Správnu vetu, spojenie podčiarkni:
  a) Mám doma päť šiat. Mám doma pätoro šiat.
  b) So štyrmi deťmi to nie je jednoduché. So štyroma deťmi to nie je jednoduché.
  c) Môžeme môžme
  d) Dané číslo násobte tromi. Dané číslo násobte troma.
  e) U všetkých týchto zámen u susedov
  6. Vyber podstatné mená, pri ktorých určujeme životnosť a neživotnosť:
  batoh, šťava, slnko, murár, vysvedčenie, učiteľ, javor, smiech, ruža, sudca, Jano, vlasť, žriebä, dedo, olej,
  kuriatko, vodopád
  7. Raduje sa. Vytvor k jednoduchej vete (ak treba, doplň do vety ďalšie vetné členy):
  a) vedľajšiu vetu predmetovú
  b) vedľajšiu vetu prívlastkovú
  c) vedľajšiu vetu príslovkovú časovú
  d) vedľajšiu vetu príslovkovú príčinnú
  8. Nazrela dnu, lež nič nevidela. Uvedené priraďovacie súvetie je súvetím:
  a) zlučovacím
  b) stupňovacím
  c) odporovacím
  d) vylučovacím
  9. Utvor 2. a 3. stupeň prídavných mien:
  tupý
  krehký
  dobrý
  krátky
  vrtký
  10. Vyber jednu z viet, ktorá zodpovedá schéme:
  a) Niektoré jazykové štýly sa vyznačujú prísnou vecnosťou.
  b) Biele kríky kvetov zakrývali voľný výhľad.
  c) Horské bystriny sa len tak hemžili veľkými pstruhmi.
  d) Obrovský smrek na brehu sa dotýkal širokej plytčiny.
  11. Číslovky napíš slovom:
  (1) dievčatá, (1.) športovci, z (5) zošitov, v (40.) rokoch, v (50) rokoch, dobehol (8.), (7) ochoreli
  12. Jabloň sa v noci ohýbala pod silnými nárazmi vetra. V ktorej z možností sú správne určené vetné členy?
  a) podmet, príslovkové určenie miesta, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, nepriamy predmet, nezhodný
  prívlastok;
  b) podmet, príslovkové určenie času, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, priamy predmet, nezhodný
  prívlastok;
  c) podmet, príslovkové určenie času, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, príslovkové určenie príčiny,
  nezhodný prívlastok.
  d) Žiadna z uvedených možností.
  13. Brat nám oznámil, že sa teší na Veľkú noc a určite príde. Tromi spôsobmi vytvor z nepriamej reči priamu reč.
  14. Ktoré gramatické kategórie zodpovedajú zvýraznenému slovesu?
  Vyhrešila chlapca pre ľahostajnosť.
  a) 2. osoba, plurál, minulý čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid
  b) 3. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
  c) 3. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
  d) žiadna z uvedených možností
  15. Ktorá skupina slov predstavuje synonymá?
  a) horička, hora, horský, hornatý
  b) jar, leto, jeseň, zima
  c) pekný, krásny, nádherný, úchvatný
  d) kopať, búrať, stavať, demolovať
  16. Žiadosť, správa, oznámenie sú:
  a) časti jazykových štýlov
  b) útvary epiky
  c) slohové útvary informačného slohového postupu
  17. V ktorej z možností sú všetky spojenia frazeologizmy:
  a) vziať nohy na plecia, stratil reč, zapísať si za uši
  b) jazyková škola, vysoko rúbať, byť sto rokov za opicami
  c) prijímacie pohovory, triedna kniha, letný deň
  18. Do stĺpcov (zvisle) doplň výrazy:
  7.
  3. 4.
  1. 2. 6. 8.
  5.
  Ak si správne doplnil výrazy, vylúštil si v zvýraznenom riadku meno známeho autora. Napíš celé jeho
  meno, do ktorého obdobia patrí a uveď názov jedného prozaického a jedného dramatického diela.
  19. Ktoré pojmy patria všetky k menu Martin Kukučín?
  a) Tajov, Ondráš Machuľa, Prešov, Praha
  b) Jasenová, Adam Krt, Praha, realizmus, román
  c) Gábor Vlkolinský, Letorosty, novela, Vyšný Kubín
  d) žiadna z možností
  20. Urč jazykový štýl viet:
  a) Ruža šípová (rosa canina) je ker až 3 m vysoký s prútnatými konármi, ktoré sú porastené zahnutými
  ostňami. …..
  b) Náhle krajinu zaliala mesačná noc. Na oblohe sa zjavil vládca mesiac a jeho priateľky – hviezdy.
  …..
  c) Slovina a biola sú predmety, ktoré mám rád. …..
  21. Podčiarkni, ktoré dielo nenapísal Ján Smrek:
  Cválajúce dni, Iba oči, Chlapec maľuje dúhu, Básnik a žena
  22. Použité spojenia sú:
  živiť sa perom, čítať Kukučína, prekladať Remarqua
  a) metafora
  b) prirovnanie
  c) metonymia
  23. K akému literárnemu smeru patria štúrovci? …..
  24. Kamil Peteraj píše okrem básnických zbierok aj …..
  Ak si dokončil základnú časť testu, napíš krátku úvahu, v ktorej vyjadríš svoje predstavy o ďalšom štúdiu na
  strednej škole.

 3. Dajaký test

  Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry v šk. roku 2002/2003
  1. Doplň správne hlásky a čiarky:
  Strm_m kom_nom skaln_ch stien predral sa vzáp_tí chumáč hustej hml_. Pred naš_m domom sme
  dohovárali tvoj_m priateľom. M_ sme um_li riad zm_li podlahu no zabudli sme um_ť m_sku na ktorej
  bolo r_zoto. S_kork_ sa pob_li o svoj pr_b_tok. Píšuc_ch študentov v_rušil ps_ brechot a v_skot
  rozjaren_ch det_. Star_ dobr_ kamaráti sa pred štyrm_ mesiacm_ nadch_ňali kráso_ _atranskej
  snehovej prikr_vky. Ľadové kr_h_ s_pký sneh sú t_pickým znakom _rkt_dy. Tr_ góly ktoré dostali
  _rnavsk_ fu_balisti od _renčanov v posled_ch siedm_ch minútach zápasu príliš otriasli ich
  sebadôvero_. Matk_n_ a otcov_ znám_ sú vždy tak_ vesel_. V_soko_ horo_ sa niesol ostr_ orl_ hv_zd.
  2. Hláskoslovie je náuka o:
  a) zvukovej stránke jazyka
  b) slove a slovnej zásobe
  c) pravidlách o spájaní slov vo vete, o tvorení viet a súvetí
  d) slovách, ktoré skloňovaním a časovaním menia svoj základný tvar
  3. Zakrúžkuj správne odpovede /A-D/
  a) všetky slová vznikli rovnakým spôsobom:
  A. vykonávateľ, chirurgická, ctižiadostivý, protihráč
  B. humánny, sklený, stolček, učiteľka
  C. odkopnúť, prečítať, snehobiely, bezcharakterná
  D. záskok, nákup, výstava, spravodlivý
  b) slovesá nemajú rovnaký vid:
  A. maľujú, upratujú, čítajú, píšu
  B. prinesieš, ukradneš, napíšeš, pozbieraš
  C. donesiem, zapáčia, vyvolávame, pricestovali
  D. vybral sa, zakričal, splnilo, napísala
  c) veta obsahuje len ohybné slovné druhy:
  A. Mláďa kuny sa mrví na snehu.
  B. Nikto neodpovedal na učiteľovu otázku.
  C. Babkin hlas nadobudol neprirodzenú tvrdosť.
  D. Zabudol som však jej adresu.
  d) všetky podstatné mená majú rovnaký skloňovací vzor:
  A. v škole, v triede, na stoličke, na chodbe
  B. chvíľa, bedľa, jedľa, kozľa
  C. s bratom, s tulákom, so slonom, s vtákom
  D. huslisti, futbalisti, bačovia, kolegovia
  e) všetky spoluhlásky r a l sú slabikotvorné:
  A. vlna, črtať, vlákno
  B. kladivo, črevo, trpieť
  C. brnkať, klbko, spor
  D. škvrna, žltý, dlhý
  4. Zo slova brnkať vypíš spoluhlásky a rozdeľ ich na
  znelé párové neznelé párové znelé nepárové tvrdé obojaké
  5. Zámená ten istý, iný, sám, nijaký sú:
  A. vymedzovacie
  B. neurčité
  C. ukazovacie
  D. osobné
  b) Správne použi tvary sami, samy, samý a samí vo vetách:
  c) Odlíš prípady (podčiarkni), keď zvratné osobné zámeno sa, si nie je súčasťou prísudku.
  Akým vetným členom je sa, si v týchto vetách?
  Otec sa holí. Často sa pristihnem, že klamem. Netúlaj sa po nociach. Pochválim sa, že už mám päť
  jednotiek. Usmievala sa, hoci jej bolo do plaču. Syn si chce postaviť dom. Myslel si si, že už sa
  nestretneme?
  vetný člen …..
  6. Rozlíš rovnako znejúce (podčiarknuté) slová vo vetách. Pri každej vete napíš, o aký slovný druh ide:
  Prídeme ti naproti. ….. Naproti našej školy je parkovisko. …..
  Kto veľa hovorí, málo koná. ….. Pohovoril veľa zbytočností. …..
  Dobre, dnes ho navštívim. ….. Mám sa dobre. …..
  Jemu je to nakoniec jedno. ….. Nakoniec prehovoril otec. …..
  7. Doplň správne predložku:
  A. Zabehni mlieko! B. Zvažujem každé a proti.
  C. Zahraj niečo tanca zábavu! D. Vrátil sa polhodinu.
  8. Akým vetným členom sú číslovky v týchto vetách. Napíš nad ne.
  Štvrtá planéta patrila biznismenovi. Tri a dva je päť. Vyrušili ma len tri razy. Hrozne bzučal a ja som
  urobil štyri chyby pri spočítaní.
  9. Rozhodni, čo je správne. Správny výraz podčiarkni:
  A. Odkázal som jej, že by / žeby prišla na zábavu.
  B. Vyzerá ako by/akoby tri dni nejedol.
  10. Oprav chyby (i interpunkčné znamienka):
  A. Prišli všetcia.
  B. Získané číslo vydelíme siedmymi i stomi.
  C. Čo sa týka naších žiakov boli výborne pripravení.
  D. Povedali mi nech sa nemiešam do vecí ktorím nechápem.
  11. Ktorá z uvedených viet má stúpavú melódiu?
  A. Kto pôjde s nami do kina? B. Poupratuj byt!
  C. Navštíviš nás zajtra? D. Dobre som si pospala.
  12. Vo vete Stále sa usmievať nedokáže každý sú podčiarknuté slová:
  A. prísudok a podmet B. predmet a podmet
  C. prísudok a prívlastok D. podmet a prívlastok
  13. Rozšír vetu z predchádzajúcej úlohy a utvor:
  a) podraďovacie súvetie
  b) k slovu usmievať sa:
  A. hovorové synonymum
  B. antonymum
  14. Ktorá z viet sa od ostatných líši druhom použitej spojky?
  A. Zastavili sme tam, kde sa cesta otáčala.
  B. Nakúkal, aby videl čo najviac.
  C. Ešte viac zbledol, ba i ozelenel.
  D. Nemal som obavu, že ma nenájdete.
  15. Ktoré z uvedených tvrdení o slovných druhoch vety sú v nasledujúcej vete nepravdivé:
  Po dopade kryhy vytryskla spŕška ľadových kryštálikov.
  a) A. Podstatné mená žens. rodu majú skloňovací vzor ulica.
  B. Prídavné meno je vzťahové a je v L plurálu.
  C. Sloveso v minulom čase má dokonavý vid.
  D. Veta obsahuje 1 neohybný slov. druh.
  b) Vypíš prisudzovací sklad.
  16. Vyber správne určené poradie vetných členov vo vete z predchádzajúcej úlohy ( Po dopade kryhy…)
  A. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok,
  predmet
  B. príslovkové určenie času, predmet, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok, nezhodný
  prívlastok
  C. príslovkové určenie času, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok,
  nezhodný prívlastok
  D. príslovkové určenie času, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok,
  predmet
  17. Ktorej z viet zodpovedá schéma?
  A. V prednej izbe tancujú listy vo svite mesiaca.
  B. Odrazu doľahla na mňa veľká ťažoba a smútok.
  C. Veľká misa kapusty spokojne odpočívala na stole.
  D. Často si spomínam na svojho dobrého priateľa zo školy.
  18. a) Prečítaj text a rieš úlohu pod ním:
  Pri kočíku stoja dve dievčatá a lížu zmrzlinu. Jedna bola plavovláska v červených šatách, druhá
  mala džínsy a tričko s nápisom Beatles. Vlasy mala hnedé, dlhé, zapletené do vrkočov. Z obidvoch
  jej vykúkali červené lienky.
  Rozlíš vety a vypíš ich v tomto poradí:
  A. Jednoduchá rozvitá veta bez viacnásobného vetného člena.
  B. Jednoduchá rozvitá veta s viacnásobným vetným členom.
  C. Priraďovacie súvetie, v ktorom sú jednoduché vety spojené spojkou
  D. Bezspojkové priraďovacie súvetie s viacnásobným vetným členom.
  b) Preštylizuj nasledujúce vety tak, aby sa z jednočlennej vety stala dvojčlenná a naopak:
  A. Hrmelo. …..
  B. Blesky pretínali oblohu. …..
  19. Organizovaná výmena názorov na istú tému, ktorá smeruje k zaujatiu postoja alebo k vyriešeniu
  problému, sa nazýva:
  A. debata B. diskusia C. dialóg D. polemika
  20. a) Urč slohový postup ukážky:
  Ahoj, mami, Tatr. Lomnica 23.2.2003
  mám sa stále fajn. Počasie nám vychádza v ústrety, preto lyžujeme od rána do večera. Izba je super,
  napriek tomu sa už teším domov.
  A. rozprávací B. informačný C. výkladový D. opisný
  b) Slová fajn, super patria k štýlu:
  A. rečníckemu B. publicistickému C. hovorovému D. umeleckému
  21. Strelami ho postrieľali,
  šabľami ho porúbali,
  lež kým Branko hlavu sklonil,
  dvanástim on hlavy zronil.
  Hojže, Bože! staň do súdu,
  prislúž pravdu môjmu ľudu:
  mňa zabila podlá zrada,
  slnko moje už zapadá.
  Pravde žil som, krivdu bil som,
  verne národ môj ľúbil som:
  to jediná moja vina,
  a okrem tej žiadna iná.
  a) Kto je autorom básne, z ktorej je úryvok? …..
  b) Ako sa volá báseň, ktorá má jednoduchý dej, hrdinu? …..
  c) Aký vzťah mal hrdina k vlasti? …..
  d) Uveď po jednom príklade na metaforu a epiteton.
  ….. …..
  e) Aký rým básnik využíva? Napíš schému. …..
  f) Ktorá strofa z úryvku je básnikovým epitafom? …..
  22. a) Správne priraď autorov k dielam:
  DIELA AUTORI
  Do školy M. Kukučín
  Z teplého hniezda J.G.Tajovský
  Do konca D. Hevier
  Môj kôň J. C. Hronský
  b) Čo majú diela spoločné po obsahovej stránke?
  23. Doplň chýbajúce údaje:
  Autor Dielo Lit.žáner Lit.druh
  Július Lenko Dcérke
  Na výhone dialogizovaná báseň
  Boris Filan Mláďatá
  Anna zo Zeleného
  domu
  dievčenský román
  Daniel Defoe
  dobrodružný román
  – robinsonáda
  William Kotzwinkle E.T. Mimozemšťan
  Ak si využil(a) predchádzajúce úlohy, pohraj sa s čiarkou a použi ju tak, aby ostrihomský arcibiskup nebol obvinený
  z toho, že sa pridal k sprisahancom:
  Ostrihomský arcibiskup Ján napísal list sprisahancom proti kráľovnej Gertrúde, manželke Ondreja II. List bol
  napísaný po latinsky a neboli v ňom podľa vtedajšieho pravidla čiarky. To viedlo k pochybnostiam o obsahu správy,
  ktorá znela:
  ZABIŤ KRÁĽOVNÚ NETREBA BÁŤ SA VÁM BUDE DOBRE A AK VŠETCI SÚHLASIA JA NIE SOM PROTI.
  Arcibiskupa obvinili, že sa pridal k sprisahancom a že listom myslel toto:
  ZABIŤ KRÁĽOVNÚ, NETREBA BÁŤ SA, VÁM BUDE DOBRE, A AK VŠETCI SÚHLASIA, JA NIE SOM PROTI.
  On sa však obhajoval, že myslel svoj list úplne ináč. Ako? Pokús sa vyriešiť tento problém v pôvodnom (prvom)
  texte.
  Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry v šk. roku 2002/2003
  Valentín Beniak
  Neprosím o lásku
  Neprosím o lásku, čo spaľuje jak hrom,
  o lásku – povodeň, ktorá sa valí kalom,
  o lásku Medúzy a jej tragický skon,
  o lásku najady, s jej milou búrkou v malom,
  o lásku holubov, čo obletujú dom,
  o lásku orlice, čo zasľúbená s bralom,
  o lásku Rusalky, včeličky s žihadlom,
  o lásku otrokýň, čo dusená je žiaľom.
  Nie lásku slávika, od ktorej srdce puká,
  nie tú, čo sľubuje kriveprísažná ruka,
  nie lásku pokornú, nie lásku na povel,
  ani nie neživý anjelský snehobeľ,
  len lásku-popevok, ktorý keď vyjde z módy,
  človek ju zabudne a do Dunaja hodí.
  1. a) Do akého literárneho druhu patrí ukážka? …..
  b) Rozhodni, o akú báseň ide podľa témy:
  A. ľúbostnú B. reflexívnu C. spoločenskú D. osobnú E. prírodnú
  2. a) Akú básnickú formu predstavuje báseň? …..
  b) Vysvetli (napíš) stavbu tejto básnickej formy v jej klasickej podobe.
  3. a) Pomenuj slovnú figúru, ktorú využil autor v 1. i 2. strofe básne …..
  b) Akú má funkciu?
  4. Do akého vývinového obdobia slovenskej literatúry by si zaradil (a) autora? Správnym vyriešením
  doplňovačky získaš odpoveď.
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
  DZ
  1. Základný vetný člen dvojčlennej vety.
  2. Zvyčajne 1 riadok básne alebo piesne.
  3. DZ
  4. Neohybné slová, ktoré vyjadrujú postoj hovoriaceho k výpovedi
  5. Spojenie dvoch alebo viacerých viet.
  6. Slovný druh, ktorý pomenúva činnosť, dej alebo stav.
  7. Neohybný slovný druh, ktorý spája slová do viet a vety do súvetí.
  8. Veta, ktorej gramatické jadro tvorí jeden hlavný vetný člen.
  9. Veta, ktorá má len hlavné vetné členy.
  10. Sklad medzi nadradeným a podradeným vetným členom.
  11. Súvetie, ktoré má 3 a viac prisudzovacích skladov.
  5. V ktorej časti básne autor uzatvára tému? …..
  6. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky:
  o lásku, čo spaľuje jak hrom
  srdce puká
  anjelský snehobeľ
  7. Napíš, čo je verš a strofa.
  8. Vyhľadaj v básni príklad na inverziu.
  9. Vo verši – nie lásku pokornú, nie lásku na povel – je podčiarknuté predložkové spojenie:
  A. predmet
  B. nezhodný prívlastok
  C. príslovkové určenie
  10. a) Nájdi v texte deminutívum. …..
  b) S akým cieľom si autor vyberá expresívne slová?
  11. Utvor rovnoznačné slovo k slovu pokorný. …..
  – prvotné
  12. V druhej strofe básne vyhľadaj predložky. Podčiarkni, aké sú to predložky:
  – druhotné
  13. a) V nasledujúcich vetách podčiarkni predložky (nie prvotné)
  b) Akým slovným druhom boli pôvodne?
  Neďaleko domu stála záhradka. Na základe vášho odporúčania sme sa rozhodli nezaradiť tento film
  do ponuky slovenských kín. Učiteľka vyslala súťažiť namiesto mňa môjho suseda. Vinou vrtošivého
  počasia sme ostali doma. Okolo domu sa vinula kľukatá cesta.
  14. Ktoré z predložkových spojení sú nesprávne (nespisovné)? Podčiarkni.
  na neho vypytoval.
  a) Často sa
  – po ňom vypytoval.
  b) Pre dnešok
  je to všetko.
  Na dnešok
  c) Až na dejepis
  Okrem dejepisu už viem všetko.
  d) Počas
  vyučovania nerozprávajte!
  Behom
  15. a) Vyhľadaj v texte zložené slová:
  b) Z nasledujúcich slov utvor zložené slová: delo, voda, váha, auto, strelec, zviera, lekár, mechanik:
  16. Do akej štýlovej vrstvy jazyka patria slová: popevok, snehobeľ, najada
  17. a) V 1. strofe vyhľadaj príklady na spodobovanie:
  – neznelé spoluhlásky:
  b) Zo slova spaľuje vypíš
  – znelé nepárové spoluhlásky:
  18. V 1. strofe básne vyhľadaj plnovýznamové slovesá.
  A. Pri 2. slovese urč sloves. čas a vid a utvor trpný rod (opisný tvar):
  B. Pri 3. slovese urč osobu a sloves.rod a utvor podmieňovačí spôsob prítom.času:
  C. Pri 4. slovese urč číslo a spôsob a utvor rozkazovací spôsob 1. os. pl:
  19. Z druhej strofy básne vypíš zámená a zaraď ich:
  20. Od podstatných mien srdce, holub a láska utvor prídavné mená a použi ich v spojeniach. Aké prídavné
  mená si utvoril?
  – srdce
  – holub
  – láska
  21. Ktorý plnovýznamový slovný druh sa v ukážke nevyskytuje?
  22. Z uvedených slov utvor vety, v ktorých bude požadované poradie vetných členov:
  a) zvíťaziť, snaha, mu, dodávať, odvaha
  Vyjadrený podmet, nezhodný prívlastok, nepriamy predmet, slovesný prísudok, priamy predmet.
  b) stena, tento (tohto), dom, kvitnúť, záhony, ruže, kvety, a, za
  Príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, vyjadrený
  podmet, viacnásobný nezhodný prívlastok (2).
  c) všetko, zatiahnuť sa, závoj, riedky, tmavobelasý
  Vyjadrený podmet, slovesný prísudok, postupne rozvíjací zhodný prívlastok, príslovkové určenie
  spôsobu.
  23. Urč po syntaktickej stránke prvý a posledný verš (vetu) básne.
  24. Utvor vety s nasledujúcimi príslovkami alebo predložkovými spojeniami:
  a) nahlas – na hlas
  b) z časti – sčasti
  c) vtom – v tom
  25. Vo vete Ej, dobre je na dedine! odôvodni interpunkčné znamienka.
  26. Doplň písmená, chybné oprav, doplň interp. znamienka, číslovky napíš slovom: Vlc_ v l_ptove sa v posledn_ch dvoch rokoch v_razne premnožili. Bača matej blcháč zo salaša v pr_b_line vie o tom svoje.Vlan_ im zadrhli ovcu a kozu predt_m jahňa. Hlup_ je ten, čo povedal, že vlk je sanitár. Nech si pride cez sezónu spočítať, koľko noc_ sa nev_sp_me vraví bača. Podľa dborníkov tento stav zapr_činila v_mena úloh medzi r_som a jeho terajším nástupcom. R_s bol predátorom v slovensk_ch horách ešte v 60 rokoch odvtedy sa však stav_ t_chto vzácn_ch zvierat zn_žili na polovicu. Vlk do prírody liptovského pásma patr_ vždy tam bol. Teraz však spôsobuje značné škod_ najmä na jednej zver_. Len lesnej správe javorinka v liptovskom hrádku skántr_li vlc_ za posledné obdobie 50 kusov v_sokej. Ak si využil(a) predchádzajúce úlohy, pohraj sa s čiarkou a použi ju tak, aby ostrihomský arcibiskup nebol obvinený z toho, že sa pridal k sprisahancom:
  Ostrihomský arcibiskup Ján napísal list sprisahancom proti kráľovnej Gertrúde, manželke Ondreja II. List bol napísaný po latinsky a neboli v ňom podľa vtedajšieho pravidla čiarky. To viedlo k pochybnostiam o obsahu správy, ktorá znela:
  ZABIŤ KRÁĽOVNÚ NETREBA BÁŤ SA VÁM BUDE DOBRE A AK VŠETCI SÚHLASIA JA NIE SOM PROTI.
  Arcibiskupa obvinili, že sa pridal k sprisahancom a že listom myslel toto:
  ZABIŤ KRÁĽOVNÚ, NETREBA BÁŤ SA, VÁM BUDE DOBRE, A AK VŠETCI SÚHLASIA, JA NIE SOM PROTI.
  On sa však obhajoval, že myslel svoj list úplne ináč. Ako? Pokús sa vyriešiť tento problém v pôvodnom (prvom) texte.

 4. Dajaký test

  1
  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka Gymnázia
  na Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2010 /2011
  Objav vďaka náhode / Úryvok /
  ( Život marec 2010 )
  Na jeseň roku 1928, pred odchodom na dovolenku, zabudol prikryť misky s baktériami hnisu.
  Po návrate si v jednej z nich všimol kolóniu plesne Penicillium notatum. Zaujalo ho, že všade, kde sa pleseň
  dostala do kontaktu s baktériami, prestali sa množiť a postupne hynuli.
  Fleming extrakt z plesne izoloval a účinnú látku, ktorú pleseň produkovala, nazval penicilín.
  Vo februári 1929 svoj objav publikoval v British Journal of Experimental Pathology, ale nevzbudil tým
  takmer nijaký záujem vedeckej obce. Neskôr ho okomentoval slovami: „Človek niekedy nájde to, čo
  nehľadá.“
  Flemingov čas prišiel až o deväť rokov neskôr, keď sa jeho článok dostal do rúk oxfordského
  profesora sira Howarda Waltera Floreya.
  1. Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z textu ukážky?
  A. Vedec Fleming pred odchodom na dovolenku neumyl misky s baktériami hnisu.
  B. Po návrate z dovolenky si všimol kolóniu plesne Penicillium notatum.
  C. Fleming pomenoval jeden z najznámejších liekov podľa účinnej látky z kolónie plesne
  Penicillium notatum.
  D. Objav, ktorý publikoval v British Journal of Experimental Pathology, nevyvoval takmer nijaký
  záujem vedeckej obce.
  2. Do akého jazykového štýlu patrí ukážka?
  A. do umeleckého štýlu
  B. do hovorového štýlu
  C. do náučného štýlu
  D. do administratívneho štýlu
  3. Ktoré zo slov použitých v ukážke je nesprávne vysvetlené?
  A. kolónia – spoločenstvo hromadne žijúcich mikroorganizmov
  B. extrakt – výťažok
  C. izolovať – ničiť
  D. produkovať – vyrábať
  4. Vypíš z textu ukážky vety v nasledujúcom poradí:
  A. Priraďovacie súvetie odporovacie
  …..
  …..
  …..
  2
  B. Jednoduchá veta neúplná rozvitá
  …..
  …..
  C. Zložené súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou
  …..
  …..
  D. Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkovou časovou
  …..
  …..
  …..
  5. Veta Zaujalo ho, že všade, kde sa pleseň dostala do kontaktu s baktériami, prestali sa množiť
  a postupne hynuli. Je:
  A. jednoduché súvetie B. zložené súvetie
  6. Na báze penicilínu vzniklo množstvo ďalších antibiotík.
  Urči uvedenú vetu podľa členitosti:
  A. jednočlenná slovesná veta B. jednočlenná neslovesná veta
  C. dvojčlenná neúplná veta D. dvojčlenná úplná veta
  7. Rozšír vetu Penicilín zachránil život mnohým vojakom. o priraďovací sklad.
  …..
  8. Označ slovné základy podčiarknutých slov: záujem vedeckej obce, okomentoval slovami
  a. ved – , koment –
  b. vedec – , koment –
  c. vedec – , komen –
  d. ved – , komen –
  9. Ktorá veta obsahuje prístavok?
  A. Zaujalo ho, že všade, kde sa pleseň dostala do kontaktu s baktériami, prestali sa množiť
  a postupne hynuli.
  B. Na jeseň roku 1928, pred odchodom na dovolenku, zabudol prikryť misky s baktériami hnisu.
  C. Fleming extrakt z plesne izoloval a účinnú látku, ktorú pleseň produkovala, nazval penicilín.
  D. Vo februári 1929 svoj objav publikoval v British Journal of Experimental Phatology, ale
  nevzbudil tým nijaký záujem vedeckej obce.
  3
  10. Vo vete Fleming extrakt z plesne izoloval a účinnú látku, ktorú pleseň produkovala …..je
  podčiarknuté slovo:
  A. príslovkové určenie miesta B. predmet
  C. nezhodný prívlastok D. zhodný prívlastok
  11. Vo vete Na stole stáli misky s baktériami hnisu. je:
  A. 1 nezhodný prívlastok B. 2 nezhodné prívlastky C. ani 1 nezhodný prívlastok
  12. Ktorej vete zodpovedá uvedené poradie vetných členov?
  Nevyjadrený podmet, predmet v akuzatíve, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, nepriamy predmet,
  prísudok (slovesný).
  A. Fleming nazval účinnú látku penicilín.
  B. Penicilín sa stal jeden z najznámejších liekov.
  C. Život bez Flemingovho objavu si už nevieme predstaviť.
  D. Flemingov čas prišiel až o deväť rokov neskôr.
  13. a) Priamu reč v ukážke zmeň na nepriamu.
  …..
  b) Slová nájde – nehľadá sú:
  A. homonymá B. antonymá C. synonymá
  14. Ktoré z tvrdení o slovách v nasledujúcej vete je nepravdivé: Po návrate si v jednej z nich všimol
  kolóniu plesne…
  A. jednej – základná číslovka B. z – neslabičná predložka
  C. nich – genitív osobného zámena my D. si všimol – dokonavé sloveso
  15. V prvom odseku ukážky vyhľadaj:
  A. Nedokonavé slovesá
  …..
  B. Utvor podmieňovací spôsob minulého času od slovesa produkovať.
  …..
  C. Utvor všetky tvary rozkazovacieho spôsobu od slovesa vzbudiť.
  …..
  16. a) Ktorý neohybný slovný druh chýba v poslednej vete ukážky?
  A. častica B. citoslovce C. spojka D. predložka E. príslovka
  b) V celej ukážke vyhľadaj spojky a rozčleň ich na:
  A. priraďovacie
  …..
  B. podraďovacie
  …..
  …..
  4
  17. a) Ktoré z podstatných mien v ukážke majú rovnaký vzor ako podstatné meno pleseň?
  …..
  b) Z prvého odseku ukážky vypíš aspoň dve podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub:
  …..
  c) Utvor genitív plurálu od podstatných mien baktéria, čas.
  …..
  18. Ktoré gramatické kategórie zodpovedajú podčiarknutému podstatnému menu vo vete: Po návrate
  si v jedenej z nich všimol kolóniu plesne.
  A. mužs. rod, singulár, datív, neživotné, vzor dub
  B. mužs. rod, singulár, lokál, neživotné, vzor stroj
  C. mužs. rod, singulár, lokál, neživotné, vzor dub
  D. mužs. rod, singulár, datív, neživotné, vzor stroj
  19. a) Z prvého odseku ukážky vypíš všetky zámená, urči ich, kde je to možné, daj do základného tvaru:
  …..
  …..
  b) Zámeno kde vyslovujeme: A. kde B. gde
  20. Z textu ukážky vypíš:
  a) všetky prídavné mená …..
  …..
  b) Ktoré z nich sa nedajú stupňovať? …..
  21. Pomenuj jazykové umelecké prostriedky:
  A. liečivý zázrak …..
  B. uzrel svetlo sveta …..
  C. bolo to ako zázrak …..
  22. Označ spisovné vyjadrovanie, nespisovné vyjadrovanie oprav:
  A. rokovať na vláde …..
  B. kontaktná adresa na vás …..
  C. na inštitúcii …..
  D. mať záujem o to …..
  5
  23. a) Ktorý druh slov sa v texte nevyskytuje? A. slová cudzieho pôvodu
  B. zdrobneniny
  C. odborné názvy
  D. frazeologizmy
  b) Uveď príklad na frazeologizmus, ktorý by vystihol usilovnú prácu prinášajúcu úžitok.
  …..
  c) Z nasledujúcich slov utvor po jednom združenom pomenovaní:
  vojna …..
  škola …..
  kniha …..
  24. a) Vyraď z radu slovo, v ktorom nenastalo rytmické krátenie: návrat, látok, stiahnu, nazýva, dobrých,
  miestach …..
  b) Ktoré z týchto slov obsahuje: 2 neznelé párové spoluhlásky, 1znelú párovú spoluhlásku
  a 1 znelú nepárovú spoluhlásku? …..
  25. Na základe rozvrstvenia slovnej zásoby pospájaj dvojice slov, ktoré patria do rovnakej štýlovej vrstvy
  a pomenuj ju: cédečko, plam, laboratórium minerálka, slnce, stafylokoky
  A. …..
  B. …..
  C. …..
  26. Pravopisné cvičenie (Doplň i/y a čiarky):
  Rachot hromov sa oz_val v neďalek_ch horách a pripom_nal nem_ losrdn_ boj o život. Z tmav_ch
  mračien sa zrazu objav_li slnečné lúče a s nesl_chanou silou liali svoje svetlo na krajinu. Star_ rodičia
  s nedočkav_mi vnukm_ v_chádzali z domov. Zo svoj_ ch úkr_tov v_šlo veľké množstvo zver_.
  Vtáci v_ leteli zo svoj_ch hniezd len krátky okam_h si odd_chli na konár_ a potom už lietali
  vo v_škach. Z tráv_ v_liezol chrúst a sotva striasol zo svoj_ch kr_del rosu ktorá sa bl_šťala ako kr_štáľ
  už bol v zobáčiku s_korky. Z každého lístka košatej lip_ stekali perl_čk_ dažďa. Svet ktor_ h_r_l
  rôzn_ mi farbam_ akoby bol v_str_hnut_ z kníh v_nikajúc_ch rozprávkarov. Každ_ z nás by rád priv_tal
  neob_čajn_ život v krajine strm_ch b_strín tich_ch dolín a nebot_čn_ch lesov kde zver_ majú svoje
  ozajstné kráľovstvo.

  1
  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka Gymnázia
  na Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2010 / 2011

  Arthur Conan Doyle
  Na ten obraz nikdy nezabudnem (z románu Stratený svet)
  (Úryvok)
  Na svitaní mi znezrady spočinula na pleci čiasi ruka. Stŕpol som a chvejúc sa na celom
  tele, schytil som pušku. No vzápätí som radostne vykríkol – v rannom šere sa nado mnou
  skláňal lord John.
  Bol to Roxton, no takmer som ho nepoznával. On, ktorý sa vždy správal tak pokojne
  a triezvo a toľko dbal o svoj zovňajšok, stál tu teraz bledý, s očami blúdiacimi sem a ta a z pŕs
  sa mu dral ťažký dych ako po dlhom prudkom behu. Vycivenú tvár mal doškriabanú
  a zakrvavenú, zo šiat viseli len zdrapy a bol bez klobúka. V údive som naňho vytriešťal oči,
  no nepustil ma k slovu a dal sa zbierať rozhádzané veci, pričom ma pobádal:
  „Chytro, kamarát, chytro! Každá minúta je drahá. Vezmite pušky – obe. Čo najviac
  nábojov. Napchajte si vrecká. A teraz potraviny. …“
  1. Ktorý základný literárny druh predstavuje ukážka? …..
  2. Čo je charakteristické pre literárny útvar, z ktorého je ukážka?
  A. Veľké epické dielo, v ktorom autor zobrazuje široký okruh života a dej sa odohráva
  v dlhšom časovom rozpätí.
  B. Krátky epický útvar, obyčajne stvárňuje udalosť zo života človeka, kde vystupuje
  menší počet postáv.
  C. Veľká epická forma, ktorej témou je významná historická udalosť alebo významný
  problém doby.
  D. Útvar na rozhraní medzi umeleckou a vecnou literatúrou. Využíva jazykové umelecké
  prostriedky a informuje o významných aktuálnych udalostiach.
  3. Text ukážky by nemohol byť súčasťou:
  A. poviedky B. diskusného príspevku
  C. novely D. románu
  4. Rozpor medzi jednotlivými postavami v texte je …..
  2
  5. Aký druh rozprávania uplatnil autor v ukážke?
  A. ja – rozprávanie …..
  B. je – formu …..
  …..
  Správnu odpoveď zakrúžkuj a svoj výber zdôvodni.
  6. Aký typ prózy predstavuje ukážka?
  A. historický B. vedecko – fantastický
  C. cestopisný D. vedecko – populárny
  7. Vylúč autora, ktorý daný typ prózy nepísal:
  A. Jules Verne B. Karel Čapek C. William Sarovan D. Jozef Repko
  8. Aký slohový postup použil autor v druhom odseku ukážky?
  A. Je tu výpočet údajov, použil informačný slohový postup.
  B. Úryvok má dejovú nadväznosť, preto ide o rozprávací slohový postup.
  C. Autor opisuje postavu a vypočítava vlastnosti, preto použil opisný slohový postup.
  D. Autor analyzuje vzťahy, poúča, preto ide o výkladový slohový postup.
  9. Urči jazykové umelecké prostriedky:
  A. dych ako po dlhom prudkom behu …..
  B. temnota zastrela moju dušu …..
  C. ťažký dych …..
  10. a) Utvor od slova svet:
  A. synonymum …..
  B. odvodené slovo …..
  C. zložené slovo …..
  b) Ktoré z nasledujúcich slov je utvorené rovnakým slovotvorným postupom ako slovo
  svitanie ?
  A. ranný B. doškriabaný C. ľudoopy D. dojesť
  11. Prečítaj text, rozlíš vety a vypíš ich v tomto poradí: Bol to Roxton, no takmer som ho nepoznával.
  Zo svojej skrýše sme mali výhľad na akúsi chodbu medzi stromami, ktorých vetvy sa splietali
  do zelenej klenby. Vycivenú tvár mal doškriabanú a zakrvavenú, zo šiat viseli len zdrapy a bol
  bez klobúka. Každá minúta je drahá. Bolo už celkom tma.
  A. Priraďovacie súvetie odporovacie
  …..
  B. Jednoduchá veta dvojčlenná úplná rozvitá
  …..
  3
  C. Zložené priraďovacie súvetie zlučovacie
  …..
  …..
  D. Jednoduchá veta jednočlenná menná
  …..
  E. Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou
  …..
  …..
  12. Vo vete Na svitaní mi znezrady spočinula na pleci čiasi ruka. správne urči vetné sklady:
  A. vo vete je 5 určovacích skladov, 1 prisudzovací sklad
  B. vo vete sú 4 určovacie sklady, 1 prisudzovací sklad, 1 priraďovací sklad
  C. vo vete je 5 určovacích skladov, 1 priraďovací sklad
  13. Utvor vetu, kde a bude:
  A. spojkou …..
  B. časticou …..
  14. Rozvi vetu z ukážky Každá minúta je drahá. o:
  A. príslovkové určenie spôsobu
  …..
  B. predmet
  …..
  15. Urči všetky slovné druhy a vetné členy vo vete: Na svitaní mi znezrady spočinula na pleci
  čiasi ruka.
  slovný druh vetný člen
  · Na ….. …..
  · svitaní ….. …..
  · mi ….. …..
  · znezrady ….. …..
  · spočinula ….. …..
  · na ….. …..
  · pleci ….. …..
  4
  · čiasi ….. …..
  · ruka ….. …..
  a) Ktoré plnovýznamové slovné druhy nie sú vo vete? …..
  …..
  b) Sloveso spočinula je:
  A. činnostné B. stavové
  c) Podčiarknutý vetný člen (na začiatku 15. úlohy) nahraď vedľajšou vetou s tým istým
  významom. Podľa potreby môžeš upraviť slovosled.
  …..
  d) Napíš, aký typ vedľajšej vety si utvoril. …..
  16. Označ slovný druh podčiarknutého slova vo vete: No vzápätí som radostne vykríkol.
  A. príslovkové určenie času B. častica
  C. príslovka času D. druhotná predložka
  17. V prvom odseku ukážky sú: A. 2 neurčité slovesné tvary
  B. 1 neurčitý slovesný tvar
  C. žiadny neurčitý slovesný tvar
  18. Označ správne gramatické kategórie slova stŕpol som:
  A. 1. osoba, singulár, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
  B. 1. osoba, singulár, minulý čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid
  C. 1. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
  D. 1. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
  19. V ktorom rade sú správne vyznačené slovné druhy spojenia dbal o svoj zovňajšok:
  A. neplnovýznamové sloveso – prvotná predložka – vymedzovacie zámeno – neživotné
  podstatné meno mužs. rodu
  B. plnovýznamové sloveso – prvotná predložka – privlastňovacie zámeno – neživotné
  podstatné meno mužs. rodu
  C. neplnovýznamové sloveso – prvotná predložka – neurčité zámeno – neživotné
  podstatné meno mužs. rodu
  D. plnovýznamové sloveso – druhotná predložka – privlastňovacie zámeno – neživotné
  podstatné meno mužs. Rodu
  5
  20. V údive som naňho vytriešťal oči, no nepustil ma k slovu a dal sa zbierať rozhádzané veci.
  A. Vypíš z vety zámená a daj ich do základného tvaru: …..
  …..
  B. Tvar naňho odkazuje na:
  a) životné podstatné meno mužského rodu
  b) neživotné podstatné meno mužského rodu a na podstatné mená stredného rodu
  21. Utvor požadované tvary nasledovných slovných spojení:
  · ranné šero – L. sg. …..
  · svoj zovňajšok – I. sg. …..
  · spustošený tábor – N. pl. …..
  · šíre svety – D. pl. …..
  22. Porovnaj písanie dvoch prídavných mien: ranný, doškriabaný. Vyznač najvýstižnejšie
  tvrdenie o tom, aký je rozdiel medzi nimi v príponách:
  A. Medzi týmito prídavnými menami nie je žiadny rozdiel, pretože obidve prídavné mená
  sú vzťahové a skloňujú sa podľa vzoru pekný.
  B. Prídavné meno doškriabaný má tvrdú dlhú príponu a vzniklo zo slovesa doškriabať.
  Prídavné meno ranný má tvrdú dlhú príponu – nný a vzniklo z podstatného mena ráno.
  C. Prídavné meno doškriabaný má tvrdú dlhú príponu – ný a vzniklo zo slovesa doškriabať.
  Prídavné meno ranný má tvrdú dlhú príponu – ný a vzniklo z podstatného mena ráno,
  preto je aj v prídavnom mene zdvojená spoluhláska –nn-.
  D. Prídavné meno doškriabaný je tvrdo zakončené prídavné meno a má jednu dlhú
  samohlásku a jednu dvojhlásku a prídavné meno ranný je síce tiež tvrdo zakončené
  prídavné meno, ale má iba jednu dlhú samohlásku.
  23. V treťom odseku ukážky („Chytro, kamarát, chytro! …) vyhľadaj podstatné mená, pri ktorých
  určujeme → životnosť (vzor) →neživotnosť (vzor)
  ….. …..
  24. Vypíš, ktoré z nasledujúcich slov sú nesprávne rozdelené na slabiky: vy-ci-ve-nú,
  doš-kria-ba-nú, za-kr-va-ve-nú, ši-at, vi-se-li, pru-dkom …..
  …..
  6
  25. a) Označ slovo so slabikotvornou spoluhláskou r :
  A. znezrady B. stŕpol C. vykríkol D. dral
  b) V slove stŕpol sú:
  A. 1 znelá párová spoluhláska, 2 neznelé párové spoluhlásky, 2 znelé nepárové spoluhlásky
  B. žiadna znelá párová spoluhláska, 3 neznelé párové spoluhlásky, 2 znelé nepárové spoluhlásky
  C. žiadna znelá párová spoluhláska, 2 neznelé párové spoluhlásky, 3 znelé nepárové spoluhlásky
  26. Roztrieď nasledujúce slová do štýlových vrstiev: konfera, personifikácia, dráb, deják, planúť,
  svár, dereš, variabilita.
  →slangové …..→odborné…..
  →básnické …..→zastarané …..
  27. Prečítaj si obrazné pomenovania vyjadrujúce vnútorné pocity človeka.
  Využi niektoré z nich a zoštylizuj aspoň päť zmysluplných viet, v ktorých
  by si vyjadril svoje vnútorné pocity v deň prijímacích skúšok: klesám na duchu,
  stislo mi srdce, zmieral som úzkosťou, kameň mi spadol zo srdca, v myšlienkach
  som zaletel domov, zhasla aj posledná iskierka nádeje, teplé slovo.
  28. Oprav 25 pravopisných chýb a doplň čiarky.
  Bol teplí augustoví večer a do izbi mi odchýlením oblokom vletel akísi zvláštny motýľ.
  Širokími belasími krídlami výril horúci vzduch. Zakrúžil okolo lampi a usadil sa na skrinke.
  Chvílu ma nehibne pozoroval a potom sa my prihovoril jazykom s cudzím prízvukom.
  Vraj jeho druh pochádza z južnej Ameriky ale on sám sa viliahol s kukli pri Stredozemnom mori.
  Ako malí motýlik sa plavil z rybármi na lodi. Počas plavby sedával na kormidle a počúval príbehi
  starích námorníkov. Boli to samí odvážny ľudia ktorý sa nezlakli ani silnej búrky.
  Počas siedmych večerov mi motýľ rozprával svoje zážitky ale ôsmi raz už neprišiel.

 5. Dajaký test

  1
  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka
  Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2013/2014
  Ukážka:
  Maša …..
  Vyznanie
  1. Jar sa prebúdza spod snehu, 4. Hory sa váľajú v slnci
  v kosodrevine vták. a orol kolotá.
  Komu dám svoju nehu? Boh varí v ohromnom hrnci
  V doline píska vlak. elixír života.
  2. Kam pôjdem? Svet je široký. 5. Za tebou pôjdem ako prv,
  Na východ? Západ? Juh? zas plachá ako laň.
  Ženú sa jarné potoky, Mám novou jarou novú krv
  pod skalou drieme pstruh. a ty máš teplú dlaň.
  3. Kam pôjdem? Dívam sa zhora, 6. Za tebou pôjdem, nenáhli,
  dolina preťatá. mám v očiach tisíc túh.
  Hlbiny lákajú zdola Na našom nebi po daždi
  dôverou dieťaťa. farbistej dúhy pruh.
  1.Ak správne odpovieš na otázky, získaš priezvisko autorky básne.
  a) Ako sa nazýva veta, ktorá má len základné vetné členy? ….. V slove, ktorým odpovieš,
  podčiarkni 1. písmeno.
  b) Z prvej strofy básne vypíš podstatné meno ženského rodu v nominatíve singuláru. …..
  V slove podčiarkni 2. písmeno.
  c) Zo štvrtej strofy básne (Hory sa váľajú ….. života) vypíš sloveso v 3.osobe plurálu.
  ….. Podčiarkni v ňom 3. písmeno.

  d) Zo štvrtej strofy básne vypíš spojku. Podčiarkni ju. …..
  e) Z prvej strofy básne vypíš sloveso v 1. osobe singuláru. Podčiarkni v ňom 3.písmeno …..
  f) Aký druh vety v prvej strofe básne sa odlišuje podľa obsahu od ostatných dvoch?
  ….. V odpovedi ( v slove) podčiarkni 1. písmeno.
  g) Ako sa nazýva veta, ktorá pozostáva z dvoch alebo viacerých viet? …..
  V slove podčiarkni 3. písmeno.
  h) Pomenuj slovný druh, ktorý odkazuje na mená, naznačuje osobu, zviera, vec, vlastnosť.
  ….. V slove podčiarkni 2. písmeno.

  Podčiarknuté písmená spoj do jedného slova. …..
  2
  2. Ku ktorému literárnemu druhu zaradíš uvedenú báseň?
  A. k lyrike B. k epike C. k dráme
  3.a) V ktorej časti básne završuje autorka tému?
  …..
  b)Akej téme venuje poetka pozornosť?
  A. prírode B. láske
  C. láske k prírode D. na pozadí obrazov prírody vyjadruje túžbu po láske
  4.a) Rýmuje sa báseň? Áno / nie
  b) Ak áno, o aký rým ide?
  A. združený B. striedavý C. obkročný
  5. Ak myšlienka básne zasahuje do ďalšieho verša, hovoríme o:
  A. o viazanom verši B. o veršovom presahu C. o voľnom verši
  6.a) Ktoré z uvedených diel sa od ostatných odlišuje z hľadiska literárneho druhu? Správnu
  odpoveď zakrúžkuj.
  A. Otcova roľa ….. B. Jesenná láska …..

  C. Vyznanie D. Ežo Vlkolinský …..
  b)K dielam v možnostiach A,B,D priraď meno autora.
  7. Ktoré umelecké jazykové prostriedky sú zvýraznené v básni?
  A. epiteton, metafora, metonymia, prirovnanie
  B. epiteton, metafora, metafora, prirovnanie
  C. epiteton, personifikácia, metafora, prirovnanie
  D. epiteton, metonymia, metafora, prirovnanie
  8.a) Slová z básne zhora – dolina majú:
  A. podobný význam C. opačný význam
  B. rovnaký význam D. prenesený význam
  b) Ktorý termín pomenúva slová s podobným významom? …..
  9. V ktorej z možností pochádzajú obidve diela od toho istého autora?
  A. Mor ho!, Marína
  B. Otcova roľa, Krvavé sonety
  C. Duma bratislavská, Orol
  D. Nehaňte ľud môj, Kráľohoľská
  10. Ktoré z uvedených slov obsahuje rovnaký počet obojakých, mäkkých a tvrdých spoluhlások
  ako slovo kosodrevine?
  ohromnom, prednosťou, hlbinami, presvedčte, ľúbostný …..
  3
  11. V ktorej z uvedených možností sú všetky slová dvojslabičné?
  A. spod, snehu, zhora, východ
  B. západ, ženú, skalou, hlbiny
  C. nehu, píska, slnci, pôjdem
  D. jarné, tebou, pstruh, elixír
  12.a) V ktorom rade sú všetky slová utvorené rovnakým spôsobom?
  A. prebúdza, juhozápad, jarný
  B. slovenská, pohľad, SND
  C. prebúdza, letný, farbistej
  b) Pomenuj vybraný spôsob tvorenia slov …..
  13.a) Aký druh zámen sa vyskytuje v prvých troch strofách básne?
  A. zvratné, ukazovacie
  B. osobné, opytovacie
  C. zvratné, opytovacie
  D. opytovacie, ukazovacie
  b)Vyber (zakrúžkovaním) správne slovné spojenie:
  A. so svojim bratom B. zo svojím bratom C. so svojím bratom
  14. Uvedené slovné spojenia daj do žiadaných tvarov:

  A. plachá laň – datív plurálu → …..
  B. široké svety – inštrumentál plurálu →…..
  C. vtáčia perspektíva – inštrumentál singuláru →…..
  D. nová jar – lokál singuláru → …..
  15.a) Slovesá dívali by sme sa, láka sa zhodujú v gramatických kategóriách:
  A. spôsobu a vidu C. času a osoby
  B. osoby a vidu D. času a vidu
  b) Utvor neurčitok od slovesa (ja) som …..
  16. Slovesu v 1. osobe singuláru vo vete Za tebou by som bola išla. zodpovedajú tieto ďalšie
  gramatické kategórie:
  A. minulý čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid
  B. minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
  C. prítomný čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid
  D. minulý čas, oznamovací spôsob , nedokonavý vid
  17. a) V ktorej z možností sú uvedené štyri rôzne druhy prísloviek?
  A. zhora, dole, nežne , ráno
  B. hore, jemne, včera, omylom
  C. ráno, zajtra, po nemecky, vážne
  D. vedľa, doma, smelo, včas
  b) Ktoré z nich sa dajú stupňovať? Vypíš ich: …..
  4
  18. Ktorá z viet obsahuje neohybný slovný druh?
  A. Jar sa prebúdza spod snehu.
  B. Kam pôjdem?
  C. Komu dám svoju nehu?
  D. Boh varí elixír života.
  19. a) Ktorý plnovýznamový slovný druh je v básni zastúpený najmenej? Uveď príklad na tento
  slovný druh. …..
  b) Podľa ktorého vzoru sa skloňuje, ak stojí samostatne? …..
  20. Ktorá možnosť obsahuje nesprávny vzor skloňovania v uvedených slovných spojeniach?
  A. plachá laň → pekný, dlaň
  B. široké svety → pekný, dub
  C. vtáčia perspektíva → cudzí, žena
  D. nová jar → pekný, kosť
  21. V ktorej z týchto viet je nasledovné poradie vetných členov?
  Podmet, prísudok, zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, predmet v akuzatíve, nezhodný
  prívlastok
  A. Jar sa prebúdza v kosodrevine spod snehu.
  B. Hory sa váľajú v jarnom slnci.
  C. Hlbiny lákajú zdola dôverou dieťaťa.
  D. Boh varí v ohromnom hrnci elixír života.
  22. Z vety Ženú sa jarné potoky, pod skalou drieme pstruh. vypíš prisudzovacie sklady:
  …..
  …..
  23. Jar sa prebúdza spod snehu ….. Komu dám svoju nehu?…. Ženú sa jarné potoky, pod
  skalou drieme pstruh. …. Hory sa váľajú v slnci a orol sa vznáša. …. Za tebou pôjdem, nenáhli,
  mám v očiach tisíc túh. ….
  K uvedeným vetám priraď správne len jedno písmeno, ktoré označuje ich druh.
  A. Vetu s viac ako dvomi prisudzovacími skladmi
  B. Jednoduchú dvojčlennú vetu neúplnú rozvitú
  C. Jednoduché súvetie bezspojkové
  D. Jednoduché súvetie spojkové
  E. Jednoduchú dvojčlennú vetu úplnú rozvitú
  24. V ktorej možnosti je správny tvar slova pani?
  A. Tú pani som už niekde stretol.
  B. Pomôž panej s nákupom.
  C. Navštívim paniu doktorku.
  5
  25. Synonymický rad plachá, bojazlivá, nesmelá, ostýchavá môže pokračovať slovom:
  A. prostoduchá B. ustráchaná C. nevšímavá D. pokojná
  26. Ktorý z uvedených slohových útvarov nepatrí do opisného slohového postupu?
  A. charakteristika B. umelecký opis C. opis činnosti D. úvaha
  27. Frazeologické jednotky liať vodu do koša, nosiť drevo do hory majú spoločnú vlastnosť:
  A. usilovnosť B. robiť niečo zbytočne C. robiť niečo užitočné
  28. Ktorá z možností neobsahuje útvary rovnakého jazykového štýlu?
  A. správa, oznámenie, fejtón, komentár
  B. objednávka, žiadosť, vysvedčenie, úradný životopis
  C. referát, výklad, štúdia, potvrdenka
  D. óda, rozprávka, balada, novela
  29.Doplň vynechané písmená a čiarky:
  Každé – ianoce tráv-me u starých rodičov v –iptovskom –áne. Star- rodičia nás vždy v-tajú s veľkou radosťo-. Spom- nam si na jeden príbeh – minulorčn-ch –ianočn-ch dní. Bola nezvyčajne tuhá zima. Za dveram- zav-jala meluz-na. Ako keby nás v-z-vala v-jsť k r-bníku. Susedovchlapci m- vraveli že je už dosť hrub- ľad. Nuž schytili sme korčule a hokejky a h-baj von. No pri šachorine bol ľad ak-si tenk-. Uv-del som tam bratovu čiapku ktorá v-sela na trstine. Brata nikde nebolo. V m-sli sa m- v-norili všetky rad- a zákaz-. Z celej sil- som sa rozbehol domo-. Brat však sedel v kuch-ni a jedol mamk-ne p-rohy.

 6. Dajaký test

  1
  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 1.ročníka
  Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2013/2014
  Charlotte Brontëová
  Jana Eyrová
  (Úryvok)
  1. Noc uplynula rýchlo.2. Bola som taká ustatá, že sa mi ani nič nesnívalo.3. Zobudila som sa len raz.
  4.Vonku v prudkých poryvoch skuvíňal vietor, dážď sa lial ani z krhly a uvedomila som si, že slečna
  Millerová leží pri mne. 5. Keď som poznove otvorila oči, hlasne cengalo.6. Dievčatá už boli hore
  a obliekali sa.7. Ešte nesvitalo a v spálni blikali dva kahance.8. Aj ja som vstala, aj keď nasilu.9. Bolo
  ukrutne zima a drgľovalo ma, kým som sa ako-tak obliekla. Keď sa uvoľnilo umývadlo, umyla som sa.
  Čakala som však hodnú chvíľu, pretože na šesť dievčat bolo len jedno; stojany s umývadlami stáli prostred
  miestnosti. Opäť zacengalo. Všetky dievčatá sa zoradili do dvojstupu, a tak zišli po schodoch do chladnej
  a nejasne osvetlenej učebne. Slečna Millerová sa zas hlasne pomodlila a potom zvolala: ,,Podľa tried!“
  Nastal šum a haravara a slečna Millerová nás niekoľko ráz napomínala a okríkla: ,,Ticho! a ,,Zachovajte
  poriadok!“
  Keď hurhaj stíchol, videla som, že dievčence sedia v štyroch polkruhoch pred štyrmi stolmi. Všetky
  držali v rukách knihy a na každom stole pred prázdnou stoličkou ležala veľká kniha podobná biblii.
  V diaľke zacengal zvonec a nato vošli do učebne tri ženy. Posadali si každá za iný stôl a slečna
  Millerová si sadla na štvrtú prázdnu stoličku celkom pri dverách, okolo ktorej sa zhromaždili najmenšie
  dievčatá.
  1. Do ktorého literárneho druhu patrí dielo, z ktorého je ukážka?
  A. do lyriky
  B. do epiky
  C. do drámy
  2. Román je:
  A. veľká epická forma
  B. základný literárny druh
  C. krátky epický útvar
  3. Vyber z uvedených údajov tie, ktoré sú príznačné pre dievčenský román.
  A. Čerpá námet z minulosti a vyznačuje sa dobrodružným dejom.
  B. Je určený dospievajúcim dievčatám, hlavnou postavou je hrdinka.
  C. Je písaný formou denných záznamov a má monografický charakter.
  D. Autor sa výrazne orientuje na citovú stránku života, konflikty sa odohrávajú v prostredí, v ktorom
  hrdinka žije.
  4. Ktoré z nasledujúcich diel patrí do rovnakého literárneho útvaru ako dielo, z ktorého je ukážka?
  A. Tri gaštanové kone B. Malý princ
  C. Anna zo Zeleného domu D. Jar Adely Ostrolúckej
  2
  5. Aký literárny útvar tvorili autori?
  A. Lucy Maud Montgomeryová – …..
  B. Agatha Christieová – …..
  C. Jack London – …..
  6. Aký druh rozprávania je použitý v ukážke? Zdôvodni jednou vetou.
  …..
  7. Pre ktorý jazykový štýl je charakteristické využitie všetkých jazykových a výrazových prostriedkov,
  uplatnenie rôznych slohových postupov, najčastejšie opisného a rozprávacieho, autor vyjadruje
  subjektívne názory, nálady a pocity?
  A. pre hovorový štýl B. pre publicistický štýl C. pre rečnícky štýl D. pre umelecký štýl
  8. a) Vyhľadaj v zvýraznenej časti úryvku príklady na umelecké jazykové prostriedky:
  A. personifikáciu …..
  B. epiteton …..
  C. prirovnanie …..
  b) Čítam Brontëovú je: …..
  9. Do ktorého obdobia by si zaradil/a príbeh hrdinky Jany Eyrovej na základe niektorých reálií, ako sú
  stojany s umývadlami uprostred miestnosti, kahance, ktorými sa svietilo, režim v internátnej škole …?
  A. do nedávnej minulosti (do minulého storočia)
  B. do dávnejšej minulosti
  C. do súčasnosti
  10. Nahraď priame pomenovanie ľudskej vlastnosti nepriamym pomenovaním (frazeologizmom):
  A. Kto je lenivý …..
  B. Kto je šikovný, bystrý …..
  C. Kto je sýty …..
  11. V časti úryvku (Vonku v prudkých poryvoch ….. v spálni blikali dva kahance.) dochádza
  k spodobovaniu hlások:
  A. päť ráz B. šesť ráz C. tri razy D. štyri razy
  12. a) Ktoré z uvedených slov je synonymom k slovu nasilu?
  A. napokon B. nadmieru
  C. nerád, proti svojej vôli D. náročky
  b)antonymom (opozitom) je slovo …..

  3
  13. Pani Millerová prikázala dievčatám, aby sa všetky zoradili do dvojstupu a zišli po schodoch do
  učebne.
  Pretransformuj (zmeň) uvedenú vetu z úryvku z nepriamej reči na priamu tak, aby bola uvádzacia veta
  uprostred priamej reči.
  …..
  …..
  14. Aký druh viet sa podľa obsahu v úryvku nevyskytuje?
  A. oznamovacie B. rozkazovacie
  C. opytovacie D. zvolacie
  15. Keď hurhaj stíchol, videla som, že dievčence sedia v štyroch polkruhoch pred štyrmi stolmi. Všetky
  držali v rukách knihy a na každom stole pred prázdnou stoličkou ležala veľká kniha podobná biblii.
  Ktoré slovo v druhej vete je prostriedkom súdržnosti (nadväznosti) textu? Vypíš ho.
  …..
  16. Slová nesvitalo, spálňa, umývadlo, dvojstup, chladnej, osvetlenej, pomodlila sú utvorené – okrem
  jedného – rovnakým spôsobom. Akým spôsobom je utvorené slovo, ktoré sa od ostatných odlišuje?
  A. odvodzovaním B. skladaním
  C. spájaním D. skracovaním
  17. V ktorej z možností je v slovách uplatnené pravidlo o rytmickom krátení?
  A. umývadlo, hodnú, chvíľu
  B. ustatá, nesnívalo, prudkých
  C. rýchly, dievčatá, v spálni
  D. okríkla, stíchol, prázdnu
  18. Ktorá z viet neobsahuje neohybný slovný druh?
  A. Zobudila som sa len raz.
  B. Jana Eyrová opúšťa neutešené prostredie domu svojej tety.
  C. Všetky dievčatá sa zoradili do dvojstupu.
  D. Nastal šum a haravara.
  19. Vo vete Staré stojany s umývadlami stáli prostred miestnosti. je podčiarknuté slovo:
  A. príslovka B. podstatné meno
  C. častica D. predložka
  20. V úryvku vyhľadaj po jednom príklade na číslovky:
  A. základné …..
  B. radové …..
  C. násobné …..
  4
  21. Od uvedených prídavných mien utvor príslovky. Aký druh prísloviek si utvoril/a?
  A. ustatá → ….. – …..
  B. prudkých → ….. – …..
  C. ďaleký → ….. – …..
  D . ranný → ….. – …..
  22. Podstatné mená noc, krhla, vietor, dážď, učebňa sa skloňujú podľa vzorov:
  A. kosť, žena, dub, stroj, ulica
  B. kosť, ulica, dub, stroj, dlaň
  C. kosť, žena, stroj, stroj, dlaň
  D. kosť, žena, dub, stroj, dlaň
  23. a) Z prvých deviatich viet úryvku vypíš zámená:
  A. osobné základné …..
  B. ukazovacie …..
  b) Utvor všetky tvary rozkazovacieho spôsobu od slovesa vstať …..
  …..
  24. Utvor privlastňovacie a vzťahové prídavné mená od nasledujúcich slov:
  privlastňovacie prídavné meno vzťahové prídavné meno
  A. Slovák → ….. …..

  B. žena → ….. …..
  C. spisovateľ →….. …..
  25. Koľko prisudzovacích skladov má súvetie: Ešte nesvitalo a v spálni blikali dva kahance.
  A. jeden B. dva C. ani jeden
  26. Dievčatá sa obliekali. Rozvi holú vetu o: zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta a nezhodný
  prívlastok.
  …..
  27. Vonku mrholilo. ….. Bola som taká ustatá, že sa mi ani nič nesnívalo. ….. Zobudila som sa len raz.
  ….. Noc uplynula rýchlo. …..Všetky dievčatá boli zoradené v dvojstupoch. ….. Ticho! …..
  K uvedeným vetám priraď správne len jedno písmeno, ktoré označuje ich druh.
  A. Jednočlenná veta neslovesná
  B. Dvojčlenná veta neúplná ( so slovesným prísudkom)
  C. Dvojčlenná veta úplná so slovesno – menným prísudkom
  D. Jednočlenná veta slovesná
  E. Jednoduché súvetie so spojkou.
  F. Dvojčlenná veta úplná rozvitá
  5
  28. Ktorý druh slov sa vyskytuje v texte?
  A. slová cudzieho pôvodu
  B. zdrobneniny
  C. slová s citovým zafarbením
  D. odborné názvy
  29. Doplň chýbajúce hlásky a čiarky:
  Bl-skanie a hrmenie sa čoraz väčšm- približovalo. Nad štíhl-m- topoľmi sa v tmav-ch mrakoch zabl- slo.
  Na západnom hor-zonte naberá obloha tmav- odtieň ktor- sa postupne ro-širuje. Sú to zlovestné búrkové
  mračná. Naduté vo svojej p-che r-chlo prikr-jú oblohu. Vietor sa mení na pru-kú v-chricu. Ro- trhnuté

  nebo chrlí prúd- vody na rozohriatu zem. Nem-losrdne pustoší a b-čuje drobn-m- kr-štálikmi ľadu všetko
  čo sa mu postav- do cest-. Zb-té klas- si pomaly líhajú do lepkavého bahna. A smutn- hospodár- už vedia
  že búrka sa prehnala v nevhodnom čase. V hlave im ostal len v-r ak-chsi temn-ch m-šlienok.

Pridaj komentár

Štítky: