Prijímačky na SOU stredné odborné učilištia a stredné odborné školy zo slovenského jazyka v školskom roku 2017/2018. Pozrite si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v roku 2018. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Diktát

Každý mesiac má svoje pôvaby. S príchodom jari sa prebúdza život na zemi. Rastliny sa obliekajú do nových šiat. Vidno mnoho lúčov zubatého slnka. Prvé lastovičky zaštebotali v povetrí. Zvieratá sa sťahujú do nových obydlí. Pyšne sa vypínajú komíny s bocianími hniezdami. Stromy, kríky a prvé kvety voňajú po kraji. Za starou vŕbou počuť hlas sluky. Mnoho vysokých topoľov a smrekov skrýva vtáčí spev. Šikovní chlapci krútia píšťalky. Domčeky čupia pri brehoch rieky ako hríbiky. Z diaľky uháňa rušeň. Veľkou rýchlosťou letí s vetrom opreteky.

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Urč vetné členy vo vete a vypíš ich slovom:
  Návštevník nahlas hovoril hlbokým hlasom.
  Návštevník ………………………………….
  nahlas ………………………………………….
  hovoril …………………………………………
  hlbokým ………………………………………
  hlasom …………………………………………
 2. Urč slovné druhy vo vete a vypíš ich slovom:
  Vystupoval odtiaľ tenučký pásik dymu.
  Vystupoval …………………………………..
  odtiaľ ……………………………………………
  tenučký ………………………………………..
  pásik …………………………………………….
  dymu ……………………………………………
 3. Oprav pravopisné chyby tam, kde sa nachádzajú:
  a) bez obnovi
  b) lietajú osi
  c) vozi zaviazli až po osi
  d) okolo budovi
  e) ribi v mori
 4. Doplň predložky s / so, z / zo:
  __ kuchyne
  __ ostrým nožom
  __ mnou
  __ stromu
 5. Napíš, akými spôsobmi sú utvorené slová:
  a) lomidrevo –
  b) prízemný –
 6. Utvor rozkazovací spôsob v druhej osobe singuláru od slovies:
  a) chváliť –
  b) ukryť –
  c) šiť –
  d) byť –
 7. Napíš k slovám slová opačného významu:
  a) smiech –
  b) smútok –
  c) múdrosť –
 8. Označ, kde sa slová spodobujú:
  a) voda, čistý, zem
  b) rybka, včera, dub
  c) niekedy, písať, byť
 9. Utvor nepriamu reč:
  Spolužiak povedal: „Nie som pripravený na vyučovanie.“
 10. Vyber predstaviteľov štúrovskej generácie:
  a) Vincent Vici Šikula
  b) Andrej Andy Sládkovič
  c) Rudolf Ruďas Jašík
  d) Janko Džony Kráľ
  e) Anton Tóňo Bernolák
  f) Samo Samec Chalupka

Nové testy pre školský rok 2019/2020

Prijímacie skúšky na strednú školu 2019, 2018, 2017

Pozrite si články z kategórie Prijímacie skúšky na strednú školu 2019, 2018, 2017:

Organizačné informácie

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Ostatné predmety

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.


Komentáre

 1. Vyktor

  Slovenský jazyk a literatúra
  Ukážka 1

  Základn_m znakom každého národa je jazyk. Na Slovensku však bola ťažká s_tuácia. Slovensk_ evanjelici používali b_blickú _eštinu nielen ako bohoslužobný jazyk ale aj ako literárny. Katol_ci používali na bohoslužby _atinčinu ale kázne prednášali v _lovensk_ch nárečiach. Aby sa všetci _lováci zjednotili aspoň v jazyku A. Bernolák sa podujal so svojimi spolupracovníkmi uzákoniť spisovnú _lovenčinu. Za jej základ zobral jazyk _rnavských vzdelancov, pôsobiacich na _rnavskej jezuitskej univerzite.

  Úlohy:
  1. Doplň chýbajúce písmená a čiarky.
  2. Z vyznačenej jednoduchej vety utvor podraďovacie súvetie.
  3. Urči vedľajšiu vetu vo vyznačenom súvetí.

  Výsledok:
  1. Základným znakom každého národa je jazyk. Na Slovensku však bola ťažká situácia. Slovenskí evanjelici používali biblickú češtinu nielen ako bohoslužobný jazyk, ale aj ako literárny. Katolíci používali na bohoslužby latinčinu, ale kázne prednášali v slovenských nárečiach. Aby sa všetci Slováci zjednotili aspoň v jazyku, A. Bernolák sa podujal so svojimi spolupracovníkmi uzákoniť spisovnú slovenčinu. Za jej základ zobral jazyk trnavských vzdelancov, pôsobiacich na trnavskej jezuitskej univerzite.
  2. Za jej základ zobral jazyk trnavských vzdelancov, ktorí pôsobili na trnavskej jezuitskej univerzite.
  3. Vedľajšia veta príslovkového určenia príčiny.

  Ukážka 2

  STRÁŽMAJSTER: Každý začiatok je ťažký a s vojnou je to tiež tak. Ale keď sa už rozhýbe, tak potom sa drží, ľudia sa boja mieru ako hráči konca hry, lebo musia vyplatiť, čo prehrali. No spočiatku sa boja vojny. Ako každej novoty.
  VERBOVNÍK: Pozri, tam ide voz. Dve ženské a dvaja mládenci. Zadrž starú, strážmajster. Ak z toho zasa nič nebude, v tejto aprílovej pľušti viac nevystávam, to buď istý. (Priterigá sa voz s plachtou ťahaný dvoma mládencami. Na ňom sedí Matka Guráž a jej nemá dcéra Katrin.)
  MATKA GURÁŽ: Dobré ráno, pán strážmajster.
  STRÁŽMAJSTER: Dobré ráno, ľudkovia. Čo ste zač? (Postaví sa im do cesty.)
  MATKA GURÁŽ: Obchodníci. (Spieva.) Bertold Brecht: Matka Guráž, úryvok

  Úlohy:
  1. Aký literárny druh je ukážka?
  2. Čoho všetkého a prečo sa podľa ukážky ľudia boja?
  3. Kto je zapriahnutý do voza?
  4. Čo chcel verbovník od ľudí, ktorých zastavil?
  5. Podľa ukážky vysvetli slovo v pľušti.

  Výsledok:
  1. Dráma
  2. Vojny. Na začiatku preto, lebo každý začiatok je ťažký. Lebo ľudia sa boja novoty. Počas vojny sa ľudia boja aj mieru, lebo ak prehrajú, musia vyplatiť, čo prehrali (tak, ako v hre).
  3. Dvaja mládenci.
  4. Zverbovať chlapcov na vojnu.
  5. V pľušti – v nepohode (v zlom počasí), v daždi.

 2. Dajaký test

  Prijímacie skúšky so slovenského jazyka a literarúry v šk. roku 2001/2002
  1. Doplň správne písmená a interpunkčné znamienka:
  Prezývajú ma _rivák. Ťažko sa mi s tou prez_vko_ zmieruje lebo mi v štrnást_ch rokoch
  lekár_ operovali bederné kĺb_ . Občas sa m_ aj podar_ kráčať výborne. Na oddelení
  rehabilitácie cvičievam na b_c_kl_ a posilňovacom náradí. Zatiaľ však nesmiem cvičiť na
  telocviku. Ako mám dosiahnuť aby sa mi niektor_ z triedy nev_smievali? Kedysi som bol
  prv_ v skoku do v_šky. Je to ale ps_ život! Všetko sa na mňa zos_palo. Lekárk_nej sestričke
  minule prišiel na um výborn_ cv_k. Opri sa mi o ruku a vyr_ do piesku prstami na nohe svoje
  priezvisko! Ak budeš usilovne cvičievať iste sa úspech dostaví, hovorila milo. Asi by som jej
  mal veriť. Nie? Na druhý deň bola s moj_m výkonom spokojná.
  2. V ktorej z možností je vo všetkých troch slovách zakrytá samohláska ä ?
  A. devť, vru, psť B. ramno, vz, semno
  C. smdný, mso, mno D. mkčeň, spť, zmtok
  3. Slovo pobehovať obsahuje:
  A. 2 obojaké, 2 tvrdé, 1 mäkkú spoluhlásku
  B. 4 obojaké, žiadnu tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku
  C. 3 obojaké, 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku
  D. 2 obojaké, 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku
  4. Podčiarkni základné osobné zámená a daj ich do základného tvaru v jednot. č. a množ. čísle:
  A. napíšem jej
  B. jej úsmev
  C. stretla som ich
  D. ich vedomosti
  5. Stará mama rozpráva vnukom príbeh, ako sa s otcom
  vybrali autom na výlet do Poľska.
  Na prázdnych miestach vo vete majú byť v uvedenom poradí zámená:
  A. svojim, mojím, naším B. svojim, mojím, našim
  C. svojim, mojim, naším D. svojím, mojím, našim
  6. Bol by som oslovil pani Mrázovú, ale túto pani dobre nepoznám.
  A. Nájdi v uvedenej vete chybu v skloňovaní.
  B. Aký tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť je vo vete použitý?
  C. Napíš druhý tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť a pomenuj ho.
  D. Utvor G j.č. od slova pani.
  7. Rozhodni, ktorý spôsob vykania je správny:
  A. Pani Mrázová, buďte tak dobrá, ukážte mi cestu.
  B. Pani Mrázová, buďte taká dobrá, ukážte mi cestu.
  8. a) Označ variant, v ktorom sa podstatné mená skloňujú podľa vzorov v poradí
  chlap – žena – dub – mesto, poslednú vetu napíš gramaticky správne:
  A. Mládenci z dediny išli do lesa na drevo.
  B. Obyvatelia tejto lokality dlho čakajú na úpravu cesty.
  C. Vojaci pristúpili na podmienku a svoj súhlas potvrdili sľubom.
  D. Siedm_ žiaci ôsm_ch tried odcestovali autobusom na súťaž.
  b) Vypíš z viet neohybné slovné druhy:
  c) Vypíš slovesá dokonavého vidu:
  9. Na dvojakých paneloch ležalo päť kusov štvrtého dielu trikrát oceneného románu.
  a) Aký druh číslovky sa v uvedenej vete nevyskytuje?
  A. druhová B. radová C. skupinová D. základná E. násobná
  b) Podľa akého vzoru budeš skloňovať číslovky dvojaký, štvrtý, päť?
  10. a) Ktorá z viet obsahuje menný prísudok:
  A. Príroda sa zaodela do slávnostného šatu.
  B. Začal sa zaujímať o školu.
  C. V škole sedíme po dvoch.
  D. Obraz kvitnúcej jari bol krajší.
  b) V prvej vete (Príroda sa zaodela…) sa vyskytuje:
  A. metafora
  B. personifikácia
  C. metonymia
  D. alegória
  11. a) V ktorej z možností sú vety iba jednočlenné?
  A. Zrazu ma pichlo v boku. Pohľad z brehu jazera je krásny.
  B. Na jar zriedkavo hrmí. V chyži bolo chladno a temno.
  C. V škole sedíme po dvoch. Hraj na gajdy!
  D. Na výlet pôjde celá ôsma trieda. Celú noc mrzlo.
  b) Urč slovný druh podčiarknutého slova (možnosť A) a jeho gramatické kategórie:
  c) Vo vete – Pohľad z brehu jazera je krásny – sú:
  A. 2 nezhodné prívlastky
  B. 1 nezhodný prívlastok
  C. žiaden nezhodný prívlastok
  d) Pomocou prípony -ný utvor prídavné mená zo slov: oko, rodina, jar, noc, rastlina
  12. V záhrade kaštieľa nad rybníkom začal vyspevovať slávik.
  Vyber správne určené poradie vetných členov vo vete:
  A. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prvá časť
  zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
  B. príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prvá časť
  zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
  C. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, prvá časť
  zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
  D. žiadna z uvedených možností
  13. a) V ktorej z viet je nesprávne umiestnená čiarka?
  A. Vo voľnom čase sa venujem i knihám, i športu, i televíznym programom.
  B. Učil sa, a predsa nevedel.
  C. Martin neprišiel, ani odkaz nenechal.
  D. Najprv dáva, potom berie.
  b) Podčiarknuté slová (možnosť D) sú zo štylistického hľadiska:
  A. synonymá
  B. antonymá (opozitá)
  C. homonymá
  14. a) V ktorej z možností sú všetky spojky rovnakého druhu?
  A. aby, hoci, ale, ba aj B. no, i, keď, že
  C. ako, pretože, ba, a D. a, i, aj, ani, alebo
  b) Využi niektorú zo spojok a utvor priraďovacie súvetie odporovacie a vylučovacie
  a podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou a prívlastkovou.
  15. Ponáhľala sa, čo jej sily stačili.
  Ktorý druh príslovky vyjadruje vedľajšia veta:
  A. času B. miesta C. spôsobu D. príčiny
  16. Ktorá schéma zodpovedá vete: Žiaci základných škôl sa pre veľký záujem tlačili
  v stiesnených priestoroch kina.
  A.
  B.
  C.
  D.
  17.
  2v Do schémy doplň chýbajúci vetný
  člen a utvor vetu:
  18. Premenlivá, cez deň zväčšená oblačnosť. Početné prehánky, ktoré budú aj v nižších polohách
  snehové. Teplota vzduchu cez deň 2 až 7 stupňov, na severe a východe okolo nuly. Vietor
  prevažne severný, s rýchlosťou 6 až 7 m/s.
  a) Uvedená ukážka predstavuje slohový útvar:
  A. oznámenie B. výklad C. opis D. správu
  b) K útvarom priraď slohové postupy:
  19. V ktorej z možností sú iba frazeologizmy:
  A. ruža šípová, triedna kniha, hrach na stenu hádzať
  B. zapísať si za uši, vysoko rúbať, prepásť príležitosť
  C. komu sa nelení, tomu sa zelení, zdravotná sestra, ľahká atletika
  20. Ktorá z možností neobsahuje slová rovnakého jazykového štýlu?
  A. objednávka, zabezpečiť, organizácia, termín
  B. fáro, profák, šuter, deják
  C. muška, luna, amor, epika
  D. fonetika, aritmetika, realizmus, optický
  21. Správne zoraď autorov, diela a postavy:
  Inka, František Hečko, Artur Charles Clarke, Malá galéria mladšieho brata, Marek Habdža,
  Alveron, Jaroslava Blažková, Záchranná akcia, Mara Malecká, Červené víno, Ženský zákon,
  Jozef Gregor Tajovský
  A. …..
  B. …..
  C. …..
  D. …..
  22. Označ pravdivé tvrdenie:
  A. životopis je slohový útvar výkladového slohového postupu
  B. termíny sú typické pre publicistický štýl
  C. koncept je nečistopis
  D. strofa je usporiadanie stôp
  23. Prvým slovanským spisovným jazykom bola:
  A. praslovančina B. cyrilika C. hlaholika D. staroslovienčina
  24. Oprav chyby v tabuľke: (Píš nad chybný údaj)
  5z
  2v 1m
  AUTOR DIELO POSTAVA LIT. ŽÁNER (DRUHOVÝ
  ÚTVAR)
  Ľubomír Feldek O múdrej princeznej Jano Valaška historická povesť
  Milan Rufus –
  Július Satinský Španielska čižma Števo Kyjanica sonet
  Vincent Šikula Leto u strýca Rafaela strýco Matúšovie, Vilko novela
  Rudolf Dobiáš Zbojnícka mladosť Jerguš Lapin novela
  Andrej Plávka Jesenná láska ––––––––––––––– epická báseň
  25. Napodobenie zvuku vhodným využitím hlások v slovách sa nazýva:
  A. rým B. zvukomaľba C. melódia D. gradácia (stupňovanie)
  26. Ktoré útvary epiky rozdeľujeme na miestne, historické, démonologické, heraldické?
  A. báje B. povesti C. poviedky D. romány
  27. Nehaňte ľud môj, že je ľud mladý,
  klebetárski posmievači!
  V mladom sa veku ide do vlády,
  starému sila nestačí;
  keď predkov nemal – a či ich nemal,
  ktorí prežili čas zlatý? –
  čo bys’ sa mu ty za to posmieval?
  Na potomkov on bohatý.
  Nehaňte ľud môj, že nemá dejov
  slávy svojej minulej sklad!
  On ešte peknou kvitne nádejou, …
  a) Uveď meno autora, zaraď ho do obdobia a vyber, ktoré tvrdenia sú správne:
  A. Je to báseň lyrická.
  B. Je to báseň epická.
  C. Básnik v nej vyjadruje to, čo cíti, prežíva na základe spoločenskej situácie.
  D. Básnik rozpráva o tom, že národ je mladý, bez minulosti a budúcnosti.
  b) Vyhľadaj aspoň dva básnické prostriedky:
  Ak ťa báseň inšpirovala, napíš aspoň 5 viet o svojom rodnom meste (obci), v ktorých vyjadríš svoj vzťah
  k svojmu rodisku.

 3. Dajaký test

  1
  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do prvého ročníka
  Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2006/2007
  Ukážka:
  Vykročili. Mesto bolo ako vymreté. Mlčky minuli Regiomontanovu ulicu a v diaľke
  zazreli siluetu hviezdoletu. Potom prešli popri budove školy, prebehli cez červenú
  križovatku. Tu zbadali, že zelený chodník je neporušený. Naskočili naň, a keď prišli
  k rázcestiu pri devätnástom kilometrovníku, prestúpili na žlto-modrý chodník.Mali pred
  sebou ešte dva kilometre cesty.
  Z chodníka si všímali mesto. Zaujali ich skupiny ľudí pobehujúcich okolo nákladných
  elektromobilov. Niekde zbadali staré benzínové autá. „Vari ich ukradli
  v múzeu?“uvažoval Valba.
  Asi tristo metrov pred hudobným štúdiom rozhlasu chodník zahrmotal a zastal. Valba
  a Lahoda z neho zoskočili a zvyšok cesty prešli pešo. Stále mlčali. Iba Lahoda občas
  zdvihol ruku. Skúmal smer vetra, lebo si spomenul na prášok, ktorým sa vyhrážal
  Uránius. Vietor ho roznáša po meste a prášok rozhlodáva kov. Čo to môže byť za skazu?
  Tabuľku pred hudobným štúdiom niekto prepísal. Namiesto textu Hudba pre
  vesmíranov teraz na nej stálo Hudba pre vrahov. Valba ju strhol a zlostne hodil do kanála.
  1. Po vyriešení doplňovačky získaš 1. časť názvu literatúry, ktorú reprezentuje ukážka.
  a) V podraďovacom súvetí nadradená veta vete vedľajšej.
  b) Základná syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná
  a intonačne uzavretá.
  c) Jeden z hlavných vetných členov(môže byť slovesný alebo neslovesný).
  d) Súvetie, ktoré má tri a viac prisudzovacích skladov.
  e) Sklad medzi nadradeným a podradeným vetným členom.
  f) Slovný druh vyjadrujúci okolnosti alebo vlastnosti deja a vlastnosti.
  g) Jeden z hlavných vetných členov(môže byť vyjadrený alebo nevyjadrený).

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)

  f)

  g)
  2. Pre tento druh literatúry neplatí:
  a) autori využívajú súčasné poznatky o vede a technike,
  b) autori umelecky spracúvajú slávne udalosti z minulosti,
  c) autori umelecky spracúvajú svoje predstavy, ktoré sa ešte nestali, ale v budúcnosti
  je ich uskutočnenie možné,
  d) dôležitú úlohu v tomto druhu literatúry zohráva poznávacia funkcia.
  2
  3. Akú formu môže mať literárne dielo? Akú formu má dielo, z ktorého je ukážka?
  ….. …..
  4. Sci-fi román Hudba pre vesmíranov, z ktorého je ukážka, napísal:
  a) Jozef Repko
  b) Karel Čapek
  c) Ján Fekete
  d) Jozef Žarnay
  5. Ktoré z nasledujúcich diel patrí do rovnakého typu prózy ako dielo, z ktorého je
  ukážka?
  a) Robinson Crusoe b) Skrytý prameň c) Časolet d) V doline dlhých tieňov
  6. Vesmírčania z diela, z ktorého je ukážka, sa dorozumievajú:
  a) pohybmi rúk,
  b) hudbou,
  c) tancom,
  d) spevom.
  7. Do akého jazykového štýlu patrí ukážka? …..
  8. A/ Slovo hviezdolet vzniklo:
  a) odvodzovaním, b) skladaním, c) skracovaním.
  B/ Akým ďalším spôsobom sa ešte obohacuje slovná zásoba?
  …..
  ……………………………………………………………………………………………….
  9. Z nasledujúcich slov utvor zložené slová: zlo, delo, voda zvyk, váha, auto, strelec,
  škola. …..
  …..
  10. Útvary rozprávacieho slohového postupu sú napísané správne v možnosti:
  a) rozprávka, fejtón, opis, charakteristika, správa,
  b) rozprávanie, bájka, fejtón, poviedka, povesť,
  c) román, opis, návod, povesť, rozprávka,
  d) román, rozprávka, fejtón, správa, životopis.
  11.V ktorej z viet sú všetky slová plnovýznamové?
  a) Zvyšok cesty prešli pešo.
  b) Tu zbadali, že zelený chodník je neporušený.
  c) Z chodníka si všímali mesto.
  12. Vyhľadaj v ukážke vetu, ktorá má nasledujúce poradie slovných druhov:
  a) sloveso, b) predložka, c) zámeno, d) častica, e) číslovka, f) podstatné meno,
  g) podstatné meno.
  …..
  3
  13. a) V texte vyhľadaj všetky číslovky a urč ich druh.
  …..
  b) Ktoré druhy čísloviek sa v ukážke nevyskytujú?
  …..
  14. Od podstatných mien ženského rodu podľa vzoru žena v prvom odseku ukážky
  (Vykročili ….. dva kilometre cesty.) utvor genitív plurálu: …..
  …..
  15.V texte vyhľadaj a vypíš:
  a) 1 príslovku spôsobu, …..
  b) 1 príslovku času. …..
  16. a) Vyhľadaj v ukážke vetu, v ktorej sú slovesá v 3. osobe jednotného čísla,
  oznamovacieho spôsobu, nedokonavého vidu, prítomného času.
  …..
  b) Utvor od nich rozkazovací spôsob. …..
  17. Poradie vetných členov vo vete Mali pred sebou ešte dva kilometre cesty. je:
  a) nevyjadrený podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie spôsobu, zhodný
  prívlastok, predmet, predmet,
  b) nevyjadrený podmet, prísudok, príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok,
  predmet, nezhodný prívlastok,
  c) nevyjadrený podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie miery, zhodný
  prívlastok, predmet, predmet,
  d) nevyjadrený podmet, prísudok, príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok,
  predmet, predmet.
  18. Vyhľadaj v ukážke príklad na:
  a) priraďovacie bezspojkové súvetie,
  b) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou,
  c) dvojčlennú vetu neúplnú holú,
  d) dvojčlennú vetu s viacnásobným vetným členom,
  e) zložené súvetie.
  …..
  …..
  …..
  …..
  …..
  …..
  19.Vyhľadaj v ukážke priamu reč a premeň ju na nepriamu reč. …..
  …..
  …..
  4
  20. A/ Napíš po jednom synonyme k slovám:
  a) mlčky – …..
  b) zvyšok – …..
  c) vymreté – …..
  B/ K uvedeným slovám utvor antonymá:
  …..
  …..
  …..
  21. Urč podčiarknutý jazykový umelecký prostriedok vo vete: Mesto bolo ako vymreté.
  A/ a) metafora, b) prívlastok, c) prirovnanie, d) personifikácia
  B/ K zostávajúcim priraď nasledovné jazykové umelecké prostriedky – čas čuší,
  vrúcny dych, láska je strašne bohatá.
  22. Oprav nesprávne rozdelené slová: vyk-ro či-li, dia-ľke, si-lue-tu, hvie-zdo-le-tu,
  ki-lom-et-rov-ní-ku, de-vä-tnás-tom.
  23. V slove hviezdoletu sa nachádzajú:
  a) 4 znelé spoluhlásky, 1 znelá nepárová spoluhláska, 1 neznelá spoluhláska,
  b) 3 znelé spoluhlásky, 1 znelá nepárová spoluhláska, 2 neznelé spoluhlásky,
  c) 3 znelé spoluhlásky, žiadna znelá nepárová spoluhláska, 3neznelé spoluhlásky.
  24. Pre hovorový štýl neplatí:
  a) charakteristické sú preň spisovné slová,
  b) charakteristické sú preň nárečové slová,
  c) charakteristické je preň obrazné vyjadrovanie,
  d) charakteristické sú preň slangové a nespisovné slová.
  25. Pravopisné cvičenie(Doplň chýbajúce i/í, y/ý a čiarky):
  Cez lístie haluz- do ktor-ch som sa pre každý prípad ukr-l zazrel som pri jazierku
  mohutného slona. Oči mu bl-skali zúrivosťou, čelo mal jedovato zvraštené uši mu
  odstávali a nepokojn- chobot sa neprestajne hadil na všetk- stran-.
  Tiger je veľmi veľk- a siln-. Videli ho už mnoh- lebo niekedy príde i za bieleho dňa.
  A strašn- je ako sám zloduch. Keď prichádza vždy mu trčí jaz-k z papule cez zuby.
  Vtiahne ho iba vtedy keď vycer- zuby alebo chmatne svoju kor-sť. Včera odniesol malé
  dieťa nešťastnej matere, predvčerom chlapa. Ja som biely človek ktor- má dobrú pušku
  a vie tigre dobre zab-jať. Je to moja povinnosť. Nebudem ho ľutovať, ľudožrúta. Sprav-m
  s n-m poriadok.
  5
  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do prvého ročníka
  Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2006/2007
  Ukážka:
  Dva ľudské životy som mal v moci, Magdalénin a svoj. Vedel som že nijaký zázrak
  nás nevitrhne s položenia v akom sme sa nachodili. Bolo mi jasné od prvopočiatku že len
  vlastnou húževnatosťou dosiahneme to, po čom zme túžili celím srdcom. Prví krok mal
  som spraviť ja, mal som splniť sľub ktorí som dal Magdaléne.
  Ľudia sa pristavujú pri nás a vipitujú:
  – Vari sa len nevraciaš na rodičovské, Peter?
  Prikyvujem s úsmevom.
  Keď prišli prudké jesenné dažde a prví mokrí sneh, naozaj domec mal už strechu. Na
  hrebeni strechi nad štítom pribití je vrchovček z briezky, okrášlený farbistími papierovími
  stužkami. Vrchovček ovešali a doniesli mi dievčatá. Iste sa mi chceli zavďačiť v túžbe že
  niektorú z nich si viberiem.
  Cez zimu ďalej bívam u ujčeka a stade chodím do práce.Zavše prví prehŕňam sa snehom
  za tmi. Často zasa, keď pripieklo slnko, brodím sa v čľapkanici a v snehovej kaši po
  členky. A neraz, keď po odmeku nastali mrazi, meriam cestu po nebezpečnej ľadovici na
  zabitie. No nijaká bolesť nie je mi dosť veľká pre Magdalénu.
  (Tri gaštanové kone – úryvok)x
  1. Oprav pravopisné chyby a doplň, kde treba, čiarky.
  2. Autorom diela, z ktorého je ukážka, je:
  a) J.Blažková b) M.Ďuríčková c) M. Figuli d) Ľ.Ondrejov
  3. Dielo, z ktorého je ukážka, predstavuje útvar:
  a) poviedku b) novelu c) román
  4. Označ vlastnosti, ktoré charakterizujú tebou vybraný útvar:
  a) je to epický žáner stredného rozsahu, ktorého dej sa sústreďuje na istú dosiaľ
  neznámu udalosť, s malým počtom postáv, často sa končí nevšedným až
  prekvapivým záverom,
  b) je to epické dielo, ktoré má široký rozsah, zachytáva život viacerých postáv, má
  niekoľko dejových línií,
  c) je to krátky epický útvar zobrazujúci jednu udalosť zo života človeka, vystupuje
  v ňom malý počet postáv, ktoré sa v priebehu deja nevyvíjajú.
  5. Urč jazykový štýl ukážky a typ prózy. …..
  6. Označ, ktoré vety charakterizujú tebou určený typ prózy:
  6
  a) autori umelecky spracúvajú svoje predstavy o udalostiach, ktorých
  uskutočnenie je možné v budúcnosti,
  b) využívajú rozprávkové motívy,
  c) v texte sa vyskytujú básnické trópy,
  d) základným znakom tejto prózy je dejovosť.
  7. Rozprávačom príbehu je Peter. Keď sa autor stotožňuje s postavou rozprávača,
  hovoríme: a) o priamom rozprávaní (ja – rozprávanie)
  b) o autorskom rozprávaní(je – forma).
  Správnu odpoveď označ.
  8. Doplň: a) Rozprávač je nositeľom …..
  b) Postavy sú nositeľmi …..
  9. Najčastejší slohový postup, ktorý spisovatelia používajú, je rozprávací slohový
  postup. Nositeľom deja a napätia sú:
  a) prídavné mená b) podstatné mená c) slovesá d) príslovky
  10. Aké slohové postupy ešte poznáš? …..
  …..
  11. Z literárnych druhov zaradíme ukážku do:
  a) lyriky b) epiky c)drámy
  12. Označ, ktorá dvojica literárnych diel sa líši od ostatných z hľadiska literárneho
  druhu?
  a) Zlaté hodinky, Do konca b) Otcova roľa, Mor ho!
  c) Havran a líška, Vrana a líška d) Červené víno, Jediná
  13. Z ukážky vypíš po jednom príklade na vety v tomto poradí:
  a) priraďovacie súvetie,
  b) jednoduchá dvojčlenná veta úplná,
  c) jednoduchá dvojčlenná veta neúplná,
  d) zložené súvetie,
  e) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkovou časovou.
  …..
  …..
  …..
  …..
  …..
  14. Ktorá z viet zodpovedá danej schéme:
  a) Horár sa naňho potmehúdsky podíval.
  b) Ľudia sa pristavujú pri nás a vypytujú.
  7
  c) Ja a brat pozeráme film.
  d) Včerajšia noc bola hrozná a tmavá.
  +
  15.V ukážke vyhľadaj a napíš príklad na priamu reč: …..
  …..
  Uprav ho tak, aby bola uvádzacia veta za priamou rečou: …..
  …..

  16.Vyhľadaj v ukážke:
  a) 2 abstraktné podstatné mená,
  b) 2 podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru stroj,
  c) 4 prídavné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru pekný,
  d) 2 osobné zámená (nemusia byť v základnom tvare),
  e) 2 vzťahové prídavné mená,
  f) 2 príklady na spodobovanie (predložky s podstatným menom a v koreni slova),
  g) od slovesa mať utvor podmieňovací spôsob minulého času.
  …..
  …..
  …..
  …..
  …..
  …..
  …..
  17. a) Urč všetky slovné druhy a vetné členy vo vete: Na hrebeni strechy nad
  štítom pribitý je vrchovček z briezky.

  Slovné druhy Vetné členy
  Na
  hrebeni
  strechy
  nad
  štítom
  pribitý
  je
  vrchovček
  z
  briezky
  b) Vypíš z vety prisudzovací sklad.
  c) Ktoré plnovýznamové slovné druhy sa vo vete nevyskytujú?
  8
  d) V ktorej z možností sú všetky číslovky rovnakého druhu?
  1) stému, s ôsmimi, dvadsiateho tretieho,
  2) v šiestej, o ôsmych, tridsiateho tretieho,
  3) štvoro, pätorakému, s jednými,
  4) troch, dvadsiatim dvom, pätnásteho.
  18. Z posledného odseku ukážky vypíš:
  a) 2 odvodené podstatné mená,
  b) 2 odvodené prídavné mená,
  c) 2 odvodené slovesá.

  19. Vo vete Zavše prvý prehŕňam sa snehom za tmy. vyhľadaj dve slová a nahraď
  ich antonymami (opozitami).
  20. Vysvetli slovným spojením alebo jednoslovným synonymom význam
  frazeologizmov: a) čo na srdci to na jazyku –
  b) nestojí to za reč –

  21. a) V treťom odseku ukážky vyhľadaj 2 citovo zafarbené slová – zdrobneniny:
  …..
  b) Vytvor jedno citovo zafarbené zhoršujúce slovo: …..

  22. V slove stužkami sú: a) 4 neznelé spoluhlásky, 1 znelá nepárová spoluhláska,
  b) 3 neznelé spoluhlásky, 1 znelá spoluhláska, 1 znelá nepárová spoluhláska,
  c) 2 neznelé spoluhlásky, 2 znelé spoluhlásky, 1 znelá nepárová spoluhláska,
  d) žiadna z možností.
  23. Vo vete Keď prišli prudké jesenné dažde … sa vyskytuje:
  a) personifikácia b) metonymia c) synekdocha d) prirovnanie
  24. K zvyčajne ústne uskutočňovaným útvarom publicistického štýlu patria:
  a) správa
  b) interview (cielený rozhovor)
  c)beseda
  d)inzerát
  e)komentár z podujatia

 4. Dajaký test

  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka
  Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove pre školský rok 2008/2009
  Ukážka:
  Sue Townsendová
  Úprimná spoveď Adriana Mola
  Zo svojej izby som vyliezol až na štedrovečernú hostinu a musel som sa zapojiť do rozhovoru so
  Sugdenovcami. Za minútu mi stihli povedať šokujúci detail o životnom cykle zemiakov sorty kráľ
  Edward od hľuzy po hranolčeky na panvici. Ani trochu ich nezaujímali moje reči o nórskom
  kožiarskom priemysle. Tvárili sa celkom znudene. Aké šťastie, že mám takých obmedzených
  príbuzných. Večera bola neskoro ako obyčajne. Moja matka nikdy nezvládne tajomstvo, ako načas
  pripraviť jednotlivé chody jedla. Omáčku má vždy hotovú skôr, ako sa jej dozlatista opečú zemiaky.
  Vošiel som do kuchyne plnej pary s úmyslom poradiť jej, ale zvrieskla na mňa: „Odpáľ!“ Jedlo bolo
  nakoniec celkom chutné, ale pri stole sa nežartovalo. Nikto nepovedal ani jediný dobrý vtip. Vianočnú
  večeru by som najradšej strávil s Nedom Sherrinom. Jeho príbuzní sú bohovsky šťastní, že ho majú.
  Stavím sa, že od smiechu ich pichá v boku.
  1. Za denník ako žáner sa v literatúre pokladá literárne dielo monografického charakteru písané
  formou: A. monológu
  B. vízií do budúcnosti
  C. denných záznamov
  D. spomienok na minulosť
  2. Vyber autora, ktorý napísal dielo podobného charakteru:
  A. Martin Kukučín
  B. Elena Maróthy – Šoltésová
  C. Janko Jesenský
  D. Jaroslava Blažková
  3. Najčastejším slohovým postupom, ktorý autori využívajú v literárnych dielach, je:
  a) A. informačný slohový postup
  B. opisný slohový postup
  C. rozprávací slohový postup
  D. výkladový slohový postup
  b) Priraď k niektorému zo zostávajúcich slohových postupov tieto slohové útvary:
  úvaha, výklad, výťah, referát.
  …..
  4. Doplň chýbajúce slová vo vetách: Hlavným znakom epického literárneho diela je ….. .
  Jeho nositeľom je slovný druh ….. .
  5. V ktorej z možností údaje nepatria k sebe?
  A. úvod, zápletka, zauzlenie, vyvrcholenie, doslov
  B. metafora, personifikácia, epiteton, prirovnanie
  C. trochej, daktyl, jamb
  D. bájka, epos, novela, román
  6. Pojmy komentár, óda, poviedka, správa, román, reportáž roztrieď podľa toho, do ktorého štýlu
  patria: a) umelecký …..
  b) publicistický …..
  7. Ktoré tvrdenia sú pravdivé?
  A. Margita Figuli je predstaviteľkou lyrizovanej prózy
  B. Elena Maróthy – Šoltésová je predstaviteľkou realizmu
  C. Milan Rúfus je básnikom medzivojnového obdobia
  D. Ivan Stodola je slovenským dramatikom a básnikom 19. storočia
  8. Doplň chýbajúce údaje:
  Autor Dielo Lit. žáner Lit. druh
  A. L.M.Montgomeryová ….. ….. …..
  B. J.G.Tajovský ….. poviedka …..
  C. ….. Nehaňte ľud môj ….. …..
  D. ….. Pán prsteňov ….. …..

  9. Slovo štedrovečerný je utvorené:
  a) A. odvodzovaním
  B. skladaním
  C. skracovaním
  D. spájaním
  b) Zvislou čiarou rozdeľ slovo štedrovečerný na slabiky a vypíš znelé párové spoluhlásky
  …..
  10. Vyber správne napísané slovné spojenie:
  A. vianočné sviatky B. Vianočné sviatky
  C. Všetkých svätých D. všetkých svätých
  11. a) Zo štvrtej, šiestej a siedmej vety ukážky vypíš príslovky a urči ich druh:
  …..
  …..

  b) Príslovky sú: A. plnovýznamový a neohybný slovný druh
  B. neplnovýznamový a neohybný slovný druh
  C. neplnovýznamový a ohybný slovný druh
  D. plnovýznamový a ohybný slovný druh
  12. Utvor požadované tvary nasledujúcich slovných spojení a uveď vzor podstatných mien:
  Ø vianočná večera G.pl. ….. …..
  Ø naše matky D.pl. ….. …..
  Ø šokujúci detail N.pl. ….. …..
  Ø moje reči I.pl. ….. …..
  13. Utvor od slovies požadované tvary:
  vyliezť – 2.osoba sg., pl. imperatív …..
  šokovať – prechodník …..
  tváriť sa – podmieňovací sp. min. času …..

  14. a) Vyhľadaj v ukážke všetky osobné základné zámená a napíš ich v základnom tvare:
  ….. …..
  b) Utvor vety(2), v ktorých budú zámená jej a ich zastúpené ako osobné privlastňovacie zámená:
  ….. …..
  15. Do viet doplň zámeno sám, samý v príslušnom rode, čísle a páde:
  A. Lúka bola ….. kvet.
  B. Žiaci išli na výlet ….. .
  C. Dievčatá zostali ….. .
  D. Pred domom sa hrali len ….. chlapci.
  16. a) Správne zaraď prídavné mená z ukážky: štedrovečerný, životný, chutný, dobrý, obmedzený,
  kožiarsky
  A. vzťahové …..
  B. akostné …..
  C. privlastňovacie …..
  b) Ktoré z nich má nepravidelné stupňovanie? …..
  c) Rozlíš prídavné mená (o aký druh ide) vo dvojiciach:
  1. medový chlieb – medové reči ….. …..
  2. baraní guláš – barania povaha ….. …..
  17. Doplň nasledujúcu tabuľku:
  slovný druh vetný člen
  Jedlo
  bolo
  nakoniec
  celkom
  chutné

  18. Nikto nepovedal ani jeden dobrý vtip. Podčiarknutý vetný člen v predchádzajúcej vete nahraď
  vedľajšou vetou s tým istým významom a urči, o akú vetu ide.
  …..
  …..
  19. Prečítaj text a rieš úlohu pod ním:
  Zo svojej izby som vyliezol až na štedrovečernú hostinu a musel som sa zapojiť do rozhovoru so
  Sugdenovcami. Ani trochu ich nezaujímali moje reči o nórskom kožiarskom priemysle. Tvárili sa
  celkom znudene. Moja matka nikdy nezvládne tajomstvo, ako načas pripraviť jednotlivé chody
  jedla. Jedlo bolo nakoniec celkom chutné, ale pri stole sa nežartovalo. Jeho príbuzní sú
  bohovsky šťastní, že ho majú.
  Rozlíš vety a vypíš ich v tomto poradí:
  A. Dvojčlenná veta úplná rozvitá. …..
  …..
  B. Priraďovacie súvetie zlučovacie. …..
  …..
  C. Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou. …..
  …..
  D. Priraďovacie súvetie odporovacie. …..
  …..
  E. Dvojčlenná veta neúplná. …..
  …..
  F. Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkovou príčiny. …..
  …..
  20. Pomocou schémy znázorni vetu:
  Povedali mi šokujúci detail o životnom cykle zemiakov sorty kráľ Edward.
  21.Podľa uvedenej vety v nepriamej reči napíš tri podoby viet s priamou rečou a uvádzacou vetou.
  Pri varení večere mi mama zakričala, aby som odpálil z kuchyne, lebo uvidím.
  A. …..
  B. …..
  C. …..

  22. a) V ukážke sa vyskytli slová odpáľ (vo význame odíď, zmizni), bohovsky (vo význame veľmi).
  Sú to:
  A. slangové slová B. nárečové slová C. hovorové slová D. subštandardné slová
  b) Označ synonymá k slovu tváriť sa:
  A. robiť sa B. mračiť sa C. ukazovať sa D. dívať sa
  23. Plným dúškom som sa napil z pohára šťastia. Srdce mi poskočilo ako splašený kôň.
  Aké umelecké jazykové prostriedky sú vo vetách podčiarknuté?
  A. Dve personifikácie B. Epiteton a personifikácia
  C. Metafora a personifikácia D. Metafora a prirovnanie
  24. Ktorý z literárnych útvarov by si mal vybrať filmový režisér ako predlohu, ak by chcel natočiť
  film s pochmúrnou náladou a tragickým koncom?
  A. Baladu B. bájku C. báj D. epos
  25. Jar je opäť tu. Napíš aspoň štyri vety, ktoré by mohli byť súčasťou náladového /umeleckého/
  opisu tohto ročného obdobia.

  …..
  …..
  …..
  …..
  26. Doplň chýbajúce i/í, y/ý a čiarky:
  Svet sa šalel. Zem sa k_votala obloha sa lámala a vietor driapal tmu. Tma vzdorovala. Bola
  mocnejšia ako vietor lebo sa spojila už s nocou. Vietor v zlosti obl_zoval zem ako b_k ktor_ sa ch_stá
  na útok. Niekedy vyletel až k oblakom. No oblaky ho vždy pleštili o zem. Vietor zúr_l. Cel_ svet sa
  skladal z r_ku. Nebolo v_dieť nič ale bolo počuť zem oblohu i vietor. Zem ručala ako zviera, ktoré sa
  top_ obloha zas hučala ako mútn_ príval, v ktorom sa len zlostné peny belejú a vietor jačal na
  storak_ch ústach. Raz skučal ako zb_tý pes pred dveram_ inokedy zav_l ani črieda lačn_ch vlkov
  zaplakal ako dieťa alebo zap_skal ako valach na fujare.
  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka
  Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2008/2009
  Ukážka:
  Báseň a modlitba
  Čo sa ty v básni dozvedáš:
  Keď plače oblak, to je dážď.
  Keď nebo plače, je to rosa.
  Keď plače lúka, je v tom kosa.
  Keď plače strom, je priskyrica.
  Keď ty plačeš – dve tvoje líca
  sa rozprávajú o duši.
  Modlitbička to osuší.
  A ako Božie slniečko
  zatlačí slzu pod viečko.
  Báseň a modlitba sú sestry.
  Pozvi ich k sebe, stôl im prestri.
  1. Text, z ktorého je ukážka, je napísaný: (Zakrúžkuj správnu odpoveď.)
  A. vo viazanej umeleckej reči B. v neviazanej umeleckej reči

  2. Základný literárny druh, do ktorého by si zaradil ukážku, sa nazýva ….. .
  3. Básne, ktoré vyjadrujú pocity básnika, jeho myšlienky a nálady, sa nazývajú:
  A. lyrické básne B. epické básne
  4. Rozhodni, o akú báseň ide podľa témy:
  A. ľúbostnú B. reflexívnu C. spoločenskú D. osobnú E. prírodnú
  5. a) Skupina veršov sa nazýva ….. .
  Keď na konci veršov vzniká zvuková zhoda slabík, hovoríme o ………………….. .
  b) Aký rým prevažuje v tejto básni? …..
  6. Napíš slovo, ktoré sa bude rýmovať so slovom:
  A. v básni ….. B. rosa ….. C. slzu ….. D. rozprávajú …..
  7. V ktorej časti básne básnik uzatvára tému básne? …..
  8. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky:
  A. oblak plače …..
  B. ako Božie slniečko …..
  C. báseň a modlitba sú sestry …..
  D. mladé lúky …..
  9. a) Ako sa volá slovná figúra založená na opakovaní rovnakého slova na začiatku za sebou idúcich
  veršov? …..
  b) Akú má funkciu? …..
  10. Zoraď správne nasledujúce termíny od častí k celku:
  A. výstup, divadelná hra, replika, dejstvo, dialóg …..
  B. báseň, verš, stopa, strofa …..
  11. a) Vyhľadaj v ukážke zdrobneniny a napíš základové slová, od ktorých boli utvorené:
  ….. …..
  b) Akú funkciu má ich využitie? …..
  12. Správnym vyriešením doplňovačky získaš meno autora básne.

  1. Rozvíjací vetný člen, ktorý rozvíja sloveso v prísudku.

  2. Spojenie dvoch alebo viacerých viet.

  3. Ustálené slovné spojenia, ktoré majú prenesený význam.

  4. Sklad medzi nadradeným a podradeným vetným členom.
  5. Slovný druh, ktorý pomenúva činnosť, dej alebo stav.

  13.V ktorej z možností nie sú uvedené dvojice slov synonymami?
  A. plakať – fňukať B. laik – neodborník C. veselý – smutný D. biť – byť
  14. V texte ukážky dochádza k spodobovaniu spoluhlások:
  (Príklady, ktoré sa opakujú, počítaj len raz.)
  A. trikrát B. dvakrát C. päťkrát D. štyrikrát

  15. Vyhľadaj v ukážke slová, ktoré obsahujú slabikotvornú spoluhlásku:

  …..
  16. Nasledujúce slová rozdeľ zvislou čiarou na slabiky:
  priskyrica, plačeš, rozprávajú, modlitbička, osuší, viečko
  17. a) Vyhľadaj v básni predložky: …..
  b) Sú to predložky → jednoduché
  → zložené (Správnu voľbu podčiarkni.)
  18. Vyhľadaj v ukážke:
  A. podstatné meno, v ktorom sú okrem samohlások iba obojaké spoluhlásky: …..
  B. podstatné meno, v ktorom sú okrem samohlások iba mäkké spoluhlásky: …..
  C. podstatné meno, v ktorom sú okrem samohlások iba neznelé spoluhlásky: …..
  19. Vyhľadaj v ukážke podstatné mená, od ktorých by sa dali utvoriť:
  A. vzťahové prídavné mená (aspoň dve) …..
  B. privlastňovacie prídavné meno …..
  1 2 3 4 5
  20. Z posledného verša básne vypíš slovesá a urči:
  A. osoba, číslo, čas, spôsob, rod, vid …..
  …..
  B. utvor podmieňovací spôsob prít. času v sg. a pl…..
  …..
  C. utvor trpné príčastia …..
  …..

  21. Vyhľadaj v básni podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa nasledujúcich skloňovacích vzorov:
  ulica dlaň dub stroj mesto
  ….. ….. ….. ….. …..
  ….. ….. ….. ….. …..
  ….. ….. ….. ….. …..
  22. Vypíš z básne vety v tomto poradí:
  A. Dvojčlennú vetu holú s viacnásobným vetným členom: …..
  …..
  B. Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkovou časovou: …..
  …..
  C. Priraďovacie súvetie zlučovacie: …..
  …..
  D. Dvojčlennú vetu rozvitú (úplnú):…..
  …..
  23. Doplň nasledujúce údaje:
  slovný druh vetný člen
  Báseň
  a
  modlitba

  sestry
  24. Pravopisné cvičenie – oprav pravopisné chyby a doplň čiarky:
  Dobrím ekonómom sa človek nenarodí vinikajúcim ekonómom sa človek stáva.Víťazstvo nad sebou
  samím je veľmi cenné. Je správne, že na Obchodnej akadémii prísne postupujú proti tím ktorý chodia
  na hodiny nepripravení. Auto zastavilo pomali pred budovou ministerstva školstva Slovenskej
  Republiky. Z presíteních rostokov vznikajú kryštáli.
  Týto chlapci majú radosť s práce a na pracovisku dosahujú úctyhodný víkon. Ulica zýva prázdnotov.
  Mnohé s kníh sú tvoji starí známi. Nesmieš biť nespravodlivý voči svojím milím rodičom. Keď vonku
  zavíjala metelica popíjali sme lipový čaj a verili, že sa vyčasý.

 5. Dajaký test

  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka Gymnázia na
  Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2009/2010
  Ukážka :
  I stali si dievčatá k sebe a navzájom si spletali vrkoče – plavé, hnedé aj čierne. V takejto reťazi
  vedené Kvetušou vyšli na kraj brala.
  „Ešte si na rozlúčku zaspievajme,“ navrhla im ktorási útlocitná. Možno iba chcela oddialiť okamih
  zúfalého činu…
  Nebolo však času na spev ani na iné lúčenie. Avari už vylomili vráta. Keď sa prvý zjavil na plošine,
  Kvetuša skríkla:
  „Rodinka moja!“
  Skočila a strhla so sebou všetky dievčatá.
  Avari zamreli na brale ani urieknutí. Taká odvaha…!
  Ten čin bol hrdinskejší ako stálosť vojaka, ktorý do smrti neopustí určený post.
  Vzdutá jarná voda zovrela smelé dievčatá v chladnom náručí a zašumela: aká chrabrosť! Morava to
  šepla Dunaju, Dunaj vetru, vietor slnku, slnko ľuďom. A ľudia – najmä tí na Kobyle, čo to videli – si
  povedali: nebudeme viac slúžiť Avarom sťa otroci! Aj my radšej pomrieme, ako by sme mali žiť
  ustráchaní v potupnej nevôli!
  Opustili hradisko na Kobyle. Odišli do hôr. Lež aj tam ustavične mysleli na svoje nešťastné dcéry,
  netere, sesternice, vnučky, sestry. Akože zvečniť pamiatku dievčat – hrdiniek? Kdeže im postaviť
  náhrobný kameň? Mohylou im bude čiernosivé bralo, z ktorého skočili. Nech sa naveky stane
  pomníkom odvážnych diev – Devínom…
  Úlohy:
  1. Literárny druh, do ktorého patrí text ukážky, sa nazýva ….. .
  2. a) Uveďte presný žáner ukážky a svoje tvrdenie odôvodnite.
  …..
  …..
  b) Ktoré ďalšie dva druhy tohto žánru poznáte?
  …..
  3. V texte sa nachádza jedno súvetie a jedna jednoduchá veta, ktoré sú celé zložené
  z personifikácií. Vypíšte z týchto viet prvé slová.

  …..
  4. Ktoré slovné spojenie nepatrí do radu a prečo ?
  zamreli na brale ani urieknutí, hrdinskejší ako stálosť vojaka, zúfalého činu, slúžiť Avarom
  sťa otroci

  …..
  5. Vyhľadajte v texte ukážky také dve vety, ktoré budú spolu vytvárať anaforu. Vypíšte ich.
  …..
  …..
  6. Zakrúžkujte správnu možnosť, v ktorej sú obaja autori známi tvorbou rovnakého žánru,
  akým je daná ukážka textu:
  a) Hans Christian Andersen, Július Satinský
  b) Arthur Conan Doyle, Karel Čapek
  c) Jozef Cíger-Hronský, Anton Marec
  d) Kamil Peteraj, Boris Filan
  7. Hlavná myšlienka a téma literárneho diela tvoria jeho :
  a) formu b) dejový rámec c) obsah
  8. Napíšte, k akému literárnemu druhu a žánru patria pojmy scenár, animovaný, strih, réžia :
  …..
  9. Určte typ vedľajšej vety v súvetí Keď sa prvý zjavil na plošine, Kvetuša skríkla.

  …..
  10. Pomenujte vetný sklad podčiarknutého spojenia plavé, hnedé aj čierne (vrkoče):
  …..
  11. V poslednom odseku textu ukážky podčiarknite takú vetu, v ktorej sa nachádza
  viacnásobný nepriamy predmet.

  12. Napíšte, akým vetným členom je vo 4. vete textu ukážky slovo činu.
  …..
  13. V nasledujúcom rade slov vyhľadajte štyri pomnožné podstatné mená .
  Podčiarknite ich.

  preteky, tričko, školy, ústa, spálňa, sane, kvetináče, narodeniny, káčatá
  14. a) Vyhľadajte v ukážke prídavné meno v 2. stupni stupňovania. Vypíšte ho a zároveň
  napíšte, či ide o pravidelné alebo nepravidelné stupňovanie.
  …..
  b) Ktorý druh prídavných mien chýba v nasledujúcom rade slovných spojení ?

  dlhý pád, Kvetušino objatie, široké vráta, slušní ľudia, veliteľove príkazy, vlhké bralo,
  tmavý les, nové vydanie
  …..
  15. V 3. vete textu ukážky nájdite všetky zámená, vypíšte ich a určte ich druh :
  …..
  …..

  16. Napíšte slovom správny tvar číslovky k podstatnému menu a zároveň určte aj druh číslovky :
  2 dverí ….. …..
  na 8. pretekoch ….. …..
  so 4 deťmi ….. …..
  od 7 priateľov ….. …..
  17. Vytvorte požadované tvary od nasledujúcich slov a kde je napísané, doplňte aj vzor a vid :
  slnko – genitív plurálu + vzor …..
  Avari – inštrumentál plurálu + vzor …..
  zovrel – imperatív, 2. os. singuláru + vid …..
  pomrieme – prechodník …..
  18. Prečítajte si nasledujúce vety. Podčiarknuté slová zapíšte pomocou veľkého písmena
  pred vetou (t. j. zapíšte len príslušné veľké písmeno, nie celé slovo ) do jednotlivých
  stĺpcov tabuľky podľa toho, ku ktorému slovnému druhu správne patria:

  A. Autobus stojí poniže. B. Príď skôr. C. Mám okolo sto korún. D. Ahoj, Anna!
  E. Dočerta, ako to mám urobiť? F. Choď dočerta! G. Stojí poniže domu.
  H. Záhrada viedla okolo domu.
  Príslovky Predložky Častice Citoslovcia
  19. a) Z posledného odseku textu ukážky vypíšte tri slová, v ktorých dochádza
  k spodobovaniu na začiatku slova .
  …..
  b) V ktorej z možností sú správne uvedené skupiny spoluhlások, ktoré sa vyskytujú v slove
  Avarom ?
  a) znelé, tvrdé c) znelé, obojaké
  b) neznelé, obojaké d) neznelé, tvrdé
  20. Koľko slov so slabikotvornými spoluhláskami sa vyskytuje v súvetí Ten čin bol hrdinskejší
  ako stálosť vojaka, ktorý do smrti neopustí určený post ?
  a) také slovo sa v ukážke nenachádza b) 7 c) 3 d) 6
  21. Spojenia so mnou, ku mne, sme vyslovujeme správne :
  a) gu mňe, zo mnou, zme b) ku mňe, so mnou, zme
  c) ku mňe, zo mnou, zme d) ku mňe, so mnou, sme
  22. Opravte štylistické chyby v nasledujúcich vetách a vety napíšte ešte raz správne :
  a) O prázdninách sme boli u mora.
  …..
  b) Nemôžme si zvyknúť na to, že tomu nikdy nepochopíme.
  …..
  23. K slovu smelé napíšte:
  a) jedno synonymum ….. ,

  b) jedno antonymum ….. .
  24. a) Pospájajte navzájom časti súvetí tak, aby súvetia mali zmysel.
  A. Aká bolesť, I. nehas.
  B. Čo si kto navaril, II. to srdce nebolí.
  C. Čo oko nevidí, III. taká masť.
  D. Čo ťa nepáli, IV. nech si aj zje.
  b) Akú malú formu ľudovej slovesnosti ste vytvorili? …..

  c) V akom slovníku by ste našli vysvetlenie významu týchto spojení ?

  A. synonymickom B. frazeologickom
  25. Podľa uvedenej vety v nepriamej reči napíšte vetu s priamou rečou tak, aby uvádzacia veta
  bola vložená uprostred.
  Mama prikazovala synovi, aby už konečne povysával, lebo všade je veľa prachu.
  …..
  …..
  26. Akým slovotvorným postupom boli vytvorené slová náhrobný a sivočierne ?

  …..
  27. Aké vety podľa obsahu chýbajú v texte ukážky? …..
  28. Ktorá z viet sa od ostatných odlišuje z hľadiska členitosti?
  a) Fúka silný vietor.
  b) Pichlo ma v boku.
  c) Pichla som sa.
  d) Sfúkol si sviečku?
  29. Uveďte, akým jazykovým štýlom píšeme :

  učebnicu …..

  žiadosť …..

  báseň …..
  30. Doplň správne písmená a čiarky v pravopisnom cvičení :
  Nad_šiel deň, ktor_ máme v kalendár_ zv_raznen_ červenou. Bl_žime sa ku škole,
  prechádzame rozľahl_m_ priestorm_ starob_lej budov_ . Túžime si v_dob_ť v_ťazstvo na
  prijímac_ch pohovoro_. Sme žiaci deviat_ch ročníkov, zväčša máme p_tnásť roko_. Prišli sme
  z rôzn_ch _rešovsk_ch i okolit_ch _ákladných škôl. Rozm_šľame, či si spomenieme na poučk_
  a príklad_. M_šlienk_ sú rozv_rené. Snažíme sa b_ť sústreden_ ale aj pohotov_ . Ro_hodnutie
  o v_sledku našej skúšk_ budeme očakávať _ napät_m. Každ_ z nás dúfa že bude g_mnaz_stom.
  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka Gymnázia na
  Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2009/2010

  Ukážka :
  Predslov
  1. To, o čom sa tu hovorí, 2. V tvojom srdci žije tichý oheň.
  nie sú moje myšlienky. Odfúknime popol,
  Driemu v ľuďoch, lebo hrozí, že sa pod ním zadusí.
  v najhlbšom vnútri ľudí. Potom tvoj život
  Prosté pravdy, ktoré zažiaria opäť prenikne teplo.
  sťa hviezdy za tmavej noci, Potom každému človeku
  len čo vyjdú na svetlo. odovzdá darček.
  3. Nehľadaj v tejto knižke pevnú tému.
  Beztak sme už dosť naprogramovaní.
  Život je niečo iné, život je stále v pohybe.
  A predovšetkým, v živote ide
  o šťastie a radosť živých ľudí.
  Otvor si ducha pre svetlo.
  Otvor si srdce pre radosť.
  ( Phil Bosmans: Mám ťa rád; úryvok)
  Úlohy :
  1. Ktorá myšlienka vyplýva z uvedeného Predslovu?

  A. Každý človek je stvorený iba na to, aby sa mohol tešiť z úchvatných krás prírody.
  B. Autor naznačuje, že všetky myšlienky v knihe sú výhradne jeho vlastné.
  C. Pre autora je dôležité, aby ľudia žili šťastne a žiarili radosťou.
  D. Ak človek neodfúkne popol zo svojho srdca, bude sa mu lepšie žiť.
  2. Ktorý z uvedených jazykových prostriedkov je prirovnanie?
  A. tichý oheň
  B. zažiaria sťa hviezdy
  C. otvor si srdce
  D. život prenikne teplo
  3. Vypíšte personifikáciu zo zvýrazneného dvojveršia prvej strofy.
  …..
  4. Všimnite si podčiarknuté slová v posledných dvoch veršoch 3. strofy. Pomenujte umelecký
  prostriedok, ktorý autor tu využil.
  …..
  5. K slovu mesiac napíšte :
  a) epiteton …..,
  b) zdrobneninu …..,
  c) synonymum, ktoré je básnickým slovom …..,
  d) odvodené slovo ….. .

  6. Ukážka textu patrí k literárnemu druhu, ktorý nazývame ….. . Autor
  v nej vyjadruje svoje ….. .
  7. A. Koľko veršov sa nachádza v texte ukážky ?
  a) 23 b) v ukážke nie sú verše c) 3 d) 21
  B. Doplňte správne chýbajúce údaje v tabuľke :

  Autor Literárne dielo Literárny žáner
  Kamil Peteraj Mince na dne fontán
  Diomedove kone
  Ernest Bryll Na skle maľované
  Šľachetnosť Old Shatterhanda
  8. A. Zvýraznenú časť nasledujúcej vety skráťte tak, aby ste z nej vytvorili metonymiu.

  Na hodine literatúry som recitoval báseň od Pavla Országha Hviezdoslava.
  …..
  B. Rozdeľte slovo prababička na jednotlivé slovotvorné časti a pomenujte ich.

  …..

  9. Prečítajte si nasledujúcu ukážku :

  Piatok 15.5. 2009
  STV 1
  9 : 00 Vysielanie pre najmenších
  9 : 40 Pralesom Amazonky 3/10
  10 : 25 Správy zo sveta
  a) Aký slohový útvar predstavuje ukážka ? …..
  b) Aký slohový postup daná ukážka využíva? …..
  10. Vypíšte z 2. strofy textu ukážky jedno slovo, v ktorom sa nachádza taká krátka samohláska,
  ktorá je v slovenčine ojedinelá a píše sa len po spoluhláskach b, v, m, p v niektorých slovách.

  …..
  11. Rozdeľte slová na slabiky zvislou čiarou :

  myšlienky, najhlbšom, srdci, nehľadaj, knižke
  12. Vo vete Potom každému človeku odovzdá darček je zhodný prívlastok vyjadrený :
  a) ukazovacím zámenom b) prídavným menom
  c) vymedzovacím zámenom d) neurčitým zámenom
  13. a) V nasledujúcej vete určte všetky vetné členy.
  Potom tvoj život prenikne teplo domova.

  b) Vypíšte z predchádzajúcej vety prisudzovací sklad do nasledujúcej schémy :

  14. Pospájajte správne nasledujúce súvetia s typom, ku ktorému patria :
  A. Vrátil sa k lesu, ktorý dýchal vôňou ihličia. 1. priraďovacie súvetie zlučovacie
  B. Zjedol celý chlieb, ba aj omrvinky pozbieral. 2. podraďovacie súvetie s vedľajšou
  vetou predmetovou
  C. Povedal, čo mu slina na jazyk priniesla. 3. priraďovacie súvetie stupňovacie
  D. Rozbehla sa po lúke a zberala kvety. 4. podraďovacie súvetie s vedľajšou
  vetou prívlastkovou

  15. V súvetí vyhľadajte číslovky a určte ich druh :
  Aspoň trikrát som to hovoril, že vstupné nezaplatili ešte siedmi žiaci.
  …..
  16. Doplňte správne nasledujúce tvrdenie : V texte ukážky sú zastúpené z hľadiska delenia viet
  podľa obsahu iba ….. vety.
  17. Určte správne druh prídavných mien :
  a) Kukučínova tvorba …..
  b) kukučínovský štýl …..
  18. Ktorá z možností platí pre sloveso zažiaria z ukážky textu?

  A. 3. osoba, plurál, prítomný čas, oznamovací spôsob, činný rod, dokonavý vid.
  B. 1. osoba, plurál, budúci čas, oznamovací spôsob, činný rod, dokonavý vid.
  C. 3. osoba, plurál, budúci čas, oznamovací spôsob, činný rod, dokonavý vid.
  D. 3. osoba, plurál, prítomný čas, oznamovací spôsob, činný rod, nedokonavý vid.
  19. Z 2. strofy textu ukážky vypíšte:
  A. a) predložky …..
  b) spojky …..

  B. Vyberte a zakrúžkujte správnu odpoveď :
  Predložky, ktoré ste vypísali, sú : a) prvotné b) druhotné

  Spojky, ktoré ste vypísali, sú : a) priraďovacie b) podraďovacie
  20. a) Dajte slovo situácia do datívu plurálu. …..

  b) Aké pravidlo bolo porušené a prečo ? …..
  …..

  21. Akým slovným druhom sú podčiarknuté slová v 2. strofe ukážky textu ?
  …..
  …..
  22. Podčiarknite v rade slov citoslovcia : kúp, krk, juj, čln, čľup, kŕk, býk, hú

  23. Do tabuľky vpíšte správne požadované tvary slov a slovných spojení :
  Slová a slovné spojenia Požadovaný tvar
  moje myšlienky genitív plurálu →
  odfúknime trpné príčastie →
  nehľadaj prechodník →
  hviezdy lokál plurálu →
  24. Podčiarknite slovo, ktoré nepatrí do radu a napíšte, prečo tam nepatrí :
  a) krumple, chlopec, dzifka, bibliotéka, kredenc …..
  b) luna, matematika, metafora, ekológia, geografia …..
  c) matikár, foter, slovina, zemepis, chalani …..
  25. Nahraďte slovné spojenia správnymi odbornými termínmi :
  a) rovnozvučné slová …..
  b) jednotné číslo …..
  26. Vypíšte zo slova predovšetkým všetky neznelé spoluhlásky: …..
  27. V jednej z možností je nesprávne pomenovaná frazeologická jednotka. Zakrúžkujte ju a napíšte,
  správne zaradenie.
  a) Práca má horký korienok, ale sladké ovocie. – príslovie …..
  b) Akoby hrach na stenu hádzal. – porekadlo …..
  c) Studený máj, v stodole raj. – porekadlo …..
  d) Zore sú červené, bude vietor. – pranostika …..

  28. Doplňte správne chýbajúce koncovky (nie slovo) do prázdneho okienka v básničke :

  „Kde ste bola?“ Ten kto chodil
  „Kde ste bol?“ poriadne do škol ,
  takto vyká iba…! vyká pekne :
  „ Kde ste bol ?“
  29. Z 1. strofy ukážky textu vypíšte 1 slovo so slabikotvornou spoluhláskou : …..

  30. Doplňte chýbajúce hlásky a čiarky v pravopisnom cvičení :
  _ príchodom jar_ sa objav_li prvé lastov_čky. Postavili svoje príb_tky po_ strecham_
  domov a kŕm_li mláďatá hm_zom. Keď sa strom_ obs_pali púčikm_ kvetov záhrady
  sa rozv_rili farbami. Medzi prv_mi sa ukázali tul_pán_ a snežienk_ . Star_ i mlad_ sa vych_tili
  do robot_. Aj včel_ v úl_ sa prebudili. Povetr_m preletel pár motýl_ch kr_del aby priv_tal teplé
  dni. Ráno sa hmla ov_ja okolo kr_kov. Na slnku zažiarili prút_ zlatého dažďa. V máj_ sa divé
  kačk_ ponáhľajú na bre_ . Chcú op_ť vyviesť mladé. Mnoh_ ľudia
  sa po takmer šiest_ch mesiaco_ jesene a zim_ konečne v_brali von ch_tať bronz.

Pridaj komentár