( EuroEkonóm.sk,  1)

Prijímačky zo slovenčiny a literatúry na SŠ

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na dievčenskú odbornú školu DOŠ. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu a správne odpovede nájdete na konci tejto stránky.

Zadanie testu

Ukážka

Maša ….., Vyznanie

Jar sa prebúdza spod snehu,
v kosodrevine vták.
Komu dám svoju nehu?
V doline píska vlak.

Kam pôjdem? Svet je široký.
Na východ? Západ? Juh?
Ženú sa jarné potoky,
pod skalou drieme pstruh.

Kam pôjdem? Dívam sa zhora,
dolina preťatá.
Hlbiny lákajú zdola
dôverou dieťaťa.

Hory sa váľajú v slnci
a orol kolotá.
Boh varí v ohromnom hrnci
elixír života.

Za tebou pôjdem ako prv,
zas plachá ako laň.
Mám novou jarou novú krv
a ty máš teplú dlaň.

Za tebou pôjdem, nenáhli,
mám v očiach tisíc túh.
Na našom nebi po daždi
farbistej dúhy pruh.

1. Ak správne odpovieš na otázky, získaš priezvisko autorky básne. Podčiarknuté písmená spoj do jedného slova.

 • a) Ako sa nazýva veta, ktorá má len základné vetné členy? ….. V slove, ktorým odpovieš, podčiarkni 1. písmeno.
 • b) Z prvej strofy básne vypíš podstatné meno ženského rodu v nominatíve singuláru. ….. V slove podčiarkni 2. písmeno.
 • c) Zo štvrtej strofy básne (Hory sa váľajú ….. života) vypíš sloveso v 3.osobe plurálu. ….. Podčiarkni v ňom 3. písmeno.
 • d) Zo štvrtej strofy básne vypíš spojku. Podčiarkni ju. …..
 • e) Z prvej strofy básne vypíš sloveso v 1. osobe singuláru. Podčiarkni v ňom 3.písmeno …..
 • f) Aký druh vety v prvej strofe básne sa odlišuje podľa obsahu od ostatných dvoch? ….. V odpovedi ( v slove) podčiarkni 1. písmeno.
 • g) Ako sa nazýva veta, ktorá pozostáva z dvoch alebo viacerých viet? ….. V slove podčiarkni 3. písmeno.
 • h) Pomenuj slovný druh, ktorý odkazuje na mená, naznačuje osobu, zviera, vec, vlastnosť. ….. V slove podčiarkni 2. písmeno.

2. Ku ktorému literárnemu druhu zaradíš uvedenú báseň?

 • A. k lyrike
 • B. k epike
 • C. k dráme

3. a) V ktorej časti básne završuje autorka tému?

3. b) Akej téme venuje poetka pozornosť?

 • A. prírode
 • B. láske
 • C. láske k prírode
 • D. na pozadí obrazov prírody vyjadruje túžbu po láske

4. a) Rýmuje sa báseň?

 • áno
 • nie

4. b) Ak áno, o aký rým ide?

 • A. združený
 • B. striedavý
 • C. obkročný

5. Ak myšlienka básne zasahuje do ďalšieho verša, hovoríme o:

 • A. o viazanom verši
 • B. o veršovom presahu
 • C. o voľnom verši

6.a) Ktoré z uvedených diel sa od ostatných odlišuje z hľadiska literárneho druhu? Správnu odpoveď zakrúžkuj.

 • A. Otcova roľa
 • B. Jesenná láska
 • C. Vyznanie
 • D. Ežo Vlkolinský

6. b) K dielam v možnostiach A, B, D priraď meno autora.

7. Ktoré umelecké jazykové prostriedky sú zvýraznené v básni?

 • A. epiteton, metafora, metonymia, prirovnanie
 • B. epiteton, metafora, metafora, prirovnanie
 • C. epiteton, personifikácia, metafora, prirovnanie
 • D. epiteton, metonymia, metafora, prirovnanie

8. a) Slová z básne zhora – dolina majú:

 • A. podobný význam
 • B. rovnaký význam
 • C. opačný význam
 • D. prenesený význam

8. b) Ktorý termín pomenúva slová s podobným významom?

9. V ktorej z možností pochádzajú obidve diela od toho istého autora?

 • A. Mor ho!, Marína
 • B. Otcova roľa, Krvavé sonety
 • C. Duma bratislavská, Orol
 • D. Nehaňte ľud môj, Kráľohoľská

10. Ktoré z uvedených slov obsahuje rovnaký počet obojakých, mäkkých a tvrdých spoluhlások ako slovo kosodrevine?

ohromnom, prednosťou, hlbinami, presvedčte, ľúbostný …..

11. V ktorej z uvedených možností sú všetky slová dvojslabičné?

 • A. spod, snehu, zhora, východ
 • B. západ, ženú, skalou, hlbiny
 • C. nehu, píska, slnci, pôjdem
 • D. jarné, tebou, pstruh, elixír

12. a) V ktorom rade sú všetky slová utvorené rovnakým spôsobom?

 • A. prebúdza, juhozápad, jarný
 • B. slovenská, pohľad, SND
 • C. prebúdza, letný, farbistej

12. b) Pomenuj vybraný spôsob tvorenia slov …..

13. a) Aký druh zámen sa vyskytuje v prvých troch strofách básne?

 • A. zvratné, ukazovacie
 • B. osobné, opytovacie
 • C. zvratné, opytovacie
 • D. opytovacie, ukazovacie

13. b) K uvedeným vetám priraď správne len jedno písmeno, ktoré označuje ich druh.

 • A. so svojim bratom
 • B. zo svojím bratom
 • C. so svojím bratom

14. Uvedené slovné spojenia daj do žiadaných tvarov:

 • A. plachá laň – datív plurálu › …..
 • B. široké svety – inštrumentál plurálu ›…..
 • C. vtáčia perspektíva – inštrumentál singuláru ›…..
 • D. nová jar – lokál singuláru › …..

15.a) Slovesá dívali by sme sa, láka sa zhodujú v gramatických kategóriách:

 • A. spôsobu a vidu
 • B. osoby a vidu
 • C. času a osoby
 • D. času a vidu

15. b) Utvor neurčitok od slovesa (ja) som …..

16. Slovesu v 1. osobe singuláru vo vete „Za tebou by som bola išla.“ zodpovedajú tieto ďalšie gramatické kategórie:

 • A. minulý čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid
 • B. minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
 • C. prítomný čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid
 • D. minulý čas, oznamovací spôsob , nedokonavý vid

17. a) V ktorej z možností sú uvedené štyri rôzne druhy prísloviek?

 • A. zhora, dole, nežne , ráno
 • B. hore, jemne, včera, omylom
 • C. ráno, zajtra, po nemecky, vážne
 • D. vedľa, doma, smelo, včas

17. b) Ktoré z nich sa dajú stupňovať? Vypíš ich: …..

18. Ktorá z viet obsahuje neohybný slovný druh?

 • A. Jar sa prebúdza spod snehu.
 • B. Kam pôjdem?
 • C. Komu dám svoju nehu?
 • D. Boh varí elixír života.

19. a) Ktorý plnovýznamový slovný druh je v básni zastúpený najmenej? Uveď príklad na tento slovný druh.

19. b) Podľa ktorého vzoru sa skloňuje, ak stojí samostatne?

20. Ktorá možnosť obsahuje nesprávny vzor skloňovania v uvedených slovných spojeniach?

 • A. plachá laň › pekný, dlaň
 • B. široké svety › pekný, dub
 • C. vtáčia perspektíva › cudzí, žena
 • D. nová jar › pekný, kosť

21. V ktorej z týchto viet je nasledovné poradie vetných členov? Podmet, prísudok, zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, predmet v akuzatíve, nezhodný prívlastok

 • A. Jar sa prebúdza v kosodrevine spod snehu.
 • B. Hory sa váľajú v jarnom slnci.
 • C. Hlbiny lákajú zdola dôverou dieťaťa.
 • D. Boh varí v ohromnom hrnci elixír života.

22. Z vety „Ženú sa jarné potoky, pod skalou drieme pstruh.“ vypíš prisudzovacie sklady:

23. K uvedeným vetám priraď správne len jedno písmeno, ktoré označuje ich druh.

Jar sa prebúdza spod snehu ….. Komu dám svoju nehu?…. Ženú sa jarné potoky, pod skalou drieme pstruh. …. Hory sa váľajú v slnci a orol sa vznáša. …. Za tebou pôjdem, nenáhli, mám v očiach tisíc túh. ….

 • A. Vetu s viac ako dvomi prisudzovacími skladmi
 • B. Jednoduchú dvojčlennú vetu neúplnú rozvitú
 • C. Jednoduché súvetie bezspojkové
 • D. Jednoduché súvetie spojkové
 • E. Jednoduchú dvojčlennú vetu úplnú rozvitú

24. V ktorej možnosti je správny tvar slova pani?

 • A. Tú pani som už niekde stretol.
 • B. Pomôž panej s nákupom.
 • C. Navštívim paniu doktorku.

25. Synonymický rad plachá, bojazlivá, nesmelá, ostýchavá môže pokračovať slovom:

 • A. prostoduchá
 • B. ustráchaná
 • C. nevšímavá
 • D. pokojná

26. Ktorý z uvedených slohových útvarov nepatrí do opisného slohového postupu?

 • A. charakteristika
 • B. umelecký opis
 • C. opis činnosti
 • D. úvaha

27. Frazeologické jednotky liať vodu do koša, nosiť drevo do hory majú spoločnú vlastnosť:

 • A. usilovnosť
 • B. robiť niečo zbytočne
 • C. robiť niečo užitočné

28. Ktorá z možností neobsahuje útvary rovnakého jazykového štýlu?

 • A. správa, oznámenie, fejtón, komentár
 • B. objednávka, žiadosť, vysvedčenie, úradný životopis
 • C. referát, výklad, štúdia, potvrdenka
 • D. óda, rozprávka, balada, novela

29. Doplň vynechané písmená a čiarky:

Každé – ianoce tráv-me u starých rodičov v –iptovskom –áne. Star- rodičia nás vždy v-tajú s veľkou radosťo-. Spom- nam si na jeden príbeh – minulorčn-ch –ianočn-ch dní. Bola nezvyčajne tuhá zima. Za dveram- zav-jala meluz-na. Ako keby nás v-z-vala v-jsť k r-bníku. Susedovchlapci m- vraveli že je už dosť hrub- ľad. Nuž schytili sme korčule a hokejky a h-baj von. No pri šachorine bol ľad ak-si tenk-. Uv-del som tam bratovu čiapku ktorá v-sela na trstine. Brata nikde nebolo. V m-sli sa m- v-norili všetky rad- a zákaz-. Z celej sil- som sa rozbehol domo-. Brat však sedel v kuch-ni a jedol mamk-ne p-rohy.

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.4.2019 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Ekonomická poradňa

 1. xd

  co je deivcenska odborna sko,la?

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.