(EuroEkonóm.sk,  10)

Test na prijímacie skúšky z matematiky pre uchádzačov o štúdium na Obchodnej akadémii v školskom roku 2017/2018. Čas na vypracovanie: 60 minút. Pomôcky: tabuľky, kalkulačka. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Zadanie

Milý uchádzač o štúdium na obchodnej akadémii. Teší nás, že si sa pri výbere školy rozhodol pre našu školu, na ktorej chceš stráviť nasledujúce štyri roky zavŕšené maturitou. Chýba Ti k tomu už len jeden krok – táto náročná, nie však neprekonateľná skúška. Test obsahuje 20 úloh. Odpovede zapisuj podľa pokynov priamo do testu. Na prácu budeš mať 60 minút. Pozorne si prečítaj texty jednotlivých úloh, snaž sa svoje vedomosti pretaviť v ich logické vyriešenie.

Na prípadné poznámky či časti riešenia využi voľné miesto pri jednotlivých úlohách alebo použi miesto na výpočty. Výpočty rob výlučne v zlomkoch a zlomkom musí byť vyjadrený aj výsledok. Nenahradzuj číslo π hodnotou 3,14 alebo 22/7, používaj len π! Hárok s textami úloh a odpoveďami NEPODPISUJ! Najvýhodnejšie je najprv riešiť tie úlohy, ktoré sa Ti zdajú ľahké a ktoré vyriešiš rýchlo, potom sa vrátiť k ťažším úlohám a nakoniec riešiť najťažšie. Pracuj rýchlo, ale sústreď sa. Nebuď nervózny, ak nestihneš vyriešiť všetky úlohy, asi málokto vyrieši všetky. Želáme Ti veľa úspechov! Nezačni pracovať, kým nedostaneš pokyn!

Úlohy

 1. Akvárium v tvare kvádra so štvorcovou podstavou obsahuje 48 l vody. Dĺžka hrany podstavy je 40 cm. Do akej výšky siaha voda?
 2. Prvá firma ponúka v katalógu televízor za 1039,- EUR. Druhá firma ponúka ten istý televízor len za 850,- EUR, ale bez DPH, ktorá predstavuje 21% z uvedenej ceny. U ktorej firmy je výhodnejšie zakúpiť si televízor?
 3. Jedna rybka v akváriu potrebuje aspoň 3l vody. Koľko rybiek možno kúpiť do akvária dlhého 60 cm, širokého 30 cm a vysokého 40 cm, keď ho naplníme vodou do 9/10 jeho výšky?
 4. Dvaja spoločníci mali spolu zarobiť 52 000,- EUR. Prvý z nich zarobil o 8% a druhý o 10% viac a takto spolu zarobili 56 700,- EUR. Koľko mal pôvodne každý z nich zarobiť?
 5. Vplyv ponuky a dopytu spôsobil, že sa cena farebného televízora zvýšila o 3,25%. O koľko EUR sa zvýšila cena televízora, keď terajšia cena je 1568,- EUR?
 6. Konzerva s olejom má tvar rotačného valca, ktorého výška sa rovná priemeru jej podstavy. Povrch konzervy je 1884 cm2. Vypočítaj, koľko litrov oleja je v konzerve.
 7. Cenu 1 kg orechov zvýšili o 2,7 EUR, takže 3 kg orechov za novú cenu stojí o 1,3 EUR viac ako 4 kg orechov za pôvodnú cenu. Aká bola pôvodná cena 1 kg orechov a aká je teraz? O koľko percent zdražel 1 kg orechov? Koľko jednokilogramových balení orechov môžeme kúpiť za 55 EUR?
 8. Zostrojte všetky trojuholníky ABC, ak je dané: va = 5 cm, b = 6 cm, a = 60°.
 9. Rybka v akváriu potrebuje aspoň 3 litre vody. Koľko rybičiek možno najviac kúpiť do akvária dĺžky 0,6 m, šírky 30 cm a výšky 400 mm, keď ho naplníme do 9/10 jeho výšky? Aká
  plocha akvária je namočená vo vode? Koľko percent celkového objemu akvária tvorí voda?
 10. Lenka mala v pokladničke 300 EUR. Potom do svojej pokladničky vhodila dvojeurové mince a päťeurové bankovky. Spolu ich vhodila 64, pričom dvojeurových vhodila trikrát viac ako päťeurových. Koľko EUR Lenke pribudlo, koľko mala spolu?
 11. Zostroj všetky trojuholníky ABC, ak je dané: d(AB) = 7 cm, polomer opísanej kružnice trojuholníku ABC r = 5 cm a vc = 6 cm.
 12. Koľko ton kukurice na zeleno sa zmestí do silážnej jamy 25 m dlhej, ktorej kolmý prierez je rovnoramenný lichobežník so základňami 6 a 12 m a rameno má dĺžku 5m? Na 1 m3 siláže sa spotrebuje 550 kg kukurice. Koľko % z celkovej úrody 550t kukurice sa do silážnej jamy zmestí?
 13. Vypočítaj:
  a) 129 + 6.18 – 17 =
  b) 12 . (3 + 605 : 5 – 6 . 4) =
  c) 15 + 5 . (48 : 6 – 2 . 4) =
 14. Z číslic 0, 2, 3, 5, 6, 9 utvor:
  a) najmenšie štvorciferné číslo (číslice sa v čísle nesmú opakovať)
  b) najväčšie päťciferné číslo (číslice sa v čísle nesmú opakovať)
 15. Doplň číslo tak, aby platilo: __________ : 39 = 328
 16. Motorová loď prejde 8 kilometrov za 24 minút. Koľko kilometrov prejde rovnakou rýchlosťou za 3 h a 15 minút?
 17. Číslo 756 324 zaokrúhli na:
  a) milióny
  b) stotisíce
  c) desaťtisíce
  d) tisíce
  e) stovky
  f) desiatky
 18. Premeň na uvedené jednotky:
  a) 5h 33min = ? min
  b) 15km 9000dm = ? m
  c) 2t 46kg 12000g = ? kg
  d) 86dm 2430m = ? cm
 19. Trojuholník má strany dlhé 7cm, 8cm a 13cm. Aká je dĺžka strany štvorca, ktorý má rovnaký obvod ako tento trojuholník?
 20. Na oplotenie obdĺžnikovej záhrady bolo pripravených 176m pletiva. Ohradili ním obdĺžnikovú záhradu, ktorej šírka je 25m a zostalo im ešte 46m pletiva. Akú dĺžku má záhrada?

Nové testy pre školský rok 2020/2021

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2020/2021:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2020, 2019, 2018

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.


Komentáre

 1. Maky

  Aký výsledok má príklad číslo 4?

 2. Správne odpovede

  Riešenie príkladu č. 4: Dvaja spoločníci mali spolu zarobiť 52 000,- EUR. Prvý z nich zarobil o 8% a druhý o 10% viac a takto spolu zarobili 56 700,- EUR. Koľko mal pôvodne každý z nich zarobiť? Túto úlohu by som riešil dvoma rovnicami s dvomi neznámimi. X a Y sú povodné príjmy spoločníkov. Prvá rovnica je X + Y = 52000. Druhá rovnica je 1,08X + 1,04Y=56700. Teraz už postačí si to dopočítať vyjadrením X z prvej rovnice a dosadením do druhej. To už zvládne aj prierný neprešľachtený vlčiak žijúci v domácnosti.

 3. Testy prijimacky anglicky jazyk

  Test na prijímacie skúšky z matematiky do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho Gymnázia na
  Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2010/2011

  3. Zapíšte číslo 17 ako súčet troch prvočísel, pričom prvočísla sa môžu aj opakovať. Napíšte všetky
  možnosti.
  4. Z celkového počtu žiakov v triede chlapci tvoria tri osminy. Dvanásť dievčat, čo sú tri pätiny z celkového
  počtu dievčat, chodí na basketbal. Koľko žiakov je v triede?
  5. Kosoštvorec má uhlopriečky e = 12 cm, f = 16 cm. Vypočítajte dĺžku jeho strany a urobte náčrt.
  6. Štvorboký hranol má objem 3
  140 cm . Lichobežník, ktorý je jeho podstavou, má dĺžky rovnobežných strán
  a = 8 cm , c = 6 cm a výšku v = 4 cm . Vypočítajte výšku hranola h
  v .
  7. Zostrojte trojuholník ABC, ak sú dané dve strany a uhol: a = 3cm, c = 6cm ,
  o
  b = 130 .
  V úlohách 8., 9. a 10. zakrúžkujte správnu odpoveď (v každej úlohe je práve jedna možnosť):
  8. Veľkosti vnútorných uhlov trojuholníka sú v pomere 3 : 4 : 5. Trojuholník je
  a) rovnostranný b) pravouhlý c) tupouhlý d) ostrouhlý
  9. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je nesprávne (len to nesprávne zakrúžkujte) ?

  a) Dve zo stredných priečok pravouhlého trojuholníka sú kolmé na odvesny.
  b) Stredné priečky rovnostranného trojuholníka sú rovnako dlhé.
  c) Stredné priečky tupouhlého trojuholníka neležia v trojuholníku.
  d) Dve zo stredných priečok rovnoramenného trojuholníka sú rovnako dlhé.
  10. Na hokejových MS sú mužstvá rozdelené do troch skupín po 4 mužstvá. V každej skupine hrá každý
  s každým práve raz. Koľko je to zápasov?
  a) 12 b) 18 c) 7 d) 24

 4. Matematika prijímacie skúšky

  1
  Test na prijímacie skúšky z matematiky do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho Gymnázia
  na Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2013/2014
  3. Vypíšte všetky dvojciferné párne čísla, ktoré možno zostaviť z číslic 0, 3, 4, 7 , ak sa číslice v zápise
  jedného čísla neopakujú.
  4. Za aký čas (vyjadrite v hodinách a minútach) sa naplní bazén tvaru kvádra do 6/5 svojho objemu, ak má rozmery d = 25 m , š = 12 m , h = 120 cm a napúšťacím ventilom pritečie za 1 minútu 150 litrov vody?
  5. Rozmery obdĺžnikovej záhrady sú v pomere 8 : 7. Aká je výmera (obsah) záhrady, ak jej obvod je 210
  metrov?
  6. Štyrmi žeriavmi vyložili 84 vagónov tovaru. Koľko žeriavov treba k ním pridať, aby sa vyložilo 147
  vagónov tovaru?
  7. Zostrojte trojuholník ABC, ak je dané: c = AB = 6 cm ,
  o a = –CAB = 40 a t
  c = 4 cm.
  Ku konštrukcii je potrebné napísať postup a urobiť náčrt.
  8. Vzdialenosť dvoch miest na mape je 10 cm a ich skutočná vzdušná vzdialenosť je 20 km. V akej mierke je
  zhotovená mapa?
  V úlohách 9.- 11. zakrúžkujte správnu odpoveď (v každej úlohe je práve jedna správna odpoveď):
  9. Kocka s hranou dlhou 6 cm má rovnaký objem ako kváder, ktorého podstava má obsah 27 cm
  2
  . Akú výšku
  má kváder?
  a) 3 cm b) 8 cm c) 9 cm d) 27 cm .
  10. Deliť číslom 0,8 je to isté ako násobiť číslom:
  a) 0,2 b)
  5
  4
  c) 8 d) 1,25 .
  11. Tomáško dal Lukáškovi polovicu svojich guľôčok. Zuzanke dal dve tretiny zo zvyšku a zostalo mu
  5 guľôčok. Koľko ich mal na začiatku?

  a) 30 b) 25 c) 20 d) 15 .

 5. Matematika prijímacie skúšky

  Test na prijímacie skúšky z matematiky do prvého ročníka 4-ročného Gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove
  v školskom roku 2014/2015
  3. Ak zväčšíme stranu štvorca o jej pätinu, bude jeho obvod o 28 cm väčší ako bol pôvodný. Aká dlhá je strana
  pôvodného štvorca?
  4. Zostrojte trojuholník ABC, ak je dané: strana a = BC = 6 cm , výška va = 3,5 cm a O
  g = –BCA = 75 .
  Ku konštrukcii treba urobiť náčrt, postup a určiť počet riešení v jednej polrovine.
  5. Z celkového počtu stromov v sade tvoria hrušky dve pätiny a jablone tri osminy. Zvyšok stromov je 9
  čerešní. Koľko stromov je v sade?
  6. Nádoba tvaru kvádra je naplnená do dvoch tretín vodou. Dno nádoby má obsah 2
  300 cm . O koľko cm stúpne
  hladina po priliatí 1,5 litra vody?
  7. Soška z bronzu má hmotnosť 1,2 kg. Bronz je zliatina cínu a medi v pomere 1 : 4 . Koľko gramov medi
  obsahuje soška?
  8. Sedem priemerných pomarančov vážilo 1 260 g. Koľko kg pomarančov kúpia do materskej škôlky, aby mali
  po jednom pomaranči pre 40 detí?
  V úlohách 9., 10. a 11. zakrúžkujte správnu odpoveď (v každej úlohe je práve jedna správna odpoveď):
  9. Obvod obdĺžnika je 30 cm, jedna jeho strana meria x cm. Aká dlhá je jeho druhá strana?
  a) 30 – x b)
  x
  30
  c)
  2
  15 – x
  d) 15 – x
  10. Auto sa pohybuje priemernou rýchlosťou
  h
  km
  v = 60 . Za aký čas prejde vzdialenosť 5 000 m ?
  a) 5 min. b) 12 min. c) 30 min. d) 55 min.
  11. Kocka, ktorá je zložená z 8 malých kociek s hranou 5 cm, má objem:
  a) 40 cm3
  b) 400 cm3
  c) 1 000 cm3
  d) 2 000 cm3

 6. Matematika prijímacie skúšky

  Test na prijímacie skúšky z matematiky do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho Gymnázia
  na Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2014/2015
  3. Doplňte chýbajúce čísla: 2, 5, 11, __, 32, 47, __
  4. Peter a Pavol majú v spoločnej pokladničke nasporené spolu 6 € a 30 centov. Najprv Peter si zobral
  3 sedminy z týchto peňazí a potom si Pavol zobral 3 pätiny peňazí, ktoré boli práve v pokladničke. Koľko
  peňazí v nej zostalo?
  5. Strany obdĺžnika sú a = 80 cm , b = 40 cm . O koľko percent sa zmenší obsah obdĺžnika, ak zmenšíme
  dĺžku strany a o 30 % a dĺžku strany b o 20 % ?
  6. Povrch kocky je 2
  96 dm . Koľko takýchto kociek sa zmestí do úložného priestoru nákladného auta, ktorý
  má tvar kvádra s rozmermi 3,2 m ; 0,8 m a 5,6 m ?
  7. Zostrojte trojuholník ABC, ak je dané: a = BC = 4,6 cm , b = CA = 3,2 cm ,
  o
  g = –BCA = 114 .
  Ku konštrukcii je potrebné napísať postup a urobiť náčrt.
  8. Na oslave sa zúčastnilo 8 osôb. Každý s každým si raz štrngol na prípitok. Koľko bolo všetkých štrngnutí?
  V úlohách 9.- 11. zakrúžkujte správnu odpoveď (v každej úlohe je práve jedna správna odpoveď):
  9. Úsečku dĺžky 35 cm sme rozdelili v pomere 9 : 6. Koľko meria kratší diel?
  a) 6 cm b) 14 cm c) 15 cm d) 26 cm .
  10. Štvorec má obvod 72 dm. Aký je jeho obsah?
  a) 518 400 2
  cm b) 3 240 2
  cm c) 32 400 2
  cm d) 7 200 2
  cm .
  11. V škole je 387 chlapcov. Ostatných 57 % žiakov sú dievčatá. Koľko žiakov má škola?

  a) 513 b) 444 c) 1 800 d) 900 .

 7. Katarína

  Chcela by som poprosiť o výsledky chcela by som si to skontrolovať….

 8. Anonym

  co vychadza v ulohe 18

 9. Anonym

  Aký výsledok má príklad číslo 6?

 10. Anonym

  Aký je výsledok úlohy 6 aj s postupom?

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.