( EuroEkonóm.sk,  3)

Prijímačky zo slovenčiny a literatúry na SŠ

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na osemročné gymnázium. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu a správne odpovede nájdete na konci tejto stránky.

Zadanie testu

1. Doplň správne hlásky a čiarky:

Strm_m kom_nom skaln_ch stien predral sa vzáp_tí chumáč hustej hml_. Pred naš_m domom sme dohovárali tvoj_m priateľom. M_ sme um_li riad zm_li podlahu no zabudli sme um_ť m_sku na ktorej bolo r_zoto. S_kork_ sa pob_li o svoj pr_b_tok. Píšuc_ch študentov v_rušil ps_ brechot a v_skot rozjaren_ch det_. Star_ dobr_ kamaráti sa pred štyrm_ mesiacm_ nadch_ňali kráso_ _atranskej snehovej prikr_vky. Ľadové kr_h_ s_pký sneh sú t_pickým znakom _rkt_dy. Tr_ góly ktoré dostali _rnavsk_ fu_balisti od _renčanov v posled_ch siedm_ch minútach zápasu príliš otriasli ich sebadôvero_. Matk_n_ a otcov_ znám_ sú vždy tak_ vesel_. V_soko_ horo_ sa niesol ostr_ orl_ hv_zd.

2. Hláskoslovie je náuka o:

 • a) zvukovej stránke jazyka
 • b) slove a slovnej zásobe
 • c) pravidlách o spájaní slov vo vete, o tvorení viet a súvetí
 • d) slovách, ktoré skloňovaním a časovaním menia svoj základný tvar

3. Zakrúžkuj správne odpovede /A-D/

a) všetky slová vznikli rovnakým spôsobom:

 • A. vykonávateľ, chirurgická, ctižiadostivý, protihráč
 • B. humánny, sklený, stolček, učiteľka
 • C. odkopnúť, prečítať, snehobiely, bezcharakterná
 • D. záskok, nákup, výstava, spravodlivý

b) slovesá nemajú rovnaký vid:

 • A. maľujú, upratujú, čítajú, píšu
 • B. prinesieš, ukradneš, napíšeš, pozbieraš
 • C. donesiem, zapáčia, vyvolávame, pricestovali
 • D. vybral sa, zakričal, splnilo, napísala

c) veta obsahuje len ohybné slovné druhy:

 • A. Mláďa kuny sa mrví na snehu.
 • B. Nikto neodpovedal na učiteľovu otázku.
 • C. Babkin hlas nadobudol neprirodzenú tvrdosť.
 • D. Zabudol som však jej adresu.

d) všetky podstatné mená majú rovnaký skloňovací vzor:

 • A. v škole, v triede, na stoličke, na chodbe
 • B. chvíľa, bedľa, jedľa, kozľa
 • C. s bratom, s tulákom, so slonom, s vtákom
 • D. huslisti, futbalisti, bačovia, kolegovia

e) všetky spoluhlásky r a l sú slabikotvorné:

 • A. vlna, črtať, vlákno
 • B. kladivo, črevo, trpieť
 • C. brnkať, klbko, spor
 • D. škvrna, žltý, dlhý

4. Zo slova brnkať vypíš spoluhlásky a rozdeľ ich na:

 • znelé párové
 • neznelé párové
 • znelé nepárové
 • tvrdé
 • obojaké

5. a Zámená ten istý, iný, sám, nijaký sú:

 • A. vymedzovacie
 • B. neurčité
 • C. ukazovacie
 • D. osobné

5. b Správne použi tvary sami, samy, samý a samí vo vetách:

5. c Odlíš prípady (podčiarkni), keď zvratné osobné zámeno sa, si nie je súčasťou prísudku.

5. d Akým vetným členom je sa, si v týchto vetách?

 • Otec sa holí.
 • Často sa pristihnem, že klamem.
 • Netúlaj sa po nociach.
 • Pochválim sa, že už mám päť jednotiek.
 • Usmievala sa, hoci jej bolo do plaču.
 • Syn si chce postaviť dom.
 • Myslel si si, že už sa nestretneme?

6. Rozlíš rovnako znejúce (podčiarknuté) slová vo vetách. Pri každej vete napíš, o aký slovný druh ide:

 • Prídeme ti naproti. ….. Naproti našej školy je parkovisko. …..
 • Kto veľa hovorí, málo koná. ….. Pohovoril veľa zbytočností. …..
 • Dobre, dnes ho navštívim. ….. Mám sa dobre. …..
 • Jemu je to nakoniec jedno. ….. Nakoniec prehovoril otec. …..

7. Doplň správne predložku:

 • A. Zabehni mlieko!
 • B. Zvažujem každé a proti.
 • C. Zahraj niečo tanca zábavu!
 • D. Vrátil sa polhodinu.

8. Akým vetným členom sú číslovky v týchto vetách. Napíš nad ne.

Štvrtá planéta patrila biznismenovi. Tri a dva je päť. Vyrušili ma len tri razy. Hrozne bzučal a ja som urobil štyri chyby pri spočítaní.

9. Rozhodni, čo je správne. Správny výraz podčiarkni:

 • A. Odkázal som jej, že by / žeby prišla na zábavu.
 • B. Vyzerá ako by/akoby tri dni nejedol.

10. Oprav chyby (i interpunkčné znamienka):

 • A. Prišli všetcia.
 • B. Získané číslo vydelíme siedmymi i stomi.
 • C. Čo sa týka naších žiakov boli výborne pripravení.
 • D. Povedali mi nech sa nemiešam do vecí ktorím nechápem.

11. Ktorá z uvedených viet má stúpavú melódiu?

 • A. Kto pôjde s nami do kina?
 • B. Poupratuj byt!
 • C. Navštíviš nás zajtra?
 • D. Dobre som si pospala.

12. Vo vete „Stále sa usmievať nedokáže každý.“ sú podčiarknuté slová:

 • A. prísudok a podmet
 • B. predmet a podmet
 • C. prísudok a prívlastok
 • D. podmet a prívlastok

13. Rozšír vetu z predchádzajúcej úlohy a utvor:

a) podraďovacie súvetie

b) k slovu usmievať sa:

 • A. hovorové synonymum
 • B. antonymum

14. Ktorá z viet sa od ostatných líši druhom použitej spojky?

 • A. Zastavili sme tam, kde sa cesta otáčala.
 • B. Nakúkal, aby videl čo najviac.
 • C. Ešte viac zbledol, ba i ozelenel.
 • D. Nemal som obavu, že ma nenájdete.

15. a) Ktoré z uvedených tvrdení o slovných druhoch vety sú v nasledujúcej vete nepravdivé: „Po dopade kryhy vytryskla spŕška ľadových kryštálikov.“

 • A. Podstatné mená žens. rodu majú skloňovací vzor ulica.
 • B. Prídavné meno je vzťahové a je v L plurálu.
 • C. Sloveso v minulom čase má dokonavý vid.
 • D. Veta obsahuje 1 neohybný slov. druh.

15. b) Vypíš prisudzovací sklad.

16. Vyber správne určené poradie vetných členov vo vete z predchádzajúcej úlohy ( Po dopade kryhy…)

 • A. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok, predmet
 • B. príslovkové určenie času, predmet, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok
 • C. príslovkové určenie času, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok
 • D. príslovkové určenie času, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok, predmet

17. Ktorej z viet zodpovedá schéma?

 • A. V prednej izbe tancujú listy vo svite mesiaca.
 • B. Odrazu doľahla na mňa veľká ťažoba a smútok.
 • C. Veľká misa kapusty spokojne odpočívala na stole.
 • D. Často si spomínam na svojho dobrého priateľa zo školy.

18. Prečítaj text a rieš úlohu pod ním:

Pri kočíku stoja dve dievčatá a lížu zmrzlinu. Jedna bola plavovláska v červených šatách, druhá mala džínsy a tričko s nápisom Beatles. Vlasy mala hnedé, dlhé, zapletené do vrkočov. Z obidvoch jej vykúkali červené lienky.

18. a) Rozlíš vety a vypíš ich v tomto poradí:

 • A. Jednoduchá rozvitá veta bez viacnásobného vetného člena.
 • B. Jednoduchá rozvitá veta s viacnásobným vetným členom.
 • C. Priraďovacie súvetie, v ktorom sú jednoduché vety spojené spojkou
 • D. Bezspojkové priraďovacie súvetie s viacnásobným vetným členom.

18. b) Preštylizuj nasledujúce vety tak, aby sa z jednočlennej vety stala dvojčlenná a naopak:

 • A. Hrmelo. …..
 • B. Blesky pretínali oblohu. …..

19. Organizovaná výmena názorov na istú tému, ktorá smeruje k zaujatiu postoja alebo k vyriešeniu problému, sa nazýva:

 • A. debata
 • B. diskusia
 • C. dialóg
 • D. polemika

20. a) Urč slohový postup ukážky:

Ahoj, mami, Tatr. Lomnica 23.2.2003 mám sa stále fajn. Počasie nám vychádza v ústrety, preto lyžujeme od rána do večera. Izba je super, napriek tomu sa už teším domov.

 • A. rozprávací
 • B. informačný
 • C. výkladový
 • D. opisný

20. b) Slová fajn, super patria k štýlu:

 • A. rečníckemu
 • B. publicistickému
 • C. hovorovému
 • D. umeleckému

21. Prečítaj si ukážku

Strelami ho postrieľali,
šabľami ho porúbali,
lež kým Branko hlavu sklonil,
dvanástim on hlavy zronil.
Hojže, Bože! staň do súdu,
prislúž pravdu môjmu ľudu:
mňa zabila podlá zrada,
slnko moje už zapadá.
Pravde žil som, krivdu bil som,
verne národ môj ľúbil som:
to jediná moja vina,
a okrem tej žiadna iná.

21. a) Kto je autorom básne, z ktorej je úryvok?

21. b) Ako sa volá báseň, ktorá má jednoduchý dej, hrdinu?

21. c) Aký vzťah mal hrdina k vlasti?

21. d) Uveď po jednom príklade na metaforu a epiteton.

21. e) Aký rým básnik využíva? Napíš schému.

21. f) Ktorá strofa z úryvku je básnikovým epitafom?

22. a) Správne priraď autorov k dielam:

DIELA – AUTORI
Do školy – M. Kukučín
Z teplého hniezda – J.G.Tajovský
Do konca – D. Hevier
Môj kôň – J. C. Hronský

22. b) Čo majú diela spoločné po obsahovej stránke?

23. Doplň chýbajúce údaje:

Autor – Dielo – Literárny žáner – Lit.druh
Július Lenko – Dcérke
Na výhone – dialogizovaná báseň
Boris Filan – Mláďatá
Anna zo Zeleného domu – dievčenský román
Daniel Defoe – dobrodružný román – robinsonáda
William Kotzwinkle – E.T. Mimozemšťan

24. Ak si využil(a) predchádzajúce úlohy, pohraj sa s čiarkou a použi ju tak, aby ostrihomský arcibiskup nebol obvinený z toho, že sa pridal k sprisahancom:

Ostrihomský arcibiskup Ján napísal list sprisahancom proti kráľovnej Gertrúde, manželke Ondreja II. List bol napísaný po latinsky a neboli v ňom podľa vtedajšieho pravidla čiarky. To viedlo k pochybnostiam o obsahu správy, ktorá znela:

ZABIŤ KRÁĽOVNÚ NETREBA BÁŤ SA VÁM BUDE DOBRE A AK VŠETCI SÚHLASIA JA NIE SOM PROTI.

Arcibiskupa obvinili, že sa pridal k sprisahancom a že listom myslel toto:

ZABIŤ KRÁĽOVNÚ, NETREBA BÁŤ SA, VÁM BUDE DOBRE, A AK VŠETCI SÚHLASIA, JA NIE SOM PROTI.

On sa však obhajoval, že myslel svoj list úplne ináč. Ako? Pokús sa vyriešiť tento problém v pôvodnom (prvom) texte.

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.4.2019 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Ekonomická poradňa

 1. Anonym

  toto nie je test na osemrocne gymnazium.. je to na stvorrocne gymnazium. Toto sa piataci predsa neucia….

 2. Piatak

  Pravda.

 3. Anonym

  niektoré z riešení nesedia

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.