Testy pre druhé kolo prijímacích skúšok zo slovenčiny na stredné školy a gymnáziá pre školský rok 2015/2016. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Úlohy zo slovenského jazyka a literatúry

 1. 1. Napíš, ktorým slovným druhom je vo vete vyjadrený podmet:
  a) Fajčenie zakázané.
  b) Hlavný nás obsluhoval prívetivo.
  c) Dali jej výpoveď.
  d) Ozvalo sa bolestné ach.
 2. Martin brat sa volá Martin.
  Vypíš z vety slová, ktoré sú na pohľad rovnaké. Napíš dva znaky, ktorými sa odlišujú.
 3. Myjavské múzeum navštívili žiaci a učitelia z našej školy.
  Z vety vypíš tri rôzne druhy skladov a pomenuj ich.
 4. Ľahký závan vetra rozšíril vôňu orgovánu a hlohu do celého okolia.
  Urč vo vete vetné členy slovom.
 5. Vyber vetu, ktorá do radu nepatrí a napíš prečo:
  A. Potraviny.
  B. Vážení prítomní!
  C. Piati.
  D. Sedia.
 6. Číselné výrazy v zátvorkách vypíš slovom:
  a) po (8) rokoch
  b) žiaci (9.) tried
  c) (7) záchranári
 7. Urč vety podlá zloženia. Pri priraďovacom súvetí urč druh, pri podraďovacom urč druh vedľajšej vety:
  a) Vrátil sa k lesu, ktorý dýchal vôňou ihličia.
  b) Teraz už viete, čo k vám cítim.
  c) Študoval angličtinu, ešte aj v nemčine sa zdokonalil.
  d) Prišli vtedy, keď sme ich už nečakali.
  e) Kto si na zem sadá, ten nikdy nepadá.
  f) Celý deň hľadal loptu, a napriek tomu ju nenašiel.
  g) Ťažko sme sa vyškriabali na temeno vŕška, lebo bol ukrutne strmý.
 8. Ranné lúče zalial i ihličie a lístie. Urč gramatické kategórie zvýraznených slov vo vete.
 9. Povahu človeka, jeho schopnosti, záujmy, vzťah k ľuďom vystihuje:
  A. úvaha
  B. charakteristika
  C. rozprávanie
 10. Napíš, čo je:
  a) monológ
  b) repríza
 11. Ako sa volá kratšia epická báseň s pochmúrnym dejom a tragickým koncom?
 12. Doplň k názvom diel mená autorov:
  a) Bedári
  b) Do konca
  c) Krvavé sonety
  d) Otcova roľa
 13. E Hemingway, A. Sládkovič, M. Kukučín, S. Chalúpka – K autorovi priraď dielo z uvedeného radu:
  a) Likavský väzeň
  b) Starec a more
  c) Detvan
  d) Rysavá jalovica
 14. Pravopisné cvičenie (Doplň vynechané písmená a interpunkčné znamienka.)
  Išli sme na b_c_kloch do Banskej Bystrice. Stretli sme sa na _lici Janka Kráľa. Vierk_n brat bol naš_m sprievodcom. Pozná všetky turistické chodníky skrýše zvierat a liečivé bylinky. Niekedy aj on urobí chybu veď m_liť sa je ľudské. Hneďsme zjedli mamin ríbezľový koláč. Na Jark_nej tvár_ sa objavil úsmev keď zbadala siedm_ch chlapcov ktor_ boli zav_nut_ do teplých kožušín. Neďaleko vzlietli ak_si čiern_ vtáci. Spokojní sme si ľahli do našich narýchlo zhotovených príb_tkov.

Nové testy pre školský rok 2018/2019

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2018/2019:

Prijímacie skúšky na strednú školu 2018, 2017, 2016

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.


Komentáre

 1. Diktát

  Koncom osemnásteho storočia sa v Európe utvorili podmienky na vznik modern_ch
  národov. Vpl_vom osvietenských ide_ sa začínajú národne prebúdzať vzdelanci aj na Slovensku.
  Slováci si začali uvedomovať svoju národnú príslušnosť a utvárajú si svoj národný
  program. Jeho základ tvorila žiadosť o uznanie _lovenského jazyka a jeho zrovnoprávnenie
  s ostatn_mi jazykm_ v _onarchii. Na čele národného hnutia stáli _lovensk_ vzdelanci najmä
  kňazi. Centrum národného hnutia sa utvorilo na _ápade Slovenska v Prešporku (Bratislave)
  a v Trnave. Vedúcou osobnosťou sa stal katolícky kňaz Anton Bernolák rodák z Oravy.

  Základn_m znakom každého národa je jazyk. Na Slovensku však bola ťažká s_tuácia.
  Slovensk_ evanjelici používali b_blickú _eštinu nielen ako bohoslužobný jazyk ale aj ako
  literárny. Katol_ci používali na bohoslužby _atinčinu ale kázne prednášali v _lovensk_ch ná-
  rečiach. Aby sa všetci _lováci zjednotili aspoň v jazyku A. Bernolák sa podujal so svojimi
  spolupracovníkmi uzákoniť spisovnú _lovenčinu. Za jej základ zobral jazyk _rnavských
  vzdelancov, pôsobiacich na _rnavskej jezuitskej univerzite. Vypracoval k nemu gramatiku
  a šesťzväzkový slovník v jazykoch ktoré sa používali v _horsku: v _lovenčine _ eštine
  _atinčine _emčine a _aďarčine. V novom jazyku v_šli literárne diela _ernolákovcov aj iných
  vzdelancov.

  Bernolákovčina sa však neujala všeobecne. Evanjelici naďalej používali _eštinu mnoh_
  predstavitelia drobnej inteligencie rôzne _lovenské nárečia. Táto jazyková nejednotnosť
  brzdila ďalší rozvoj nášho národného hnutia až do príchodu _túrovcov.

 2. Diktát - správne riešenie

  Koncom osemnásteho storočia sa v Európe utvorili podmienky na vznik moderných národov. Vplyvom osvietenských ideí sa začínajú národne prebúdzať vzdelanci aj na Slovensku. Slováci si začali uvedomovať svoju národnú príslušnosť a utvárajú si svoj národný program. Jeho základ tvorila žiadosť o uznanie slovenského jazyka a jeho zrovnoprávnenie s ostatnými jazykmi v monarchii. Na čele národného hnutia stáli slovenskí vzdelanci, najmä kňazi. Centrum národného hnutia sa utvorilo na západe Slovenska v Prešporku (Bratislave) a v Trnave. Vedúcou osobnosťou sa stal katolícky kňaz Anton Bernolák rodák z Oravy.

  Základným znakom každého národa je jazyk. Na Slovensku však bola ťažká situácia. Slovenskí evanjelici používali biblickú češtinu nielen ako bohoslužobný jazyk ale aj ako literárny. Katolíci používali na bohoslužby latinčinu, ale kázne prednášali v slovenských nárečiach. Aby sa všetci Slováci zjednotili aspoň v jazyku, A. Bernolák sa podujal so svojimi spolupracovníkmi uzákoniť spisovnú slovenčinu. Za jej základ zobral jazyk trnavských vzdelancov, pôsobiacich na Trnavskej jezuitskej univerzite. Vypracoval k nemu gramatiku a šesťzväzkový slovník v jazykoch, ktoré sa používali v Uhorsku: v slovenčine, č eštine, latinčine, nemčine a maďarčine. V novom jazyku vyšli literárne diela bernolákovcov, aj iných vzdelancov.

  Bernolákovčina sa však neujala všeobecne. Evanjelici naďalej používali češtinu, mnohí predstavitelia drobnej inteligencie rôzne slovenské nárečia. Táto jazyková nejednotnosť brzdila ďalší rozvoj nášho národného hnutia až do príchodu Štúrovcov.

 3. Dajaký test

  Prijímacie skúšky so slovenského jazyka a literarúry v šk. roku 2001/2002
  1. Doplň správne písmená a interpunkčné znamienka:
  Prezývajú ma _rivák. Ťažko sa mi s tou prez_vko_ zmieruje lebo mi v štrnást_ch rokoch
  lekár_ operovali bederné kĺb_ . Občas sa m_ aj podar_ kráčať výborne. Na oddelení
  rehabilitácie cvičievam na b_c_kl_ a posilňovacom náradí. Zatiaľ však nesmiem cvičiť na
  telocviku. Ako mám dosiahnuť aby sa mi niektor_ z triedy nev_smievali? Kedysi som bol
  prv_ v skoku do v_šky. Je to ale ps_ život! Všetko sa na mňa zos_palo. Lekárk_nej sestričke
  minule prišiel na um výborn_ cv_k. Opri sa mi o ruku a vyr_ do piesku prstami na nohe svoje
  priezvisko! Ak budeš usilovne cvičievať iste sa úspech dostaví, hovorila milo. Asi by som jej
  mal veriť. Nie? Na druhý deň bola s moj_m výkonom spokojná.
  2. V ktorej z možností je vo všetkých troch slovách zakrytá samohláska ä ?
  A. devť, vru, psť B. ramno, vz, semno
  C. smdný, mso, mno D. mkčeň, spť, zmtok
  3. Slovo pobehovať obsahuje:
  A. 2 obojaké, 2 tvrdé, 1 mäkkú spoluhlásku
  B. 4 obojaké, žiadnu tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku
  C. 3 obojaké, 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku
  D. 2 obojaké, 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku
  4. Podčiarkni základné osobné zámená a daj ich do základného tvaru v jednot. č. a množ. čísle:
  A. napíšem jej
  B. jej úsmev
  C. stretla som ich
  D. ich vedomosti
  5. Stará mama rozpráva vnukom príbeh, ako sa s otcom
  vybrali autom na výlet do Poľska.
  Na prázdnych miestach vo vete majú byť v uvedenom poradí zámená:
  A. svojim, mojím, naším B. svojim, mojím, našim
  C. svojim, mojim, naším D. svojím, mojím, našim
  6. Bol by som oslovil pani Mrázovú, ale túto pani dobre nepoznám.
  A. Nájdi v uvedenej vete chybu v skloňovaní.
  B. Aký tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť je vo vete použitý?
  C. Napíš druhý tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť a pomenuj ho.
  D. Utvor G j.č. od slova pani.
  7. Rozhodni, ktorý spôsob vykania je správny:
  A. Pani Mrázová, buďte tak dobrá, ukážte mi cestu.
  B. Pani Mrázová, buďte taká dobrá, ukážte mi cestu.
  8. a) Označ variant, v ktorom sa podstatné mená skloňujú podľa vzorov v poradí
  chlap – žena – dub – mesto, poslednú vetu napíš gramaticky správne:
  A. Mládenci z dediny išli do lesa na drevo.
  B. Obyvatelia tejto lokality dlho čakajú na úpravu cesty.
  C. Vojaci pristúpili na podmienku a svoj súhlas potvrdili sľubom.
  D. Siedm_ žiaci ôsm_ch tried odcestovali autobusom na súťaž.
  b) Vypíš z viet neohybné slovné druhy:
  c) Vypíš slovesá dokonavého vidu:
  9. Na dvojakých paneloch ležalo päť kusov štvrtého dielu trikrát oceneného románu.
  a) Aký druh číslovky sa v uvedenej vete nevyskytuje?
  A. druhová B. radová C. skupinová D. základná E. násobná
  b) Podľa akého vzoru budeš skloňovať číslovky dvojaký, štvrtý, päť?
  10. a) Ktorá z viet obsahuje menný prísudok:
  A. Príroda sa zaodela do slávnostného šatu.
  B. Začal sa zaujímať o školu.
  C. V škole sedíme po dvoch.
  D. Obraz kvitnúcej jari bol krajší.
  b) V prvej vete (Príroda sa zaodela…) sa vyskytuje:
  A. metafora
  B. personifikácia
  C. metonymia
  D. alegória
  11. a) V ktorej z možností sú vety iba jednočlenné?
  A. Zrazu ma pichlo v boku. Pohľad z brehu jazera je krásny.
  B. Na jar zriedkavo hrmí. V chyži bolo chladno a temno.
  C. V škole sedíme po dvoch. Hraj na gajdy!
  D. Na výlet pôjde celá ôsma trieda. Celú noc mrzlo.
  b) Urč slovný druh podčiarknutého slova (možnosť A) a jeho gramatické kategórie:
  c) Vo vete – Pohľad z brehu jazera je krásny – sú:
  A. 2 nezhodné prívlastky
  B. 1 nezhodný prívlastok
  C. žiaden nezhodný prívlastok
  d) Pomocou prípony -ný utvor prídavné mená zo slov: oko, rodina, jar, noc, rastlina
  12. V záhrade kaštieľa nad rybníkom začal vyspevovať slávik.
  Vyber správne určené poradie vetných členov vo vete:
  A. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prvá časť
  zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
  B. príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prvá časť
  zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
  C. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, prvá časť
  zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
  D. žiadna z uvedených možností
  13. a) V ktorej z viet je nesprávne umiestnená čiarka?
  A. Vo voľnom čase sa venujem i knihám, i športu, i televíznym programom.
  B. Učil sa, a predsa nevedel.
  C. Martin neprišiel, ani odkaz nenechal.
  D. Najprv dáva, potom berie.
  b) Podčiarknuté slová (možnosť D) sú zo štylistického hľadiska:
  A. synonymá
  B. antonymá (opozitá)
  C. homonymá
  14. a) V ktorej z možností sú všetky spojky rovnakého druhu?
  A. aby, hoci, ale, ba aj B. no, i, keď, že
  C. ako, pretože, ba, a D. a, i, aj, ani, alebo
  b) Využi niektorú zo spojok a utvor priraďovacie súvetie odporovacie a vylučovacie
  a podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou a prívlastkovou.
  15. Ponáhľala sa, čo jej sily stačili.
  Ktorý druh príslovky vyjadruje vedľajšia veta:
  A. času B. miesta C. spôsobu D. príčiny
  16. Ktorá schéma zodpovedá vete: Žiaci základných škôl sa pre veľký záujem tlačili
  v stiesnených priestoroch kina.
  A.
  B.
  C.
  D.
  17.
  2v Do schémy doplň chýbajúci vetný
  člen a utvor vetu:
  18. Premenlivá, cez deň zväčšená oblačnosť. Početné prehánky, ktoré budú aj v nižších polohách
  snehové. Teplota vzduchu cez deň 2 až 7 stupňov, na severe a východe okolo nuly. Vietor
  prevažne severný, s rýchlosťou 6 až 7 m/s.
  a) Uvedená ukážka predstavuje slohový útvar:
  A. oznámenie B. výklad C. opis D. správu
  b) K útvarom priraď slohové postupy:
  19. V ktorej z možností sú iba frazeologizmy:
  A. ruža šípová, triedna kniha, hrach na stenu hádzať
  B. zapísať si za uši, vysoko rúbať, prepásť príležitosť
  C. komu sa nelení, tomu sa zelení, zdravotná sestra, ľahká atletika
  20. Ktorá z možností neobsahuje slová rovnakého jazykového štýlu?
  A. objednávka, zabezpečiť, organizácia, termín
  B. fáro, profák, šuter, deják
  C. muška, luna, amor, epika
  D. fonetika, aritmetika, realizmus, optický
  21. Správne zoraď autorov, diela a postavy:
  Inka, František Hečko, Artur Charles Clarke, Malá galéria mladšieho brata, Marek Habdža,
  Alveron, Jaroslava Blažková, Záchranná akcia, Mara Malecká, Červené víno, Ženský zákon,
  Jozef Gregor Tajovský
  A. …..
  B. …..
  C. …..
  D. …..
  22. Označ pravdivé tvrdenie:
  A. životopis je slohový útvar výkladového slohového postupu
  B. termíny sú typické pre publicistický štýl
  C. koncept je nečistopis
  D. strofa je usporiadanie stôp
  23. Prvým slovanským spisovným jazykom bola:
  A. praslovančina B. cyrilika C. hlaholika D. staroslovienčina
  24. Oprav chyby v tabuľke: (Píš nad chybný údaj)
  5z
  2v 1m
  AUTOR DIELO POSTAVA LIT. ŽÁNER (DRUHOVÝ
  ÚTVAR)
  Ľubomír Feldek O múdrej princeznej Jano Valaška historická povesť
  Milan Rufus –
  Július Satinský Španielska čižma Števo Kyjanica sonet
  Vincent Šikula Leto u strýca Rafaela strýco Matúšovie, Vilko novela
  Rudolf Dobiáš Zbojnícka mladosť Jerguš Lapin novela
  Andrej Plávka Jesenná láska ––––––––––––––– epická báseň
  25. Napodobenie zvuku vhodným využitím hlások v slovách sa nazýva:
  A. rým B. zvukomaľba C. melódia D. gradácia (stupňovanie)
  26. Ktoré útvary epiky rozdeľujeme na miestne, historické, démonologické, heraldické?
  A. báje B. povesti C. poviedky D. romány
  27. Nehaňte ľud môj, že je ľud mladý,
  klebetárski posmievači!
  V mladom sa veku ide do vlády,
  starému sila nestačí;
  keď predkov nemal – a či ich nemal,
  ktorí prežili čas zlatý? –
  čo bys’ sa mu ty za to posmieval?
  Na potomkov on bohatý.
  Nehaňte ľud môj, že nemá dejov
  slávy svojej minulej sklad!
  On ešte peknou kvitne nádejou, …
  a) Uveď meno autora, zaraď ho do obdobia a vyber, ktoré tvrdenia sú správne:
  A. Je to báseň lyrická.
  B. Je to báseň epická.
  C. Básnik v nej vyjadruje to, čo cíti, prežíva na základe spoločenskej situácie.
  D. Básnik rozpráva o tom, že národ je mladý, bez minulosti a budúcnosti.
  b) Vyhľadaj aspoň dva básnické prostriedky:
  Ak ťa báseň inšpirovala, napíš aspoň 5 viet o svojom rodnom meste (obci), v ktorých vyjadríš svoj vzťah
  k svojmu rodisku.

 4. Vítek

  Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka Gymnázia na
  Konštantínovej ulici v Prešove v školskom roku 2012/2013 /bilingválna sekcia/
  M. Válek – Jesenná láska
  /úryvok/
  1. Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľúbi,
  2. no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
  3. Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá,
  4. poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.
  5. Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše
  6. a človek, koník túlavý, od srdca k srdcu kluše
  7. a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké,
  8. chcel by mať jedno pre seba; je mu jedno aké.
  9. Možno, že iba obrázok a možno tôňu iba.
  Správne odpovede pri jednotlivých úlohách zakrúžkuj.
  Uvedenú ukážku možno zaradiť:
  A. k lyrike
  B. k epike
  C. k ľudovej slovesnosti
  D. k dráme
  2. Po obsahovej stránke sa báseň zaoberá:
  A. prírodnou problematikou
  B. osobnou problematikou
  C. spoločenskou problematikou
  3. Aký je rým ukážky?
  A. združený B. striedavý C. obkročný D. prerývaný
  4. Umelecké jazykové prostriedky v 1. a 3. verši (láska je bohatá;; láska, tá všetko sľúbi; dlhých,
  smutných letných dní, ) sú:
  A. metafora, personifikácia, básnický prívlastok
  B. metonymia, personifikácia, básnický prívlastok
  C. metafora, prirovnanie, básnický prívlastok
  D. personifikácia, metafora, metonymia
  5. Frazeologizmus lietať v oblakoch je:
  A. pranostika
  B. príslovie
  C. porekadlo
  D. prirovnanie
  6. Z ukážky nevyplýva:
  A. cítiť smútok z toho, že prichádza jeseň a nastupujú dlhé smutné dni
  B. cítiť smútok z rozchodu, ktorý vyplynul z nedocenenia lásky
  C. že láska je pekný a bohatý cit
  D. že človek je nestály v svojich citoch
  7. V ktorej z možností je správne vysvetlený význam slova tôňa z druhej strofy?
  A. tíšina
  B. tieň
  C. pokoj
  D. šero
  8. Ktoré z uvedených tvrdení o slovných druhoch vety sú v nasledujúcej vete nepravdivé?
  Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše.
  A. Podstatné mená ženského rodu majú skloňovací vzor kosť.
  B. Sloveso v prítomnom čase má dokonavý vid.
  C. Slovo každoročne je príslovka času.
  D. Vo vete je šesť ohybných slovných druhov.
  9. Ktoré zo slovies sa líši od ostatných troch gramatickou kategóriou času?
  A. sľúbil som B. sklamal sa
  C. poznala by C. tratili sa
  10. V názve ukážky a v treťom verši sú štyri podstatné mená. Vyhľadaj ich a urči, podľa ktorých
  vzorov sa skloňujú.
  A. žena, dub, stroj, vysvedčenie
  B. ulica, dub, stroj, vysvedčenie
  C. žena, dub stroj, dievča
  D. ulica, dub, stroj, dievča
  11.a) Rozlíš vety, k uvedeným príkladom vyber a napíš správne písmeno, ktoré označuje druh vety:
  Láska je strašne bohatá. ….. A. Jednočlenná veta slovesná
  Poznala ju príliš neskoro. ….. B. Dvojčlenná veta úplná
  Na jeseň sa skoro zmráka. ….. C. Dvojčlenná veta neúplná
  Nádhera! ….. D. Jednočlenná veta neslovesná
  b)Vo vete Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše. vyhľadaj podmet a prísudok a napíš,
  akými slovnými druhmi sú vyjadrené, urči aspoň tri ich gramatické kategórie:
  v podmet ….. slov. druh a jeho gram. kategórie
  …..
  v prísudok ….. …..
  …..

  12. Veta s viacnásobným vetným členom sa nachádza:
  A. v 1. verši B. v 2. verši
  C. v 3. verši D. v 4. verši
  Vynálezy, pri ktorých zaúradovala náhoda
  Čo urobí jeden lopúch
  ( ukážka č. 2 – Život 2012)
  Lopúch rastie na zemi celé tisícročia, ale až Švajčiar George de Mestral dostal v roku 1941 nápad
  pozrieť sa na jeho ostnatý plod cez mikroskop. Prečo to tento muž, ktorý nebol botanik, ale
  elektroinžinier, vlastne robil? Z obyčajnej zvedavosti, ktorá napokon zmenila jeho život. Ale poďme
  pekne po poriadku. De Mestral si raz vyšiel so svojím psom na prechádzku do prírody, a keď sa vrátil,
  jeho oblečenie i kožuch zvieraťa boli doslova posiate bodliakmi lopúcha. Rozmýšľal, čím to môže
  byť, že na látke alebo srsti tak pevne držia. Keď sa na ne pozrel cez mikroskop a uvidel na koncoch
  ostňov jemné háčiky, pochopil. A nielen to. Napadlo mu, že takýto systém by sa dal vyrobiť
  a využívať napríklad na zapínanie odevu. Sedem rokov mu trvalo, kým metódou pokusu a omylu
  prišiel na to, z akého materiálu a akým spôsobom to urobiť. Obetoval pre to aj svoje zamestnanie.
  Výsledkom jeho práce bol v roku 1951 patent na Velcro, ako svoj vynález zložením zo slabík
  francúzskych slov velours (zamat) a crochet (háčik) nazval. My mu hovoríme jednoducho – suchý
  zips, a ak ste to náhodou doteraz nevedeli, tak už viete, že ho nevyvinuli v americkom NASA pre
  astronautov, ako sa často traduje…
  13. Z ukážky nevyplýva:
  A. George de Mestral vynašiel suchý zips náhodou.
  B. G. de Mestral nebol elektroinžinier, ale botanik.
  C. Pomenovanie Velcro bolo výsledkom zloženia zo slabík francúzskych slov velours a crochet.
  D. Suchý zips nevyvinuli v NASA.
  14. Aký slohový postup použil autor v ukážke?
  A. Použil informačný slohový postup, pretože vypočítava údaje.
  B. Použil rozprávací slohový postup, pretože ukážka má dejovú nadväznosť.
  C. Použil opisný slohový postup, pretože autor opisuje vec a vypočítava vlastnosti.
  D. Použil výkladový slohový postup, pretože autor analyzuje vzťahy, poúča.
  15. Ktoré z uvedených slov obsahuje rovnaký počet mäkkých, tvrdých a obojakých spoluhlások ako
  slovo rozmýšľal:
  A. využívať B. včerajší C. prijímacích D. elektroinžinier
  16. Synonymom k slovu nápad je:
  A. návrh B. vnuknutie C. útok D. napadnutie
  17. Ktoré z nasledujúcich slov je utvorené rovnakým slovotvorným postupom ako slovo ostnatý?
  A. skúmanie B. urobil C. tisícročie D. vynájdený
  18. Ktorý plnovýznamový slovný druh sa nenachádza ani v jednej z týchto viet?
  A. Čudné veci sa pravidelne diali práve v tomto laboratóriu.
  B. Počas práce v laboratóriu sa mu však nedarilo.
  C. Urobil teda ďalší pokus.
  D. Obetoval pre to aj svoje zamestnanie.
  …..
  19. Vo vete z predchádzajúcej úlohy( Počas práce …..) je zvýraznené slovo
  A. príslovka času B. zámeno
  C. neurčitá číslovka D. druhotná predložka
  20. V ktorej z možností sú všetky prídavné mená rovnakého druhu?
  A. posiaty, zemský, jemný, mikroskopický
  B. ostnatý, obyčajný, jemný suchý
  C. obyčajný, americký, ročný, zamestnaný
  D. oblečený, suchý, patentový, odevný
  21. Správne použi krátke a dlhé tvary osobných zámen:
  A. Pripadalo ….. to ako zlý sen. ( ja)
  B. ….. to pripadalo ako nekonečný príbeh. (ty)
  C. Túto pieseň venujem ….. (on)
  D. Vídam ….. často na zastávke autobusu. (on)
  E. Sedem rokov ….. trvalo, kým metódou pokusu a omylu vynašiel suchý zips. (on)
  22. Ktorý druh slov sa v texte nevyskytuje?
  A. slová cudzieho pôvodu
  B. odborné názvy
  C. frazeologizmy
  D. zdrobneniny
  23. Ktorá z uvedených viet sa od ostatných líši z hľadiska melódie?
  A. Lopúch rastie na zemi celé tisícročia.
  B. Čo obetoval vynálezca pre svoj vynález?
  C. Suchý zips vyvinuli v NASA?
  D. Prečítaj si celý článok!
  24. Koľko chýb v interpunkcii obsahuje uvedený text?
  ,,Milí žiaci,“ povedal pán učiteľ ,,vítame vás v našej škole. Verím, že budete úspešní a zvládnete
  prijímacie pohovory
  na výbornú.
  A. Jednu. B. Dve. C. Tri. D. Štyri.
  25. Oprav chyby v texte a správne doplň čiarky:
  Dôležitým znakom každého národa je jazyk. Slovenský protestanti používali ako bohoslužobný
  i literárny jazyk Biblickú češtinu. Katolíci ktorí tvorili väčšinu národa, používali ako bohoslužobný
  jazyk Latinčinu a v kázňach Slovenské nárečia. Latinčina bola literárnim jazykom v celom Uhorsku.
  Aby sa národ mohol vzdelávať potreboval živí a zrozumiteľní jazyk. Anton Bernolák a jeho
  spolupracovníci uzákonili spisovnú Slovenčinu. Jej základom bol hovoroví jazyk Trnavskych
  vzdelancov. Vipracoval aj gramatiku. V Bernolákovej slovenčine vyšlo viacero víznamních
  literárnych diel.

 5. Vítek

  1
  Úlohy na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka
  bilingválneho gymnázia na školský rok 2011/2012
  Prečítajte si nasledujúce ukážky textov.
  Ukážka A
  V gréckom kraji nazývanom Trácia žil pred dávnymi rokmi slávny pevec Orfeus. Hrával na lýre
  a vedel k tomu tak krásne spievať, že jeho spevu nik neodolal. Všade sa o ňom hovorilo.
  Ľudia mu načúvali, smiali sa i plakali, podľa toho, aký bol jeho spev. Zabúdali na starosti a museli
  robiť to, čo chcela jeho pieseň. Na miesta, kde Orfeus hrával a spieval, prichádzali aj bohovia.
  Zostupovali po Mliečnej ceste za jeho hlasom. Jedni stáli, počúvali, iní kráčali za spevom.
  Aj vodné víly Najady vystupovali z vĺn, len čo začuli, že spieva Orfeus. On sa do jednej z nich
  zaľúbil, odviedol si ju domov a oženil sa s ňou. Víla sa volala Eurydika a bola ľúbezná ako piesne,
  ktoré spieval Orfeus.
  Ukážka B
  Lampa bola na seba veľmi pyšná. Celá sa ligotala a bola naozaj obdivuhodná a krásna. Dali do nej
  oleja, a keď ju zapálili, vrhala mäkké svetlo po celej miestnosti.
  „Len sa na mňa pozrite,“ vravela pyšne. „Som tá najúžasnejšia lampa. Dávam toľko svetla ako
  striebristý mesiac na oblohe. Svietim tak krásne ako mesiac a hviezdy dokopy. Ba čo viac, som
  presvedčená, že svietim tak jasne ako samo slnko.“
  V tej chvíli zavial do izby cez otvorený oblok vietor. Bol taký silný, že lampu zahasil. Izba sa
  ponorila do tmy. Počuť bolo len vietor, ako si spieval.
  „Vidíš už, aká si smiešna?“ spýtal sa pán domu, keď lampu znova zažínal. „Ako sa opovážiš
  prirovnávať sa k slnku, mesiacu a hviezdam? Ony svietia večne a teba zhasne obyčajný vietor.“
  Pýcha predchádza pád.
  Ukážka C

  Zuzanka Hraškuľča: púpavka, žubrienka.
  Ubije mater ju: zaplače, postenká,
  v kútik sa utúliac, metla kde, u dverí;
  zodvihne z úchytku
  posúcha úlomček upadlý materi:
  zúbky naň vycerí…
  Zabudne na bitku.
  Úlohy:
  1. V ktorej možnosti sú k textom správne priradené žánre?
  A. epos, báj, bájka
  B. báj, bájka, balada
  C. epos, báj, balada
  D. báj, bájka, bájka
  2. Ktorá/é z ukážok sú napísané neviazanou rečou? …..
  3. Ako sa nazýva z hľadiska významu textu posledná veta v ukážke B a je zároveň
  typickou pre žáner, ktorý reprezentuje?
  …..
  4. Napíšte celé meno autora textu ukážkyC. …..
  2
  5. Čo vyplýva z textu ukážky C?
  A. Zuzanka sa sťažuje mamke na ťažký život.
  B. Matka sa síce hnevá na Zuzanku, ale jej dopraje kúsok posúcha.
  C. Nešťastná Zuzanka sa učupí v kúte a teší sa z kúska posúcha.
  D. Zuzanka sa šťastne usmeje na štedrú mamku.
  6. Pomenujte správne uvedené umelecké jazykové prostriedky:
  toľko svetla ako striebristý mesiac …..
  vietor spieval …..
  mäkké svetlo …..
  púpavka …..
  7. Doplňte chýbajúce údaje v tabuľke:
  AUTOR DIELO LITERÁRNY
  DRUH
  LITERÁRNY
  ŽÁNER
  Skrytý prameň epika
  Alojz Medňanský povesť
  Náušnica v uchu lyrika
  Jozef Repko Kolónia Lambda Pí

  8. Na vybodkované miesta napíšte správne pojmy, aby mala definícia ucelený význam.
  Literatúra, ktorej jadro tvorí pátranie po neznámom páchateľovi zločinu, sa nazýva
  ….. .

  Lyrická básnická forma, ktorá sa skladá zo 14 veršov zoradených do 2 štvorveršových
  a 2 trojveršových strof je ….. .

  Dobrodružné epické dielo, ktorého témou je boj jednotlivca alebo malej skupiny za
  záchranu života na opustenom mieste, sa nazýva ….. .

  Rýmové spojenie prvého a štvrtého, druhého a tretieho verša podľa schémy a b b a
  nazývame….. .

  9. Utvorte genitív jednotného čísla od slova Orfeus. …..
  10. Podčiarknite v rade slov citoslovcia: krk, čľup, kúp, kŕk, poď, juj, choď, och
  3
  11. V slove mesiacu sa nachádzajú:

  A. obojaká spoluhláska, znelá párová; krátka samohláska; tvrdá spoluhláska, neznelá
  párová; krátka samohláska; krátka samohláska; mäkká spoluhláska, znelá nepárová;
  krátka spoluhláska,
  B. obojaká spoluhláska, znelá nepárová; krátka samohláska; obojaká spoluhláska;
  neznelá párová; dvojhláska; mäkká spoluhláska, neznelá párová; krátka samohláska,
  C. tvrdá spoluhláska, znelá nepárová; krátka samohláska; obojaká spoluhláska, neznelá
  párová; dvojhláska; mäkká spoluhláska, neznelá párová; krátka samohláska,
  D. tvrdá spoluhláska, znelá nepárová; krátka samohláska; obojaká spoluhláska, neznelá
  párová; krátka samohláska; krátka samohláska; mäkká spoluhláska, neznelá párová;
  krátka samohláska.
  12. Nasledujúce slová zaraďte k slovnému druhu a doplňte aj gramatické kategórie.
  Slová Slovný druh Gramatické kategórie + vzor (kde
  je to potrebné)
  prichádzali
  v gréckom
  na bitku

  13. a) V ukážke B sa nachádza jedno zvýraznené slovo (tučným písmom). Vyhľadajte ho
  a napíšte, akým spôsobom bolo dané slovo vytvorené. …..
  b) Ktoré ďalšie trispôsoby tvorenia slov poznáme? …..
  …..
  14. a)Vo vete zmeňte nezhodný prívlastok na zhodný.
  V uliciach mesta vznikali hneď široké trhliny. …..

  b) Vyhľadajte, ktoré slová z predchádzajúcej vety tvoria prisudzovací sklad a zaznačte to
  aj graficky.
  …..
  15. V ktorej z možností je správne určená nasledujúca veta?
  Všade sa o ňom hovorilo.
  A. jednoduchá, holá, jednočlenná slovesná, oznamovacia;
  B. jednoduchá, rozvitá, dvojčlenná neúplná, oznamovacia;
  C. jednoduchá, rozvitá, jednočlenná slovesná, oznamovacia;
  D. jednoduchá, holá, dvojčlenná úplná, oznamovacia.
  16. Víla sa volala Eurydika a bola ľúbezná ako piesne, ktoré spieval Orfeus.
  Koľko hlavných a koľko vedľajších viet sa nachádza v uvedenom súvetí?
  …..
  4
  17. Kapustnica
  500 g kvasenej kapusty, 10 g sušených húb, 100 g sušených sliviek, 250 ml kyslej smotany,
  30 g hladkej múky, soľ
  Kvasenú kapustu pokrájame, zalejeme vodou, pridáme umyté huby, slivky a dáme variť.
  Keď všetko zmäkne, zahustíme smotanou, v ktorej sme rozmiešali múku a povaríme.

  Uvedený text je ….. (doplňte slohový útvar/ žáner).
  18. V ukážke A v 3. odseku sa nachádza jedno slovo so slabikotvornou spoluhláskou.
  Vypíšte ho. …..
  19. V ktorom rade slov nedochádza k spodobovaniu?
  A. raz, návšteva, túžba, k stolu
  B. odkedy, všetky, raz, návšteva
  C. načas, k stolu, túžba, príliš
  D. príliš, odkedy, svojím, chcú
  20. Porozmýšľajte a napíšte, ktoré slovo do radu ostatných slov nepatrí? Prečo?
  a) husle – sane – okuliare – prázdniny – omrvinky – dostihy

  …..
  b) zavárať – nakupovať – kresliť – utekať – prať – odísť

  …..
  c) nočný – zubný – drevený – kožený – pekný – obchodný
  …..
  d) mňa – teba – môjho – jemu – nám – vás – im
  …..
  21. Ktoré vety podľa zámeru či postoja hovoriaceho nie sú použité v ukážke B?
  …..
  22. V predposlednej vete ukážky B sa nachádza podčiarknuté slovo. Napíšte, k akému
  slovnému druhu ho zaraďujeme a zdôvodnite jeho pravopis. …..
  …..
  23. a) Z poslednej vety v 2. odseku ukážky A vypíšte dve slová, ktoré tvoria dvojicu
  antoným.
  …..
  b) K slovu pyšný napíšte jedno synonymum. …..
  c) Slovo pevec pomenúva jav, ktorý stále existuje. Bežne sa nepoužíva, lebo ho nahradilo
  modernejšie slovo spevák. O aké slovo ide z pohľadu členenia slovnej zásoby podľa
  dobového výskytu? …..
  5
  24. V pravopisnom cvičení doplňte správne i, í, y, ý, chýbajúce písmená a čiarky.
  Dnes je doba búrlivého rozvoja ved a technk. Svet ovládl počítačové sstém a
  pokrok uháňa mľovm krokm vpred. V porovnan mnulosťou je dnešok rchlejší a
  napnavejší. Prevláda dopt po vzdelanch a tvorivch odborníkoch vo všetkch
  profesich. Preto v dnešnch časoch chcú mať všetci mlad ľudia počtač. Vnimko som
  nebol ani ja. Na sestrno prosenie nám ho rodičia kúpl. Priviezl sme ho domo. Bvame
  na lici ozmonauto. Mamna kolegňa nám požičala všeliaké hr. Počítač je našm
  priateom. Slúž na vplnenie voľnch chvľ a vpomôže aj pri učení. Zaradil som sa
  k siedmm šťastnm triedy ktor majú vlastn počítač. Túžbou mnohch je bť
  najvhľadávanejším odborníkm ďalší túžia bť prv na arse.. Vtrvalosť usilovnosť
  a ctižiadostivosť sú prvé predpoklad na dosiahnutie vtčeného cieľa. Vzbrojte sa teda
  chuťo do učenia dobrm vedomosťam a vsledok tohto úsilia bude najvčšo
  odmeno.

 6. Vítek

  J A Z Y K O V Á   A  L  I T E R Á R N A   Z L O Ž K A 
  1. Doplň vetu na metonymiu:
      Včera večer mama …..
  2. Utvor od slovesa kresliť :
      slovesné podstatné meno → ….. prechodník → …..
  príčastie prítomné činné → …..
  3. Zmeň súvetia na jednoduché vety:
      Zámerne neuvádzame, aké sú ich mená. → …..
      Vyhrešili syna, pretože bol ľahkomyseľný. → …..
  4. Podčiarkni spojenia, ktoré sú združenými pomenovaniami:
      kultúrny dom, prídavné meno, ošarpaný dom, malokarpatská saláma, tatranské štíty
  5. Napíš 3 typické vlastnosti bájky:
      ….. 6. Urč vetu podľa zloženia, obsahu a členitosti:
      Ruka, silno omotaná obväzom, ostro pálila.
      podľa zloženia: ….. podľa obsahu: …..
  podľa členitosti: …..
  7. Podčiarkni pomnožné podstatné mená:
      tŕne, malinčie, mládež, obyvatelia, strach, Piešťany, okuliare, Košariská, kliešte, vrecia
  8. Doplň vety na priraďovacie súvetia a použi 3 rôzne spojky:
      Prechádzal sa …..
      Klopal, …..
      Poupratoval, …..
  9. Urč slovné druhy a gramatické kategórie slov vo vete:
      
      Pomaly sa viezli neznámou krajinou.
      …..
      …..
      …..
  10. Urč vo vete slovom vetné členy:
        Turecký hvezdár podal vtedy obšírny výklad o svojom objave.
        …..
        ….. 11. Napíš G a D jednotného čísla od slovného spojenia prázdne kupé:
        G: ….. D: …..
  12. Urč druh zámen:
        náš → ….. ma → …..
        tento → ….. nejaký → …..
        žiadny → ….. nás → …..
  13. Napíš príklady na
        príslovie: …..
        porekadlo: …..
        pranostiku: …..
  14. Doplň interpunkčné znamienka:
        Poď  sa  hrať  prehovoril  chlapec  donesiem  loptu
  15. Urč jazykový štýl, slohový postup a útvar:
  Čas sa míňa ako z husi voda. Tečie rýchlo ani sa nenazdáš, len keď stojíš tam, kde žiada sa ti.
  štýl: …..    postup: ….. útvar: …..
  Žiadam Vás o preloženie termínu klasifikácie  za 1.polrok z dôvodu dlhodobej neprítomnosti.
  štýl: …..    postup: …..    útvar: …..
  16. K schémam doplň názvy rýmov:
        aabb → ….. abba → …..
        abab → ….. abcb → …..
  17. Vyhľadaj 3 jazykové umelecké prostriedky a pomenuj ich:
        A ten ich kapitán, to je len veľký pán!
       
        Perečko belavé, červený dolomán; …..
        Keď ide po hore, ako ranné zore, …..
        Keď ide po lese, celý svet sa trasie! ….. 18. Kto je kodifikátorom spisovnej slovenčiny z r.1787?
        Je to …..
  19. Správne rozdeľ slová:
        sestra → ….. gladiátor → …..
        dorast → ….. víťazstvo → …..
  prudko → …..

Pridaj komentár