Ukážkový test pre školský rok 2017/2018 zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na Obchodnú akadémiu. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Test zo slovenského jazyka

 1. Oprav chyby vo vetách:
  a/ Prišla za päť minút štyri.
  b/ Tieto tunele pomáhal stavať Vierkyn strýko.
  c/ Štúrove námestie sa nachádza určite vo viacerých slovenských mestách.
 2. Ktorý výraz je správne napísaný?
  a/ Námestie Oslobodenia
  b/ Veľkonočné sviatky
  c/ Ulica Ľudovíta Štúra
  d/ žiadna z možností
 3. Urči vety podľa zloženia. Pri priraďovacom súvetí urči druh súvetia, pri podraďovacom urči vedľajšiu vetu.
  a/ Vošiel do triedy, ktorá bola na prízemí.
  b/ Alebo nám pomáhaj, alebo choď preč.
  c/ Povedali mu, že ho navštívia neskôr.
 4. Urči vetné členy vo vete: Naše deti prežívali prázdniny v malebnom prostredí hôr a dolín.
 5. Pre ktoré slovo platia tieto gramatické kategórie?
  podstatné meno, ženský rod, jednotné číslo, akuzatív, vzor žena.
  Stará mama rozprávala malým deťom rozprávku o zakliatej princeznej.
 6. Vyber vetu, v ktorej sú všetky slová plnovýznamové.
  a/ Silná víchrica urobila v noci veľké škody.
  b/ Na Spiši je vraj veľmi pekne.
  c/ Podvečer zanôtila smutnú pesničku.
  d/ Kniha nie je ani moja, ani tvoja.
 7. Ktoré z podčiarknutých slov je časticou?
  a/ Prišiel práve včas.
  b/ Na výlete nám bolo dobre.
  c/ Povedala mu, aby prišiel zajtra.
 8. V ktorej z viet sa všetky podstatné mená skloňujú podľa vzoru chlap?
  a/ Zahraniční turisti, ktorí zablúdili, sa objavili s lesnými robotníkmi.
  b/ Nejeden chlapec chcel byť v mladosti detektívom.
  c/ Jeho švagor je Záhorák a žije na vidieku.
  d/ Ujo Dano Palárik je obdivuhodný odborník.
 9. Au, to bolí! Ojej, takých už bolo! Bŕ, až ma striaslo! Podčiarknuté slová sú:
  a/ vlastné citoslovcia
  b/ zvukomalebné citoslovcia
  c/ častice
  d/ príslovky
 10. Ahoj kamarát Zdeno! Je v uvedenej vete pravopisná chyba?
  a/ Nie je.
  b/ Áno, na konci vety nemá byť výkričník.
  c/ Áno, za slovom Ahoj chýba čiarka.
 11. Skupinové číslovky sa
  a/ neskloňujú
  b/ všetky skloňujú podľa vzoru mesto
  c/ skloňujú, len keď stoja samostatne, nie vo vete
  d/ skloňujú podľa vzoru päť
 12. Napíš dva frazeologizmy, v ktorých použiješ slovo oko.

Test z literatúry

 1. Napíš meno autora a názov ukážky, z ktorej je úryvok.
  V lete – oj, a leto, to bol jeho svet! – ani nespával. O deviatej sa prišlo z poľa, do
  desiatej riadil sa statok, potom sa šlo ľahnúť, ale plánom nebolo konca – kraja a starý
  otec pred polnocou málokedy dal nám zaspať. O tretej ráno už vstal a budil starú mater:
  Nože hore, stará mati! Päť bude, zacigánil nalačnô.
 2. Napíš dve deminutíva.
 3. Ako voláme slovnú figúru, ktorá je založená na opakovaní tých istých slov za sebou v básni?
 4. Napíš dve malé formy ľudovej slovesnosti.
 5. Ako voláme povesti, ktoré hovoria o pôvode erbov?
 6. Zuzanka Hraškovie je balada:
  a/ ľudová
  b/ sociálna
 7. Pomenuj básnické obrazy:
  a/ čítať Kukučína
  b/ vietor sa smeje
  c/ strieborné vlasy
 8. Urči jazykový štýl vety: Zem sa kyvotala a vietor driapal tmu.
  a/ umelecký
  b/ hovorový
  c/ publicistický
 9. Povahu človeka, jeho schopnosti, záujmy, vzťah k ľuďom vystihuje:
  a/ úvaha
  b/ charakteristika
  c/ rozprávanie

Nové testy pre školský rok 2019/2020

Prijímacie skúšky na strednú školu 2019, 2018, 2017

Pozrite si články z kategórie Prijímacie skúšky na strednú školu 2019, 2018, 2017:

Organizačné informácie

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Ostatné predmety

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.


Komentáre

 1. Dajaký test

  Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry v šk. roku 2002/2003
  1. Doplň správne hlásky a čiarky:
  Strm_m kom_nom skaln_ch stien predral sa vzáp_tí chumáč hustej hml_. Pred naš_m domom sme
  dohovárali tvoj_m priateľom. M_ sme um_li riad zm_li podlahu no zabudli sme um_ť m_sku na ktorej
  bolo r_zoto. S_kork_ sa pob_li o svoj pr_b_tok. Píšuc_ch študentov v_rušil ps_ brechot a v_skot
  rozjaren_ch det_. Star_ dobr_ kamaráti sa pred štyrm_ mesiacm_ nadch_ňali kráso_ _atranskej
  snehovej prikr_vky. Ľadové kr_h_ s_pký sneh sú t_pickým znakom _rkt_dy. Tr_ góly ktoré dostali
  _rnavsk_ fu_balisti od _renčanov v posled_ch siedm_ch minútach zápasu príliš otriasli ich
  sebadôvero_. Matk_n_ a otcov_ znám_ sú vždy tak_ vesel_. V_soko_ horo_ sa niesol ostr_ orl_ hv_zd.
  2. Hláskoslovie je náuka o:
  a) zvukovej stránke jazyka
  b) slove a slovnej zásobe
  c) pravidlách o spájaní slov vo vete, o tvorení viet a súvetí
  d) slovách, ktoré skloňovaním a časovaním menia svoj základný tvar
  3. Zakrúžkuj správne odpovede /A-D/
  a) všetky slová vznikli rovnakým spôsobom:
  A. vykonávateľ, chirurgická, ctižiadostivý, protihráč
  B. humánny, sklený, stolček, učiteľka
  C. odkopnúť, prečítať, snehobiely, bezcharakterná
  D. záskok, nákup, výstava, spravodlivý
  b) slovesá nemajú rovnaký vid:
  A. maľujú, upratujú, čítajú, píšu
  B. prinesieš, ukradneš, napíšeš, pozbieraš
  C. donesiem, zapáčia, vyvolávame, pricestovali
  D. vybral sa, zakričal, splnilo, napísala
  c) veta obsahuje len ohybné slovné druhy:
  A. Mláďa kuny sa mrví na snehu.
  B. Nikto neodpovedal na učiteľovu otázku.
  C. Babkin hlas nadobudol neprirodzenú tvrdosť.
  D. Zabudol som však jej adresu.
  d) všetky podstatné mená majú rovnaký skloňovací vzor:
  A. v škole, v triede, na stoličke, na chodbe
  B. chvíľa, bedľa, jedľa, kozľa
  C. s bratom, s tulákom, so slonom, s vtákom
  D. huslisti, futbalisti, bačovia, kolegovia
  e) všetky spoluhlásky r a l sú slabikotvorné:
  A. vlna, črtať, vlákno
  B. kladivo, črevo, trpieť
  C. brnkať, klbko, spor
  D. škvrna, žltý, dlhý
  4. Zo slova brnkať vypíš spoluhlásky a rozdeľ ich na
  znelé párové neznelé párové znelé nepárové tvrdé obojaké
  5. Zámená ten istý, iný, sám, nijaký sú:
  A. vymedzovacie
  B. neurčité
  C. ukazovacie
  D. osobné
  b) Správne použi tvary sami, samy, samý a samí vo vetách:
  c) Odlíš prípady (podčiarkni), keď zvratné osobné zámeno sa, si nie je súčasťou prísudku.
  Akým vetným členom je sa, si v týchto vetách?
  Otec sa holí. Často sa pristihnem, že klamem. Netúlaj sa po nociach. Pochválim sa, že už mám päť
  jednotiek. Usmievala sa, hoci jej bolo do plaču. Syn si chce postaviť dom. Myslel si si, že už sa
  nestretneme?
  vetný člen …..
  6. Rozlíš rovnako znejúce (podčiarknuté) slová vo vetách. Pri každej vete napíš, o aký slovný druh ide:
  Prídeme ti naproti. ….. Naproti našej školy je parkovisko. …..
  Kto veľa hovorí, málo koná. ….. Pohovoril veľa zbytočností. …..
  Dobre, dnes ho navštívim. ….. Mám sa dobre. …..
  Jemu je to nakoniec jedno. ….. Nakoniec prehovoril otec. …..
  7. Doplň správne predložku:
  A. Zabehni mlieko! B. Zvažujem každé a proti.
  C. Zahraj niečo tanca zábavu! D. Vrátil sa polhodinu.
  8. Akým vetným členom sú číslovky v týchto vetách. Napíš nad ne.
  Štvrtá planéta patrila biznismenovi. Tri a dva je päť. Vyrušili ma len tri razy. Hrozne bzučal a ja som
  urobil štyri chyby pri spočítaní.
  9. Rozhodni, čo je správne. Správny výraz podčiarkni:
  A. Odkázal som jej, že by / žeby prišla na zábavu.
  B. Vyzerá ako by/akoby tri dni nejedol.
  10. Oprav chyby (i interpunkčné znamienka):
  A. Prišli všetcia.
  B. Získané číslo vydelíme siedmymi i stomi.
  C. Čo sa týka naších žiakov boli výborne pripravení.
  D. Povedali mi nech sa nemiešam do vecí ktorím nechápem.
  11. Ktorá z uvedených viet má stúpavú melódiu?
  A. Kto pôjde s nami do kina? B. Poupratuj byt!
  C. Navštíviš nás zajtra? D. Dobre som si pospala.
  12. Vo vete Stále sa usmievať nedokáže každý sú podčiarknuté slová:
  A. prísudok a podmet B. predmet a podmet
  C. prísudok a prívlastok D. podmet a prívlastok
  13. Rozšír vetu z predchádzajúcej úlohy a utvor:
  a) podraďovacie súvetie
  b) k slovu usmievať sa:
  A. hovorové synonymum
  B. antonymum
  14. Ktorá z viet sa od ostatných líši druhom použitej spojky?
  A. Zastavili sme tam, kde sa cesta otáčala.
  B. Nakúkal, aby videl čo najviac.
  C. Ešte viac zbledol, ba i ozelenel.
  D. Nemal som obavu, že ma nenájdete.
  15. Ktoré z uvedených tvrdení o slovných druhoch vety sú v nasledujúcej vete nepravdivé:
  Po dopade kryhy vytryskla spŕška ľadových kryštálikov.
  a) A. Podstatné mená žens. rodu majú skloňovací vzor ulica.
  B. Prídavné meno je vzťahové a je v L plurálu.
  C. Sloveso v minulom čase má dokonavý vid.
  D. Veta obsahuje 1 neohybný slov. druh.
  b) Vypíš prisudzovací sklad.
  16. Vyber správne určené poradie vetných členov vo vete z predchádzajúcej úlohy ( Po dopade kryhy…)
  A. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok,
  predmet
  B. príslovkové určenie času, predmet, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok, nezhodný
  prívlastok
  C. príslovkové určenie času, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok,
  nezhodný prívlastok
  D. príslovkové určenie času, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok,
  predmet
  17. Ktorej z viet zodpovedá schéma?
  A. V prednej izbe tancujú listy vo svite mesiaca.
  B. Odrazu doľahla na mňa veľká ťažoba a smútok.
  C. Veľká misa kapusty spokojne odpočívala na stole.
  D. Často si spomínam na svojho dobrého priateľa zo školy.
  18. a) Prečítaj text a rieš úlohu pod ním:
  Pri kočíku stoja dve dievčatá a lížu zmrzlinu. Jedna bola plavovláska v červených šatách, druhá
  mala džínsy a tričko s nápisom Beatles. Vlasy mala hnedé, dlhé, zapletené do vrkočov. Z obidvoch
  jej vykúkali červené lienky.
  Rozlíš vety a vypíš ich v tomto poradí:
  A. Jednoduchá rozvitá veta bez viacnásobného vetného člena.
  B. Jednoduchá rozvitá veta s viacnásobným vetným členom.
  C. Priraďovacie súvetie, v ktorom sú jednoduché vety spojené spojkou
  D. Bezspojkové priraďovacie súvetie s viacnásobným vetným členom.
  b) Preštylizuj nasledujúce vety tak, aby sa z jednočlennej vety stala dvojčlenná a naopak:
  A. Hrmelo. …..
  B. Blesky pretínali oblohu. …..
  19. Organizovaná výmena názorov na istú tému, ktorá smeruje k zaujatiu postoja alebo k vyriešeniu
  problému, sa nazýva:
  A. debata B. diskusia C. dialóg D. polemika
  20. a) Urč slohový postup ukážky:
  Ahoj, mami, Tatr. Lomnica 23.2.2003
  mám sa stále fajn. Počasie nám vychádza v ústrety, preto lyžujeme od rána do večera. Izba je super,
  napriek tomu sa už teším domov.
  A. rozprávací B. informačný C. výkladový D. opisný
  b) Slová fajn, super patria k štýlu:
  A. rečníckemu B. publicistickému C. hovorovému D. umeleckému
  21. Strelami ho postrieľali,
  šabľami ho porúbali,
  lež kým Branko hlavu sklonil,
  dvanástim on hlavy zronil.
  Hojže, Bože! staň do súdu,
  prislúž pravdu môjmu ľudu:
  mňa zabila podlá zrada,
  slnko moje už zapadá.
  Pravde žil som, krivdu bil som,
  verne národ môj ľúbil som:
  to jediná moja vina,
  a okrem tej žiadna iná.
  a) Kto je autorom básne, z ktorej je úryvok? …..
  b) Ako sa volá báseň, ktorá má jednoduchý dej, hrdinu? …..
  c) Aký vzťah mal hrdina k vlasti? …..
  d) Uveď po jednom príklade na metaforu a epiteton.
  ….. …..
  e) Aký rým básnik využíva? Napíš schému. …..
  f) Ktorá strofa z úryvku je básnikovým epitafom? …..
  22. a) Správne priraď autorov k dielam:
  DIELA AUTORI
  Do školy M. Kukučín
  Z teplého hniezda J.G.Tajovský
  Do konca D. Hevier
  Môj kôň J. C. Hronský
  b) Čo majú diela spoločné po obsahovej stránke?
  23. Doplň chýbajúce údaje:
  Autor Dielo Lit.žáner Lit.druh
  Július Lenko Dcérke
  Na výhone dialogizovaná báseň
  Boris Filan Mláďatá
  Anna zo Zeleného
  domu
  dievčenský román
  Daniel Defoe
  dobrodružný román
  – robinsonáda
  William Kotzwinkle E.T. Mimozemšťan
  Ak si využil(a) predchádzajúce úlohy, pohraj sa s čiarkou a použi ju tak, aby ostrihomský arcibiskup nebol obvinený
  z toho, že sa pridal k sprisahancom:
  Ostrihomský arcibiskup Ján napísal list sprisahancom proti kráľovnej Gertrúde, manželke Ondreja II. List bol
  napísaný po latinsky a neboli v ňom podľa vtedajšieho pravidla čiarky. To viedlo k pochybnostiam o obsahu správy,
  ktorá znela:
  ZABIŤ KRÁĽOVNÚ NETREBA BÁŤ SA VÁM BUDE DOBRE A AK VŠETCI SÚHLASIA JA NIE SOM PROTI.
  Arcibiskupa obvinili, že sa pridal k sprisahancom a že listom myslel toto:
  ZABIŤ KRÁĽOVNÚ, NETREBA BÁŤ SA, VÁM BUDE DOBRE, A AK VŠETCI SÚHLASIA, JA NIE SOM PROTI.
  On sa však obhajoval, že myslel svoj list úplne ináč. Ako? Pokús sa vyriešiť tento problém v pôvodnom (prvom)
  texte.
  Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry v šk. roku 2002/2003
  Valentín Beniak
  Neprosím o lásku
  Neprosím o lásku, čo spaľuje jak hrom,
  o lásku – povodeň, ktorá sa valí kalom,
  o lásku Medúzy a jej tragický skon,
  o lásku najady, s jej milou búrkou v malom,
  o lásku holubov, čo obletujú dom,
  o lásku orlice, čo zasľúbená s bralom,
  o lásku Rusalky, včeličky s žihadlom,
  o lásku otrokýň, čo dusená je žiaľom.
  Nie lásku slávika, od ktorej srdce puká,
  nie tú, čo sľubuje kriveprísažná ruka,
  nie lásku pokornú, nie lásku na povel,
  ani nie neživý anjelský snehobeľ,
  len lásku-popevok, ktorý keď vyjde z módy,
  človek ju zabudne a do Dunaja hodí.
  1. a) Do akého literárneho druhu patrí ukážka? …..
  b) Rozhodni, o akú báseň ide podľa témy:
  A. ľúbostnú B. reflexívnu C. spoločenskú D. osobnú E. prírodnú
  2. a) Akú básnickú formu predstavuje báseň? …..
  b) Vysvetli (napíš) stavbu tejto básnickej formy v jej klasickej podobe.
  3. a) Pomenuj slovnú figúru, ktorú využil autor v 1. i 2. strofe básne …..
  b) Akú má funkciu?
  4. Do akého vývinového obdobia slovenskej literatúry by si zaradil (a) autora? Správnym vyriešením
  doplňovačky získaš odpoveď.
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
  DZ
  1. Základný vetný člen dvojčlennej vety.
  2. Zvyčajne 1 riadok básne alebo piesne.
  3. DZ
  4. Neohybné slová, ktoré vyjadrujú postoj hovoriaceho k výpovedi
  5. Spojenie dvoch alebo viacerých viet.
  6. Slovný druh, ktorý pomenúva činnosť, dej alebo stav.
  7. Neohybný slovný druh, ktorý spája slová do viet a vety do súvetí.
  8. Veta, ktorej gramatické jadro tvorí jeden hlavný vetný člen.
  9. Veta, ktorá má len hlavné vetné členy.
  10. Sklad medzi nadradeným a podradeným vetným členom.
  11. Súvetie, ktoré má 3 a viac prisudzovacích skladov.
  5. V ktorej časti básne autor uzatvára tému? …..
  6. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky:
  o lásku, čo spaľuje jak hrom
  srdce puká
  anjelský snehobeľ
  7. Napíš, čo je verš a strofa.
  8. Vyhľadaj v básni príklad na inverziu.
  9. Vo verši – nie lásku pokornú, nie lásku na povel – je podčiarknuté predložkové spojenie:
  A. predmet
  B. nezhodný prívlastok
  C. príslovkové určenie
  10. a) Nájdi v texte deminutívum. …..
  b) S akým cieľom si autor vyberá expresívne slová?
  11. Utvor rovnoznačné slovo k slovu pokorný. …..
  – prvotné
  12. V druhej strofe básne vyhľadaj predložky. Podčiarkni, aké sú to predložky:
  – druhotné
  13. a) V nasledujúcich vetách podčiarkni predložky (nie prvotné)
  b) Akým slovným druhom boli pôvodne?
  Neďaleko domu stála záhradka. Na základe vášho odporúčania sme sa rozhodli nezaradiť tento film
  do ponuky slovenských kín. Učiteľka vyslala súťažiť namiesto mňa môjho suseda. Vinou vrtošivého
  počasia sme ostali doma. Okolo domu sa vinula kľukatá cesta.
  14. Ktoré z predložkových spojení sú nesprávne (nespisovné)? Podčiarkni.
  na neho vypytoval.
  a) Často sa
  – po ňom vypytoval.
  b) Pre dnešok
  je to všetko.
  Na dnešok
  c) Až na dejepis
  Okrem dejepisu už viem všetko.
  d) Počas
  vyučovania nerozprávajte!
  Behom
  15. a) Vyhľadaj v texte zložené slová:
  b) Z nasledujúcich slov utvor zložené slová: delo, voda, váha, auto, strelec, zviera, lekár, mechanik:
  16. Do akej štýlovej vrstvy jazyka patria slová: popevok, snehobeľ, najada
  17. a) V 1. strofe vyhľadaj príklady na spodobovanie:
  – neznelé spoluhlásky:
  b) Zo slova spaľuje vypíš
  – znelé nepárové spoluhlásky:
  18. V 1. strofe básne vyhľadaj plnovýznamové slovesá.
  A. Pri 2. slovese urč sloves. čas a vid a utvor trpný rod (opisný tvar):
  B. Pri 3. slovese urč osobu a sloves.rod a utvor podmieňovačí spôsob prítom.času:
  C. Pri 4. slovese urč číslo a spôsob a utvor rozkazovací spôsob 1. os. pl:
  19. Z druhej strofy básne vypíš zámená a zaraď ich:
  20. Od podstatných mien srdce, holub a láska utvor prídavné mená a použi ich v spojeniach. Aké prídavné
  mená si utvoril?
  – srdce
  – holub
  – láska
  21. Ktorý plnovýznamový slovný druh sa v ukážke nevyskytuje?
  22. Z uvedených slov utvor vety, v ktorých bude požadované poradie vetných členov:
  a) zvíťaziť, snaha, mu, dodávať, odvaha
  Vyjadrený podmet, nezhodný prívlastok, nepriamy predmet, slovesný prísudok, priamy predmet.
  b) stena, tento (tohto), dom, kvitnúť, záhony, ruže, kvety, a, za
  Príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, vyjadrený
  podmet, viacnásobný nezhodný prívlastok (2).
  c) všetko, zatiahnuť sa, závoj, riedky, tmavobelasý
  Vyjadrený podmet, slovesný prísudok, postupne rozvíjací zhodný prívlastok, príslovkové určenie
  spôsobu.
  23. Urč po syntaktickej stránke prvý a posledný verš (vetu) básne.
  24. Utvor vety s nasledujúcimi príslovkami alebo predložkovými spojeniami:
  a) nahlas – na hlas
  b) z časti – sčasti
  c) vtom – v tom
  25. Vo vete Ej, dobre je na dedine! odôvodni interpunkčné znamienka.
  26. Doplň písmená, chybné oprav, doplň interp. znamienka, číslovky napíš slovom:
  Vlc_ v l_ptove sa v posledn_ch dvoch rokoch v_razne premnožili. Bača matej blcháč zo salaša
  v pr_b_line vie o tom svoje.Vlan_ im zadrhli ovcu a kozu predt_m jahňa. Hlup_ je ten, čo povedal, že
  vlk je sanitár. Nech si pride cez sezónu spočítať, koľko noc_ sa nev_sp_me vraví bača. Podľa
  dborníkov tento stav zapr_činila v_mena úloh medzi r_som a jeho terajším nástupcom. R_s bol
  predátorom v slovensk_ch horách ešte v 60 rokoch odvtedy sa však stav_ t_chto vzácn_ch zvierat
  zn_žili na polovicu. Vlk do prírody liptovského pásma patr_ vždy tam bol. Teraz však
  spôsobuje značné škod_ najmä na jednej zver_. Len lesnej správe javorinka v liptovskom hrádku
  skántr_li vlc_ za posledné obdobie 50 kusov v_sokej.
  Ak si využil(a) predchádzajúce úlohy, pohraj sa s čiarkou a použi ju tak, aby ostrihomský arcibiskup nebol obvinený
  z toho, že sa pridal k sprisahancom:
  Ostrihomský arcibiskup Ján napísal list sprisahancom proti kráľovnej Gertrúde, manželke Ondreja II. List bol
  napísaný po latinsky a neboli v ňom podľa vtedajšieho pravidla čiarky. To viedlo k pochybnostiam o obsahu správy,
  ktorá znela:
  ZABIŤ KRÁĽOVNÚ NETREBA BÁŤ SA VÁM BUDE DOBRE A AK VŠETCI SÚHLASIA JA NIE SOM PROTI.
  Arcibiskupa obvinili, že sa pridal k sprisahancom a že listom myslel toto:
  ZABIŤ KRÁĽOVNÚ, NETREBA BÁŤ SA, VÁM BUDE DOBRE, A AK VŠETCI SÚHLASIA, JA NIE SOM PROTI.
  On sa však obhajoval, že myslel svoj list úplne ináč. Ako? Pokús sa vyriešiť tento problém v pôvodnom (prvom)
  texte.

 2. Dajaký test

  Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry v šk. roku 2003/2004
  Ráno je primrazené k zemi. Len trošku. Preto sa ani Marek neodváži do blatnických oranísk. Obchádza
  popri pasekách k poľnej ceste, ktorá vedie k stanici. Srdce si nesie stisnuté v prsiach. Pobolieva ho. Primnoho
  tuhej krvi cezeň prešlo. Presililo sa. Študent sa usiluje nepremýšľať. Ale myšlienky sa mu roja v hlave ako včely.
  Začína rozmŕzať. Hmla je priesvitná a dvíha sa. V polceste prebleskuje slnce. Neforemné mraky, preťažené
  vlhkými krúpami, unikajú k Horným Šenkom. Blatnické pole sa rozvidnieva. Je čas zastaviť sa, pozrieť, odkiaľ
  človek vyšiel. Vyšiel z hĺbky Vlčích kútov – blúdiť po svete! Už sa aj obracia a chce pokračovať v ceste, keď sa
  mu zazdá, že počuje volanie. Krúti sa na všetky strany.
  1. Aký literárny žáner predstavuje dielo, z ktorého je ukážka?
  2. Uveď tri znaky tohto literárneho žánru:
  a)
  b)
  c)
  3. Aké druhy tohto žánru poznáš? Uveď aspoň dva:
  a)
  b)
  4. Ktoré z nasledujúcich postáv vystupujú v diele, z ktorého je ukážka? K ostatným postavám
  priraď názov diela, žáner a meno autora:
  a) Miško Jahoda a Ferko Putoris …..
  b) Robinzon a Dorota …..
  c) Marek a Magdalénka …..
  d) Ivan a Elenka …..
  5. Doplň:
  a) Rozprávač je nositeľom…..
  b) Postavy sú nositeľmi…..
  6. a) Do akého jazykového štýlu patrí ukážka?
  b) Pomenuj slohový postup, pri ktorom vypočítané vlastnosti možno zamieňať, úvod ani
  záver nemusia byť :
  7. Vyhľadaj v texte príklad na:
  a) metaforu
  b) prirovnanie
  8. Z textu vypíš po jednom príklade na vety v tomto poradí:
  a) priraďovacie súvetie …..
  b) jednoduchá veta dvojčlenná úplná …..
  c) jednoduchá veta jednočlenná …..
  d) podraďovacie súvetie…..
  e) zložené súvetie …..
  9. Utvor 4 jednoduché vety, v ktorých slovo zem bude:
  a) podmetom …..
  b) príslovkovým určením …..
  c) predmetom …..
  d) nezhodným prívlastkom …..
  10. Vo vete Je čas zastaviť sa podčiarknuté slovo je:
  a) predmet b) zhodný prívlastok
  c) nezhodný prívlastok d) príslovkové určenie spôsobu
  11. Aký vetný člen je ukrytý v rébuse? Sud ok
  Vyhľadaj tento vetný člen v 1. vete ukážky a napíš ho.
  12. a) Urč všetky slovné druhy a vetné členy vo vete:
  Preto sa ani Marek neodváži do blatnických oranísk.
  slovné druhy vetné členy
  Preto
  sa
  ani
  Marek
  neodváži
  do
  blatnických
  oranísk
  b) Vypíš z vety všetky sklady a pomenuj ich.
  c) Z vety vypíš spoluhlásky, ktoré sú nepárové znelé a súčasne
  obojaké…..
  13. Z textu (ukážky) vypíš neslabičné predložky…..
  Kedy sa tieto predložky vokalizujú?
  14. a) Ktoré slovné druhy sa nevyskytujú vo zvýraznených vetách?…..
  b) Rozhodni, v ktorej vete sú rovnako znejúce slová časticami? Podčiarkni ich.
  I. Mne je to nakoniec jedno. Nakoniec prišiel aj kamarát.
  II. Úlohu písal každý osobitne. Dievčatá sa starali osobitne o čistotu triedy.
  III. Sľúbil, ale neprišiel. Ty máš ale šťastie!
  c) Ktoré číslovky (vo všeobecnosti) sa skloňujú podľa vzorov prídavných mien (pekný,
  cudzí)? …..
  Rozhodni, čo je správne: Budem deliť stom/stomi.
  Správne slovo podčiarkni.
  15. a) Urč prídavné mená: tuhej (krvi)…..
  blatnických (oranísk)…..
  poľnej (ceste)…..
  neforemné ( mraky)…..
  b) Rozlíš príd. mená ( o aký druh ide) vo dvojiciach:
  železná podkova – železné zdravie ….. …..
  medový chlieb – medové reči ….. …..
  16. Z prvých šiestich viet ukážky vypíš nedokonavé slovesá, vpíš ich do tabuľky a utvor
  požadované tvary:
  sloveso požadovaný tvar
  2. os. sg, imperatív
  2. os. pl, imperatív
  3. os. sg.podm.sp. min času
  prechodník
  17. Od slova odvážiť sa utvor:
  a) podstatné meno
  b) prídavné meno
  c) príslovku
  18. Urč skloňovací vzor nasledujúcich podstatných mien a utvor:
  skloň. vzor
  ráno N pl.
  krv D sg.
  víno G pl
  hmla G pl.
  19. Napíš, akým spôsobom sú utvorené slová:
  a) v polceste, primrazené…..
  b) Akým spôsobom sa ešte tvoria nové slová?
  20. Uveď 2 synonymá k slovu usilovať sa:
  21. V nasledujúcich vetách rozhodni, či ide o homonymá alebo viacvýznamové slová:
  a) Kúpila som v papiernictve nový rys. V ZOO sa prechádza mladý rys.
  …..
  b) Babka k babce budú kapce. Babka sedí pred domom.
  …..
  c) Pokojne sedí za stolom. Už roky sedí za krádeže.
  …..
  d) Sesternica hrá krásne na čelo. Jej čelo je samá vráska.
  …..
  e) Klobúk mu zdobili farebné perá. Stratil som už dve perá.
  …..
  22. a) K žánru priraď aspoň jedného autora a jeho dielo
  BÁJKA –
  BALADADETSKÁ
  POPULÁRNA PIESEŇ-
  b) O ktorom zo žánrov platí? …..je epické rozprávanie. Môže mať prozaickú podobu alebo
  podobu viazanej umeleckej reči. V príbehu prevládajú historické motívy a v popredí je dej, ktorý sa vzťahuje k
  istému významnému miestu alebo postave.
  b) V prešmyčke sa skrýva názov diela, z ktorého je ukážka na začiatku testu..
  Priraď autora: NOVÍ VEČERNÉ
  dielo- …..
  autor-…..
  23. Doplň -i, -y a čiarky:
  Vychutnali ste posledn_ zimn_ deň? Dvadsiateho prvého marca začína jar. Deň bude dlhší noci budú o
  čosi kratšie. Všetci sme ak_ si spokojn_ keď vdychujeme vôňu novej jari. Mnohých ľudí toto ročné obdobie
  unav_ . Spamätajú sa až v apríli. To sa už zazelenajú stromy. Z diaľky priletia bocian_ . Na Juraja povyliezajú z
  dier had_ . Aj vody riek sa zbavia ľadových kr_ h a budú pokojnejšie. Neublížia ľuďom na zdrav_ . Horské
  bystriny pod tatranskými štítm_ sú zradné. Mäkký chodník vedie popod prev_ snuté haluze stromov k
  vysokohorskému jazierku. Za súmraku sa ub_ tí vraciame domov. Rad_ by sme sa ubytovali v hotel_ aby sme
  po večeri vychutnali vône krásnych jarných dní. Sme rad_ že nás nevystrašil mohutný medveď s_čiaci had a
  iné väčšie zver_ . Ani nepriehľadná hmla nás nezaskočila. Ocitli sme sa doma včas a v bezpečí.
  Zoštylizuj v rozsahu aspoň 5-ich viet informáciu pre turistov o svojom rodisku.
  Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry v šk. roku 2003/2004
  Najčistejšia láska
  Z lások je najčistejšia láska k deťom.
  To hovorím vo veku múdrosti.
  Človek len zriedka vie o niečom svätom.
  Dieťa má gloriolu milosti.
  Mám synkov dvoch. Ich kožka číry hodváb.
  Kvôli nej rád som hore, nejdem spať.
  Chcem hladiť ju, keď spia. Dňa bludný koráb
  nechávam v prístav tento vetrom hnať.
  Pohládzam ručičky, čo neporania.
  Ešte sú kvetiny to, čo len tešia.
  Tu pravá záhrada je milovania.
  Tu zabúdam, že veľkí ľudia hrešia.
  1. Text, z ktorého je ukážka, je napísaný:
  a) vo viazanej umeleckej reči
  b) v neviazanej umeleckej reči
  Správnu odpoveď zakrúžkuj.
  2. Po obsahovej stránke patrí báseň do:
  a) osobnej lyriky b) prírodnej lyriky c) spoločenskej lyriky
  3. Ak vyriešiš tajničku z doplňovačky, získaš priezvisko autora básne.
  1. Lyrická básnická forma, ktorá pozostáva zo 14-tich veršov.
  2. Jeden z hlavných vetných členov.
  3. Jeden riadok básne.
  4. Veľká epická forma, jej témou je významná historická udalosť alebo významný problém doby.
  5. Názov jedného z literárnych druhov.
  b) Uveď aspoň jedného ďalšieho básnika, ktorý vyjadril podobné pocity vo vzťahu k svojej
  dcére…..
  4. Doplň:
  Hlavná myšlienka (autorský zámer) a téma tvoria ….. literárneho diela.
  5. Aký rým je použitý v básni?
  a) združený b) striedavý
  c) obkročný d) prerývaný
  Voľbu zakrúžkuj a vysvetli, aké verše ho tvoria. Pri ostatných napíš schému.
  6. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky:
  a) číry hodváb…..
  b) vek múdrosti…..
  7. a) Vyhľadaj zdrobneniny a napíš základové slová, od ktorých boli utvorené.
  b) S akým zámerom ich autor používa?
  c) Prostredníctvom koho vyjadruje autor v lyrickej poézii svoje pocity, myšlienky a nálady?
  8. Napíš slovo, ktoré sa bude rýmovať so slovom:
  a) láska….. b) syn…..
  c) (k) matka….. d) úprimná…..
  e) je…..
  Z predchádzajúcich slov utvor vetu s týmto požadovaným poradím vetných členov:
  2, 5n, 5n, 1m
  9. O aký umelecký básnický prostriedok ide vo vetách:
  a) Čítam Smreka. b) Štadión zaburácal. …..
  10. V ukážke vyhľadaj príklad na inverziu. …..
  11. Z 3. strofy vypíš slová, v ktorých sú okrem samohlások len znelé spoluhlásky (aj nepárové):
  12. Vypíš z básne 4 príklady (slová, predložkové spojenia) na spodobovanie spoluhlások.
  13. Vyhľadaj v ukážke slová, ktoré sa skloňujú podľa nasledujúcich skloňovacích vzorov:
  žena dievča kosť chlap
  14. Vyhľadaj v básni príslovku a urč jej druh:
  15. Vo vete Kvôli nej rád som hore, nejdem spať.
  je kvôli:
  a) príslovka
  b) druhotná predložka
  16. a) Od podstatných mien utvor prídavné mená a urč ich druh:
  syn …..
  múdrosť …..
  človek…..
  b) Od podstatného mena kôň utvor
  – privlastňovacie druhové príd. meno …..
  – vzťahové prídavné meno …..
  – akostné prídavné meno …..
  Použi ich v spojeniach.
  17. Z 1. a 2. strofy vypíš zámená, urč ich, keď treba uveď základný tvar:
  18. V 1. vete (1. verš básne) je poradie vetných členov.
  Správnu odpoveď zakrúžkuj:
  a) príslovkové určenie miesta, prísudok, podmet, predmet
  b) predmet, prísudok, podmet, nezhodný prívlastok
  c) žiadna z možností
  19. V 2. verši urč:
  a) vetný člen slovný druh
  To
  hovorím
  vo
  veku
  múdrosti
  b) O aké určovacie sklady ide v predchádzajúcej vete?
  c) Premeň jednoduchú vetu na podraďovacie súvetie…..
  20. V ukážke vyhľadaj:
  a) podraďovacie súvetie
  b) dvojčlennú vetu neúplnú
  c) priraďovacie súvetie
  d) dvojčlennú vetu úplnú
  21. a) Zoraď vetné členy v 3. strofe v 3. verši tak, aby bola veta z hľadiska súčasnej normy
  štylisticky správna.
  b) Ako je správne?
  Budem deliť stomi/stom.
  vyučiť sa za kuchára – vyučiť sa kuchárom
  privykať k poriadku – privykať na poriadok
  o čom sa budete učiť – čomu sa budete učiť
  22. Doplň chýbajúce údaje:
  Autor Dielo Lit. žáner Postavy
  J. Blažková Budy, Robinzon, Dorota
  Normálny cvok novela
  Alta Vášová Joj, Jojka, Tibor
  Dobrodružstvá
  Toma Sawyera
  Tom, teta Polly, Becky Thatcherová,
  učiteľ Dobbins
  Peter Stoličný
  román
  Rudolf Dobiáš Požiar
  23. Doplň čiarky a -i, -y:
  Trému mávajú aj skúsen_ rečníci s dlhoročnou praxou. Začiatočníka čo sa ešte iba pokúša byť
  prednášateľom tréma niekedy vonkoncom ovládne. Vo chvíli keď rečník v_ jde na pódium odkrv_ sa mu mozog.
  Cíti ako bledne, pred očami sa mu zatmieva ruky sa mu začínajú chvieť v hrdle mu vys_chá. Pri hovorení
  jachce a horko-ťažko skončí referát. Neúspech ho vie trápiť tak, že po druh_ raz má ešte väčšiu trému. A
  predsa sa tak_ to človek môže stať v budúcnosti dobr_m prednášateľom lebo trému možno ovládať. Je na to
  veľa spôsobov. Najúčinnejšie je snažiť sa ovládať svoje nerv_ v každodennom živote a to najmä nervózn_
  spôsob rozprávania. Sústrediť pozornosť na to, aby sme v rozhovore doma i s priateľmi používali dobre stavané
  vety.
  Zoštylizuj v rozsahu aspoň 5-ich viet informáciu pre turistov o svojom rodisku.

 3. Odpovede - vítek

  L I T E R Á R N A   A   J A Z Y K O V Á   Z L O Ž K A____________
  1. Urč vetné členy vo vete:
        Na konci júna tisíce žiakov netrpezlivo očakávajú začiatok prázdnin.
  …..
  ….. 2. Urč slovný druh a gramatické kategórie slov:
      na konci → …..    očakávajú → …..
                                                3. Podčiarknuté slová nahraď synonymami:
      Turisti rezko vykročili na cestu k lesu. → …..
      Martin Hudcovie bol statočný junák.   → …..
  4. Napíš tvar G plurálu podstatných mien:
      reakcia → ….. stanica → ….. 
      cukráreň → ….. gymnázium → …..
  5. Vytvor jedno priraďovacie a jedno podraďovacie súvetie.
      priraďovacie: …..
      podraďovacie: …..
  6. Číslovku 2943 napíš slovom: ….. 7. Vo vetách zmeň sloveso v činnom rode na trpný rod a v trpnom rode na činný:
      Čas príchodu do budovy je zapisovaný na vrátnici. 
      …..
      
      Žiaci 9.ročníka pripravili zábavný program.
      ….. 8. Napíš tvar 2.stupňa prídavných mien:
      nízky → ….. krátky → …..
        vysoký → ….. veľký → …..
  9. Z nasledujúcej vety vytvor vetu s priamou rečou:
      Priateľ mi povedal, že ma pozýva na oslavu svojich narodenín.
      ….. 10. Napíš tri príklady na hromadné podstatné mená: 
        ….. 11. K podstatným menám v mužskom rode napíš tvar ženského rodu:
        beloch → ….. občan → …..
        sok → ….. kritik → …..
  12. Ako nazývame slohový postup, ku ktorému zaraďujeme charakteristiku?
        Je to …..
  13. Prečiarkni údaje, ktoré nepatria do pozvánky:
        dátum podujatia – program – počet pozvaných – organizátor podujatia – miesto konania – 
        čas začiatku podujatia – čas ukončenia podujatia – názov podujatia 
  14. Nasledujúce slová zaraď k dvom štýlom a napíš ich názvy:
        orol skalný – frakcia – mekáč – Norik – primátor – čačka – cysta – prachatý – android 
        štýl: ….., slová: …..
        štýl: ….., slová: ….. 15. Napíš schému obkročného rýmu:  …..::::….. 16. Nasledujúce žánre zaraď k literárnym druhom a napíš ich názov:
        
        óda → ….. poviedka → ….. epos → …..
        balada → ….. sonet → ….. veselohra → …..
  17. Čo je pranostika? Napíš jeden príklad:
        …..
        ….. 18. Zo skupiny slov vytvor 1 epiteton, 1 prirovnanie a 1 personifikáciu:
        spieva – smutný – dážď – rýchly – poskakuje – vtáča – les – bludisko – naháňa – šepká – hravý –    slnko – záhadný
        personifikácia: …..     epiteton: …..
  prirovnanie: …..
  19. Z nasledujúcich veršov vypíš metaforu:
  No stačil mi priniesť niečo čo nestarne:
  Nádherné oleje básnických obrazov
  Čo tiahnu hlavou kamsi do čudesna
  Keď strapec hrozna sladne na mise…       
        ….. 20. Čo je vnútorný monológ postavy v literárnom diele?
        …..
        …..

Pridaj komentár