( Bc. Januska,  0)

Podstata Metód kauzálnej analýzy je v riešení problému vzniknutej odchýlky skutočného stavu od žiaduceho – plánovaného. Medzi hlavné metódy kauzálnej analýzy patria:

 • Strom kauzálnych vzťahov
 • Diagram príčin a následkov – Ishikawov diagram – Rybia kosť
 • Analýza silového poľa
 • Šesťslovná tabuľka

Príklad použitia kauzálnej analýzy

Došlo k poklesu výkonnosti → musela nastať zmena, ktorá ovplyvnila výkonnosť, hľadajú sa príčiny problému vplyvom ktorých došlo k poklesu výkonnosti, čiže kauza – vzťah medzi zmenou a jej príčinami.

Kroky kauzálnej analýzy

 1. popis problému,
 2. stanovenie jedinečných rysov problému,
 3. špecifikácia pravdepodobných príčin problému,.
 4. testovanie príčin a ich verifikácia

Strom kauzálnych vzťahov

Východiskom stromu kauzálnych vzťahov je reálna havária, vytvára sa zoznam možných príčin, príčiny sa prepoja tak, aby vznikol strom nebezpečia pre daný typ hlavnej udalosti. Aj tu sa používajú rôzne formy brainstormingu a ďalšie postupy sledujúce možný vývoj jednotlivých rizikových faktorov.

Príklad použitia stromu kauzálnych vzťahov

 • Zníženie tržieb je spôsobené:
  • Nižším predajom výrobkov:
   • Vstup konkurencie
   • Zmena preferencií zákazníkov
   • Nedostatočná kvalita
  • Obmedzením výrobných kapacít
   • Odstávka výrobného zariadenia spôsobenou poruchou; výrobné zariadenie je zastarané, nie je pravidelná údržba
  • Legislatívnou úpravou (zmena hygienických predpisov) – externá, neovplyvniteľná ð ďalej neanalyzujeme
 • Možné riešenia:
  • Výroba: nákup nového zariadenia, zavedenie efektívneho systému údržby,
  • Marketing: ponuka výrobku, ktorý bude lepšie zohľadňovať požiadavky a preferencie zákazníkov,
  • Stratégia: zvýšenie konkurencieschopnosti, zvýšenie podielu na trhu,

Diagram príčin a následkov – Ishikawov diagram (Rybia kosť)

Ishikawov diagram – Rybia kosť, alebo Diagram príčin a následkov je dôležitým grafickým nástrojom pre analýzu všetkých príčin určitého následku (problém s kvalitou). Jeho použitie pomáha zdokumentovať všetky myšlienky a námety. Potrebným predpokladom pre efektívne spracovanie diagramu je tímová práca s využitím brainstormingu. Prácu tímu by mal riadiť skúsený moderátor.

Práca tímu začína presným vymedzením riešeného problému, pričom sa môže jednať ako o existujúci problém, tak aj o potenciálny problém. Definovaný následok sa zaznamená na pravú stranu a zakreslí sa hlavná vodorovná čiara. V prvej fáze tvorby diagramu príčin a následkov (rybia kosť) sa stanovia hlavné kategórie príčin daného problému. Potom tím analyzuje všetky možné príčiny daného následku. Je potrebné, aby tieto príčiny boli presne definované! Identifikované príčiny sa postupne zaznamenávajú na vedľajšie vetvy Ishikawovho diagramu Rybia kosť.

Analýza silového poľa

 • založená na myšlienke, že žiadna situácia, v čase nie je statická, ale predstavuje dynamickú rovnováhu vytvorenú dvoma sústavami vzájomne pôsobiacich protichodných faktorov, ktoré môžu byť externé, ako aj interné.
 • Hybné sily – podporujú zmenu
 • Brzdné sily – bránia zmene
 • Cieľ: obmedziť brzdné sily, podporiť hybné sily

Šesťslovná tabuľka

Šesťslovná tabuľka je metóda analýzy rozhodovacieho problému. Je založená na logickom princípe odhaľovania dôvodov, ktoré viedli k určitému dôsledku, a to kladením otázok: Čo? Kedy? Kde? Kto? Prečo? a Ako? sa stalo. Otázky hľadajú odpoveď nie len na to čo sa stalo, ale i na to, čo sa nestalo.

Príklad

Nový druh cukroviniek, cez masívnu reklamnú kampaň sa úspech nedostavil. Rozhodnúť, či:

 1. stiahnuť nový výrobok a vrátiť sa k pôvodnému
 2. alebo pokračovať s predajom nového výrobku a ako

Šesťslovná tabuľka – závery

 • ku zníženiu trhového podielu došlo chybným strategickým rozhodnutím,
 • veľké investície do výrobného zariadenia a reklamy vyvolali zvýšenie cien,
 • došlo ku zmene preferovanej chuti,
 • na probléme sa podieľal manažment, nie ďalší zamestnanci,
 • výrobok zachutil deťom do 10 rokov – perspektívny segment trhu

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 26.7.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: