( Marcelka18,  0)

CHARAKTERISTIKA PODNIKU A JEHO SÚČASNÝ STAV

  • Názov podniku: Salón krásy Afrodita
  • Odbor podnikania: kozmetické, kadernícke, regeneračné, relaxačné a poradenské služby
  • Druh podnikania: Živnostenské oprávnenie – majiteľka podniku
  • Odborné osvedčenie – zamestnanci
  • Sídlo podniku: Pod Hálečkovou, 028 01 Trstená

Salón krásy bohyne Afrodity poskytuje svet dokonalej krásy, wellness a relaxu, kde sa v príjemnom prostredí dá zabudnúť na každodenné starosti, zregenerovať svoje telo i myseľ a dopriať si komfortný pocit dokonalého uvoľnenia, z ktorého pramení príťažlivosť, spokojnosť a úspešnosť každého z nás.

„Krása má svoje čaro“ je sloganom podniku, a preto ponúka salón krásy Afrodita starostlivosť o harmóniu tela a duše mužov i žien, ktorí chcú pre seba a svoj vzhľad urobiť niečo výnimočné.

Geografická poloha salónu je na okraji mesta, v tichej lokalite obklopenej prírodou. Je umiestnená blízko sídliska, benzínovej pumpy, vleku a nákupného centra. Myšlienka vybudovania tohto podniku vznikla z dôvodu nedostatočnej ponuky poskytovania služieb v danej oblasti.

Vlastník a manažér je tá istá osoba, ktorá zamestnáva len ľudí na vysokej profesionálnej úrovni. Počet súčasných zamestnancov je 6. Vlastnými silami sa snažia o poskytnutie širokého spektra služieb s vysokým štandardom kvality, profesionálne a komplexné programy pre exkluzívnu starostlivosť.

PROCES MARKETINGOVÉHO RIADENIA

MISIA

Existujeme pre poskytovanie dokonalej krásy a relaxu pomocou profesionálnych a komplexných programov.

POSLANIE

Poskytovanie nadštandardných služieb, kde sa zákazníci môžu stretnúť s profesionálnou starostlivosťou a individuálnym prístupom. Ponúkať služby a produkty mladším aj starším generáciám ženského a mužského pohlavia pre zabezpečenie trvalého pocitu pohody a krásy.

HODNOTY

Dôležitosť podnik kladie tomu, aby slúžil ľuďom prostredníctvom poskytovania kvalitných produktov a služieb na základe tímovej spolupráce. Pomocou etického správania, lojality a profesionality si udržiavame a získavame dôveryhodnosť zákazníkov.

VÍZIA

Vďaka neustálemu zdokonaľovaniu a zvyšovaniu ponuky sa stať najnavštevovanejším salónom krásy v regióne.

MARKETINGOVÉ CIELE

  1. a) kvalitatívne

– odmeňovanie a motivácia zamestnancov

– kurzy, školenia, semináre a tréningy zamestnancov

  1. b) kvantitatívne

zavádzanie nových produktov a služieb (1 produkt/ doplnková služba = raz ročne)

– VH (dosahovať zisk – obrat minimálne o 10%)

IMPELEMENTÁCIA A ZAMERANIE

Salón krásy Afrodita je zameraný na predaj produktov a poskytovanie služieb v oblasti kozmetiky, kaderníctva, regenerácie, relaxácie a tiež poradenstva.

OSOBNÉ CIELE

Osobným cieľom podniku je bližšie špecifikovanie želaní a predstáv potenciálnych zákazníkov, ktoré vedú až k spotrebe a uspokojovaniu spotrebiteľov. Cieľom je tiež dohliadanie nad stanovenými stratégiami a ich implementácií pre dosiahnutie požadovaných výstupov (dbať na rekvalifikáciu zamestnancov a získanie kladného výsledku hospodárenia).

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Komunikácia je jednou zo zložiek marketingového mixu. Marketingová komunikácia v našom salóne je založená na informovanosti, oboznamovaní s výrobkami a službami, vysvetľovaní ich vlastnosti, vyzdvihovaní ich úžitku, kvality, hodnoty, prospešnosti a tiež použitia. Na druhej strane sa snažíme aj počúvať, prijímať podnety a požiadavky spotrebiteľov a reagovať na ne.

Správne zvolená komunikačná stratégia vedie k úspešnému osloveniu, získaniu a samozrejme udržaniu zákazníka. Môj podnik si v oblasti komunikačnej stratégie stanovil 5 druhov nástrojov komunikačného mixu.

Komunikačný (propagačný) mix Salónu krásy Afrodita na rok 2012

Druh komunikácie (propagácie) Suma (ročne)
Vyhlásenie oznamu v rozhlase (1 vyhlásenie = 2 €) 30,00 €
Vytvorenie webovej stránky, internet, e-mail marketing 400,00 €
Tlačené a vysielané letáky (1 kus = 0,12 €) 180,00 €
Zverejnenie inzercie v novinách „Oravsko“ ( ¼ strany formát A4 =12,5 €) 150,00 €
Vizitky, prospekty a plagáty, brožúrky, mini katalógy 240,00 €
Výdavky na marketingovú komunikáciu celkom: 1000,00 €

Komunikačný (propagačný) mix Salónu krásy Afrodita na rok 2012 (rozpis)

Nástroj KM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Početnosť Eur/mesiac Výdavky
Rozhlas x x x x x x x x x x x x 12 2 € 24,00 €
Internet x x x x x x x x x 9 33,30 € 300,00 €
Letáky x x x 3 60 € 180,00 €
Oravsko x x x x x x x x x x x x 12 12,5 € 150,00 €
Vizitky x x x x x x 6 40 € 240,00 €
SPOLU 1000,00 €

FAKTORY VZDIALENÉHO EXTERNÉHO PROSTREDIA

Prostredníctvom STEEP analýzy skúmame faktory vonkajšieho prostredia, ktoré pôsobia mimo organizácie a ovplyvňujú jej činnosť málo kontrolovateľným spôsobom. Výsledky STEEP analýzy predstavujú pre organizáciu príležitosti a riziká. Organizácia má možnosť ich ovplyvňovať, no musí ich ustavične sledovať, analyzovať a reagovať na ne.

Sociálne (spoločenské) vplyvy

Môj podnik sa nachádza v regióne, kde záujem o zdravie, krásu a dobrý pocit je veľmi rozšírený. Umiestnenie môjho podniku je výhodné, a to z dôvodu nedostatku poskytovania služieb o ľudský zovňajšok. Zaujať zákazníkov, ktorý už využívajú podobné služby v iných podnikoch však je náročné, nakoľko ľudia v tomto regióne uprednostňujú stálych poskytovateľov. No naopak dobrá informovanosť prostredníctvom masmédií, výstavných panelov, letákov, brožúr, či podobne ovplyvňuje ich rozhodnutia.

Technické (technicko-technologické) vplyvy

Neustály vývoj priniesol masovú produkciu kozmetických produktov a rôznych kozmetických pomocníkov. Sme svedkami rozvoja priemyslu s nekončiacou ponukou skrášľujúcich služieb pre ženy aj mužov. Preto zadovažovanie a poskytovanie inovácií, čiže ruka v ruke kráčať s technicko-technologickým vývojom umožňuje mojej firme zlepšiť ponuku, získať nových zákazníkov, či zvýšiť konkurencieschopnosť.

Ekonomické vplyvy

Vstup do EÚ priniesol tlak na kvalitu poskytujúcich služieb a tovarov, čo pozitívne pôsobí na ľudí. Dnešná ekonomická situácia však ohrozuje ziskovosť podniku. Nezamestnanosť neustále stúpa, ceny sa zvyšujú a to silno ovplyvňuje zákazníkov, ktorý musia následné obmedzovať niektoré svoje potreby.

Ekologické vplyvy

Pri poskytovaní služieb a tovarov môjho podniku je dôležité, aby sa dodržiaval postup práce s ohľadom na životné prostredie. Jedným z obchodných partnerov je práve bio-market. Prostredníctvom neho, sú v ponuke produkty ako prírodná kozmetika, ekologická drogéria, výživné doplnky a pod.

Politicko-právne vplyvy

Nariadenia vlády SR č. 658/2005 a iné potrebné informácie týkajúce sa predaja kozmetických výrobkov sú podkladom pre správne fungovanie môjho podniku. Podnik sa riadi Živnostenským, Obchodným, Občianskym zákonníkom a taktiež ďalšími zákonmi týkajúcimi sa poskytovania danej činnosti.

ANALÝZA ZÁKAZNÍKOV

Pre dôkladnú analýzu celej situácie na trhu je nevyhnutné získať podrobnosti o všetkých zákazníkoch, a to tých, ktorí patria medzi špičku, priemerných, ako aj zatiaľ neznámych zákazníkov. Keďže existuje celý rad najrôznejších znakov v správaní sa spotrebiteľov, musí byť v analýze pozornosť podniku upriamená na dôležité údaje o zákazníkoch.

Pri analýze zákazníkov je potrebné si zvoliť cieľovú skupinu – pre čo najpresnejšie cielenie marketingovej komunikácie. Náš podnik sa zameriava na analyzovanie:

  • žien
  • mužov

Zameranie analýzy je predovšetkým na ženy, ktoré sú najčastejšou skupinou dbajúcou o svoj výzor. Marketingová komunikácia sa potom zameriava smermi, kde sa ženy najčastejšie pohybujú, zdržiavajú,… (napr. kvetinárstvo, drogéria, a pod.)

ANALÝZA KONKURENCIE

Analýza konkurencie je východiskom marketingového plánovacieho procesu, pričom pozornosť je venovaná cieľom každého konkurenta, jeho zdrojom a konkurenčnej pozícii, ako aj jednotlivým elementom marketingového mixu.

Získanie uvedených informácií o konkurentoch nám pomáha pochopiť konkurenčné prostredie v odvetví a tiež zistiť: kto a ako konkuruje nášmu podniku. Medzi priamych konkurentov podniku – Salón krásy Afrodita, v regióne Orava patrí len jeden konkurent :

PODNIK Nefertiti – salón krásy (Námestovo) Salón krásy Afrodita (Trstená)
Geografická poloha centrum mesta okraj mesta
Webová stránka (pasívna/interaktívna) áno (interaktívna) – služby, cenník, fotogaléria, kontakt, poukážky, akcie) áno (interaktívna) – služby, produkty, cenník, fotogaléria, videá, kontakt, poukážky, objednávky, pánsky kútik, akcie)
Cenová úroveň

– kozmetické ošetrenia

– kadernícke služby

– manikúra, pedikúra

– líčenie, permanentný make – up

– depilácia, kryo sauny

– odstránenie cievok, vrások

– predaj produktov

úroveň (1/nízka – 5/vysoká)

3

3

3

2

3

4

3

úroveň (1 – 5)

3

2

3

3

3

3

2

Ponuka produktov a služieb – produkty – manikúra/pedikúra – depilácia

– líčenie, permanentný make – up

– botulotoxín

– Kyselina Hyaluronová

– kryo sauna

– kolagénové lampy

– kuma shape

– mikrodermabrazia

– E – light Dual HS – 260

– sauny

– masáže (tváre, tela)

– solárium

– fitness

– pánsky kútik

úroveň – nižšia dermacol, Sothysánoáno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

nie

nie

áno

nie

nie

úroveň – vyššia dermacol, Sothys, bio – produkty, Ĺoréal, Orlyánoáno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Kurzy, školenia, semináre, tréningy zamestnancov nie áno (1 – krát ročne)
Pôsobenie na trhu 2 roky 6 mesiacov

ANALÝZA SWOT

Hlavnou náplňou swot analýzy je kompletizovať vnútorné a vonkajšie stránky podniku. Konfrontácia silných a slabých stánok spolu s príležitosťami a ohrozeniami (rizikami) podniku mi pomohli dospieť k určitým výsledkom a na základe toho som zostavila tabuľku s nasledujúcimi údajmi. Analýza SWOT podniku Salón krásy Afrodita:

Analýza SWOT – Silné stránky

Silné stránky Známka Váha Σ
Výhodná lokalita 3 0,2 1
Kvalita služieb a tovarov 5 0,3 2
Primerané ceny 4 0,2 1
Vyškolený a kreatívny personál 3 0,2 1
Rozsiahle distribučné kanály 2 0,1 0
Spolu 1 3,7

Analýza SWOT – Slabé stránky

Slabé stránky Známka Váha Σ
Krátke pôsobenie podniku 3 0,1 0,3
Nedostatočná reklama 3 0,2 0,6
Vysoké náklady 2 0,2 0,4
Nedostatok finančných zdrojov 4 0,3 1,2
Narúšanie životného prostredia 1 0,2 0,2
Spolu 1 -3

Analýza SWOT – Príležitosti

Príležitosti Známka Váha Σ
Rozšírenie klientely 5 0,3 2
Získanie dobrého mena na trhu 4 0,2 1
Rozšírenie ponuky produktov a služieb 2 0,1 0
Poskytovanie konkurenčných výhod 3 0,2 1
Cenový vývoj 1 0,2 0
Spolu 1 3,3

Analýza SWOT – Hrozby/riziká

Hrozby Známka Váha Σ
Nezamestnanosť 4 0,3 1,2
Konkurencia 3 0,3 0,6
Poplatky 1 0,1 0,1
Nepriaznivé demografické zmeny 2 0,1 0,2
Meniace sa potreby zákazníkov 3 0,2 0,6
Spolu 1 -3

Vyhodnotenie analýzy SWOT

Výsledná hodnota kvadrantov silných a slabých stránok: 1 (3,7 – 2,7)Výsledná hodnota kvadrantov príležitostí a rizík: 0,6 (3,3 – 2,7)

Hodnoty, ktoré vyšli v uvedených tabuľkách som následné zaznačila do diagramu SWOT analýzy.

Silné stránky 3,7
Slabé stránky -2,7
Príležitosti 3,3
Hrozby -2,7
Silné stránky – Slabé stránky 1
Príležitosti – Hrozby 0,6
Výsledná stratégia: Ofenzívna stratégia (1 ; 0,6)

Priesečník celkovej hodnoty slúži ako indikátor pre výber variantu marketingovej stratégie. Ofenzívna stratégia je pre salón krásy Afrodita najvhodnejší variant (sily prevažujú nad slabosťami a príležitosti nad hrozbami). Nakoľko vďaka swot analýze nám vyšiel tento variant, náš podnik svojimi mohutnými silami je schopný využiť všetky ponúkajúce príležitosti.

FINANČNÁ ANALÝZA MARKETINGOVEJ ZISKOVOSTI

Súčasnú finančnú situáciu a jej budúci vývoj podnik zisťuje pomocou finančnej analýzy. Finančná analýza zahrňuje rozpis nákladov spojených s realizáciou poskytovaných produktov podniku a taktiež rozpočet predpokladaných výnosov. Odhad jednotlivých položiek na roky 2011 až 2014 je uvedený v prílohe č.1.

ZÁVER

Cieľom môjho marketingového plánu bolo zostaviť marketingové a strategické analýzy aplikované na podnik – Salón krásy Afrodita. Prostredníctvom týchto analýz sme zistili, že postavenie Salónu krásu na trhu je veľmi výhodné.

Napriek tomu je veľmi dôležité aby sa neustále kontrolovala konkurencia, zavádzali sa najnovšie trendy v tomto odvetví a tiež sa snaha neustále zlepšovať svoju orientáciu na zákazníka. Pozornosť je potrebné venovať aj predajcom na základe maximálnej ústretovosti, nakoľko určitá časť z príjmu podniku je závislá na práci týchto predajcov
.

Autor: Marcelka18

Tento príspevok bol vytvorený 15.3.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Marcelka18.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.